Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2010-τ.365                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑΕΣΠΑ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΜΕ ΤΟ... ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ


Το ΕΣΠΑ 2007-2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους περίπου 23,4 δισ. ευρώ, αλλά η αξιοποίησή του μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να ξεπερνά το 8% με 9%.


 


από τον Γιώργο Καλούμενο


Στη φάση της υλοποίησης βρίσκονται αυτή τη στιγμή δύο μεγάλα προγράμματα του ΕΣΠΑ δηλαδή το Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και τα ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Το πρώτο πρόγραμμα συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ είχε μεγάλη απορροφησιμότητα κάτι που δεν συνέβη με το δεύτερο ύψους 653 εκατ. ευρώ, στο οποίο ναι μεν είχαν εγκριθεί πολλά επιχειρηματικά σχέδια όμως πολλοί δικαιούχοι επέλεξαν να μην κάνουν τελικά χρήση του προγράμματος καθώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στη δαπάνη που θα έπρεπε οι ίδιοι να κάνουν με δικά τους κεφάλαια. Γενικά η απορροφητικότητα κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις στο 9%, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περικόπτονται συνεχώς θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το 2010 προέβλεπε αρχικά δαπάνες συνολικού ύψους 10,3 δις ευρώ, αλλά στη συνέχεια, στο πλαίσιο της γενικότερης περικοπής δαπανών, αποφασίστηκε να μειωθεί κατά 500 εκατ. ευρώ και να περιοριστεί στα 9,8 δις ευρώ. Ακολούθησε και δεύτερη ισόποση περικοπή με αποτέλεσμα το Πρόγραμμα για το 2010 να μειωθεί στα 9.300 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και νέα μείωση, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να περιορίζει τις δαπάνες όσο δεν αυξάνονται τα έσοδα. Το ΕΣΠΑ 2007-2013 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους περίπου 23,4 δις ευρώ και η απορρόφησή του δεν ξεπερνά το 8% με 9%.
Μεγάλα κενά διαπιστώνονται στις απορροφήσεις του Κοινωνικού Ταμείου, εκεί δηλαδή όπου θα έπρεπε να έχουν απορροφηθεί όλοι οι πόροι και να έχει υποβληθεί και αίτημα για αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Η τρόικα έχει ήδη επισημάνει την αναγκαιότητα επίσπευσης της εφαρμογής του ΕΣΠΑ, μη κατανοώντας τους λόγους των καθυστερήσεων στην απορρόφηση πόρων.
Τα προς αξιοποίηση κονδύλια που βρίσκονται στη διάθεση της κυβέρνησης από το ΕΣΠΑ είναι περισσότερα από 3 δισ. ευρώ, για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής υπό την ευρεία έννοια. Επιπλέον αυτών, υπάρχει και ένα ποσόν της τάξεως των 2,7 δισ. ευρώ, τα οποία θα προκύψουν από περικοπές επιδομάτων προς όσους δεν τα έχουν ανάγκη, τα οποία θα διοχετευθούν προς τις κοινωνικά ασθενείς ομάδες.
Αυτή τη στιγμή τα ενεργά προγράμματα είναι ο Πράσινος Τουρισμός, η Μεταποίηση σε Νέες Συνθήκες, Ένδυση και Υπόδηση Νέες Προοπτικές, Πράσινη Επιχείρηση 2010, Πράσινες υποδομές 2010, και Ψηφιακή Ελλάδα.


ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Σκοπός τους προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών επιχειρήσεων με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
- είναι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) ανεξαρτήτως κατηγορίας με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2008
- είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία των κληρονόμων καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
- ο ΚΑΔ να είναι 55.1, 55.2, 55.30.11
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 30 εκ. ευρώ. Το ύψος των ενισχυόμενων έργων είναι από 30.000 € έως 400.000 € και με μέγιστο όριο τον μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας διετίας της αιτούσας επιχείρησης.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή (ιδία συμμετοχή και τραπεζικός δανεισμός-εάν χρησιμοποιηθεί).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες:
• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
• Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
• Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
• Ενημέρωση και προβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο ελάχιστος προϋπολογισ΅ός ανά υποβαλλό΅ενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 15.000,00 και ο ΅έγιστος προϋπολογισ΅ός ΅πορεί να ανέρχεται ΅έχρι του ποσού των € 400.000,00.
Το ύψος της ∆η΅όσιας Χρη΅ατοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισ΅ού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ΅ικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Το υπόλοιπο του εγκεκρι΅ένου προϋπολογισ΅ού θα καλύπτεται ΅ε ιδιωτική συ΅΅ετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης.
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων ΅πορούν να είναι: Φυσικά ή Νο΅ικά Πρόσωπα (Ανώνυ΅η Εταιρία, Εταιρία Περιορισ΅ένης Ευθύνης, Ο΅όρρυθ΅η Εταιρία ή Ετερόρρυθ΅η Εταιρία, Κοινωνία Αστικού ∆ικαίου καθώς και νο΅ικά πρόσωπα ΅η κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκ΅εταλλεύονται τουριστικά καταλύ΅ατα που λειτουργούν νό΅ι΅α σύ΅φωνα ΅ε τις κεί΅ενες διατάξεις.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίω΅α υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δη΅όσιες επιχειρήσεις και οργανισ΅οί ή/και οι θυγατρικές τους.
Στην Πράξη ΅πορούν να υποβάλουν από ΅ια (1) πρόταση υφιστά΅ενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιλέξι΅ες προς χρη΅ατοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές ΅ονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Με έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01.01.2008.
2) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυ΅α.
Ειδικότερα, δικαίω΅α συ΅΅ετοχής στην Πράξη έχουν ΅όνο τα παρακάτω κύρια και ΅η κύρια ξενοδοχειακά καταλύ΅ατα που λειτουργούν νό΅ι΅α (΅ε Ειδικό Σή΅α Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:
• Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
• Ξενοδοχεία τύπου επιπλω΅ένων δια΅ερισ΅άτων.
• Ξενοδοχεία ΅ικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλω΅ένων δια΅ερισ΅άτων).
• Ξενοδοχειακές ΅ονάδες και λοιπές τουριστικές ΅ονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
• Επιχειρήσεις ενοικιαζό΅ενων δω΅ατίων, ενοικιαζό΅ενων επιπλω΅ένων δια΅ερισ΅άτων και ΅ικτής ΅ορφής ενοικιαζό΅ενων δω΅ατίων και ενοικιαζό΅ενων επιπλω΅ένων δια΅ερισ΅άτων.
• Τουριστικές επιπλω΅ένες κατοικίες.
• Τουριστικές επαύλεις.
• Οργανω΅ένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κά΅πινγκ).
3) Η επιχείρηση λειτουργεί νό΅ι΅α, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπό΅ενες από το νό΅ο άδειες λειτουργίας.
4) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγρά΅΅ατα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που ε΅πίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά ΅αζί ΅ε την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
5) ∆εν ε΅πίπτει στα κριτήρια διαχωρισ΅ού πράξεων των Τα΅είων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα΅είο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Τα΅είο Αλιείας), όπως αυτά συ΅περιλα΅βάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη΅ατικότητα»
6) Η επιχείρηση έχει υποβάλει ΅ία (1) ΅όνο πρόταση έργου για κάθε Αριθ΅ό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 10 της παρούσας προδη΅οσίευσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» μπορεί να υποβάλει μία επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το κάτωθι πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών. Οι επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές.
Κατηγορία 1: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους.
1.2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου.
1.3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού.
1.4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
1.5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού,
(εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50kWe), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8) όπως ισχύει.
1.6. Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού.
1.7. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).
Κατηγορία 2: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι ενδεικτικά οι εξής:
Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού σε λουτρά και αποχωρητήρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συσκευές μετατοπίσεως νερού).
Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς αισθητήρες.
Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρροών νερού.
«Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος.
Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νερού.
Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.
Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συγκεκριμένες χρήσεις (πχ. πότισμα).
Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πισίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το
περιβάλλον (πχ. μέθοδος καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλωρίου).
Κατηγορία 3: Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Υιοθέτηση πολιτικής διαχείρισης και προμηθειών.
• Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών.
• Ενσωμάτωση περιβαλλοντικά/ενεργειακά φιλικών τεχνολογιών και μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικά οι εξής:
Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατηγορία.
Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού απορριμμάτων από τους επισκέπτες.
Τοπικός βιολογικός καθαρισμός.
Κομποστοποίηση σε αποφάγια και απορρίμματα κήπου και χρήση τους.
Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού.
Ανακύκλωση χαρτιού / γυαλιού.
Επεξεργασία νερών για χρήση σε πότισμα και καθαριότητα εξωτερικών χώρων.
Κατηγορία 4: Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών / διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
Ανάπτυξη Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS / Easy EMAS.
Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Απονομής Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL).
Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.
’λλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Κατηγορία 5: Ενημέρωση και προβολή.
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενέργειες:
Παραγωγή εντύπων και φυλλαδίων σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της
επιχείρησης.
Παραγωγή ενημερωτικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές σε
προσβάσιμες μορφές (έντυπα μεγάλων χαρακτήρων, εκτυπώσεις Braille, έντυπα easy to read κλπ
Σχεδιασμός ιστοσελίδων και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού σχετικών με τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης.
Ενέργειες ενημέρωσης για τις πράσινες ενέργειες και πολιτικές της επιχείρησης, των
πελατών.
Κατανομή προϋπολογισμού
Κατηγορία Δαπάνης/Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1 Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού. 60%-100%
2 Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 0%-20%
3 Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ. 0%-15%
4 Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη κλπ). 0%-6%
5 Ενημέρωση και προβολή. 0%-5%


ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ:
ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
1. Είναι υφιστάμενες Mικρο - Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού τα 43 εκατ. ευρώ και πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας (για τον ορισμό της ΜΜΕ βλ. Παράρτημα ΙΙ του Παρόντος Οδηγού).
2. Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 1/1/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από τότε.
3. Έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
4. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους είναι μεταποιητικές επιχειρήσεις των κλάδων ΚΕΥΔ ή επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών στην μεταποίηση των κλάδων ΚΕΥΔ υπηρεσιών, οι οποίες έχουν κύρια δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους κλάδους του πίνακα που ακολουθεί, εκτός των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται ότι εξαιρούνται στο Παράρτημα I του Οδηγού.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης.
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών.
71.20.11.02 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών,
 ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
71.20.11.08 Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων, ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
71.20.12 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων,
 ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
71.20.19.04 Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες,
 ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
74.10.19.01 Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων, ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
74.10.19.04 Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων, ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.
74.10.19.06 Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας, ειδικά και μόνο για τους κλάδους ΚΕΥΔ.


Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζουν στο έντυπο Ε3 όπως αυτό υποβλήθηκε (όχι διορθωτικά Ε3 μετά την ημερομηνία προκήρυξης του παρόντος), έσοδα από μεταποίηση ή τους κωδικούς 71.20.11.02, 71.20.11.08, 71.20.12, 71.20.19.04, 74.10.19.01, 74.10.19.04, 74.10.19.06 για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.
5. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.
6. Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),
7. Η επιχείρηση πρέπει να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,
8. Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
9. Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νομίμως (να έχει την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί φάκελος για την ανανέωσή της.)
10. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.
11. Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης αποδεικνύεται από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) και από την εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
12. H επιχείρηση δεν πρέπει να έχει λάβει κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αιτείται από το παρόν πρόγραμμα, επιχορηγήσεις με τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000 €. Ως λήξη της τριετίας θεωρείται η ημερομηνία ένταξης της πρότασης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση λήψης επιχορηγήσεων με τον κανόνα De minimis, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα προγράμματα, η ημερομηνία ένταξης σ’ αυτά και το συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων που έχει λάβει σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση.
13. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο το σύνολο του έργου όσο και τις επιμέρους ενέργειες.
14. Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, συμβάσεις κτλ).
15. Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
16. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV του Οδηγού). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εμπίπτει στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.
17. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική επιχείρηση όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 2.1, σημεία 9,10,11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02) (Παράρτημα VII).
Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν αθροιστικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Η μη ικανοποίηση κάθε μιας εξ αυτών αποτελούν συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης της πρότασης η οποία δεν θα αξιολογείται και θα τίθεται στο αρχείο.


ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης (Κωδικοί 10-33) και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές (κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών) εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό .
Ως προς τη μορφή και δραστηριότητα επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία), καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (ΝΑ^Ε—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό. 
Ως προς το μέγεθος επιλέξιμες θεωρούνται όλοι οι τύποι μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισμού ΜΜΕ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούμενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ.
Για το εν λόγω πρόγραμμα ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Επιπρόσθετα των παραπάνω κριτηρίων οι επιχειρήσεις για να είναι επιλέξιμες πρέπει να ικανοποιούν το σύνολο και των ακολούθων προϋποθέσεων:
- Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
- Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009)
- Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα.
Το χρηματοδοτικό σχήμα του έργου είναι το ακόλουθο:
- Ιδία Συμμετοχή (τουλάχιστον): 25%
- Δημόσια Χρηματοδότηση (αναλόγως την περίπτωση): 35% έως 45%
- Τραπεζική Συμμετοχή (το ανώτερο): Υπολειπόμενο ποσοστό
Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:
1. Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων
2. Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
3. Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών)
4. Προμήθεια λογισμικού
5. Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια
6. Αμοιβές συμβούλων
7. Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις)


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Περιοχή Α) Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β'.
- Περιοχή Β) Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις εξής περιφέρειες και νομούς:
Θεσσαλίας - Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
Ιονίων Νήσων - Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
Κρήτης - Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων
Κεντρικής Μακεδονίας - Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας
Δυτικής Μακεδονίας - Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
Στερεάς Ελλάδας - Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
- Περιοχή Γ) Στο 45% του επιλέξιμου εξοπλισμού για τις εξής περιφέρειες και νομούς:
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας
Ηπείρου - ’ρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων
Βορείου Αιγαίου - Λέσβου, Χίου, Σάμου
Πελοποννήσου - Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
Δυτικής Ελλάδας - Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας
Στο πλαίσιο της Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 έως 200.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία επενδυτική πρόταση η οποία αφορά μόνο έναν τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης της επιχείρησης για συμμετοχή στο παρόν πρόγραμμα.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το
αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.


ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί:
• στη διεθνή προβολή της χώρας μας, μέσω της ενίσχυσης για τη διαδικτυακή προβολή των τουριστικών μονάδων που διαθέτει στην επικράτεια,
• στη μείωση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και της παράλληλης συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης των ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων & παρεχόμενων υπηρεσιών,
• στην υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για το συνεχή εκσυγχρονισμό τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες θα ενισχυθούν μέσω της Δράσης για:
1. την ανάπτυξη νέων εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων, όσο και για
2. την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων.
Ειδικοί στόχοι της δράσης με την επιχορήγηση των δύο παραπάνω ενεργειών είναι:
• η πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων των τουριστικών μονάδων (υποχρεωτικά για υπηρεσίες διαμονής και επιθυμητά για τυχόν λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες),
• η ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των τουριστικών μονάδων καθώς και της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται,
• η προσέλκυση νέων επισκεπτών και η διατήρηση πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις τουριστικές μονάδες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια διαμονής.


ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων  για τη δημιουργία πολύγλωσσων δικτυακών τόπων προβολής με ηλεκτρονικές κρατήσεις (συμπεριλαμβανομένων πληρωμών) με ταυτόχρονη ανάπτυξη διαδραστικού περιεχομένου προβολής της ευρύτερης περιοχής σε γεωγραφικές πλατφόρμες, δημιουργία χώρων WiFi κλπ. (Ν6 - Ψηφιακή Υποστήριξη της ποιότητας ζωής)
Δικαιούχοι: 9.000 ξενοδοχεία και περίπου 20.000 καταλύματα
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €80 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως €130 εκατ. ευρώ
Έναρξη: Ιούνιος 2009
Επιδότηση ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της προβολής και της προώθησης των προϊόντων τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πολύγλωσσες πλατφόρμες. (Nήμα δράσεων 8 – Εξωστρέφεια)
Δικαιούχοι: Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20% από εξαγωγές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €30 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως €60 εκατ. ευρώ
Έναρξη: Ιούλιος 2009
Χρηματοδότηση δημιουργίας ψηφιακών καταστημάτων με πλήρως ηλεκτρονικές συναλλαγές και δημιουργία ενιαίων ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης/ προβολής τους με τη μορφή «εικονικών ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων» (Νήμα δράσεων 2 – Ψηφιακός Καταναλωτής)
Έναρξη: Οκτώβριος 2009
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 120 εκατ. ευρώ
Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα – χρηματοδότηση έναρξης νέων επιχειρήσεων που βασίζονται σε επιχειρηματικά μοντέλα που αξιοποιούν δυναμικά τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Νήμα δράσεων 5 – Ψηφιακή Υποστήριξη Εργασίας)
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (αναλόγως της ζήτησης), δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους έως 100 εκατ. ευρώ
Ψηφιακά Ταμεία και ηλεκτρονική διασύνδεση με τα Φαρμακεία - Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με πόρους του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) η δημιουργία Ψηφιακών Ταμείων. Σκοπός των Ψηφιακών Ταμείων είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους ασφαλισμένoυς (ενημέρωση, ειδοποιήσεις, συνταγογραφήσεις κλπ. μέσω Internet). Στο πλαίσιο των Ψηφιακών Ταμείων, σχεδιάζεται η ηλεκτρονική τους διασύνδεση με τα φαρμακεία. Προς το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται η διανομή στα φαρμακεία εκπτωτικού κουπονιού μέσω του οποίου θα μπορούν να αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό πληροφορικής, για τη διασύνδεσή τους με τα Ψηφιακά Ταμεία.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη
Χρηματοδότηση επιμέρους κλάδων της οικονομίας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. TAXI – εγκατάσταση GPS κλπ, Νήμα δράσεων 5 – Ψηφιακή Υποστήριξη Εργασίας)

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ:ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΤΩΤΙΚΗ Η ΤΑΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 75η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΠΑΠ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DELTA BLACKFIRE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ ΗΛΙΑ ΦΟΥΤΣΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: MIG, S&B, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
MASTER CARD BAROMETER
5ο ΕΤΗΣΙΟ ROADSHOW
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site