Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2011-τ. 374                              

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


«ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, όπου το ανθρώπινο δυναμικό τους θα αποτελέσει το «κλειδί» για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.


Οι ραγδαίες εξελίξεις, τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις επιστήμες, με την εισαγωγή της τεχνολογίας, αλλά και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται στη λειτουργία των εταιρειών, επιβάλλουν στα στελέχη τους ταχεία ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας, συμπληρωματικής του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου τους. Η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών έχει ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία για τη σύγχρονη επιχείρηση, καθώς στην ουσία εκφράζει τη βούληση της εταιρείας να αποδεχθεί και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στις συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές που καθορίζουν τη μελλοντική επιτυχία της.
Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλοι φορείς προσφέρουν στην ελληνική αγορά, τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε μορφής αλλαγή του επιχειρηματικού κλίματος, καθώς οπλίζονται με δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες και να εκμεταλλευθούν μελλοντικές ευκαιρίες. Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από όλους ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι η καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλιστεί η επιτυχία των στελεχών στο αυξανόμενο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσαρμόζονται έτσι, ώστε να καλύπτουν τις σημερινές και τις μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών και, πέρα από αυτό, να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των στελεχών.
Εκτός βέβαια από τα ιδρύματα και τους φορείς, εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης προσφέρουν στα στελέχη τους και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, καθώς έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, όπου το ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας θα αποτελέσει, τώρα πιο πολύ από ποτέ, το «κλειδί» για τη μελλοντική της ανάπτυξη.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών στην Ελλάδα διαδραματίζει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ). Ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1995 και διοικείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη οι Πρόεδροι ή άλλο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ των τμημάτων του ΟΠΑ. Η διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΟΠΑ, γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ.
To ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί - σε συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς - με μεγάλη επιτυχία, εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιμόρφωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.
 Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του, το ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί, επίσης, μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 13/01/2000).


Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ


Το ΚΕΚ ΟΠΑ πραγματοποιεί, κάθε είδους και διάρκειας, εκπαιδευτικά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται και καλύπτονται μέσα από τα οκτώ τμήματά του. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία. Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ είναι η επιμόρφωση, ο εμπλουτισμός, η ανανέωση, η κατάρτιση και ο εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, τόσο ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


Διάρκεια Φοίτησης Προγραμμάτων - Εξετάσεις


Η φοίτηση στα προγράμματα του ΚΕΚ ΟΠΑ σχεδιάζεται με ευέλικτο ωράριο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο. Προγράμματα είναι δυνατόν, επίσης, να διεξάγονται και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.


Πιστοποιητικά Σπουδών


Τα προγράμματα διακρίνονται, ανάλογα με τον τίτλο που χορηγούν, ως εξής:


1. Προγράμματα Επιμόρφωσης, που οδηγούν σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, τα οποία είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτούν υποχρεωτικά εξετάσεις.
2. Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης, που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω Προγράμματα, συνολικής διάρκειας άνω των 300 ωρών, απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
Είναι δυνατή η έγκριση και λειτουργία προγραμμάτων, τα οποία οργανώνονται και πραγματοποιούνται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ΚΕΚ ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων για στελέχη συγκεκριμένων επιχειρήσεων, κατόπιν συνεννόησης με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσής τους.
 Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΑ υλοποιεί τα ακόλουθα προγράμματα:


1. Κατάρτιση Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο
2. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
3. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα στο Risk Management, στον Επιχειρηματικό και Τραπεζικό χώρο - Πρότυπα Βασιλείας ΙΙ
4. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα στη Σύγχρονη Διοικητική Εμπορίου, Λιανεμπορίου και Υπηρεσιών (Retail)
5. Μακροχρόνιο Πρόγραμμα στη Λογιστική
6. Business Technology Excellence Executive Seminar
7. Ναυτιλιακά ΠαράγωγαΕΕΔΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ


Μεταπτυχιακά προγράμματα


Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει μία πλούσια γκάμα εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων για στελέχη. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΕΔΕ στοχεύουν στην εκπαίδευση των μάνατζερ, με την απόκτηση αντίστοιχων τίτλων σπουδών. Διεξάγονται full time ή part time, με το ιδιαίτερο πλεονέκτημα για τα ενεργά στελέχη ότι, χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να στερηθούν για κάποιο διάστημα τα επαγγελματικά τους έσοδα, μπορούν να αποκτήσουν διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία.
Το κόστος όλων των προγραμμάτων της ΕΕΔΕ μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.


