Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2010-τεύχος 366                              

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙ Σ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) συνιστά ουσιαστικό τμήμα και αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.Είναι πεποίθηση του Ομίλου ότι οι κοινωνίες, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, θα πρέπει να απολαμβάνουν προστιθέμενη αξία μέσω νέων θέσεων εργασίας, επιχειρηματικών ευκαιριών, αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, φορολογίας, εισφορών, δράσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής ή προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Στον όμιλο απασχολούνται πάνω από 450 μόνιμοι εργαζόμενοι, που ζουν στην περιοχή του Θριασίου και πάνω από 100 εργαζόμενοι, που ζουν στην περιοχή της Δυτ. Θεσσαλονίκης, σε όμορους δήμους. Καταβάλλονται ετησίως δημοτικά τέλη  3 εκ. Ευρώ  ενισχύοντας την τοπική οικονομία, και διαθέτοντας 17 εκ. ευρώ ετησίως για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στις διάφορες επιχειρήσεις, από σίτιση, μεταφορές, χαρτί και από οτιδήποτε άλλο μέσα στις τοπικές κοινωνίες.
H εταιρεία, μέσω τακτικών ερευνών κοινής γνώμης διερευνά τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές για την
κοινωνία και τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν.
Ο Όμιλος και τα στελέχη του, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας και σε
επιτροπές κλαδικών ενώσεων, καθώς και εθνικών & διεθνών οργανισμών,
προωθούν ενεργά το δημόσιο διάλογο για την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης, συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες διαλόγου και επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες.
Η άσκηση αυτής της πολιτικής είναι στοχευμένη, γιατί στηρίζεται στην επιχειρηματική στρατηγική, στις αξίες & αρχές, στις δεσμεύσεις που έχουν
αναληφθεί εντός και εκτός του Ομίλου και σε διεθνείς πρωτοβουλίες και πρότυπα.
Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη η άποψη των πολιτών για επενδύσεις αρι-
στοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και βελ-
τίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και κοινωνικές δράσεις.
Επιπλέον, μέσω διαλόγου και άλλων μορφών επικοινωνίας επενδύει συνε-
χώς στην έννοια και τις εφαρμογές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στην επιχειρηματική του δράση και λειτουργία τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (ΕΚΕ), όχι επειδή απορρέει από κάποια ηθική
υποχρέωση, αλλά επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σύγχρονη
επιχειρηματική πρακτική. Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων, που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις ευρύτερες κοινωνίες εντός και εκτός Ελλάδος.


