Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2011-τ.377                              

ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ-
ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ακόμη και στα πολύ πρώτα βήματα κάποιου που επιθυμεί να ασχοληθεί με τις επενδύσεις, είναι βασικό γι’ αυτόν να εξοικειωθεί με ορισμένες από τις πιο θεμελιώδεις αρχές και, ειδικότερα, με την Κατανομή Επενδύσεων, τη Διαφοροποίηση και την Αναδιάρθρωση Χαρτοφυλακίου.


Από τον Βασίλη Κοσμά*


Η Κατανομή Επενδύσεων
Η κατανομή επενδύσεων περιλαμβάνει τον επιμερισμό ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου μεταξύ διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα και μετρητά. Η διαδικασία προσδιορισμού του κατάλληλου μίγματος των περιουσιακών στοιχείων είναι σε μεγάλο βαθμό εξατομικευμένη, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε κάθε δεδομένο στάδιο της ζωής του Επενδυτή. Θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από το διαθέσιμο χρονικό του ορίζοντα, καθώς και την ανοχή του σε κίνδυνο.
Χρονικός Ορίζοντας είναι ο αναμενόμενος αριθμός των μηνών, ετών ή ακόμη και δεκαετιών που θα επενδύσει κάποιος με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου οικονομικού στόχου.
Ανοχή Κινδύνου είναι η δυνατότητα και η προθυμία να διακινδυνέψει κάποιος την απώλεια μέρους ή του συνόλου της αρχικής επένδυσής του σε αντάλλαγμα για μεγαλύτερες δυνητικές αποδόσεις.
Η σχέση Απόδοσης – Κινδύνου
Όταν πρόκειται για επενδύσεις, οι έννοιες της απόδοσης και του κινδύνου είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Όποιος σκοπεύει να τοποθετηθεί σε τίτλους - όπως μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια - είναι απαραίτητο να καταλαβαίνει, πριν επενδύσει, ότι μπορεί να χάσει μερικά ή όλα τα χρήματά του. Η ανταμοιβή ωστόσο για την ανάληψη του κινδύνου είναι η δυνατότητα για μεγαλύτερη απόδοση. Αν κάποιος θέτει ένα οικονομικό στόχο με μεγάλο χρονικό ορίζοντα, είναι πιθανό να ωφεληθεί περισσότερο επενδύοντας προσεκτικά σε κατηγορίες επενδύσεων με μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως μετοχές ή ομόλογα, αντί να περιορίσει τις επενδύσεις του εξολοκλήρου σε περιουσιακά στοιχεία με μικρότερο κίνδυνο, όπως τα μετρητά. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή επενδύσεων αποκλειστικά σε μετρητά μπορεί να είναι κατάλληλη για βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους.
Η συμβολή της Διαφοροποίησης
Η πρακτική της διασποράς χρημάτων μεταξύ διαφορετικών επενδύσεων, για την επαρκέστερη μείωση του κινδύνου, είναι γνωστή ως διαφοροποίηση. Ιστορικά, οι αποδόσεις από τις τρεις κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, ομόλογα και μετρητά) δεν έχουν μεταβληθεί ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. Οι συνθήκες της αγοράς που προκαλούν μια κατηγορία επενδύσεων να κινηθεί θετικά, προκαλούν μιαν άλλη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων να έχει μέτρια ή αρνητική απόδοση. Ωστόσο, για να είναι ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιημένο, θα πρέπει ο επιμερισμός να γίνεται σε δύο διαστάσεις: και μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων και εντός αυτών των κατηγοριών επενδύσεων. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να προσδιοριστούν οι επενδύσεις σε τομείς που μπορεί εν τέλει να έχουν διαφορετική απόδοση τόσο στις «βροχερές» όσο και στις «ηλιόλουστες» μέρες.
Επενδυτικές Επιλογές
Αν και δεν είναι του παρόντος να συστήσουμε κάποιο συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν, είναι χρήσιμο κανείς να γνωρίζει το ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων που υπάρχει, ξεκινώντας με μια συνοπτική ματιά στα χαρακτηριστικά των τριών κυριότερων επενδυτικών κατηγοριών:
Μετοχές: Οι μετοχές παρουσιάζουν διαχρονικά το μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά και τις υψηλότερες αποδόσεις ανάμεσα στις τρεις βασικές κατηγορίες επενδύσεων. Σε αγορές με ιστορικό πολλών δεκαετιών, όπως στις Η.Π.Α., έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι είναι πιο κερδοφόρο να είναι κανείς «ιδιοκτήτης» των εταιρειών (να έχει μετοχές), αντί να είναι «δανειστής» τους (δηλαδή να έχει ομόλογα). Υπάρχουν βεβαίως και σημαντικά διαστήματα που οι μετοχές δεν είναι ελκυστικές σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες επενδύσεων, εν γένει, όμως, οι επενδυτές που υπήρξαν πρόθυμοι να «ανεχθούν» τις διακυμάνσεις στις αποδόσεις των μετοχών σε μεγάλες χρονικές περιόδους, έχουν ανταμειφθεί με ισχυρές θετικές αποδόσεις.
Ομόλογα: Τα ομόλογα παρουσιάζουν γενικά μικρότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τις μετοχές, αλλά προσφέρουν πιο μετριοπαθείς αποδόσεις. Ως εκ τούτου, ένας επενδυτής που πλησιάζει στην επίτευξη του οικονομικού του στόχου, θα μπορούσε να αυξήσει τη θέση του σε ομόλογα σε σχέση με τη θέση του σε μετοχές, περιορίζοντας έτσι το συνολικό κίνδυνο, παρά τις χαμηλότερες προσδοκίες για απόδοση. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι ορισμένα είδη ομολόγων προσφέρουν υψηλές αποδόσεις παρόμοιες με αυτές των μετοχών. Αλλά αυτά τα ομόλογα, που είναι γνωστά ως ομόλογα υψηλής απόδοσης (high yield), ενέχουν επίσης συγκρίσιμο κίνδυνο.
Μετρητά: Τα ταμειακά διαθέσιμα και όλα τα ισοδύναμά τους είναι η ασφαλέστερη κατηγορία επενδύσεων, αλλά προσφέρουν σαφώς τη χαμηλότερη απόδοση από τις τρεις κύριες κατηγορίες. Οι πιθανότητες να χάσει κανείς χρήματα είναι πάρα πολύ λίγες, καθώς οι επενδύσεις σε μετρητά (καταθέσεις) καλύπτονται από κρατικές εγγυήσεις. Ζημίες σε επενδύσεις σε μη-εγγυημένα χρηματικά διαθέσιμα συμβαίνουν, αλλά εξαιρετικά σπάνια. Η κύρια ανησυχία για τους επενδυτές που επενδύουν σε ισοδύναμα μετρητών είναι ο κίνδυνος του πληθωρισμού, που μπορεί να διαβρώσει την αγοραστική δύναμη των μετρητών με την πάροδο του χρόνου.
Νέες δυνατότητες για καλύτερα αποτελέσματα
Τα τελευταία χρόνια ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών wealth management με νέες δυνατότητες έχει αναδείξει και άλλες σημαντικές κατηγορίες επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, των πολύτιμων μετάλλων και άλλων εμπορευμάτων και τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών. Κίνητρο των επενδυτών να περιλαμβάνουν αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι η ακόμη πληρέστερη διαφοροποίηση, ιδίως μέσα σε ένα επενδυτικό τοπίο μεγάλης αβεβαιότητας και ισχυρών διακυμάνσεων.
Οι επενδύσεις σε αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν συνήθως συγκεκριμένους κινδύνους. Πριν κάνει κάποιος οποιαδήποτε επένδυση, θα πρέπει να κατανοεί τους κινδύνους της επένδυσης και να βεβαιωθεί ότι οι κίνδυνοι είναι κατάλληλοι γι’ αυτόν.
Ακίνητη περιουσία: Η ακίνητη περιουσία μέσω απευθείας επενδύσεων είναι ένας τομέας με τον οποίο είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι οι Έλληνες επενδυτές. Ωστόσο, τα σύγχρονα επενδυτικά μέσα παρέχουν αξιόλογες δυνατότητες έμμεσων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τόσο σε ώριμες αγορές που παρουσιάζουν σταθερό ενδιαφέρον, λόγω μιας παγιωμένης υψηλής ζήτησης, όσο και σε απόμακρες αναδυόμενες αγορές (στις ασιατικές λόγου χάριν), που παρουσιάζουν κλιμακούμενο ενδιαφέρον λόγω μιας όλο και πιο ισχυρής δυναμικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα τοποθετήσεων σε αυτή την ακμάζουσα αγορά μέσω ενός ευρέος φάσματος προϊόντων, που περιλαμβάνει εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια (ενδεικτικά μεταξύ άλλων τα Schroder International Selection Funds: Global Property Securities & Asia Pacific Property Securities), επιλεγμένες μετοχές διεθνών εταιρειών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (REITs), δομημένες επενδύσεις με μερική ή πλήρη προστασία κεφαλαίου, ακόμη και απευθείας τοποθετήσεις σε επιλεγμένα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity) για επενδυτές με πολύ μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (Ultra-High Net Worth Individuals) μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών της BNP Paribas Wealth Management.