Προγράμματα Επαγγελματικής Πιστοποίησης


Τα πιστοποιούμενα προγράμματα της ΕΕΔΕ σηματοδοτούνται από σημαντικές συνεργασίες που έχει συνάψει με οργανισμούς του εξωτερικού και στοχεύουν στην εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση των Μάνατζερ. Στα προγράμματα αυτά, μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη που έχουν επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνια.


 


 


BCA
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ


Το BCA προσφέρει σε επιχειρήσεις και στελέχη ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης, που παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Οι εταιρείες μπορούν να καλύψουν το κόστος της εκπαίδευσης μέσω του ΛΑΕΚ (λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση).
- Η εκπαίδευση είναι μία εταιρική παροχή προς τους εργαζομένους, που δεν έχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική επιβάρυνση, σε αντίθεση με όλα τα bonus.
- Το κόστος της εκπαίδευσης εκπίπτει 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
- Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
- Η εταιρεία επωφελείται από την ικανοποίηση των εργαζομένων και τη βελτίωση των προσόντων τους.
- Τα προγράμματα συνδράμουν στη νοητική εγρήγορση των στελεχών και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους στο χώρο εργασίας.
- Τα στελέχη που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο BCA αποκτούν ένα σημαντικό εφόδιο για τη ζωή τους.
Στα στελέχη εταιρειών διατίθενται:
1) Δωρεάν παροχή των διδασκομένων βιβλίων όλων των μαθημάτων του προγράμματος στα οποία είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής.
2) Δωρεάν παροχή στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του London Metropolitan University.
3) Δυνατότητα καθημερινής χρήσης και μελέτης (10:00 – 20:00) στις βιβλιοθήκες του Κολλεγίου.
4) Δωρεάν buffet lunch στους σπουδαστές που παρακολουθούν μαθήματα Σάββατα.
* Για τμήματα των 8 ατόμων και άνω, το BCA μπορεί να παρέχει το πρόγραμμα σπουδών κατ’ αποκλειστικότητα, προσαρμόζοντας την εκπαίδευση στις ανάγκες της εταιρείας, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοτήτων, διατηρώντας ακέραιο το εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό status του προγράμματος.
Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το ΒCA για τα στελέχη επιχειρήσεων, παρέχονται απογευματινά ωράρια, 18.00 – 21.00, part-time (2ετής παρακολούθηση) ή full-time (μονοετής παρακολούθηση)


CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM


Tο BCA προσφέρει ταχύρρυθμα προγράμματα, σε συνεργασία με τη CISCO Academy και το Αmerican Hotel & Lodging Association, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες. Το BCA ως πιστοποιημένη ακαδημία της Cisco (CISCO Networking Academy) σε συνεργασία με τη Cisco Systems Inc., η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της πληροφορικής, και ειδικότερα των δικτύων, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα πιστοποίησης CISCO (CCENT, CCNA, CCNP). Το πρόγραμμα προσφέρεται είτε ταχύρρυθμο είτε μέσω διετούς παρακολούθησης, όπου στην ολοκλήρωση του πρώτου έτους ο σπουδαστής μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης CCENT και με την ολοκλήρωση του δευτέρου έτους να πιστοποιηθεί για CCNA.
Η συνεργασία του BCA με τον οργανισμό ΑΗ&LA εστιάζει στο σχεδιασμό και την παράδοση πρακτικών και ταχύρρυθμων προγραμμάτων, που απευθύνονται σε στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και παράλληλα να αναπτύξουν την καριέρα τους. Τα προγράμματα αυτά έχουν μια ευέλικτη δομή, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες στελεχών και εργαζομένων σε σχέση με το χρόνο παράδοσης που απαιτείται και το περιεχόμενο της κατάρτισης.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ MBA


Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της δέκατης σειράς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Executive Master In Business Administration) και απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2011, με την εισαγωγή 40 περίπου μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να πιστοποιείται με ικανοποιητικό βαθμό σε TOEFL ή Proficiency Η πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής I αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.


ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Αντιπρύτανης, ALBA Graduate Business School.


Α) Η σημασία που έχει η εύστοχη επιλογή εκπαιδευτικής κατεύθυνσης για την ευόδωση των στόχων επαγγελματικής σταδιοδρομίας των νέων, αλλά και των στελεχών που βρίσκονται στη μέση της σταδιοδρομίας τους.


