Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2011-τ.376                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ


Μια επιχείρηση για να χαρακτηριστεί υπεύθυνη, πρέπει να λάβει υπόψη της προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης την ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που απασχολεί και της κοινωνίας μέσα στην οποία αναπτύσσεται.


Υπάρχουν πολλές ερμηνείες και ορισμοί για το τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Είναι όμως γενικότερα αποδεκτό ότι η ΕΚΕ αφορά κυρίως στις ενέργειες που κάνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να λύσουν προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις-εταιρείες στις δραστηριότητες τους σε επιχειρηματική
βάση καθώς επίσης και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη, συνενώνουν
κοινωνικές και οικολογικές ανησυχίες σε εθελοντικό πλαίσιο.
Μια επιχείρηση για να χαρακτηριστεί υπεύθυνη, πρέπει να λάβει υπόψη της προβλήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης την ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που απασχολεί και της κοινωνίας μέσα στην οποία αναπτύσσεται. Με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ρυθμίζεται εθελοντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον, για να επιτευχθεί ο σεβασμός για προβλήματα, με τη βοήθεια συστημάτων διαχείρισης των επιπτώσεων, που αφορούν το περιβάλλον, την στήριξη κοινοτήτων σε τοπικό πλαίσιο και τέλος την κατασκευή ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο θα εξασφαλίζει δικαιοσύνη και ασφάλεια.
Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των πολιτικών
και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Αρκετές πολυεθνικές ή μεγάλες επιχειρήσεις, προσπαθούν να αποδείξουν, ότι έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη στρατηγική τους, με μεγάλη επιτυχία.
Στις επιχειρήσεις, αναφέρονται δύο επίπεδα εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης . Το πρώτο επίπεδο, γνωστό ως αρχικό στάδιο ωριμότητας, περιλαμβάνει
τις Μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας, όπου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι
μέρος των δραστηριοτήτων του τμήματος που αφορά τις Δημόσιες Σχέσεις και
ιδιαίτερα τον τομέα της Φιλανθρωπίας και της Χορηγίας. Το δεύτερο επίπεδο,
γνωστό ως ωριμότητα των επιχειρήσεων, δηλώνει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής πολιτικής και στρατηγικής. Στο συγκεκριμένο στάδιο υπάρχει ένα αρμόδιο τμήμα ή επιτροπή, τα οποία είναι
υπεύθυνα για συγκεκριμένες δραστηριότητες, που έχουν σαν σκοπό την
πραγματοποίηση στρατηγικών στόχων καθώς και την ετήσια Εγγραφή Κοινωνικού
Απολογισμού αποκλειστικά για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Στην Ελλάδα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.
Αυτό συμβαίνει, γιατί μπορεί μεν η Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στα γεγονότα λόγω
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως οι εξελίξεις στα γεγονότα δεν παρουσιάζουν
σημαντική πρόοδο.
Στη σημερινή εποχή, οι ειδικοί εντοπίζουν στις ελληνικές επιχειρήσεις πως κλείνουν
σε δραστηριότητες φιλανθρωπίας. Το μειονέκτημα όμως έγκειται στο γεγονός, ότι
στην Ελλάδα δεν υπάρχει πρόγραμμα, προοπτική ανάπτυξης και μακροχρόνια
δέσμευση για δράσεις που γίνονται.
.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΕ
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά Προσέγγισης Εταιρικής Ευθύνης περιλαμβάνουν τις ακόλουθες Πρακτικές:
�� Προσεκτικά επιλεγμένες Δράσεις που προσθέτουν Εταιρική Αξία και επιτρέπουν την ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές Χρήσεις και Αποδόσεις.
�� Αυξημένη Ενδοεταιρική Συνεργασία, Συμμετοχή των Μετόχων και των
Εργαζομένων στο Management της Εταιρείας και Συνεργασία με τους
Παράγοντες των τοπικών Κοινωνιών.
�� Διαφάνεια και αποτελεσματική Ροή της πληροφορίας.
�� Ανταλλαγή Διεθνούς Εμπειρίας μεταξύ των επιχειρήσεων για τη βελτίωση
της Απόδοσης της ΕΚΕ
�� Απαίτηση για υιοθέτηση κατάλληλου Θεσμικού Πλαισίου που να εγγυάται τη Συμμόρφωση σε Κανόνες και Πρότυπα της Αγοράς διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεχή Εξέλιξη και Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων με Κοινούς Όρους και Πρότυπα, όπως αυτά διαμορφώνονται σε σχέση με το είδος και το εύρος της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
�� Συμμόρφωση σε διεθνή πρότυπα, κανόνες για επιτυχημένες πρακτικές.
�� Συνεργασία με τις τοπικές Αρχές για ανάληψη Πρωτοβουλιών σχετικά με
την αναγνώριση και την αποφυγή εμποδίων με θέματα Νομικής Συμμόρφωσης.
Δ] Κατηγορίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Τα τελευταία χρόνια, ισχύει η άποψη ότι η ΕΚΕ δεν είναι μια απλή υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία που είχε ως στόχο το «doing good to look good»,αλλά πλέον
κινείται ως «doing well by doing good». Αυτό μας δείχνει, ότι η επιχείρηση δίνει
έμφαση στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθώς επίσης και των στόχων του
marketing.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΕ
Σε έξι γενικές κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται η εταιρική κοινωνική ευθύνη
1. Προώθηση Σκοπού
Η επιχείρηση προσφέρει χρήματα, προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να βοηθήσει να
γίνει γνωστός κάποιος κοινωνικός σκοπός και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό. Η
επιχείρηση μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία από μόνη της, να είναι ο βασικός
χορηγός σε μια υπάρχουσα πρωτοβουλία κάποιου οργανισμού ή να είναι ένας από
τους χορηγούς.
2. Marketing Σκοπού
Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση συνδέει τις πωλήσεις του προϊόντος της με ένα
ποσοστό επί των πωλήσεων το οποίο προσφέρει σε κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Το
Marketing σκοπού, πραγματοποιείται συνήθως για συγκεκριμένο προϊόν και χρονικό
διάστημα.
Η συμφωνία είναι αμοιβαίως συμφέρουσα γιατί κερδίζει τόσο η επιχείρηση όσο και ο
οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεται. Επίσης, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα
να βοηθήσει το συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να χρειαστεί να δώσει λεφτά.
3. Κοινωνικό Marketing
Στο Κοινωνικό marketing, η επιχείρηση βοηθάει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του
κοινού όσο αναφορά θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και
άλλα. Η αλλαγή στη συμπεριφορά του κοινού είναι που κάνει το Κοινωνικό
marketing να διαφέρει από την προώθηση σκοπού.
4. Εταιρική Φιλανθρωπία
Η Εταιρική Φιλανθρωπία, θεωρείται η πιο παραδοσιακή μορφή της ΕΚΕ, και
συνιστάται, στην άμεση προσφορά χρημάτων για φιλανθρωπικό σκοπό. Το «doing
good to look good» αντικαθίσταται πλέον από το «doing well by doing good».
5. Εταιρικός Εθελοντισμός
Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση υποστηρίζει και προτρέπει τους εργαζομένους
και τους συνεργάτες της να προσφέρουν το χρόνο τους για κάποιο καλό σκοπό,
συνήθως σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
6. Κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
Πρόκειται για πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής, σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος.ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


