Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2011-τεύχος 370                              

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ


Αξιολόγηση, αποτίμηση σημαντικότερων παραγόντων.


από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Ιωάννη Λαζαρίδη*


(Προέδρου Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας )


Θεμελιώδης στόχος της Ε.Ε, εκτός από την προσπάθεια για δημιουργίας ισχυρής οικονομικής, νομισματικής ένωσης, με υψηλό βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης, ήταν το ευρώ  να καταστεί άμεσα ανταγωνιστικό του δολαρίου και να αποκτήσει κυρίαρχο διεθνοποιημένο χαρακτήρα, με τεράστια οφέλη στο εμπορικό ισοζύγιο και στην ευημερία της Ε.Ε.


Στο σύγχρονο άκρως ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η αλληλεπίδραση των κυριότερων νομισμάτων που διαπραγματεύονται καθημερινά στο χρηματοοικονομικό ταμπλό, χαρακτηρίζεται από κερδοσκοπικές επιθέσεις, αξιοποίηση ευκαιριών arbitrage, συχνές παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος για την αποφυγή διαταραχών και την εξισορρόπηση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης του εκάστοτε νομίσματος, έντονες υποτιμήσεις ή ανατιμήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν άμεσα τον εξαγωγικό χαρακτήρα, την οικονομική πολιτική, την εσωστρέφεια αλλά και ανταγωνιστικότητα κάθε τύπου οικονομίας.  Το Ευρώ υπό το βάρος του υπέρογκου δημόσιου χρέους μελών της Ε.Ε. , της ύπαρξης υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, της αναποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής κρατών – μελών και της ανάγκης για άμεση σταθεροποίηση και ανάκαμψη από την χρηματοοικονομική κρίση που έχει πλήξει τη διεθνή οικονομία, καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο και τους στόχους του για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική του ισχύς έναντι του δολαρίου.
Θεμελιώδης στόχος της Ε.Ε, εκτός από την προσπάθεια για δημιουργίας ισχυρής οικονομικής, νομισματικής ένωσης, με υψηλό βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης, ήταν το ευρώ  να καταστεί άμεσα ανταγωνιστικό του δολαρίου και να αποκτήσει κυρίαρχο διεθνοποιημένο χαρακτήρα, με τεράστια οφέλη στο εμπορικό ισοζύγιο και στην ευημερία της Ε.Ε. Για να καταστεί ένα νόμισμα κυρίαρχο, θα πρέπει να καταστεί βέλτιστο και στις τρεις λειτουργίες του, δηλαδή ως μέσο μέτρησης αξίας, διατήρησης πλούτου και ως μέσο συναλλαγών. Ωστόσο, οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία διεθνοποίησης είναι αρκετοί, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων αναλύονται ακολούθως: 
- Θεμελιώδη Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά Νομισματικών Ενώσεων: Το μέγεθος των αγορών χρήματος, κεφαλαίου, η ποιότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων διαπραγμάτευσης, το βάθος των χρηματαγορών, ο βαθμός εμπορευματοποίησης των ενιαίων νομισματικών μονάδων, η ελαστικότητα του νομοθετικού περιβάλλοντος απέναντι στις επιτρεπόμενες επενδύσεις, ο βαθμός εποπτείας, οι αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά μεγέθη των οικονομιών, οι διαχρονικές επιδόσεις των σημαντικότερων οικονομικών μεταβλητών κάθε νομισματικής ένωσης, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το διεθνές προφίλ ενός νομίσματος. Η Ευρωζώνη στον τομέα της παραγωγικότητας, όπως αυτός εκφράζεται από το Α.Ε.Π.  και στην εξαγωγική δραστηριότητα, υπερτερεί έναντι των Η.Π.Α, ωστόσο σημαντικό ποσοστό των συνολικών εξαγωγών αφορούν σε ενδοκοινοτικές ανταλλαγές, ειδικότερα μετά τη διεύρυνση της Ε.Ε. 
Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τον τομέα των χρηματαγορών, η Ευρωπαϊκή αγορά έχει μικρότερο βάθος σε σχέση με την αγορά των Η.Π.Α . Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις αντίστοιχες κεφαλαιαγορές και η συνακόλουθη διαφορετικότητα επενδυτικών ευκαιριών και χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων, επηρεάζουν άμεσα το ύψος και τον όγκο των συναλλαγών σε κάθε αγορά, την αποτελεσματικότητα της αγοράς, τις δυνατότητες αποτίμησης και ενεργητικής σύνθεσης χαρτοφυλακίου, το συστημικό κίνδυνο, την ταχύτητα απόκρισης της αγοράς στην εισροή πληροφοριών,  τη δυνητική ρευστότητα των επενδυτών και τον χρονικό ορίζοντα επένδυσης. Οι εκδόσεις ομολόγων σε δολάριο είναι σε μεγαλύτερο βαθμό διεθνοποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες σε ευρώ, για αυτό και η συζήτηση για την έκδοση Ευρωομολόγου στην Ευρωζώνη, ίσως αυξήσει τις επενδυτικές προτιμήσεις σε Ευρώ. Επομένως, η σημαντική διαφορά που παρατηρείται στις χρηματαγορές των δύο διαφορετικών νομισματικών ενώσεων αντανακλά τον αποτελεσματικό βαθμό διείσδυσης του δολαρίου στη διεθνή επενδυτική δραστηριότητα.
- Βαθμός Ολοκλήρωσης Νομισματικών Ενώσεων: Ο βαθμός ομοιογένειας των εγχώριων οικονομικών χαρακτηριστικών, η δημιουργία κοινού προϋπολογισμού, η ευελιξία νομισματικών προσαρμογών  και η ποικιλία εργαλείων οικονομικής σταθεροποίησης, η αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς, η ευελιξία μισθών και η διασυνοριακή κινητικότητα συντελεστών παραγωγής και χρηματικών πόρων, οι μικρές διαφορές στη διάρθρωση των εγχώριων προτιμήσεων σε σχέση με τις κοινοτικές μεταβλητές, ο κοινός βαθμός βιομηχανοποίησης, η καλά διαφοροποιημένη δομή εθνικής παραγωγής, αποτελούν παράγοντες, που ενισχύουν το προφίλ ενός νομίσματος στη διεθνή συναλλαγματική σκακιέρα και μειώνουν τα πιθανολογικά χαρακτηριστικά εμφάνισης μιας ασύμμετρης διαταραχής με αρνητικό αντίκτυπο στην προτίμηση της κοινής νομισματικής μονάδας. Το ευρώ, από τη δημιουργία του, έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσω της προσπάθειας της Ε.Ε για μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση, σύγκλιση των πραγματικών μεγεθών, ενιαία νομισματική πολιτική  και δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών μελών,  ωστόσο η διεθνής επικράτηση του δολαρίου καθιστά το δρόμο του ευρώ ιδιαίτερα ανηφορικό.
- Βαθμός Νομισματικής Σταθερότητας: Η μακροοικονομική σταθερότητα., η σταθερότητα των τιμών, όπως αυτή εκφράζεται από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και η συνακόλουθη αξία της αγοραστικής δύναμης, η ικανότητα της Κεντρικής Τράπεζας της νομισματικής ένωσης να θωρακίζει και να ελέγχει το ποσοστό εξέλιξης του πληθωρισμού με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στην χρηματαγορά, η ανεξαρτησία της πολιτικής της και η αυστηρότητα του θεσμικού πλαισίου δράσης της, οι προσδοκίες των καταναλωτών και των επενδυτών για την τήρηση εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας του θεμελιώδους, καταστατικού στόχους της και η διαχρονική εμπιστοσύνη στα εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την ισχυροποίηση της θέσης ενός νομίσματος στο συναλλαγματικό χάρτη. 
Στο επίπεδο αυτό, το ευρώ και το δολάριο δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές καθώς η     ΕΚΤ και η Fed έχουν παραμείνει πιστές στην διατήρηση του πληθωρισμού στα περιοριστικά όρια τα οποία έχουν τεθεί και οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις δεν επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη αξιοπιστία της εκάστοτε σταθεροποιητικής νομισματικής πολιτικής.
- Ύψος Συνολικού Χρέους Νομισματικής Ένωσης: Το ύψος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του σωρευμένου δημόσιου χρέους μπορεί εκ πρώτης φάσης να φαίνεται ότι δε συνδέεται άμεσα με την νομισματική πολιτική, λόγω της ανεξαρτησίας των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Ωστόσο η ύπαρξη σημαντικών ελλειμμάτων σε χώρες μέλη μιας νομισματικής ένωσης, επηρεάζει την άσκηση νομισματικής πολιτικής, καθώς η Ευρωζώνη κινδυνεύει από έλλειψη δημοσιονομικής πειθαρχίας, οικονομική αποσταθεροποίηση,  επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, μη ευνοϊκές δυνατότητες δανεισμού από τις χρηματαγορές,  υποβάθμιση πιστοληπτικής αξιολόγησης κρατικών ομολόγων κρατών – μελών με δυσμενή χρηματοοικονομικά μεγέθη, γενικευμένη οικονομική ύφεση και τάση υποτίμησης του κοινού νομίσματος σε διεθνές επίπεδο για την εξισορρόπηση της οικονομικής διαταραχής. 