Το 2009 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα ΕΚΕ έχοντας θέσει τους
εξής στόχους:
• Προσδιορισμός ενεργειών και δράσεων με προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες.
• Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
• Ενθάρρυνση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση του εργασιακού κλίματος.
• Εθελοντική δέσμευση σε πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές, αρχές και κώδικες που υποστηρίζουν τη σύζευξη της στρατηγικής και της βιώσιμης
ανάπτυξης – μετά από σχεδιασμένη διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν τους
κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) και επικοινωνία μαζί τους.
Βασιζόμενοι στους παραπάνω άξονες, τη χρονιά που πέρασε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και σταθήκαμε δίπλα στην Τρίτη ηλικία, σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στους μαθητές και στους νέους.
Ο Όμιλος πιστεύει, ότι η επένδυση στις κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε, υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εταιρική συμμετοχή
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση και τη διατήρηση της
‘’κοινωνικής άδειας’’ λειτουργίας μιας επιχείρησης, βελτιώνοντας τις σχέσεις,
μειώνοντας το ρίσκο, συνεισφέροντας στην πρόσληψη αλλά και στη διατήρηση του αριθμού εργαζομένων και δημιουργώντας συνέργειες με το κράτος αλλά και τις ΜΚΟ.
Κατά το 2009, ο Όμιλος επένδυσε σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ, εντός Ελλάδος, το ποσό των 3 εκ. ευρώ, ενώ σε ανάλογες δράσεις, εκτός Ελλάδος, επενδύθηκε το ποσό των
600.000 ευρώ.
Για το άμεσο μέλλον, στοχεύουμε προς εκείνους τους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτε-
ρη κοινωνική απαίτηση, στη βελτίωση των επιδόσεών μας και της συνεισφοράς μας σε θέματα ΕΚΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση των σχέσεων με το ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διασφάλισης σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Οι προτεραιότητες των δράσεων που υλοποιούμε και η επιλογή των προγραμμάτων που αναλαμβάνουμε εκτιμώνται με βάση τις τακτικές έρευνες κοινής γνώμης. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται, σε μεγάλο ποσοστό, το περιεχόμενο και τα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση.
Τον Ιούνιο 2009 έγινε δειγματοληπτική έρευνα κοινής γνώμης, βάσει προσωπικών
συνεντεύξεων, σε πληθυσμό άνω των 18 ετών, στους δήμους Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Μάνδρας.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της στρατηγικής του Ομίλου. Τα προγράμματα που υποστηρίζουμε σχεδιάστηκαν βασιζόμενα στο δίπτυχο «άνθρωπος και ποιότητα ζωής». Γύρω από αυτόν τον άξονα αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δράσεις μέσω των οποίων δόθηκε έμφαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Οι δράσεις αυτές απευθύνονται, κυρίως, στις τοπικές κοινωνίες (5 Δήμοι στο Θριάσιο
και 4 δήμοι στη Θεσσαλονίκη), όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητά μας και, ενδεικτικά, αναφέρονται μερικές από αυτές:


ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
• Δωρεά τροφίμων σε άπορες οικογένειες των δήμων του Θριασίου (Πάσχα 2009 & Χριστούγεννα 2009).
• Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία, φορείς, πολύτεκνες και άπορες οικογένειες όμορων δήμων (Θριάσιο & Θεσσαλονίκη).
• Πρόγραμμα "Πάμε Κατασκήνωση 2009" για παιδιά όμορων δήμων (Θριάσιο & Δυτ. Θεσ/νίκη).
• Χορηγία οχήματος ΑΜΕΑ στο δήμο Ελευθέριου -Κορδελιού (Δυτ. Θεσσαλονίκη).
• Οικονομικές ενισχύσεις μη κερδοσκοπικών σωματείων όμορων δήμων Θριασίου & Δυτ. Θεσσαλονίκης.
• Χορηγίες σε ΜΚΟ και ιδρύματα όπως ΣΚΕΠ, ΠΑΣΚΑ, Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, Χαμόγελο του Παιδιού, ΕΨΥΠΕ, Unicef.


ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
• Πρόγραμμα παροχής δωρεάν προληπτικών εξετάσεων (check-up) για τους ηλικιωμένους των όμορων δήμων (Θριάσιο & Θεσσαλονίκη). Για την εφαρμογή του προγράμματος στον Ασπρόπυργο υπάρχει συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για επιστημονική έρευνα σε θέματα παχυσαρκίας.
• Χορηγία εκδηλώσεων ΚΑΠΗ Μάνδρας (Θριάσιο).
• Δωρεά δύο μηχανημάτων ιατρικών εξετάσεων & αναλώσιμων σε ΚΑΠΗ
Ελευθέριου – Κορδελιού.