ΟΤΕ-COSMOTE
Στηρίζουν την ψηφιοποίηση βιβλιοθηκών


Το σημαντικό έργο της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου των βιβλιοθηκών του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης υποστηρίζουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και ενημέρωσε προσωπικά τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, για τη στήριξη των δύο εταιρειών στη σημαντική προσπάθεια ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης των Πατριαρχικών Βιβλιοθηκών.
Οι βιβλιοθήκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αποτελούν μέρος της ιστορίας της Ορθοδοξίας και πυρήνα της θεολογικής σκέψης. Η Πατριαρχική βιβλιοθήκη χρονολογείται από τον πρώτο αιώνα μ.Χ. και αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη, ίσως, βιβλιοθήκη της χριστιανοσύνης με περισσότερους από 50.000 τόμους. Αντίστοιχα, η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που ιδρύθηκε στους βυζαντινούς χρόνους, θεωρείται μία από τις πιο πλούσιες στον κόσμο σε σπάνια βιβλία, με πλήθος χειρογράφων, που φτάνουν τους 30.000 τόμους. 
Ο ΟΤΕ και η COSMOTE συμβάλλουν ώστε οι συλλογές να μετατραπούν σε ψηφιοποιημένο υλικό με σύγχρονες  δυνατότητες μελέτης, ανάλυσης και πρόσβασης. Μία ομάδα έργου, αποτελούμενη από ειδικούς συμβούλους, αναλυτές και μηχανικούς, θα προχωρήσει στη δημιουργία πληροφοριακής υποδομής, για την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και τη μετέπειτα ανάδειξη των έντυπων Πολιτιστικών τεκμηρίων που διαθέτει τόσο το Πατριαρχείο όσο και η Θεολογική Σχολή.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΟΤΕ και η COSMOTE θέτουν την τεχνολογία στην υπηρεσία της ιστορίας και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΤΕ έχει μία μακρόχρονη συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη για την ψηφιοποίηση του αρχείου του ενώ η COSMOTE συνέβαλε στην ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας. Είναι όμως η πρώτη φορά που ένα τέτοιο έργο γίνεται σε τόσο μεγάλο εύρος και με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Οικουμενικό Ελληνισμό  και την παγκόσμια γνώση.
Ο κ. Τσαμάζ δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η κληρονομιά μας αυτή είναι που θα μας κρατήσει δεμένους, θα διαμορφώσει την ελπίδα και θα μας δείξει τον δρόμο για να βγούμε από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε».


