Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2011-τεύχος 371                              

23_AFIEROMA_EKE


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
 
Οι ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων έχουν ως αποτέλεσμα αυτές να έχουν καλή φήμη, αναγνωρισιμότητα και, τελικά, κέρδη


Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, ακολουθούν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναπροσαρμόζοντας και διευρύνοντας τις στρατηγικές, τους στόχους, αλλά και τις πηγές της κερδοφορίας τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκετές διοικήσεις μεγάλων αλλά και μικρότερων εταιρειών δείχνουν με τις πράξεις τους να έχουν αντιληφθεί, ότι η υγιής ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αποκοπή του κοινωνικού μερίσματος. Οι Έλληνες μάνατζερς συνειδητοποιούν σιγά σιγά, κάτι που οι ξένοι συνάδελφοί τους γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, ότι η επιχειρηματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αντιλαμβάνονται δηλαδή ότι η ενσωμάτωση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί πάνω από όλα θέληση από τους ίδιους, και στη συνέχεια, φυσικά κεφάλαια που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία χρειάζεται οι επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τον πολλαπλό ρόλο που διαδραματίζουν στη σύγχρονη κοινωνία. Γιατί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων έχουν ως αποτέλεσμα αυτές να έχουν καλή φήμη, αναγνωρισιμότητα και, τελικά, κέρδη. Εκτός όμως από τα οφέλη που προκύπτουν από την ΕΚΕ, οι επιχειρήσεις οφείλουν πλέον να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό, όπως είναι ο σεβασμός προς τις ανθρώπινες αξίες, η αξιοπρέπεια και η παροχή ίσων ευκαιριών, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο θεσμός της Εταιρικής ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μία βάση ώστε οι εταιρείες να ξεκινούν από εκεί και να προχωρούν ένα βήμα μπροστά, υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει την ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων κ.λπ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε έξι (6) κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση της ανάλογης πρωτοβουλίας-προγράμματος: Πρόκειται για την Προώθηση Σκοπού, το Μάρκετινγκ Σκοπού, το Κοινωνικό Μάρκετινγκ, την Εταιρική Φιλανθρωπία, τον Εταιρικό Εθελοντισμό, και τις Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.
Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η πιο διαδεδομένη και απλή είναι η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών ή εμπλεκόμενων μερών (στα αγγλικά Stakeholders). Τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν το περιβάλλον, το οποίο αλληλεπιδρά με την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητές της. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σε μία επιχείρηση είναι οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, και οι δανειστές-πιστωτές (τράπεζες). Έμμεσα ενδιαφερόμενοι είναι το Κράτος, οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται μία επιχείρηση και οι ομάδες πίεσης, όπως π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.α. Η Θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) και να ξεκινήσει μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη.
Η έννοια της ΕΚΕ περιλαμβάνει αρκετούς σημαντικούς τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, η στήριξη των κοινωνικά αδύναμων ομάδων. Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία της ΕΚΕ, η επιχείρηση στη σύγχρονη εποχή πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία πολιτισμού με την έννοια της κοινωνικής κουλτούρας (και όχι μόνο των τεχνών), όπως και στη δημιουργία των πολιτικών για την αντιμετώπιση των υπαρξιακών ζητημάτων του ανθρώπινου είδους. Το πλαίσιο προσδιορισμού που θεωρείται επικρατέστερο σήμερα λαμβάνει υπόψη του τρία διαφορετικά Επίπεδα Εταιρικής Ευθύνης, τα οποία περιλαμβάνουν τις Αρχές της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που πρέπει να υιοθετούνται από τις Επιχειρήσεις, τις Διαδικασίες της Κοινωνικής Ευθύνης και τα παραγόμενα αποτελέσματα από τη Διαχείριση της ΕΚΕ.
Η ΕΚΕ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με τις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ούτε είναι μία νέα μόδα παροδική. Είναι μία συνειδητή δέσμευση που σηματοδοτεί σημαντικές αλλαγές μέσα στο χώρο των επιχειρήσεων και έξω από αυτόν. Παρόλο που η δέσμευση αυτή αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά εφόσον δεν περιλαμβάνει συνεργασίες και συμπράξεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι κατά συνέπεια μία συμμετοχική διαδικασία πρακτικής εφαρμογής σε καθημερινό επίπεδο, στην οποία επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενα μέρη ενώνουν τις δυνάμεις τους και τις ικανότητές τους για την επίτευξη κοινών στόχων
Ο Κοινωνικός Απολογισμός ή Έκθεση Αειφορίας, όπως έχει πια καθιερωθεί ως όρος, είναι από τα θέματα που απασχολούν τις περισσότερες πολυεθνικές και άλλες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. Παραδείγματα, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, η Εμπορική Τράπεζα, ο Τιτάνας, η Coca Cola 3E στις ετήσιες ειδικές εκθέσεις για την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη παρουσιάζουν την προσέγγισή τους σχετικά με την ΕΚΕ και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναλύουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά τις τρεις βασικές διαστάσεις τους, την κοινωνική, την οικονομική και την περιβαλλοντική.


ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ανακοινώθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, βάσει της αξιολόγησης του τρίτου CR Index στην Ελλάδα. Σε επίσημη εκδήλωση βραβεύτηκαν οι 17 πιο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες - αξιολογητές επιθεώρησαν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και τους εργαζομένους. Φέτος, οι εταιρείες που συμμετέχουν διαχρονικά στην αξιολόγηση κατάφεραν να κρατήσουν τις θέσεις τους και να βελτιώσουν – σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά – τις επιδόσεις τους, ενώ προστέθηκαν και νέες επιχειρήσεις στη διαδικασία.
Σύμφωνα με το δείκτη, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Στην Ελλάδα, φέτος διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εταιρείες:


• στην κατηγορία Gold: η Αθηναϊκή Ζυθοποιία A.E., ο ΟΤΕ, η Τράπεζα Πειραιώς, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η DIAGEO Hellas S.A.
• στην κατηγορία Silver: η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου), η Εθνική Τράπεζα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και η Piscines Ideales
• στην κατηγορία Bronze: η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ, η ΟΠΑΠ Α.Ε., η Aldemar Hotels & Spa, η Alpha Bank, η DIXONS SOUTH – EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε. (Κωτσόβολος), η MAMIDOIL JETOIL A.E., η Novartis Hellas A.E.B.E. και η Regency Entertainment


Επιπλέον, δόθηκαν διακρίσεις ανά κατηγορία στις εταιρείες με τη μεγαλύτερη πρόοδο, σε σχέση με την περσινή τους αξιολόγηση:


• Best progress gold award: Αθηναϊκή Ζυθοποιία A.E.
• Best progress silver award: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
• Best progress bronze award: ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ


Με ειδικό έπαινο τιμήθηκαν και οι εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στον καθένα από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της Εταιρικής Ευθύνης:


• Για την αγορά: στη Coca-Cola Τρία Έψιλον
• Για το εργασιακό περιβάλλον: στη Piscines Ideales
• Για την κοινωνία: στη Regency Entertainment
• Για το περιβάλλον: στην Τράπεζα Πειραιώς


Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI – Corporate Responsibility Institute), κ. Δημήτρης Γ. Μαύρος, ανέφερε: «Ιδίως σήμερα, εν μέσω κρίσης και ύφεσης, η Εταιρική Ευθύνη αποτελεί αναγκαίο εργαλείο των εταιρειών, προκειμένου να επιτύχουν, πρώτον, να ανατρέψουν το σκεπτικισμό που αντιμετωπίζουν ως προς την ειλικρίνειά του ενδιαφέροντός τους για το περιβάλλον και την κοινωνία, δεύτερον, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και των καταναλωτών και τρίτον, να αυξήσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέρα από τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και την μακροπρόθεσμη αξία του οικονομικού και κοινωνικού τους κεφαλαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο CR Index αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια των εταιρειών για αντικειμενική και διαφανή μέτρηση, διαχείριση και δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων Εταιρικής Ευθύνης που εφαρμόζουν».
Την παρουσίαση της Μεθοδολογίας και των Αποτελεσμάτων του δείκτη CRI έκανε ο Αντιπρόεδρος του CR Institute, κ. Νίκος Αυλώνας, ο οποίος εξήγησε τη διαδικασία και παρουσίασε τα συγκριτικά αποτελέσματα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΚΕ


MICROSOFT ΕΛΛΑΣ:
NGO DAY ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ EUROCHARITY


