Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2010-τεύχος 368                              

 


Εθνική Τράπεζα
Χρηματοδότηση 350 εκ. Ευρώ από EBRD


Η EBRD υπόγραψε 3 δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ με τις θυγατρικές τράπεζες της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλγαρία τη Ρουμανία και τη Σερβία, για τη χορήγηση δανείων, μέσω των παραπάνω τραπεζών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τρεις χώρες. Δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων θα χορηγηθούν €150 εκατ. στην United Bulgarian Bank (Βουλγαρία), €100 εκατ. στην Banca Romaneasca (Ρουμανία) και €100 εκατ. στην Vojvodjanska Banka (Σερβία) Οι πιστώσεις της EBRD προς τις United Bulgarian Bank (Βουλγαρία), Banca Romaneasca (Ρουμανία) και Vojvodjanska Banka (Σερβία) είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας, εμπλουτίζουν την χρηματοδοτική τους βάση,  διαφοροποιούν και επιμηκύνουν τις υποχρεώσεις τους και υποστηρίζουν τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν να δανείζουν τις οικονομίες των χωρών αυτών.
«Η EBRD εκφράζει την ικανοποίησή της για την επέκταση της συνεργασίας της με την Εθνικής Τράπεζα, συνεργασία μέσω της οποίας, αυξάνει την διαθέσιμη ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις στις Βουλγαρία Ρουμανία και Σερβία στην τρέχουσα συγκυρία, όπου η οικονομική ανάκαμψη παραμένει σχετικά εύθραυστη», δήλωσε ο Nick Tesseyman, Business Group Director της EBRDAlpha Trust
Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο


Η ΑLPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανταποκρινόμενη στην ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων στην κατηγορία: «Μετοχικά Εξωτερικού», προχώρησε στο λανσάρισμα του πρωτοποριακού Α/Κ «ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS» (Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 71/25.11.2010).
Το Α/Κ προέκυψε από την τροποποίηση του Κανονισμού του Α/Κ ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS  Μετοχικό (Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134η/4.8.1999/6, ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999).
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται τόσο σε ανεπτυγμένες, όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές ανεξάρτητα της χώρας, του κλάδου ή του νομίσματος αναφοράς.  Το Α/Κ επενδύει σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας με ηγετική θέση στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, οι οποίες εκτιμάται πως θα ωφεληθούν τόσο από τα μακροοικονομικά δεδομένα, όσο και από τις προοπτικές των επιμέρους χωρών ή του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Βιοκαρπέτ
Σταθερές οι πωλήσεις στο εννιάμηνο


Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το εννεάμηνο  του 2010 σε 60.794 χιλ. ευρώ έναντι  60.537 χιλ. ευρώ  το αντίστοιχο εννιάμηνο  του 2009.
Οι εξαγωγές ανήλθαν κατά το εννεάμηνο  του 2010  σε 31.610 χιλ € έναντι 28.183 χιλ € το αντίστοιχο εννεάμηνο  του 2009. Οι εξαγωγές αποτελούν συνήθως το 46% με 50% του συνολικού τζίρου.Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το εννεάμηνο  του 2010 σε 1.655 χιλ.€, έναντι 2.152 χιλ.€ το αντίστοιχο εννεάμηνο  του 2009.  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα  προ φόρων ανήλθαν κατά το εννεάμηνο  του 2010 σε (4.364) χιλ.€ (ζημία), έναντι ζημίας (4.725) χιλ.€ το αντίστοιχο εννεάμηνο  του 2009.  Το εννεάμηνο  του 2010 ο ΟΜΙΛΟΣ παρουσιάζει καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας  ύψους (4.354) χιλ € (ζημία), έναντι ζημίας  (4.672) χιλ € το αντίστοιχο εννεάμηνο  του 2009.
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση των τελευταίων δύο ετών επηρέασε πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία αλλά ιδιαίτερα και την Ελληνική οικονομία. Ηδη όμως κατά το εννιάμηνο του 2010 παρουσιάζεται μια ανάκαμψη στην εξωτερική αγορά κατά 12,20%. Τονίζεται ότι ο ΟΜΙΛΟΣ τον τελευταίο χρόνο έχει δώσει μεγάλη ώθηση στα προϊόντα που προορίζονται για τις αγορές του Εξωτερικού, προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις εξαγωγές του σαν ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. Κατά το εννιάμηνο του 2010 οι εξαγωγές αποτελούν το 52,00% των συνολικών πωλήσεων έναντι 46,55% την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΙΛΟΥ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περάσει η κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Το 2011 αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών της αγοράς.


 