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στο level B+ η έκθεση ΕΚΕ 2010


Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2010 της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκδίδεται για 4η συνεχή χρονιά, κατατάσσεται στο επίπεδο level B+ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο απολογισμών Ε.Κ.Ε. GRI-G3, καλύπτοντας πολύ υψηλό ποσοστό των απαιτήσεων του προτύπου. Φέτος, για πρώτη φορά, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε ένα ακόμα βήμα πιο πέρα, πραγματοποιώντας εξωτερική επαλήθευση των στοιχείων που παραθέτει σε δύο βασικά κεφάλαια της Έκθεσης Ε.Κ.Ε. 2010, αυτά της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Αγοράς.
Στο μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας, το οποίο εισάγει τον αναγνώστη στην Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας, σημειώνεται ότι: «Στο πλαίσιο των αξιών και αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ενσωματώνονται στην επιχειρηματική στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας, το 2010 θέσαμε ως στρατηγική προτεραιότητά μας τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με την κοινωνία, τους εργαζόμενους και τους πελάτες, υιοθετώντας ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ Τράπεζας και κοινωνίας.
Τηρώντας τις δεσμεύσεις της, η Τράπεζα, κατά τη διάρκεια του 2010, στήριξε ένα ευρύτατο φάσμα πρωτοβουλιών και προχώρησε για μια ακόμα φορά πέρα από τους αριθμούς, επιτυγχάνοντας σημαντικούς και απαιτητικούς στόχους».
Η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2010 της Εθνικής Τράπεζας η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων αναλυτικά στις ενέργειές της με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στο κοινό στο διαδικτυακό της ιστότοπο
www.nbg.gr.2o CRI  ROUNDTABLE
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης


Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, το 2ο CRI Roundtable από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης με θέμα «Η σημασία της δέσμευσης του ηγέτη για την επιτυχημένη εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.
Το Roundtable είχε στόχο την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που έχουν διακριθεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στελέχη επιχειρήσεων με ευθύνη στην ΕΚΕ, πάνω σε εμπειρίες από την έως τώρα πορεία τους, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα και παραδείγματα καλών πρακτικών, που θα βοηθήσουν τις εταιρείες στην προσπάθεια να εντάξουν τη φιλοσοφία της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρησιακή στρατηγική τους.
Την κεντρική ομιλία στο Roundtable έκανε ο κ. Τάσος Ευαγγέλου, Διευθύνων Σύμβουλος Diageo Ελλάδος & Diageo Guinness Continental Europe, ο οποίος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τη φιλοσοφία της Εταιρικής Υπευθυνότητας που διαπνέει την εταιρεία του, και τις δράσεις που αυτή αναπτύσσει.
Κατά τη διάρκεια του Roundtable ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου, κ. Νίκος Αυλώνας, παρουσίασε τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), ο οποίος από το 2008 έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ένας αξιόπιστος δείκτης μέτρησης ΕΚΕ από το Corporate Responsibility Institute με την συμμετοχή δεκάδων Ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, κ. Δημήτρη Μαύρο, «ο ηγέτης καλείται να διαδραματίσει τριπλό ρόλο, σχεδιάζοντας κατ’ αρχήν τη στρατηγική της ΕΚΕ και δίνοντας τον τόνο που θα διέπει τα προγράμματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, ευθυγραμμίζοντας κατά δεύτερον τα προγράμματα ΕΚΕ με την όλη επιχειρησιακή δραστηριότητα, και εμπνέοντας κατά τρίτον τη φιλοσοφία της ΕΚΕ στους ανθρώπους της εταιρείας, ώστε να τους δεσμεύσει στην επιτυχία της προσπάθειας. Θα πρέπει να βρίσκεται συνεχώς παρών και να δίνει το καλό παράδειγμα». Την εκδήλωση τίμησαν με τη συμμετοχή τους πολλοί εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, από ποικίλους κλάδους.
Το Roundtable πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Coca-Cola Τρία Έψιλον, χορηγός επικοινωνίας ήταν τα περιοδικά CSR Review και AdBusiness, ενώ την εκδήλωση υποστήριξαν οι εταιρείες PRC Group/The Management House, Advocate/Burson-Marsteller, καθώς και το Centre for Sustainability and Excellence (CSE).