Η NGO Day, μια ημέρα αφιερωμένη στους Μη-Κυβερνητικούς και Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από τη Microsoft Ελλάς. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft και η διοργάνωσή της πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Eurocharity. Για τη Microsoft, η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, διέποντας το σύνολο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης που η εταιρία υλοποιεί. Στην περίπτωση των Μη-Κυβερνητικών και Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών, η απόκτηση εργαλείων, που συμβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών, αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας ζήτημα. Προκειμένου να ενημερώσει τους οργανισμούς αυτούς για τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει το έργο τους, αλλά και τις διευκολύνσεις που τους παρέχει η ίδια εξασφαλίζοντάς τους δωρεάν λογισμικό, η Microsoft Ελλάς έχει καθιερώσει από το 2009 τη διοργάνωση της εκδήλωσης NGO Day. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα περισσότεροι από 30 Μη-Κυβερνητικοί και Μη-Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει δωρεάν προϊόντα λογισμικού από τη Microsoft.
Ο κ. Peter Michel Heilmann, Πρόεδρος της EuroCharity ανέφερε: «H EuroCharity, το σημείο αναφοράς για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Πράσινη Οικονομία, στηρίζει ενεργά κάθε δυναμική πρωτοβουλία που αναδύεται μέσα από την κοινωνία των πολιτών και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Στεκόμαστε έμπρακτα αρωγός στο κοινωνικό έργο πάνω από 300 ΜΚΟ σε όλη την Ελλάδα, ενώ με αφορμή το χαρακτηρισμό του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους για τον Εθελοντισμό υλοποιούμε στοχευμένες καμπάνιες με κεντρικό πρόσωπο την Χρυσή Ολυμπιονίκη και Πρέσβειρα Καλών Πρακτικών της EuroCharity κ. Σοφία Μπεκατώρου. Η NGO Day είναι μία εκδήλωση που έχουν αγκαλιάσει οι ΜΚΟ και μία πρωτοβουλία που μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι που η Microsoft Ελλάς ανήκει στη μεγάλη οικογένεια της EuroCharity».


VODAFONE
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Η Vodafone παρουσίασε το πρόγραμμα που εφαρμόζει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του 2ου πανελλήνιου διεπιστημονικού συνεδρίου e-life 2011. Το συνέδριο με θέμα: «Οφέλη και κίνδυνοι στη χρήση του διαδικτύου» διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Vodafone δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της και χρήστες κινητού τηλεφώνου να ζητήσουν την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες και είναι διαθέσιμες στο μενού υπηρεσιών «Μy web». Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης ειδικού φίλτρου που περιορίζει την πρόσβαση από το κινητό τηλέφωνο σε ιστοτόπους του Διαδικτύου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει το ανανεωμένο έντυπο «Οδηγός για Γονείς. Κινητή - Σταθερή Επικοινωνία & Διαδίκτυο», το οποίο πρώτη η Vodafone κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 2007. Ο Οδηγός έχει στόχο να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των γονέων για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την Κινητή, τη Σταθερή Επικοινωνία και το Διαδίκτυο και έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με δύο έγκριτους φορείς, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.
Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει η Vodafone και συγκεκριμένα, στον τομέα της προώθησης της υπεύθυνης χρήσης του κινητού τηλεφώνου και του Διαδικτύου.


 


ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΒΛΑΚΑ (φωτό)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΕ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι η ανάπτυξη, για να είναι βιώσιμη πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε οικονομικά, αλλά και σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, οδήγησε στην εθελοντική υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Σημαντικοί παράγοντες που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή συμπεριλαμβάνουν τους παρακάτω:
• Επέκταση και γεωγραφική εξάπλωση των επιχειρήσεων.
• Δυσαρέσκεια ως προς την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης.
• Σημαντικοί πόροι περνούν από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, αλλάζοντας τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.
• Ραγδαία αύξηση της ροής της πληροφόρησης χάρη στο διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες.
• Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και ακτιβισμός των πολιτών σε διεθνή κλίμακα.
• Δυσαρέσκεια από την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
• Καταστροφή του περιβάλλοντος, που ενίοτε οδήγησε σε απώλειες χιλιάδων ανθρώπινων ζωών.