Η εποχή που διανύουμε είναι εποχή μεγάλων αλλαγών. Κατά συνέπεια είναι και εποχή γενναίων αποφάσεων και τολμηρών κινήσεων. Είτε κάποιος βρίσκεται στην αρχή της σταδιοδρομίας του είτε στη μέση, έχει ανάγκη από εφόδια που θα του δίνουν επιλογές, θα του δημιουργούν ευκαιρίες. Ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος προκλήσεις. Το στοίχημα όμως για έναν επιχειρηματία ή ένα στέλεχος διοίκησης είναι να αναγνωρίσει ο ίδιος τις προκλήσεις στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί περισσότερο και να συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο. Η κατάλληλη εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση, για να μπορέσει καθένας να «διαβάσει» σωστά τις εξελίξεις σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο και να τοποθετηθεί με αξιώσεις και με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του απέναντι σε αυτές. Η κατάλληλη εκπαίδευση δεν παρέχει απλά γνώσεις, καλλιεργεί έναν τρόπο κριτικής/αξιολογικής σκέψης. Ταυτόχρονα, η ποιοτική εκπαίδευση σφυρηλατεί το χαρακτήρα και την προσωπικότητα, η οποία, με εγνωσμένη τόλμη, θα σταθεί απέναντι στα σύνθετα προβλήματα των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας σήμερα και θα συμβάλει στην αντιμετώπισή τους με καθαρότητα πνεύματος, με ακεραιότητα, με την αντίστοιχα αρμόζουσα σύνθετη σκέψη, και με αποφασιστικότητα. Η εποχή που διανύουμε απαιτεί περισσότερο από ποτέ στις τελευταίες δεκαετίες ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε οικουμενική κλίμακα. Είτε κάποιος είναι στην αρχή της σταδιοδρομίας του είτε στο μέσον, πρέπει να αναζητήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει στη δική του εξέλιξη.


Β) ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


Στο ALBA Graduate Business School φέτος αναδιοργανώσαμε τα βασικά μας προγράμματα σπουδών και εισάγαμε τρία νέα. Με τον τρόπο αυτό, επενδύουμε στην περαιτέρω επαύξηση των ποιοτικών κριτηρίων στα προγράμματά μας και παράλληλα προσφέρουμε πιο στοχευμένες επιλογές για υποψήφιους φοιτητές με διαφοροποιημένες προτιμήσεις. Συνολικά το ALBA διακρίνεται για την ολική ποιότητα στην εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρει. Στο γνωστικό επίπεδο ανανεώνουμε κάθε χρόνο τα προγράμματα σπουδών, επιλέγουμε τους καλύτερους καθηγητές από όλο τον κόσμο και εισάγουμε πρωτοποριακές καινοτομίες. Στο επίπεδο της μαθησιακής διαδικασίας εξασφαλίζουμε ότι κάποιος που σπουδάζει στο ALBA δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιονδήποτε άλλο που σπουδάζει σε κάποιο κορυφαίο Business School στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μας κάθε χρόνο διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. Ως απόφοιτοι διεκδικούν ισότιμα τις καλύτερες δουλειές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Τέλος, η ιδρυτική αποστολή του ALBA, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την κοινωνική λογοδοσία, αξίες που είναι σε μεγάλη ζήτηση όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς.


ΛΑΕΚ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΜΕ


Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκήρυξε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ, του έτους 2010-11, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr) έως και 31/03/2011.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:


Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :
1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις, ενώπιον Ειρηνοδίκη, όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα, καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι επιστημονικοί σύλλογοι, των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).
Στο πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):
• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή
• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
• το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι’ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:


Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
• επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
• κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.
• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν, δε χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
• δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.
 


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:


Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Κατάρτισης ή σε ενοικιαζόμενες από αυτά δομές, είτε σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων.
1. Τα προγράμματα κατάρτισης:
• υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.
• περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40) ώρες
• ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
• δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
2. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που δηλώθηκε.
3. Ο αριθμός καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).
4. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης των ημερών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΤΟ ENERGY MONEY CONFERENCE 2011
MSD-ΒΙΑΝΕΞ: ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ EUROBANK: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΕΡΕΥΝΑ ICAP
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
PUBLIC
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site