Νηρέας
Αύξηση πωλήσεων στο 9μηνοΟ ΝΗΡΕΑΣ συνέχισε να αυξάνει σημαντικά τις πωλήσεις ψαριών, παρά την οικονομική επιβράδυνση, εκμεταλλευόμενος την ανθεκτική ζήτηση για τα προϊόντα του.  Το εννεάμηνο του 2010 οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν σε € 109,1 εκ, (αύξηση 21%) και 24 χιλιάδες τόνους (αύξηση 14,9%).  Κατά το τρίτο τρίμηνο, η άνοδος των πωλήσεων των ψαριών διαμορφώθηκε σε 27,4% ως προς την αξία και 22,8% ως προς τον όγκο έναντι του αντιστοίχου περυσινού τριμήνου.
Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν κατά το εννεάμηνο του 2010 στα €141,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 12,6%, και κατά το τρίτο τρίμηνο στα €49 εκ., σημειώνοντας ισχυρή άνοδο 18,4%, έναντι των αντιστοίχων περιόδων του προηγούμενου έτους.
Η μέση τιμή πώλησης του λαβρακιού και της τσιπούρας ήταν βελτιωμένη κατά 5,3% στο εννεάμηνο και κατά 7,4% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές περιόδους.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές κατά €4,9 εκ. λόγω των υψηλότερων τιμών και της βελτίωσης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Οι καθαρές ταμειακές ροές (λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες, free cash flow) ανήλθαν στα €25,9 εκ. μετά από περιορισμό των κεφαλαιακών δαπανών και αποεπένδυση συμμετοχής σε συνδεδεμένη εταιρεία.
Η ρευστότητα βελτιώθηκε με πώληση συμμετοχής και θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (€216 εκ.) είναι μειωμένος κατά 10,8%.  Ο Όμιλος διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα €45,7 εκ.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας επηρεάστηκαν αρνητικά: α) από απομείωση λόγω πώληση της συνδεδεμένης εταιρίας Marine Farms -αρνητική συνεισφορά στα καθαρά κέρδη του Ομίλου €10,3 εκ. έναντι θετικής συνεισφοράς €0,5 εκ πέρυσι- και β) από έκτακτη κοινωνική εισφορά €0,6 εκ. που επιβλήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις κερδοφόρες εταιρίες. Έτσι, ήταν αρνητικά €8.6 εκ. έναντι κερδών €1,7 εκ. το εννεάμηνο του 2009.  Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα €2,3 εκ. έναντι €1,3 εκ. το εννεάμηνο του 2009.Όμιλος Profile
 Βελτίωση αποτελεσμάτων παρά την κρίση


Βελτίωση αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικής θέσης, παρουσιάζει ο όμιλος PROFILE στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, παρά την ένταση της κρίσης στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, ο όμιλος έχει επιστρέψει στην κερδοφορία, παρουσιάζει σταθερά θετικό EBITDA και λειτουργικά κέρδη, ενώ έχει αυξήσει την διαθέσιμη ρευστότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα έτι περισσότερο, τα ήδη χαμηλά επίπεδα του δανεισμού του.
Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται παρά την δυσμενή επίπτωση της συγκυρίας στα μεγέθη των πωλήσεων και οφείλονται στην επιτυχή αναδιοργάνωση και την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, σε συνδυασμό με την επιτυχή στρατηγική υποκατάστασης πωλήσεων, από την εταιρία.
Αναλυτικά, το εννεάμηνο του 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έκλεισε στα €7 εκατ. από €9,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009 ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €18,6 χιλ. από ζημιές της τάξεως των €120 χιλ. Το EBIDTA διαμορφώθηκε σε €696 χιλ. από €1,06 εκατ. και η καθαρή κερδοφορία προ φόρων προσδιορίστηκε σε €52 χιλ. από €29 χιλ.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα €6,1 εκατ. από €7,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στις €72,7 χιλ. από ζημιές €169 χιλ. εμφανίζοντας αύξηση 142%. Το καθαρό κέρδος για την εταιρεία διαμορφώθηκε στις €43,6 χιλ. από ζημιές ύψους €206 χιλ, το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.


Εθνική Τράπεζα
Διοικητικές αλλαγές

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει τις παρακάτω διοικητικές αλλαγές, που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την διοικητική λειτουργία τoυ Ομίλου.
Διευρύνεται το πεδίο ευθύνης του κ. Παύλου Μυλωνά, ο οποίος ορίζεται Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης. Παράλληλα με την ευθύνη που είχε για την Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και την Ομάδα Στρατηγικής, του ανατίθεται η εποπτεία της Διεύθυνσης Γραμματείας του Δ.Σ. και των υποστηρικτικών μονάδων του Γραφείου Διοίκησης της Τράπεζας, προκειμένου να αναβαθμιστεί η λειτουργία τους. Επίσης, του ανατίθεται η εποπτεία της μονάδας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο κ. Π. Μυλωνάς είναι γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας, επικεφαλής του Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές καθώς, επίσης, μέλος της επιτροπής ALCO του Ομίλου και μέλος του Δ.Σ. της Finansbank. Ο κ. Π. Μυλωνάς θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, κ. Απόστολο Ταμβακάκη.Ο κ. Δημήτρης Φραγγέτης, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, με ευθύνη μέχρι σήμερα τις Δραστηριότητες Εξωτερικού, ορίζεται Chief Credit Officer της Τράπεζας. Ο κ. Δ. Φραγγέτης θα αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Απ. Ταμβακάκη. Ο κ. Τηλέμαχος Παλαιολόγος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, με ευθύνη μέχρι σήμερα την Γραμματεία του Δ.Σ και του Γραφείο Διοίκησης, ορίζεται Πρόεδρος Δ.Σ. στην ΕΘΝΟDATA A.E. και ΕΘΝΟPLAN A.E, θυγατρικές εταιρείες της Τράπεζας και, παράλληλα, του ανατίθεται η εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Ομίλου. Ο κ. Τ. Παλαιολόγος είναι εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Leasing Α.Ε, μέλος του ΔΣ της Εθνικής Ασφαλιστικής Α.Ε.E.Γ.Α, καθώς, επίσης, μέλος της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών του Ομίλου. Ο κ. Τ. Παλαιολόγος θα αναφέρεται στον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Λεωνίδα Θεόκλητο. Ένα ακόμη έμπειρο στέλεχος της αγοράς έρχεται να ενισχύσει την διοικητική πυραμίδα της Εθνικής Τράπεζας. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, ο κ. Πάνος Γουτάκης αναλαμβάνει, ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής, την ευθύνη της Επενδυτικής Τραπεζικής και Πρόεδρος της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Ο κ. Π. Γουτάκης θα αναφέρεται στον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
GREEK INVESTMENT FORUM 2010
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BENETH FOOD HALL
ΕΡΕΥΝΑ ICAP-ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΥΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEB BANKING
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ
EUROMONEY: ΝΕΑ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 180 ΔΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site