Ως απάντηση στις παραπάνω πιέσεις, πολλές - κυρίως μεγάλες - επιχειρήσεις προωθούν στρατηγικές που συμβάλλουν σε μια καλύτερη κοινωνία, σε καθαρότερο φυσικό περιβάλλον και λογοδοτούν για τις επιδόσεις τους. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι επενδύουν καλύτερα στο μέλλον τους. Επομένως, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μία διαχειριστική προσέγγιση, είναι πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς, το οποίο επαναπροσδιορίζει τη σχέση της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη της.
Στον πυρήνα της ΕΚΕ βρίσκεται το σύστημα των εταιρικών αξιών και αρχών. Συνοπτικά, όπως αναμένεται από τον πολίτη η σκέψη και η δράση του να διέπεται από αρχές, το ίδιο αναμένεται και από την επιχείρηση η λειτουργία της να διέπεται από αρχές, δηλαδή η επιχείρηση να ενεργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Στον αντίποδα αυτής της προσέγγισης είναι η θεώρηση ότι η λειτουργία της επιχείρησης «είναι ελεύθερη» ή «ουδέτερη» αρχών και αξιών.
Όχι σπάνια, η ΕΚΕ ταυτίστηκε ή εξακολουθεί να προσλαμβάνεται ως ενέργειες φιλανθρωπίας ή ενέργειες χορηγιών. Αυτή είναι μία επιφανειακή προσέγγιση.
Οι διορατικές διοικήσεις των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται ότι οι προαναφερόμενες πιέσεις αφορούν στην μακροπρόθεσμη αξία και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Επομένως, οι διορατικές διοικήσεις νοιάζονται ώστε οι επιχειρήσεις τους να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών τους, επικεντρώνοντας σε ουσιώδη θέματα και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών τους. Η ΕΚΕ είναι εργαλείο που συμβάλλει στην υπεύθυνη, αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης και στην κοινωνική συνοχή. Πρόκειται για «win-win» προσέγγιση.
Βασικοί πυλώνες των ουσιωδών θεμάτων είναι ο σεβασμός στην πράξη σε ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά πρότυπα, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και στη διαφάνεια λειτουργίας-καταπολέμησης της διαφθοράς.
Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διεθνώς εργαλεία αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων. Μικρή αλλά ανερχόμενη μερίδα επενδυτών, κυρίως ασφαλιστικά ταμεία, δεσμεύονται από τα καταστατικά τους να τοποθετούν τα διαθέσιμά τους μόνο σε μετοχές επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί ως προς την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής ευαισθητοποίηση και ενημέρωση ως προς την ΕΚΕ, παρά την δεκαετή προσπάθεια του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Δεδομένης της δύσκολης εποχής που διέρχεται η Ελλάδα, είναι αναγκαία η ταχύτερη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη λειτουργία των επιχειρήσεων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών τους. Χρειάζεται να «χτίσουν» γνώση για την ΕΚΕ ώστε να επηρεάσουν στάσεις/αποφάσεις.


 


ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (φωτό)
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ COMERGON AE


H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ


Η Comergon AE Risk Managers Insurance Brokers, είναι μία ελληνική Μεσιτική Εταιρεία Ασφαλίσεων που εξειδικεύεται στις «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις» ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Με την παρουσία της στην Κύπρο και την Αίγυπτο και την εκπροσώπηση 5 Διεθνών Δικτύων Μεσιτών Ασφαλίσεων, που εκπροσωπούν 120 χώρες, έχει την πείρα και την τεχνογνωσία να διαμορφώσει, να τοποθετήσει και να διαχειριστεί πολυεθνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν τους κινδύνους της επιχείρησης σε όσες χώρες δραστηριοποιείται αυτή, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας πρωτοποριακές ασφαλιστικές καλύψεις, προσβάσιμες μόνο μέσω μεγάλων Ευρωπαϊκών Αγορών, κ.λπ


Στα πλαίσια της στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, η Comergon έχει συμπεριλάβει στην επιχειρηματική της κουλτούρα την «Επιχειρηματική Ηθική» ως βασικό μοχλό επένδυσης. Μιλήσαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γ. Ζαφειρίου και μας ανέφερε σχετικά.


Χ_Ποια θεωρείτε λοιπόν ως Επιχειρηματική Ηθική κ. Ζαφειρίου;
Γ.Ζ_Ως επιχειρηματική ηθική εννοούμε την ισόρροπη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών μας εταίρων που είναι: οι ασφαλισμένοι, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι προμηθευτές, οι φορείς, οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι με ταυτόχρονα σεβασμό στο περιβάλλον και την Πράσινη Ανάπτυξη.
Η Επιχειρηματική Ηθική περιλαμβάνει έννοιες όπως η αξιοπιστία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η πειθαρχία, η ευελιξία, η υπευθυνότητα, η ποιότητα κ.λπ, η εφαρμογή των οποίων απαιτεί μία σχετική Εταιρική κουλτούρα.