ΝΕΟΙ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Χορηγίες & διοργάνωση εκδηλώσεων για τις Απόκριες και τη λήξη του σχολικού έτους σε σχολεία του Θριασίου.
• Οικονομικές ενισχύσεις και αγορά εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία
όμορων δήμων Θριασίου & Δυτ. Θεσσαλονίκης.
• Πρόγραμμα βράβευσης εισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ όμορων δήμων (251 φοιτητές από δήμους του Θριάσιου και 76 φοιτητές από δήμους της Δυτ. Θεσσαλονίκης).
• Χορηγίες, οικονομικές ενισχύσεις και υποτροφίες σε εκπαιδευτικούς
φορείς όπως Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, Κολέγιο Ανατόλια, European University Institute, LSE (Hellenic Observatory), Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
• Χορηγίες και οικονομική υποστήριξη συνεδρίων όπως Συνέδριο του ΠΣΕΕΠ, 3ο Διεθνές Συνέδριο Ενέργειας - Hazlis & Rivas Co Ltd, Athens Summit 2009 - C&C International Group of Companies, Συνέδριο Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου
"Η ώρα της ελληνικής οικονομίας", 11th Capital Link Forum NY.
• Διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολεία όμορων δήμων.
• Χορηγία για εξοπλισμό εργαστηρίου εργοθεραπείας σε σχολείο ΑΜΕΑ Ελευθερίου – Κορδελιού.
• Χορηγία για τη διαμόρφωση του προαυλίου χώρου σε σχολείο της Ελευσίνας.
• Χορηγία για περιβαλλοντικά συνέδρια/ημερίδες, όπως το συνέδριο «Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Περιβάλλον - Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής
• Αναδάσωση στο ύψωμα "Γκίκα" του Δήμου Ασπροπύργου.
• Δενδροφύτευση περιφερειακών οδών Δήμου Ασπροπύργου.
• Χορηγία για την κατασκευή πρότυπου παιδικού σταθμού στο Χαϊδάρι.
• Χορηγία για την κατασκευή παιδικής χαράς, πιστοποιημένης από τον ΕΛΟΤ, στους Δήμους Ασπροπύργου & Μάνδρας.
• Οικονομική υποστήριξη για την αναμόρφωση της παιδικής χαράς στην κατασκήνωση του Δήμου Ασπροπύργου.


ΥΓΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Οικονομική υποστήριξη στο Γ. Ν. Κατερίνης για αγορά και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις ΜΕΘ.
• Oικονομική ενίσχυση στο Oγκολογικό Nοσοκομείο Aθηνών «Άγ. Σάββας».
• Χορηγίες σε αθλητικά σωματεία και διοργάνωση εκδηλώσεων για τις διακρίσεις των τμημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης.
• Χορηγίες σε δήμους για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως Αισχύλεια, Πολιτιστικό Καλοκαίρι ‘09, Θριάσια) και οικονομικές ενισχύσεις σε πολιτιστικούς φορείς όμορων δήμων.
• Χορηγία οχημάτων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Οι επιχειρήσεις με διεθνή χαρακτήρα, όπως ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις οικονομίες των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται. Οι εταιρείες του Ομίλου εκτός Ελλάδος, στηρίζουν δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη βελτίωση και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Αυτή η δέσμευση εστιάζεται, κυρίως, στην υποστήριξη αθλητικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παροχή γενικότερης
βοήθειας σε εκείνους που τη χρειάζονται.
Η συνολική δαπάνη του Ομίλου για δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, εκτός
Ελλάδος το 2009, ανήλθε στο ποσό των  600.000 ευρώ.
Από το μεγάλο αριθμό δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, στις οποίες
ο Όμιλος συμμετέχει ή τις υποστηρίζει, αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα,
που απεικονίζουν το εύρος της δέσμευσής μας.


ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ (OKTA CRUDE OIL REFINERY AD SKOPJE)
• Χορηγίες σε φορείς και επιστημονικές ενώσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων, εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
• Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης στο Manastir Bigorski.
• Οικονομική ενίσχυση για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Ilinden και την ανακατασκευή του δημοτικού σχολείου στην περιοχή Bitola.


ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (HELLENIC PETROLEUM LKTD)
• Χορηγίες και εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.
• Πρόγραμμα εκδηλώσεων από το Μάϊο έως το Δεκέμβριο, σχετικά με
την οδική ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων, σε συνεργασία με κρα-
τικούς φορείς. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εκπαιδευτικό σεμινάριο για
νέους οδηγούς, συμβουλές και δώρα σε μαθητές, διαλέξεις, χορηγία προστατευτικού υλικού στην αστυνομία, στη σχολή τυφλών, κα.
• Χορηγία, υποστήριξη και εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε
εκδηλώσεις για την αντικαρκινική εκστρατεία και ενημέρωση.


ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (EKO GEORGIA LTD)
• Χορηγίες στο ίδρυμα για την ανάπτυξη των Ελληνο-Γεωργιανών
σχέσεων και στο ίδρυμα Alfamed, για τα παιδιά της διασποράς.
• Χορηγία στο Tbilisi Greek University για την έκδοση Ελληνο-Γεωργιανού λεξικού.
• Δωρεά στο ορφανοτροφείο Momavlis Saxli.


ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (EKO BULGARIA E.A.D)
• Πρόγραμμα εκδηλώσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια και την πρό-
ληψη ατυχημάτων, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και μέσα επικοινωνίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 2000 travel-kits για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών, εκπαίδευση για ένα μήνα 5 νέων οδηγών με συνεχή ραδιοφωνική κάλυψη της εκπαίδευσης, κατασκευή 2 χώρων κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά και οργάνωση μαθημάτων με συμμετοχή 150 παιδιών, διεξαγωγή έρευνας για τη σύγκριση των απόψεων της αστυνομίας και των οδηγών κατά την οδήγηση, συμμετοχή σε πρωτοβουλίες της αστυνομίας για την ενθάρρυνση των οδηγών να χρησιμοποιούν και τις πίσω ζώνες ασφαλείας.
• Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης και χριστουγεννιάτικων παιγνιδιών στο
ίδρυμα ‘’St. Panteleimon Home’’ για παιδιά με ειδικές ανάγκες.


ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ (EKO SERBIA AD)
• Χορηγίες φιλανθρωπικού χαρακτήρα σε συνεργασία με το ίδρυμα HRH Crown Princess Katherine Foundation.
• Δωρεά παιδικής χαράs στο δήμο Kikinda.
• Συμμετοχή σε εκδήλωση περιβαλλοντικού χαρακτήρα της UNICEF.ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ


Ο Όμιλος ΕΛΠΕ Πιστεύει ότι η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και το μέλλον
της εταιρείας εξαρτώνται από τους ανθρώπους της, οι οποίοι αποτελούν
την κινητήριο δύναμή της.
Η συνεχής φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και
η μέριμνα για τις οικογένειες τους, συνιστούν ένα τμήμα της αναγνώρισης της
συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.
Στο ίδιο πλαίσιο συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δια βίου επιμόρφωσης, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.


Εκτός των παραπάνω δράσεων, ο Όμιλος υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό από κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι οικογένειες τους. Και το 2009 υλοποιήθηκε
ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και ενδεικτικά αναφέρονται:
• Επιδότηση αγοράς βιβλίων μέσω έκθεσης βιβλίου που οργανώνει το αντιπροσωπευτικό σωματείο εργαζομένων.
• Εκδρομές για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με ευρεία
συμμετοχή.
• Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με δώρα και χορό, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
• Εκδήλωση βράβευσης για τα παιδιά των εργαζομένων, που αρίστευσαν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
• Συμμετοχή στους Πανευρωπαϊκούς Αθλητικούς Αγώνες Επιχειρήσεων (European Corporate Games 2009).
• Οικονομική ενίσχυση των εκδηλώσεων που οργανώνει το αντιπροσωπευτικό σωματείο εργαζομένων.
• Οργάνωση διαλέξεων – συζητήσεων, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με θέμα ‘’Γονείς & Παιδιά: σχέσεις αμφίδρομες και καθοριστικές’’ και διάλεξη με σκοπό την ενημέρωση για την προστασία από τον καρκίνο του μαστού.
• Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την πορεία και τους στόχους του Ομίλου.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΧΡΕΩΝΕΙ ΛΑΘΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ARYAM VAZQUEZ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ME ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
BANKING MONEY CONFERENCE 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-DEFENSYS 2010
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TEXAS HOLD EM POKER
ΦΑΚΕΛΟΣ SPRIDER STORES
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
FXCM HELLAS: ONLINE TRADING ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERCATERING
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site