Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2010-τ.365                              

MARFIN INVESTMENT GROUP
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
ΜΕΓΑΛΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Αναπροσαρμογή της καθαρής θέσης λόγω της δυσμενούς κατάστασης και των αρνητικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας που είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές λογιστικές ζημιές. Η καθαρή θέση της εταιρείας είναι πλέον 2,463 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 3,24 ευρώ ανά μετοχή.


 


Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,387 δισ. ευρώ παρουσίασε η Marfin Investment Group (MIG) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 εκ των οποίων 1,161 δισ. ευρώ είναι λογιστικές ζημιές από την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού λόγω της κακής κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Οι ζημιές που προέρχονται από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες είναι συνολικά 254,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 132,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στην αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων ενεργητικού. Από τις ζημιές που προκύπτουν από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 80,3 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Ολυμπιακής με την Αεροπορία Αιγαίου. Με την εξαίρεση των ζημιών λογιστικής προσαρμογής και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, οι λειτουργικές ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών ανήλθαν σε 103,5 εκατ. ευρώ.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 753,5 εκατ. ευρώ έναντι 583,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 ενώ τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 179,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας κάμψη σε σχέση με τα 190,8 εκατ. ευρώ το 2009.
Η Καθαρή Θέση βρίσκεται στα 2,463 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και υπολογίζεται σε 3,24 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την προσαρμογή της Καθαρής Θέσης η μετοχή της MIG διαπραγματεύεται ακόμα με σημαντική έκπτωση ύψους 70% σε σχέση με την Καθαρή Θέση.
Η MIG εξακολουθεί να διαθέτει στιβαρή κεφαλαιακή δομή και ισχυρή ρευστότητα. Η Εταιρεία διατηρεί μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια με μετρητά 570,4 εκατ. ευρώ σε μία περίοδο που οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι πλέον μονόδρομος.
Η πλειονότητα των εταιρειών της MIG συνεχίζουν να διατηρούν την πρώτη ή την δεύτερη θέση της αγοράς σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται, διατηρούν ισχυρούς ισολογισμούς, ισχυρά διαθέσιμα, υψηλή ποιότητα και αξιόπιστα στοιχεία ενεργητικού. Η MIG συνεχίζει την περαιτέρω βελτίωση των δραστηριοτήτων της μέσω αναδιαρθρώσεων, ενδυνάμωση της διοίκησης, διεθνή επέκταση και  στρατηγικών κινήσεων στις εταιρείες του ομίλου.


ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MIG, Διονύσης Μαλαματίνας, δήλωσε τα εξής:
«Η δυσμενής κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και οι αρνητικές προοπτικές της, όπως τουλάχιστον, ρεαλιστικά, μπορούν να αξιολογηθούν σήμερα, είχαν σαν αποτέλεσμα την αναθεώρηση των επιχειρηματικών σχεδίων και της αξιολόγησης αρκετών εταιρειών του Ομίλου μας με αποτέλεσμα την εγγραφή σημαντικών λογιστικών ζημιών και την αναπροσαρμογή της Καθαρής μας Θέσης, η οποία όμως στο επίπεδο πλέον των 3,24 ευρώ ανά μετοχή δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα όπου διαπραγματεύεται σήμερα η μετοχή μας.
Θεωρούμε ότι η πολιτική μας να δίνουμε έμφαση στην διατήρηση μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας με μετρητά που σήμερα ανέρχονται σε 570,4 εκατ. ευρώ είναι σωστή, όχι μόνο αμυντικά, αλλά και για να συμμετάσχουμε από θέση ισχύος στις επικείμενες ανακατατάξεις του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Εκτιμάμε ότι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι πλέον σε πολλούς τομείς της Οικονομίας μονόδρομος ώστε με τη βοήθεια των συνεργιών που θα προκύπτουν να μπορούν οι εταιρείες να συμβάλουν θετικά στη δοκιμαζόμενη Οικονομία με τιμές προϊόντων και επίπεδα υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στην μειωμένη καταναλωτική δύναμη των πολιτών.
Επίσης εκτιμάμε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, θα στραφεί πλέον χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε πολιτικές ανάπτυξης, δημιουργίας περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.
Στο νέο περιβάλλον που νωρίτερα ή αργότερα εξ ανάγκης θα δημιουργηθεί, η MIG με εταιρείες-ηγέτιδες σε κρίσιμους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας και μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αντιστρέψει τις ζημιές αυτής της περιόδου σε κέρδη και να ανταμείψει τους μακροπρόθεσμους μετόχους της.»

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΚΟΙΤΑΖΕΙ «ΕΞΩ»
ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ

Η ενισχυμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου του 2010 οδήγησε σε αύξηση εσόδων κατά 29%, τριπλασιασμό καθαρού κέρδους, δημιουργία θετικών χρηματορροών για έκτο διαδοχικό τρίμηνο και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού.


