Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2010-τ.365                              

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΚΑΕ
Σημαντική αύξηση κερδών

Στα € 264,2 εκατ. διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ κατά το εξάμηνο του 2010, έναντι € 268,1 εκατ. το 2009, μειωμένες κατά 1,5%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 39,2 εκατ. από € 43,0 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο στο 14,8%.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 22,8 εκατ. από € 25,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε € 11,5 εκατ. από € 17,5 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από την εισφορά έκτακτου φόρου ύψους € 4,8 εκατ.
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα € 0,223 από € 0,338.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, κος Γιώργος Βελέντζας επεσήμανε, «Τα αποτελέσματα του εξαμήνου κρίνονται θετικά λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην λιανική εγχώρια αγορά. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η πορεία της μητρικής εταρείας του Ομίλου ΚΑΕ η οποία αύξησε σημαντικά την κερδοφορία της παρά τη μείωση των πωλήσεων, παραμένοντας η πιό κερδοφόρα εταιρεία στον κλάδο του Ταξιδιωτικού Λιανικού Εμπορίου.»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Σε επίπεδο μητρικής Εταιρείας ΚΑΕ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 93,0 εκατ. από € 102,1 εκατ. μειωμένες κατά 8,9% σαφώς επηρεασμένες από την μείωση της επιβατικής κίνησης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Παρά τη μείωση των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 9,7% καθώς ανήλθαν σε € 21,6 εκατ. από € 19,7 εκατ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 12,3 εκατ. από € 14,7 εκατ. μειωμένα κατά 16,3% επηρεασμένα όμως από την εισφορά έκτακτου φόρου ύψους € 4,0 εκατ. Αν αφαιρεθεί το ποσό αυτό, για λόγους συγκρισιμότητας, τότε τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν αύξηση κατά 11,2%, στα € 16,3 εκατ. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 27,3 εκατ. από € 26,0 εκατ., αυξημένα κατά 5,2%.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ - LINKS
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικές Διανομές διαμορφώθηκαν σε € 47,8 εκατ. το εξάμηνο του 2010 από € 46,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 3,2% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 5,7 εκατ. από € 5,6 εκατ., αυξημένα κατά 3,5%, με το αντίστοιχο περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 12,0%.
Τα κέρδη προ φόρων του εξαμήνου ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. από € 2,3 εκατ. το 2009, αυξημένα κατά 6,8%. Τα αντίστοιχα μεγέθη της Links για το εξάμηνο του 2010 είναι πωλήσεις στα € 37,4 εκατ. από € 36,0 εκατ., αυξημένες κατά 4,1% και EBITDA στα € 3,6 εκατ. από € 3,5 εκατ., αυξημένο κατά 4,3%. Τέλος, τα καθαρά κέρδη του τριμήνου των Ελληνικών Διανομών ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. από € 1,8 εκατ. το 2009.
ELMEC
Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ELMEC για το εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε € 125,7 εκατ. από € 121,5 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 3,4% και το EBITDA σε € 6,2 εκατ. από € 10,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,2 εκατ. από € 8,1 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. από € 5,3 εκατ.


Όμιλος Χατζηιωάννου
Μικρή πτώση τζίρου

Ο Όμιλος εταιριών Χατζηιωάννου ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το πρώτο εξάμηνο του 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε € 86.127 χιλ. έναντι € 91.020 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009 καταγράφοντας μείωση κατά 5,4%. Η μείωση αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης η οποία έπληξε τον κλάδο της λιανικής και ιδιαίτερα τον κλάδο της ένδυσης και υπόδησης. Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου Χατζηιωάννου συντελείται από τη δραστηριότητα θυγατρικής του ομίλου Sprider Stores A.E., η οποία στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ενίσχυσε το δίκτυο της με  (2) νέα Sprider Stores, έχοντας σήμερα ένα σημαντικό δίκτυο 110 καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παρόλα αυτά και δεδομένων των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών, η υποχώρηση του κύκλου εργασιών κρίνεται ως αρκετά ήπια.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 37.767 χιλ. έναντι € 49.578 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009, μειωμένα κατά 23,8%. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στη μείωση των τιμών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τόσο της θυγατρικής Sprider Stores καθώς και από τη μητρική εταιρεία.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε € 575 χιλ. έναντι € 13.741 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009. Σημειώνεται ότι την ίδια περίοδο οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εξόδων) διαμορφώθηκαν σε € 48.800 χιλ. έναντι € 51.679 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009., μειωμένες κατά 5,5%, απεικονίζοντας έτσι την σημαντική συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, που έχει επιτευχθεί κατά την τρέχουσα χρήση.
Συνέπεια των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 6.390 χιλ. έναντι κερδών € 6.364 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 8.765 χιλ. έναντι κερδών € 5.911 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2009. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ), συμπεριλαμβανομένης και της έκτακτης εισφοράς φόρου του Ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης Ευρώ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 9.378 χιλ. έναντι ζημιών € 747 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Η πορεία τόσο της δραστηριότητας αλλά κυρίως της κερδοφορίας οφείλεται στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο κλάδος ένδυσης - υπόδησης. Ειδικότερα, η πορεία τη θυγατρικής Sprider Stores κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική δεδομένης της πορείας και των επιδόσεων της έναντι των άλλων εταιρειών του κλάδου. 
Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Χατζηιωάννου Α.Β.Ε.Ε., κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου ανάπτυξης και προώθησης των επωνύμων προϊόντων και συγκεκριμένα του επώνυμου γυναικείου εσώρουχου και καλσόν με τη σφραγίδα των Venus Victoria και Belinda ενώ παράλληλα υλοποιούνται ενέργειες ορθολογικοποίησης των αποθεμάτων και ενίσχυσης της ρευστότητας.