Ωστόσο, σε αυτό τον τομέα, τόσο οι Η.Π.Α όσο και η Ε.Ε είναι σε δυσμενή χρηματοοικονομική κατάσταση, αλλά η απόκλιση εις βάρος των Η.Π.Α. δεν είναι σε θέση να ανατρέψει τον ισχυρό ρόλο του δολαρίου σήμερα. Αλλαγή θα επέλθει μόνο σε περίπτωση που η κρίση καταστήσει μια οικονομία μη βιώσιμη και θα πρέπει  το νόμισμά της να υποτιμηθεί υπερβολικά, ώστε να μην υποβαθμιστούν τα πραγματικά μεγέθη ακόμη περισσότερο και το ανταγωνιστικό νόμισμα να καταστεί πιο αξιόπιστο, στρέφοντας τον επενδυτικό προσανατολισμένο σε προϊόντα αποτιμημένα σε αυτό το νόμισμα. 
- Διαχρονική Πορεία Νομίσματος: Σημαντικό ρόλο στη διεθνοποίηση ενός νομίσματος κατέχει η ιστορία του, το χρονικό εύρος της χρησιμοποίησής του, η διεθνής πρακτική στην χρησιμοποίηση ενός νομίσματος και η έκταση των παραγόντων που παγιοποιούν την προτίμηση ενός νομίσματος. Ωστόσο, παρά την διαχρονική ανατίμηση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, το ευρώ δεν έχει κατορθώσει να καταστεί το κυρίαρχο νόμισμα. Η επικράτηση του δολαρίου υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από την τάση της αποτίμησης των εμπορευματικών αγαθών στις διεθνείς αγορές σε τρέχουσες ή ιστορικές τιμές δολαρίων, κάτι το οποίο αν συνεχιστεί θα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη διεθνοποίηση του ευρώ και αν συνδυαστεί με ανατίμηση του ευρώ, ιδιαίτερα σε περίπτωση έντονης αποσταθεροποίησης της Ε.Ε, το ευρώ θα απωλέσει τη δυνατότητα να καταστεί κυρίαρχο νόμισμα. Το ευρώ έχει αρκεστεί σήμερα στο να έρχεται δεύτερο μετά το δολάριο, ακολουθώντας την πορεία του γερμανικού μάρκου στην προ - ευρώ εποχή, ωστόσο η τρέχουσα διεθνής πρακτική μπορεί να μεταβληθεί ουσιαστικά, αν η Ευρωζώνη προβεί σε πλήρη οικονομική ολοκλήρωση, έτσι ώστε να βελτιστοποιεί τα οφέλη από την αποτελεσματική ενοποίηση των αγορών και την ικανοποιητική ενίσχυση της κοινής νομισματικής μονάδας,  αν οι Η.Π.Α. συνεχίζουν να μεγεθύνονται με ρυθμό μικρότερο της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα το συνολικό χρέος των Η.Π.Α αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό ( βέβαια σε αυτή την περίπτωση τίθεται σε κίνδυνο τόσο οι Η.Π.Α όσο και η Ευρωζώνη λόγω της υψηλής χρηματοπιστωτικής και εμπορικής αλληλεξάρτησης) και τέλος στην περίπτωση ακόμη μεγαλύτερης διεύρυνσης της Ε.Ε. και ειδικότερα στην περίπτωση ένταξης της Μ.Βρετανίας στην Ε.Ε, κάτι το οποίο θα είχε τεράστιες συνέπειες στο γεωπολιτικό και οικονομικό χάρτη του ευρώ. 
Το ευρώ βρίσκεται σήμερα σε μία από τις κρισιμότερες καμπές της ταραχώδους ιστορίας του. Ωστόσο, η κρίση της Ευρωζώνης μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για την υγιέστερη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών, την αποτελεσματικότερη ενοποίηση και ανάπτυξη των χρηματαγορών, την ενίσχυση και τη θωράκιση του ευρώ έναντι μελλοντικών βραχύβιων ή παρατεταμένων οικονομικών διαταραχών και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του δολαρίου.  Οι προκλήσεις του ευρώ σήμερα, θα καθορίσουν τη φύση του αύριο και την ποιότητα του μεθαύριο.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
CYTA: «ΠΑΤΑΕΙ» ΓΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ...
ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ 2010
ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
MEDIA STROM: «ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» ΜΕ ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
BLACKROCK: ΣΤΑ 2 ΤΡΙΣ. ΤΑ ETF ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2012
SAXO BANK: ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 2011
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: ΑΥΞΑΝΕΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ BRANDS
ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ «ΓΕΡΟ» ΚΡΑΣ-ΤΕΣΤ ΤΟΥ 2010
FOURLIS: ΝΕΟ CONCEPT, ΕΝΟΨΕΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY: ΕΙΝΑΙ ΤΟ EFSF Η ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site