Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Φεβρουάριος 2011-Τεύχος 369                              

SHAREHOLDER RIGHTS SEMINAR
“Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ”


Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών και την εταιρία Sodali με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων (EU Shareholder Rights Directive) - Επιπτώσεις και πρακτικές λύσεις".


Τα κυριότερα θέματα που παρουσιάστηκαν κατά το συνέδριο ήταν το νέο θεσμικό πλαίσιο, η δυνατότητα συμμετοχής και ψηφοφορίας εξ αποστάσεως στις γενικές συνελεύσεις, αλλά και τα πρακτικά μέτρα εφαρμογής των νέων διατάξεων από τις εισηγμένες εταιρείες.
Στην εκδήλωση παρέστησαν περίπου 200 στελέχη, εκπροσωπώντας 52 εταιρίες εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο αλλά και θεματοφύλακες, ναυτιλιακές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία. Ο κύριος Σωκράτης Λαζαρίδης, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, κατά την ομιλία του τόνισε ότι: "Η παγκοσμιοποίηση των αγορών που ενίσχυσε την κινητικότητα των κεφαλαίων και τη συμμετοχή αλλοδαπών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαμόρφωση μιας Οδηγίας που απλοποιεί τις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων και διευκολύνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή των επενδυτών".
Ο Πρόεδρος της Sodali κ. John Wilcox κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επεσήμανε ότι "είναι τιμή για την Sodali που το σημερινό σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τις εισηγμένες εταιρίες σχετικά με το αντίκτυπο που θα έχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και οι αλλαγές στο Εθνικό Δίκαιο στην εταιρική τους διακυβέρνηση και στη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων. Ο σημαντικότερος στόχος μας όμως είναι, να ενθαρρύνουμε τις ελληνικές εταιρίες να σκέφτονται πέραν από τις τεχνικές και νομικές υποχρεώσεις τους και να αναγνωρίζουν τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα των νέων κανόνων και πρακτικών. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η ορθή εταιρική διακυβέρνηση και η δίκαιη μεταχείριση των μετόχων βοηθούν τις εταιρίες να επιτύχουν μακροπρόθεσμα σημαντικούς στόχους, όπως η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων, η μείωση του ρίσκου τους, η βελτίωση του διαλόγου με τους μετόχους του και, μέσω αυτής, η μέγιστη δυνατή υποστήριξη στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων και η ενδυνάμωση της εταιρικής τους κουλτούρας. Ελπίζουμε ότι οι ελληνικές εταιρίες θα λάβουν το μήνυμα και θα υιοθετήσουν οικειοθελώς τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να έχουν ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας στη δύσκολη αυτή περίοδο".


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΟΔΗΓΙΑ
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2010, ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της oδηγίας  σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών.
Ο στόχος της Οδηγίας είναι να ενθαρρύνει την αποτελεσματική άσκηση ελέγχου των μετόχων, η οποία και αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση ενός υγιούς συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, καθιερώνοντας μηχανισμούς που ενισχύουν τη συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση, κάνοντας την άσκηση του δικαιώματος ψήφου ευκολότερη.
Στα πλαίσια αυτά, οι διατάξεις του ν. 3884/2010 εισάγουν εκτεταμένες τροποποιήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν τις γενικές συνελεύσεις εισηγμένων εταιρειών, όχι τόσο από πλευράς έκτασης όσο από πλευράς περιεχομένου μέσω της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των μετόχων, εστιάζοντας ιδίως σε διατάξεις που αφορούν την παροχή πληροφοριών, τη διαδικασία πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης, την κατάργηση του συστήματος της δέσμευσης των μετοχών, τη διαδικασία της αντιπροσώπευσης, καθώς και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων μειοψηφίας.


ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


ΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με τις νέες τροποποιήσεις προβλέπεται ότι η πρόσκληση δημοσιοποιείται πλέον της δημοσίευσης στα έντυπα μέσα από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και προ είκοσι ημερών, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του ΔΣ θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.
Η εισηγμένη εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει στα προβλεπόμενα έντυπα μέσα, περίληψη της πρόσκλησης η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες πληροφορίες που είναι το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνει και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας.
Επίσης, περιορίζεται στο ήμισυ η 48ωρη προθεσμία για την υποχρέωση των εταιρειών να τοιχοκολλήσουν τον πίνακα δικαιούμενων συμμετοχής στη γενική συνέλευση σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Η νέα προθεσμία καθορίζεται σε χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν την γενική συνέλευση.
Επίσης οι εισηγμένες εταιρείες έχουν την  υποχρέωση να αναρτούν πληροφορίες που σχετίζονται με τη γενική συνέλευση στην ιστοσελίδα τους. Συγκεκριμένα, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας η πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου, και τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση. Επίσης πρέπει να υπάρχει το σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία. Επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και, εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.
Στην περίπτωση ωστόσο, που ο μέτοχος δεν δύναται να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο για τεχνικούς λόγους, τότε αυτός δικαιούται να λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σε έγχαρτη μορφή.
Kαταργείται η διαδικασία της δέσμευσης των μετοχών ως η βασική διαδικαστική προϋπόθεση συμμετοχής μετόχου στη ΓΣ. Αντ’ αυτής καθιερώνεται η διαδικασία της ημερομηνίας καταγραφής η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση εισηγμένων εταιρειών. Ως ημερομηνία καταγραφής νοείται συγκεκριμένο χρονικό
σημείο πριν από τη γενική συνέλευση κατά το οποίο πρέπει να συντρέχει η ιδιότητα του μετόχου, προκειμένου το αντίστοιχο πρόσωπο να έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση είναι όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. H απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ή με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου
Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο τρεις μέρες πριν τη γενική συνέλευση.
Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση είναι εκείνοι που «καταγράφηκαν» κατά την ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή την 5η ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ως ημερομηνία καταγραφής ορίζεται η 4η ημέρα πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.
Το ΔΣ υποχρεούνται να καταχωρήσει στον πίνακα των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική συνέλευση όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν με τις διατυπώσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση. Αν, ωστόσο, μέτοχος δεν συμμορφώθηκε με τις διατυπώσεις αυτές, μετέχει στη γενική
συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για πρώτη φορά με την ενσωμάτωση οδηγίας ρυθμίζεται ειδικά στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο το ζήτημα της αντιπροσώπευσης του μετόχου για τις εισηγμένες εταιρείες. Βασικό μέλημα της Οδηγίας είναι η διασφάλιση ότι ο αντιπρόσωπος δεν εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα πλην αυτών του μετόχου καθώς και ότι έχουν συγκεντρωθεί οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες έναντι της πιθανής κατάχρησης της ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου. Η νέα ρύθμιση αποκλείει ενδεχόμενη καταστατική πρόβλεψη η οποία περιορίζει είτε την δι’ αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου είτε την επιλεξιμότητα των προσώπων που μπορούν να ορίζονται ως αντιπρόσωποι.
Ειδικότερα, όσον αφορά την επιλογή, τον αριθμό, τον τύπο διορισμού και την έκταση εξουσίας των αντιπροσώπων ισχύουν τα εξής:
Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη ΓΣ μέσω ενός ή περισσοτέρων αντιπροσώπων, ενώ δύναται να ενεργεί για περισσότερους μετόχους και να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, ενώ ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μια μόνο γενική συνέλευση ή ανάλογα με το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, ενώ τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ακόμη και εάν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.


Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους έτσι ώστε να μπορεί η εταιρεία να αξιολογεί τον κίνδυνο, ο αντιπρόσωπος να εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.


ΠΟΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σύγκρουση συμφερόντων, μπορεί να προκύπτει, κυρίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν. Επίσης όταν ο αντιπρόσωπος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ή υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας. Επίσης αν είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα η οποία λαμβάνει χώρα είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Επίσης δίνεται  η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας. Η  ισχύουσα διάταξη εισήγαγε τη δυνατότητα διεξαγωγής γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, μόνο στις μη εισηγμένες εταιρείες. Η νέα ρύθμιση καθιστά εφικτή τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη
φυσική παρουσία των μετόχων στο τόπο διεξαγωγής της είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.
Σκοπίμως, η νέα διάταξη δεν αναφέρει ρητά πλέον τον όρο τηλεδιάσκεψη καθώς σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες και έτσι καλύπτει διάφορες διαθέσιμες σήμερα ή άλλες μελλοντικές μορφές ταυτόχρονης πολυσημειακής επικοινωνίας.
Προκειμένου ωστόσο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της νομιμοποίησης της συμμετοχής στη συνέλευση από απόσταση, η διάταξη παρέχει τη νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση απόφασης η οποία θα ορίζει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ
Η συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα, είτε μέσω ψηφοφορίας δι’ αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία θα πρέπει να έχει διαθέσει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της, είτε σε έντυπη μορφή, στην έδρα της.
Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης.
Η διάταξη παρέχει τη νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση σχετικής απόφασης, όπου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του ψηφίζοντος μετόχου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης
σύνδεσης.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ: ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΦΛΕΒΑ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΧΥΕΣΤΙΑΣΗ-CATERING
AMWAY HELLAS
ΦΑΚΕΛΟΣ CRETA FARMS
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
SHAREHOLDER RIGHTS SEMINAR
ΕΡΕΥΝΑ ICAP: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site