INTERAMERICAN
Τριήμερο εκδηλώσεων οδικής ασφάλειας στο Ρέθυμνο


Ενθαρρυντική για την αντιμετώπιση της μάστιγας των τροχαίων δυστυχημάτων ήταν η ανταπόκριση και συμμετοχή του κοινού του Ρεθύμνου στις εκδηλώσεις ανάδειξης του ζητήματος, που οργάνωσε η INTERAMERICAN στην πόλη με τη συνεργασία της ομάδας Ιαβέρη στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου. Επισημαίνεται ότι το Ρέθυμνο μετατρέπεται για την Κρήτη σε κομβικό κέντρο διαχείρισης του προβλήματος, δεδομένου ότι σύντομα θα αποτελεί έδρα της νέας υπηρεσίας της Τροχαίας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, κατά μήκος του οποίου καταγράφεται πλήθος ατυχημάτων που κατατάσσουν την Κρήτη στις γεωγραφικές περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.
Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που η INTERAMERICAN επέλεξε για τρίτη φορά κατά τα τελευταία 5 χρόνια να εστιάσει την καμπάνια της για την ασφαλή οδήγηση στο νησί με σειρά εκδηλώσεων που έθεσε υπό την αιγίδα του ο δήμος Ρεθύμνου. Η εταιρεία πραγματοποίησε την κεντρική ανοιχτή εκδήλωση στο Ωδείο της πόλης με σεμινάριο κατά το οποίο ο Ιαβέρης ανέπτυξε τις σημαντικότερες αιτίες των δυστυχημάτων, που συγκλίνουν στον ανθρώπινο παράγοντα και προδίδουν τραγικό έλλειμμα παιδείας και συνείδησης του κινδύνου. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στα αρνητικά πρότυπα που στιγματίζουν την οδική συμπεριφορά από τις μικρές ηλικίες και δευτερευόντως στους λοιπούς παράγοντες: την παραβατικότητα και την “τιμωρία” της από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τις υποδομές στα οδικά δίκτυα, την ασφάλεια των οχημάτων. Με απτά παραδείγματα έδωσε πρακτικές συμβουλές για μια σειρά μέτρων προστασίας και προκάλεσε σοκ με την προβολή χαρακτηριστικών τηλεοπτικών spots που σε χώρες του εξωτερικού, επαναλαμβανόμενα συνεχώς, έχουν συμβάλει στον δραστικό περιορισμό των δυστυχημάτων.
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης επεσήμανε ότι παρά τις υφιστάμενες οικονομικές δυσκολίες απαιτείται μια ρεαλιστική προσέγγιση του προβλήματος, σύμφωνα με την οποία τα έργα βελτίωσης των οδικών συνθηκών δεν αρκούν. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε την ανάγκη αλλαγής στη νοοτροπία των οδηγών και όσον αφορά στην πόλη του Ρεθύμνου, αναφέρθηκε σε έργα ανάπλασης για την ασφαλή κίνηση οχημάτων και πεζών, στη δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και τη διάθεση 7 εκατ. ευρώ εκ μέρους της περιφέρειας στον νόμο για την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων.
Μίλησαν, ακόμη, ο κ. Γιώργος Καραβιώτης, ως ενεργός πολίτης και Πρόεδρος του Σωματείου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, εκ μέρους της Τροχαίας ο κ. Ελευθ. Σταγάκης, υπαστυνόμος Α', στον οποίο χορηγήθηκε από τον συντονιστή του τοπικού γραφείου πωλήσεων της INTERAMERICAN κ. Κώστα Σαριδάκη ένα αλκοολόμετρο εκ μέρους της εταιρείας και τέλος, ο κ. Στάθης Λουραντάκης, περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων της INTERAMERICAN στην Κρήτη, που έδωσε το περίγραμμα του προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής της εταιρείας.