Αύξηση πωλήσεων κατά 29% συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2009 και επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το δεύτερο τρίμηνο επέτυχε η εισηγμένη S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Επέτυχε επίσης αύξηση του EBITDA και των λειτουργικών κερδών της κατά περίπου 54% και 90% αντιστοίχως, μεγαλύτερη της αύξησης των πωλήσεων λόγω ισχυρής λειτουργικής μόχλευσης.
Τα κέρδη της ανά μετοχή υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση προς το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρά τον υψηλότερο πραγματικό συντελεστή φόρου το δεύτερο τρίμηνο. Επέτυχε ακόμη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 11%, στα 109 εκατ. ευρώ από 122 εκατ.ευρώ κατά το τέλος του 2009.


ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ S&B
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Η ενισχυμένη επιχειρηματική δραστηριότητα του πρώτου εξαμήνου του 2010 οδήγησε σε σταθερή αύξηση των εσόδων μας κατά 29%, τριπλασιασμό του καθαρού κέρδους, δημιουργία θετικών χρηματορροών για έκτο διαδοχικό τρίμηνο και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού. Η σχετικές με τη μεταλλουργία βιομηχανίες παρουσίασαν προοδευτική βελτίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άρχισαν να πλησιάζουν κατά το δεύτερο τρίμηνο τα επίπεδα που πιστεύουμε ότι αντιστοιχούν σε μία φυσιολογική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων και τα οφέλη που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε κατά το 2009 στήριξαν την ισχυρή ανάκτηση των περιθωρίων, ενώ παράλληλα διατηρήσαμε τη σταθερότητα στις τιμές και τις θέσεις μας στις αγορές.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα αναμένεται να διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους, ενώ οι επιδόσεις μας κατά το δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει να συγκριθούν με ένα καλύτερο δεύτερο εξάμηνο του 2009. Εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τις προσδοκίες για τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι η γεωγραφική και προϊοντική μας διαφοροποίηση, με άνω του 90% των πωλήσεών μας να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδος, μας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης. Οι προτεραιότητές μας είναι ξεκάθαρες και στόχος μας παραμένει ο έλεγχος του κόστους και η διαχείριση των χρηματορροών. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με αυξημένη ρευστότητα και βελτιωμένη θέση σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που μας προσφέρει οικονομική δύναμη και ευελιξία για το μέλλον.»


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το πρώτο εξάμηνο του 2010 ήταν ενθαρρυντικό για τον Όμιλο. Η ζήτηση για τις αγορές τελικής χρήσης που εξυπηρετούμε ενισχύθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Οι βιομηχανίες κατανάλωσης χάλυβα καθόρισαν την απόδοσή μας, όπως διαφαίνεται από τα πολύ καλά αποτελέσματα των Kλάδων Συλλιπασμάτων Συνεχούς Χύτευσης και Μπεντονίτη. Ωστόσο, παραμένουμε επιφυλακτικοί ως προς την ισχύ και τη διάρκεια της διαφαινόμενης παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, αφού η ζήτηση από τις βιομηχανίες κατανάλωσης χάλυβα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι βαριές βιομηχανίες και οι κατασκευές, εξακολουθεί να υστερεί των τρεχόντων επιπέδων παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2010 θα συγκριθεί με ένα δεύτερο εξάμηνο κατά το 2009, το οποίο παρουσίασε προοδευτικά σταθερή βελτίωση ως προς το πρώτο εξάμηνο του ίδιου χρόνου. Αναμένουμε ότι η δραστηριότητα στον κλάδο των Συλλιπασμάτων Συνεχούς Χύτευσης θα εξισορροπηθεί στα παρόντα επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010, και μία παρόμοια τάση, αν και με σχετική υστέρηση, αναμένεται να παρατηρηθεί στον Κλάδο του Μπεντονίτη.
Η κρίση που διέρχονται οι εθνικές οικονομίες λόγω υπέρογκων χρεών συνεχίζει να εξελίσσεται, τα επίπεδα ανεργίας παραμένουν υψηλά και οι εκτιμήσεις για την  ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και πιο συγκεκριμένα της οικονομίας των Η.Π.Α., εμφανίζονται ιδιαίτερα αβέβαιες. Συγχρόνως, η Γερμανική οικονομία, όπου έχουμε σημαντική βάση και πραγματοποιείται το ένα τέταρτο περίπου των πωλήσεων του Ομίλου, παρέχει ενδείξεις ισχυρότερης ανάκαμψης βασισμένης στις εξαγωγές, από ότι αναμενόταν. Οι προτεραιότητές μας είναι ξεκάθαρες και η προσοχή μας εστιαζόταν και θα συνεχίσει να εστιάζεται στον έλεγχο του κόστους και στη διαχείριση των χρηματορροών. Το σημαντικό για τον Όμιλό μας είναι πως, όπως και αν επέλθει η ανάκαμψη, η S&B είναι ήδη σε πολύ καλύτερη θέση για να την υπερκεράσει από ό,τι ήταν έναν χρόνο πριν. Διαθέτουμε μία αποτελεσματική και ισχυρή υποδομή με την οποία θα υποστηρίξουμε τα περιθώρια κερδοφορίας στο μέλλον και μία ευέλικτη κεφαλαιακή θέση, από την οποία μπορούμε να επιδιώξουμε τις σωστές ευκαιρίες στον κατάλληλο χρόνο.


ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ<o:p></o:p>


& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΘΗΣΗ<o:p></o:p>


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο του 2010 για τον Όμιλο Μυτιληναίος αυξήθηκε κατά 26,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην εξαγωγική δραστηριότητα της ΜΕΤΚΑ.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


Στο Α’ Εξάμηνο του 2010, ο Όμιλος καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ως συνέπεια της επιτάχυνσης εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό από τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ και της ανάκαμψης των διεθνών τιμών του Αλουμινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί οφέλη από την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει αταλάντευτα την εκτέλεση του επενδυτικού του προγράμματος συνεισφέροντας αποφασιστικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.<o:p></o:p>


Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο του 2010 για τον Όμιλο Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 15 εκατ. ευρώ έναντι των 328 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην εξαγωγική δραστηριότητα της ΜΕΤΚΑ η οποία ανήλθε στο ύψος των 123 εκατ. ευρώ.<o:p></o:p>


Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών καθώς και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α’ Εξαμήνου 2010 έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην πώληση τον Ιανουάριο του 2010 της εταιρείας ΕΤΑΔΕ, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ. <o:p></o:p>


Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 111,4 εκατ. ευρώ από 47,7 εκατ. ευρώ το 2009, ενισχυμένα τόσο από τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ όσο και από τη βελτιωμένη επίδοση του τομέα της Μεταλλουργίας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 39,7 εκατ. έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του  2009. Τα καθαρά κέρδη του Α’ Εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 10 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Τέλος, σημειώνεται η διατήρηση υψηλής ρευστότητας, με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να προσεγγίζουν τα 259 εκατ. ευρώ στο τέλος του Α’ Εξαμήνου 2010.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ<o:p></o:p>


Στον Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του αλουμινίου υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή (ανήλθαν 49,7% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2009), ενώ παράλληλα ο Όμιλος κεφαλαιοποίησε σημαντικά οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής, η οποία προμηθεύει με ατμό τη μονάδα αλουμινίου τροφοδοτούμενη πλέον, εναλλακτικά, και με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) καθώς και ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής συντέλεσαν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. <o:p></o:p>


Όσον αφορά στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ, το Α’ Εξάμηνο 2010 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 256,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 συνυπολογιζόμενου και του έκτακτου εσόδου ποσού 32,4 εκατ. ευρώ, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί όσο προχωρά η υλοποίηση του υψηλού ανεκτέλεστου της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ.<o:p></o:p>


Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 73,6 εκατ. ευρώ, από 15,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 18,4% αποδιδόμενο, κυρίως, στην αποκατάσταση, κατόπιν συμφωνίας με την ΔΕΗ, της ζημίας παρελθουσών χρήσεων από την αναστολή της εκτέλεσης του έργου στον ΑΗΣ Αλιβερίου 5 χωρίς ευθύνη της ΜΕΤΚΑ  Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε € 48,4 εκατ. έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2009. Τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ του Α’ Εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 5,6 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.<o:p></o:p>


<o:p> </o:p>


ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<o:p></o:p>


Στον Τομέα Ενέργειας, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ENEL για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Endesa Hellas εδραιώνει τον Όμιλο στη θέση του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στη χώρα (1,2 GW σε εμπορική λειτουργία έως το 2011). <o:p></o:p>


Οι επενδύσεις του Ομίλου στο κλάδο της ενέργειας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς το εργοστάσιο συμπαραγωγής ισχύος 334 MW είναι σε λειτουργία, ενώ επίκειται άμεσα η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της δεύτερης μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 444 MW στον Άγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή της τρίτης μονάδας ισχύος 437 MW στους Αγ. Θεοδώρους, σε συνεργασία με τη Motor Oil. Επί πλέον ο Όμιλος δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα των ΑΠΕ, όπου διαθέτει σύνολο 36 MW σε εμπορική λειτουργία, ενώ περισσότερα από 1.000 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης. <o:p></o:p>


Τέλος, σημειώνεται ότι η επικείμενη πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η απρόσκοπτη λειτουργία των διαθέσιμων στη Χώρα μας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργούν άριστες προοπτικές αξιοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, δεδομένης της επιλογής του να επενδύσει σε μονάδες με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από κάθε άλλη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ελλάδα.<o:p></o:p>


ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΘΗΣΗ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο του 2010 για τον Όμιλο Μυτιληναίος αυξήθηκε κατά 26,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην εξαγωγική δραστηριότητα της ΜΕΤΚΑ.