Χ_Πώς διαμορφώσατε λοιπόν την «Εταιρική Κουλτούρα»;
Γ.Ζ_Προσδιορίσαμε τις «αξίες» μας και καθορίσαμε τους άτυπους κανόνες που θα τις στηρίξουν. Οι Αρχές, η Ποιότητα των Υπηρεσιών, η Καινοτομία, η Οργάνωση, οι Ανθρώπινες Σχέσεις, ο Στόχος και ο Τρόπος Ανάπτυξης, οι Σχέσεις μας με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και τους Φορείς, αποτέλεσαν μερικές από τις αξίες και τους πυλώνες προβληματισμού, που αναλύθηκαν ώστε να διαμορφώσουν το πλαίσιο λειτουργίας μας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα οικονομικά προβλήματα είναι συνήθως απόρροια επέλευσης απρόοπτων και ακούσιων γεγονότων - κινδύνων που συμβαίνουν, είναι αυτονόητο ότι η ΑΣΦΑΛΙΣΗ αποτελεί ένα μοναδικό όπλο εξασφάλισης της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, μιας και με αυτή μπορούμε να «μετακυλήσουμε» τις επιπτώσεις των κινδύνων, προστατεύοντας έτσι τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, με τον Μεσίτη Ασφαλίσεων να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή της, γιατί διαμεσολαβεί στην παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών και είναι ο μόνος διαμεσολαβών που εκπροσωπεί τον ασφαλιζόμενο. Ένα ρόλο που, για να ανταποκριθεί ο Μεσίτης, πρέπει να διαθέτει τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση, προκειμένου να υλοποιήσει την αποτελεσματική μετακύληση των κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρείες


Χ_Τι μέτρα λοιπόν λαμβάνετε για να διασφαλίζετε την Επιχειρηματική Ηθική;
Γ.Ζ_Η Comergon αποτελεί μια από τις λίγες Μεσιτικές εταιρείες που ενσωμάτωσε από 5ετίας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην στρατηγική της, έχοντας μάλιστα δημοσιεύσει ήδη τον 2ο Κοινωνικό Απολογισμό της, με δράσεις γύρω από τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και την Αγορά και το Περιβάλλον.
Για την διασφάλιση λοιπόν της Επιχειρηματικής Ηθικής, η Comergon έχει συμμορφωθεί με την Εθνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ, εφαρμόζοντας τους Κώδικες Δεοντολογίας, τις Πιστοποιήσεις Υπαλλήλων, τις διαδικασίες για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Προϊόντων Ξεπλύματος Χρήματος, την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης της κ.λπ. και έχει συμπεριλάβει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν:
Α) Στις σχέσεις της με τους εργαζόμενους
Την διαμόρφωση Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης με έμφαση στην αξιοκρατία, στην «διά βίου εκπαίδευση», στο εργασιακό περιβάλλον, την επαγγελματική συμπεριφορά κλπ
Β) Στις σχέσεις της με τους ασφαλιζόμενους
Διαδικασίες επικοινωνίας με την Αγορά (Β2C, B2B), ώστε να επιτυγχάνεται:
Ι) Υπεύθυνη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του υποψήφιου πελάτη
ΙΙ) Διαδικασία και έρευνα αγοράς, με προσφορές μόνο από αξιολογημένες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού
ΙΙΙ) Έλεγχοι των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ΙV) Επιτυχής παρακολούθηση της λειτουργίας συμβολαίων, ανανεώσεων
V) Αποτελεσματική διαχείριση ζημιών από το ειδικό τμήμα της εταιρείας
VI)  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
VII) Διαφάνεια για τα Οικονομικά οφέλη μας
VIII) Παρακολούθηση της ικανοποιήσεως και ποιότητας των υπηρεσιών μας
Γ) Στις σχέσεις της με τις ασφαλιστικές εταιρείες
Διαμόρφωση πολυετών αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αντικειμενική στήριξη των ασφαλιζόμενων μας
Δ) Στις σχέσεις της με το Περιβάλλον
Δράσεις για την μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, με χορηγίες και στήριξη Μ.Κ.Ο., αλλά και υπεύθυνη ενημέρωση για τα ασφαλιστικά προϊόντα κάλυψης της Περιβαλλοντολογικής Ευθύνης κ.λπ.
Ε) Στις σχέσεις της με την Κοινωνία
Δράσεις με την χορηγία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμμετοχής σε έρευνες ΕΚΕ, ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης Επαγγελματικών Ομάδων, με Ημερίδες – Αρθρογραφία κλπ


Χ_Υπάρχει κ. Ζαφειρίου αναγνώριση των προσπαθειών σας αυτών;
Γ.Ζ_Σε μία εποχή που η έλλειψη διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής έχει δημιουργήσει τόσα κοινωνικά προβλήματα και αφορά σε μεγάλο βαθμό την ασφαλιστική αγορά, τόσο στο χώρο των εταιρειών, όσο και των διαμεσολαβούντων, πιστεύουμε ότι η κάθε Μεσιτική Επιχείρηση αυτονόητα οφείλει να ενσωματώσει την Επιχειρηματική Ηθική στην εταιρική της διακυβέρνηση χωρίς ουδεμία σκοπιμότητα. Και αυτό κάνουμε!

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧA-SODALI: ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
ICAP: «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΤΟ... ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC
ΟΜΙΛIΑ ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OLYMPIC AIR-ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ FG EUROPE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site