ΟΤΕ
Ζημίες λόγω έκτακτης εισφοράς

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης σε όλη την ΝΑ Ευρώπη. Οι επιδόσεις της κινητής τηλεφωνίας Ελλάδας, πάντως, ήταν σημαντικά καλύτερες της αγοράς. Αυξημένη έμφαση δόθηκε στη συγκράτηση πελατών σε όλο τον Όμιλο. Διατηρήθηκε επίσης η λειτουργική κερδοφορία του. Τα έξοδα μισθοδοσίας του τομέα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας μειώθηκαν κατά 2,6%. Στο Β΄ τρίμηνο του έτους υπήρξαν καθαρές ζημίες, ως αποτέλεσμα της επιβολής έκτακτων φόρων, ενώ οι λειτουργικές χρηματορροές παραμένουν ισχυρές.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Παναγής Βουρλούμης σημείωσε τα εξής: «Όπως είχαμε προβλέψει, τα έσοδα μας αυτό το τρίμηνο επηρεάστηκαν σημαντικά από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τον ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, ενώ οι φόροι μηδένισαν το σύνολο των κερδών της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η επίδειξη αντοχής στο περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ενεργειών μας για συγκράτηση του κόστους».
Ο κ. Βουρλούμης πρόσθεσε: «Θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες μείωσης του κόστους και έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σχετικά με την απαραίτητη αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας μας. Υποδεικνύουμε στη Ρυθμιστική Αρχή τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στις τηλεπικοινωνιακές αγορές τα τελευταία τρία χρόνια και ευελπιστούμε πως αυτή η νέα πραγματικότητα θα ληφθεί υπ’ όψη όταν θα καθοριστεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Τέλος, έχουμε αναγάγει την συγκράτηση πελατών σε ύψιστη προτεραιότητα και θα αγωνιστούμε σκληρά για να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη όλων των πελατών μας. Αν και δεν προβλέπεται σύντομα κάποια βελτίωση στο περιβάλλον μας, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας του ΟΤΕ στο μέλλον».
Οι αρνητικές συνθήκες που επηρέασαν τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να συνεχιστούν κατά την διάρκεια ολόκληρου του 2010. Όπως έπραξε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, η Διοίκηση του ΟΤΕ θα συνεχίσει την εφαρμογή προγραμμάτων με στόχο τον περιορισμό της απώλειας εσόδων, τη μείωση των στοιχείων κόστους που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της και την εξοικονόμηση ρευστότητας.


Όμιλος Βιοχάλκο
Αύξηση κύκλου εργασιών

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Βιοχάλκο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε € 1.446 εκατ., αυξημένος κατά 22,28% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009.  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (“EBITDA”) ανήλθαν σε € 96,98 εκατ. έναντι € 36,11 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2009 αυξημένα κατά 168%,  ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 6,96 εκατ., έναντι ζημιών € 58 εκατ. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων αυξήθηκαν σε κέρδη  € 2,08 εκατ. (ή κέρδη € 0,0104 ανά μετοχή),  έναντι  ζημιών € 39,08 εκατ. (ή ζημίες €-0,1967 ανά μετοχή).
Τα κέρδη προ φόρων της Βιοχάλκο Α.Ε., κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε € 3,01 εκατ. έναντι € 3,61 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2009, ενώ τα  καθαρά κέρδη  μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε € 1,99 εκατ.( ή € 0,0100 ανά μετοχή) έναντι € 2,77 εκατ. (ή € 0,0139 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι τόσο τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα όσο και τα εταιρικά, επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010, κατά € 4,1 εκατ. και € 0,4  εκατ. αντίστοιχα.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ:ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΤΩΤΙΚΗ Η ΤΑΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 75η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΠΑΠ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DELTA BLACKFIRE
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΣΠΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΘΡΟ ΗΛΙΑ ΦΟΥΤΣΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΑΝΑΛΥΣΗ JPMORGAN
ΦΑΚΕΛΟΙ: MIG, S&B, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
MASTER CARD BAROMETER
5ο ΕΤΗΣΙΟ ROADSHOW
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site