Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2011-τεύχος 371                              

ΕΛΒΑΛ
Παρουσίαση στην ΕΘΕ


Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΒΑΛ προς την Ένωση Θεσμικών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Απριλίου 2011, παρουσίαση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε μια συνοπτική επισκόπηση στην πορεία, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και τα προϊόντα και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του 2010 και οι εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Κατά το 2010, ο τομέας έλασης παρουσίασε ενδυνάμωση στις αγορές του εξωτερικού, τόσο για την ΕΛΒΑΛ όσο και για τη θυγατρική στην Αγγλία BRIDGNORTH ALUMINIUM, ενώ αντίθετα, ο τομέας διέλασης, τουλάχιστον στην Ελληνική αγορά, διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και περιόρισε σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου.
Και κατά τη διάρκεια του 2011, η διεθνής δυναμική στον τομέα έλασης και ο εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου, σε συνδυασμό με τον προσανατολισμό του στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναμένεται ότι θα εξακολουθήσουν να επιδρούν θετικά στα οικονομικά μεγέθη του.


Πέτρος Πετρόπουλος
Αποτελέσματα και Οικονομική Κατάσταση Έτους 2010


Οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν το 2010 κατά 11% και ανήλθαν σε €73,6 εκ. (€82,8 εκ. το 2009). Οι συνολικές πωλήσεις (συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) μειώθηκαν επίσης κατά 11% και ανήλθαν σε €74 εκ. (€83,4 εκ. το 2009).
Το 2010 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά κατά την οποία μειώθηκαν σχεδόν όλες οι αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος. Στους Τομείς Οχημάτων και Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων οι αγορές μειώθηκαν κατά 51% και 24% αντίστοιχα. Συνολικά, οι αγορές στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος, είχαν πτώση της τάξεως του 42% κατά μέσον όρο. Η νέα δραστηριότητα της διανομής των λιπαντικών Shell που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2010 συνέβαλε σημαντικά, ώστε η πτώση των πωλήσεων της εταιρίας να μην ακολουθήσει την συνολική πτώση της αγοράς.
Τα κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν κατά 54% και ανήλθαν σε €3,2 εκ. (€2,1 εκ. τo 2009). Μεγάλο μέρος των κερδών αυτών προέκυψε από την εξαγορά του κλάδου των λιπαντικών Shell. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €3,1 εκ. (€5,4 εκ. το 2009).
Τα κέρδη ανά μετοχή, μετά τους φόρους, ανήλθαν το 2010 σε €0,46. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται στο 0,42 περίπου (τιμή κλεισίματος 18/3/11). Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού, χωρίς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2010 στο 46% (55% το 2009).
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους € 0,10 ανά μετοχή.


Mastihashop
Σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις για το 2011


Το 2010 αποτέλεσε για όλη την αγορά και για την εταιρεία μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, καθώς η συνεχιζόμενη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα
οδήγησε σε μείωση του συνόλου των εργασιών της εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων και την δημιουργία σημαντικών αρνητικών αποτελεσμάτων.
Έτσι, στο σύνολο της χρήσης 2010, οι πωλήσεις της εταιρίας υποχώρησαν κατά 23%
σε σχέση με το 2009, οδηγώντας σε αρνητικά EBITDA ύψους 833.655€.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρία εμφανίζει για πρώτη φορά αρνητικά αποτελέσματα,
εξακολουθεί να διατηρεί υψηλό δείκτη άμεσης και κυκλοφοριακής ρευστότητας,
σημαντικό ύψος διαθεσίμων και ιδιαίτερα χαμηλό δανεισμό.
Καθ’όλη δε τη χρήση του 2010, προετοίμασε τις απαραίτητες στρατηγικές κινήσεις
που θα την οδηγήσουν σε ένα νέο κύκλο επιχειρηματικής ανάπτυξης και οι οποίες
υλοποιούνται και θα αποτυπωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα.
Συγκεκριμένα :
- Μετά από συμφωνία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ανέλαβε την
διανομή ενός νέου πολύ σημαντικού προϊόντος που είναι η κάψουλα
μαστίχας. Το προϊόν έχει εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ως
ειδικό τρόφιμο, θα διανέμεται στα φαρμακεία και το λανσάρισμα του θα
αρχίσει τον Απρίλιο του 2011 από την έκθεση Pharma Hellas.
- Η εταιρεία ήλθε σε συμφωνία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για την
ίδρυση ενός μοντέρνου παντοπωλείου Ελληνικών – μεσογειακών προϊόντων
στο επίπεδο των αφίξεων το οποίο και θα τεθεί σε λειτουργία την πρώτη
εβδομάδα του Απριλίου του 2011.
- Προετοιμάσθηκε ένα ξεχωριστό νέο προϊόν, το λικέρ μαστίχας ENOSIS, που
θα λανσάρει η εταιρεία μέσα στον Απρίλιο του 2011.
- Είναι στο τελικό στάδιο συμφωνίας οι συζητήσεις για την
ανάληψη της διανομής σειράς παραδοσιακών προϊόντων, συμφωνία που
αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία
της εταιρείας.
- Σε συνεργασία με τη Γαλλική εταιρεία στρατηγικής ανάπτυξης, διαφήμισης
και επικοινωνίας AIR PARIS, προσδιορίστηκε η εταιρική ταυτότητα που θα
υιοθετήσει η εταιρεία στο μέλλον, η οποία ταυτόχρονα θα αποτελέσει την
πλατφόρμα της εταιρικής στρατηγικής, με στόχο τη διεθνή ανάπτυξη και την
επανατοποθέτηση της μάρκας mastihashop στην Ελληνική αγορά.
- Επανεκτιμήθηκαν στο σύνολό τους, τα σημεία πώλησης και οι δαπάνες της
εταιρείας και υιοθετήθηκε μια αυστηρή πολιτική περιορισμού των δαπανών
και απόσυρσης από σημεία πώλησης με διαχρονικά αρνητικά αποτελέσματα.
- Ανακαινίσθηκαν τα καταστήματα της εταιρείας (mastihashop) στη Χίο και
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
- Η εταιρεία σύναψε συμφωνίες διανομής για τα προϊόντα ΕΡΓΟΝ, ΤΟΠΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ, και MR & MRS GREEK.Ελληνικά Καλώδια
Αποτελέσματα χρήσης 2010


Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια για τη χρήση 2010 ανήλθε στα 352 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 46% έναντι του 2009 (242 εκατ. ευρώ), ενώ της μητρικής εταιρίας στα 258 εκατ. ευρώ, έναντι 188 εκατ. ευρώ το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων όσο και στην άνοδο των τιμών των μετάλλων σε σχέση με το 2009. Η σταδιακή ανάκαμψη αγορών του εξωτερικού, αλλά και οι ενέργειες του Ομίλου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μέσω μείωσης κόστους και εστίασης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας οδήγησαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. Τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια και στα 7,4 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρία έναντι 11,1 εκατ. ευρώ και 4,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σημείωσαν βελτίωση ανερχόμενα σε κέρδη 568 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 179 χιλ. ευρώ το 2009, ενώ η μητρική εταιρία σημείωσε κέρδη προ φόρων 39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ το 2009. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 374 χιλ. ευρώ ή 0,014 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μητρική εταιρία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 174 χιλ. ευρώ ή 0,006 ευρώ ανά μετοχή. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, εστιάζοντας στην αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Επίσης, δεδομένης της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και του όγκου πωλήσεων, που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κρίσιμη θεωρείται και η διατήρηση του δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων, των εμπορικών απαιτήσεων και των υποχρεώσεων.


Όμιλος Χατζηιωάννου
Οικονομικά αποτελέσματα
Η χρήση 2010 χαρακτηρίστηκε από τα σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Παρά το δυσμενές αυτό περιβάλλον, η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου με ενέργειες ενδυνάμωσης της προϊοντικής ταυτότητας των brands Venus Victoria και Belinda καθώς και της αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης των κατάλληλων καναλιών διανομής για την επέκταση της δραστηριότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Παράλληλα και στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης της Eταιρείας για επικέντρωση στην εμπορία των επωνύμων προϊόντων και απεμπλοκή από τις μη κύριες δραστηριότητές της, αποφασίστηκε τον Φλεβάρη του 2011 η σταδιακή διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας. Με την ενέργεια αυτή απελευθερώνονται πόροι της εταιρείας μέσω των οποίων θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην κατακερματισμένη αγορά του γυναικείου εσωρούχου και στην εμπορία επωνύμων ρούχων, τομέα στον οποίο με επιτυχία έχει δραστηριοποιηθεί η διοίκηση τα τελευταία χρόνια μέσω της θυγατρικής SPRIDER STORES.  Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση του 2010 ανήλθε σε €180.283 χιλ. έναντι €192.224 χιλ. τη χρήση 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 6,2%, η οποία κρίνεται εύλογη, δεδομένων των αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από την πορεία της θυγατρικής του Ομίλου SPRIDER STORES  Α.Ε.,  ο κύκλος εργασιών της οποίας μειώθηκε λόγω του γενικότερου αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €72.442 χιλ. έναντι €93.082 χιλ. το 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 22,2%, η οποία αποδίδεται στη διάθεση από τη μητρική σε τρίτους πελάτες, αποθεμάτων περασμένης μόδας σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος κτήσης αυτών, στην περαιτέρω απομείωση της αξίας αποθεμάτων ύψους €6,635 χιλ. λόγω ελαττωματικής παραγωγής καθώς και της καταγραφής ελλειμμάτων απογραφής και καταστροφών.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΧA-SODALI: ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
«ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»
ICAP: «ΦΡΕΝΑΡΕΙ» ΤΟ... ΓΡΗΓΟΡΟ ΦΑΓΗΤΟ
ΟΜΙΛΟΣ PRINTEC
ΟΜΙΛIΑ ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ OLYMPIC AIR-ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΑΓΟΡΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ FG EUROPE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site