ΦΑΓΕ
Greece Race for the Cure 2011


Η ΦΑΓΕ στήριξε για τρίτη συνεχή χρονιά, τον αγώνα δρόμου και περίπατο Greece Race for the Cure®, μια ενέργεια που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.  O Αγώνας Race for the Cure® είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Διοργανώνεται εδώ και 28 χρόνια σε περισσότερες από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο.  Στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2009, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» με την έγκριση της Οργάνωσης Susan G. Komen  for the Cure® και η υποστήριξη του κόσμου τον έχει ήδη μετατρέψει σε ετήσιο θεσμό.  Έτσι και φέτος, με μαζική και ενεργό συμμετοχή που ξεπέρασε κατά πολύ τους 11.000 συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, ο συμβολικός αυτός αγώνας για τη ζωή, έδωσε ένα δυναμικό μήνυμα αισιοδοξίας.
Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΦΑΓΕ συνέβαλε με την χορηγική της υποστήριξη στη σημαντική αυτή προσπάθεια, της οποίας τα έσοδα διατίθενται τόσο για την πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης, όσο και τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.  Οι συμμετέχοντες, πριν και μετά τον αγώνα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ποικιλία της ιδιαίτερα δημοφιλούς σειράς Total 2% με φρούτα!


ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
Στο πρόγραμμα Πολιτικής Εκπτώσεων του ΟΑΕΔ


Η εταιρία Μπάρμπα Στάθης, με στόχο να σταθεί υπεύθυνα δίπλα στους καταναλωτές, στην παρούσα δύσκολη οικονομική πραγματικότητα, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Πολιτικής Εκπτώσεων του ΟΑΕΔ, για τους εγγεγραμμένους ανέργους.
Η συμμετοχή της εταιρίας στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά στην παροχή έκπτωσης σε προϊόντα που έχει αγαπήσει το καταναλωτικό κοινό. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι αγοράζοντας οποιαδήποτε συσκευασία αρακά, φασολάκια στρογγυλά, φασολάκια πλατιά ή μπάμιες Μπάρμπα Στάθης κερδίζουν έκπτωση 0,60€ με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας. Η έκπτωση αντιστοιχεί στην τελική τιμή και ανάλογα με το προϊόν κυμαίνεται από 13% έως 28% με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας. Θα παρέχεται σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη μορφή κουπονιών, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η αγαπημένη μάρκα κατεψυγμένων λαχανικών της ελληνικής οικογένειας, 40 και πλέον χρόνια, στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα στον καταναλωτή, με σταθερό στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες του. Με την κοινωνική της ευθύνη στην καρδιά της φιλοσοφίας της, η εταιρία Μπάρμπα Στάθης, τοποθετείται δυναμικά απέναντι στην κρίση και συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΟΑΕΔ, παρέχοντας σημαντική έκπτωση σε αγαπημένα προϊόντα κάθε οικογένειας.FIAT
Στους παγκόσμιους ηγέτες στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής


Σε συνέχεια της πρόσφατης ένταξης του στους Δείκτες Dow Jones Sustainability World και Dow Jones Sustainability Europe για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος Fiat έχει ενταχθεί, επίσης, στους Δείκτες Global 500 Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI) και Carbon Performance Leadership Index (CPLI), σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP).
Περισσότερες από 400 εταιρείες αναλύθηκαν παγκοσμίως και η Fiat ήταν η μόνη ιταλική εταιρεία μεταξύ των 23 εταιρειών που εντάχθηκε και στους δύο δείκτες.
Ο Δείκτης CDLI περιλαμβάνει μόνο τις εταιρείες του Δείκτη FTSE Global Equity Index Series (Global 500) που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των στρατηγικών και των δράσεων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης CPLI, αφ’ ετέρου, περιλαμβάνει τις εταιρείες που έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η Fiat έλαβε βαθμολογία 93/100 για τη διαφάνεια όσον αφορά την κοινοποίηση, και τη μέγιστη βαθμολογία ("Α") για την προσήλωση που επέδειξε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Και τα δύο αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και επιβεβαιώνουν τον κεντρικό ρόλο της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της Fiat.
O οργανισμός CDP, o οποίος ενεργεί εξ’ ονόματος 551 θεσμικών επενδυτών που κατέχουν $71 τρισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κατέχει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο με τις ενέργειες που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής. Περίπου 3.000 οργανισμοί παγκοσμίως μετρούν και αποκαλύπτουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τους, σε συνδυασμό με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα, μέσω του οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP).