Στο Α’ Εξάμηνο του 2010, ο Όμιλος καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ως συνέπεια της επιτάχυνσης εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό από τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ και της ανάκαμψης των διεθνών τιμών του Αλουμινίου, ενώ παράλληλα συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί οφέλη από την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων που πάγια εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει αταλάντευτα την εκτέλεση του επενδυτικού του προγράμματος συνεισφέροντας αποφασιστικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α’ Εξάμηνο του 2010 για τον Όμιλο Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 15 εκατ. ευρώ έναντι των 328 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση που οφείλεται κυρίως στην εξαγωγική δραστηριότητα της ΜΕΤΚΑ η οποία ανήλθε στο ύψος των 123 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών καθώς και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α’ Εξαμήνου 2010 έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην πώληση τον Ιανουάριο του 2010 της εταιρείας ΕΤΑΔΕ, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 111,4 εκατ. ευρώ από 47,7 εκατ. ευρώ το 2009, ενισχυμένα τόσο από τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ όσο και από τη βελτιωμένη επίδοση του τομέα της Μεταλλουργίας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 39,7 εκατ. έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του  2009. Τα καθαρά κέρδη του Α’ Εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 10 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Τέλος, σημειώνεται η διατήρηση υψηλής ρευστότητας, με τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να προσεγγίζουν τα 259 εκατ. ευρώ στο τέλος του Α’ Εξαμήνου 2010.


ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Στον Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων η ανάκαμψη των διεθνών τιμών του αλουμινίου υπήρξε ιδιαίτερα ισχυρή (ανήλθαν 49,7% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2009), ενώ παράλληλα ο Όμιλος κεφαλαιοποίησε σημαντικά οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής, η οποία προμηθεύει με ατμό τη μονάδα αλουμινίου τροφοδοτούμενη πλέον, εναλλακτικά, και με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) καθώς και ο αυστηρός έλεγχος του κόστους παραγωγής συντέλεσαν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.
Όσον αφορά στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ, το Α’ Εξάμηνο 2010 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 256,5 εκατ. ευρώ, έναντι 101,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 συνυπολογιζόμενου και του έκτακτου εσόδου ποσού 32,4 εκατ. ευρώ, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί όσο προχωρά η υλοποίηση του υψηλού ανεκτέλεστου της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 73,6 εκατ. ευρώ, από 15,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 18,4% αποδιδόμενο, κυρίως, στην αποκατάσταση, κατόπιν συμφωνίας με την ΔΕΗ, της ζημίας παρελθουσών χρήσεων από την αναστολή της εκτέλεσης του έργου στον ΑΗΣ Αλιβερίου 5 χωρίς ευθύνη της ΜΕΤΚΑ  Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε € 48,4 εκατ. έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2009. Τα καθαρά κέρδη της ΜΕΤΚΑ του Α’ Εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 5,6 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.


ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στον Τομέα Ενέργειας, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την ENEL για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Endesa Hellas εδραιώνει τον Όμιλο στη θέση του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ενέργειας στη χώρα (1,2 GW σε εμπορική λειτουργία έως το 2011).
Οι επενδύσεις του Ομίλου στο κλάδο της ενέργειας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς το εργοστάσιο συμπαραγωγής ισχύος 334 MW είναι σε λειτουργία, ενώ επίκειται άμεσα η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της δεύτερης μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 444 MW στον Άγ. Νικόλαο Βοιωτίας. Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή της τρίτης μονάδας ισχύος 437 MW στους Αγ. Θεοδώρους, σε συνεργασία με τη Motor Oil. Επί πλέον ο Όμιλος δραστηριοποιείται έντονα και στον τομέα των ΑΠΕ, όπου διαθέτει σύνολο 36 MW σε εμπορική λειτουργία, ενώ περισσότερα από 1.000 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης.
Τέλος, σημειώνεται ότι η επικείμενη πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η απρόσκοπτη λειτουργία των διαθέσιμων στη Χώρα μας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, δημιουργούν άριστες προοπτικές αξιοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, δεδομένης της επιλογής του να επενδύσει σε μονάδες με τον υψηλότερο βαθμό απόδοσης και το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας από κάθε άλλη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Ελλάδα.

 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ:ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΤΩΤΙΚΗ Η ΤΑΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 75η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΠΑΠ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DELTA BLACKFIRE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ ΗΛΙΑ ΦΟΥΤΣΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: MIG, S&B, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
MASTER CARD BAROMETER
5ο ΕΤΗΣΙΟ ROADSHOW
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site