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περιβαλλοντική πιστοποίηση κατά EMASΗ Τράπεζα Πειραιώς έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα, η οποία πιστοποιήθηκε για όλα τα Καταστήματά της (359) και όλα τα κτήρια διοίκησης (24), συνολικού εμβαδού 187.831 μ2, κατά τα περιβαλλοντικά πρότυπα EMAS και ISO 14001:2004.
Το EMAS προκύπτει από τα αρχικά του Eco-Management and Audit Scheme, δηλαδή Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, ενός μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μητρώο του οποίου καταχωρούνται οι οργανισμοί που δεσμεύονται και βελτιώνουν  τις  περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση.
Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό, είναι βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν και ξεχωρίζουν το EMAS από άλλα πρότυπα.
Η πιστοποίηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στην Τράπεζα. Αποτελεί δηλαδή το επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας του οργανισμού, που ξεκίνησε με την υιοθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος το 2003 και ωρίμασε μέσα από το τριετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «GREENbanking4 LIFE».
Η Μονάδα Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οργανώνει την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Για την πληρέστερη συλλογή δεδομένων, την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση των εκάστοτε περιβαλλοντικών στόχων, έχει οριστεί σε κάθε Κατάστημα και κάθε κτήριο Διοίκησης ένας ειδικά εκπαιδευμένος εργαζόμενος ως Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η ανάλυση όλων των δεδομένων που γίνεται από τη Μονάδα Περιβάλλοντος βάσει διεθνών προδιαγραφών, επιβεβαιώνεται από εξωτερικούς επιθεωρητές - επαληθευτές.
Όπως δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας: «H μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και η σωστή περιβαλλοντική συμπεριφορά συνεπάγεται και τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους. Με τις δράσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης εξοικονομούνται κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο Ευρώ  από τα λειτουργικά μας έξοδα».
Τέλος, η Υπεύθυνη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος, κ. Σοφία Στάικου τόνισε ότι: «Η ανάληψη της πρωτοβουλίας πιστοποίησης της Τράπεζας ήταν οικειοθελής και συνεπάγεται τη διαρκή δέσμευσή της στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας, συνεισφέροντας στην προσπάθεια που γίνεται για  μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία, για ένα καλύτερο αύριο».


MARFIN
Υποτροφίες από το Ίδρυμα Marfin
Τη χορήγηση τριών ετήσιων Μεταπτυχιακών Υποτροφιών, που θέσπισε στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους στα τραγικά γεγονότα της 5ης Μαΐου 2010, συνεχίζει η Marfin Egnatia Bank σε συνεργασία με το Ίδρυμα Marfin.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κάθε υποτροφία αφορά σε οικονομική υποστήριξη ύψους 15.000 ευρώ και απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ελληνικών/ξένων πανεπιστημίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα οικονομικών ή τραπεζικών σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης (έως 2 έτη) σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, επιλογής του υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα στο Ίδρυμα Marfin μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011. Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν και θα απονεμηθούν εντός του Νοεμβρίου 2011.
Σημειώνεται πως για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το Ίδρυμα Marfin στο 210.817.0587 ή
info@marfinfoundation.grEKO
Υποστηρικτής του Κλασικού Μαραθωνίου 2011
Η ΕΚΟ θα δώσει δυναμικό παρόν σε ένα μοναδικό θεσμό που φέτος κλείνει 2.501 χρόνια ζωής. Χιλιάδες δρομείς από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν τη Κυριακή 13 Νοεμβρίου στους αγώνες, που φέτος είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη και χιλιάδες επισκέπτες θα παραβρεθούν στις εκδηλώσεις της διοργάνωσης. Μαζί τους θα διαγωνιστεί και η αγωνιστική ομάδα της ΕΚΟ, η EKONOMY 95 Team, με συμμετοχές συναδέλφων και φίλων, στα 5.000 μέτρα, στα 10.000 μέτρα και στην κλασσική διαδρομή του Μαραθωνίου δρόμου.
Η ΕΚΟ σας προσκαλεί να στηρίξετε και εσείς ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χώρας με τη συμμετοχή σας και να γνωρίσετε από κοντά τις καινοτόμες υπηρεσίες, τα ποιοτικά προϊόντα μας αλλά και τους ανθρώπους μας, που καθημερινά δίνουν και εκείνοι το δικό τους αγώνα, για να ξεπερνούν τις προσδοκίες σας.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΕΣΛΕΡ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2011
Ο "ΚΩΔΙΚΑΣ SODALI" ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site