Πολύτιμα μέταλλα και εμπορεύματα: Τα εμπορεύματα αποτελούν μια πιο ελκυστική εναλλακτική τοποθέτηση, κυρίως λόγω της μακροπρόθεσμης αποσυσχέτισής τους από τις αγορές μετοχών και ομολόγων, και αξίζουν τη θέση τους σε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο οι απευθείας επενδύσεις σε εμπορεύματα (είτε πρόκειται για βασικά μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα, ενέργεια ή γεωργία) εξακολουθούν να αποτελούν μια πολύπλοκη και ενίοτε πολύ δαπανηρή τοποθέτηση για το μέσο ιδιώτη. Σε αυτή την κατεύθυνση αποκτούν αξία οι υπηρεσίες των ειδικών που, μέσω της επιλογής των κατάλληλων ETFs, μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων (ενδεικτικά μεταξύ άλλων BNP Paribas L1 World Commodities) ή ακόμη και δομημένων επενδύσεων με μερική ή πλήρη προστασία κεφαλαίου επί συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή δεικτών, οικοδομούν ένα συνολικά αρτιότερο χαρτοφυλάκιο.
Νομίσματα Αναδυόμενων Αγορών: Τα διδάγματα της πρόσφατης κρίσης χρέους ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Η «κρίση εμπιστοσύνης», που έπληξε τόσο το ευρώ όσο και το δολάριο των Η.Π.Α., ως αποτέλεσμα της δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης των δύο γιγάντιων οικονομιών, στρέφει τις ανάγκες των επενδυτών και σε άλλες, υγιέστερες δημοσιονομικά, περιοχές του πλανήτη. Σε αυτή τη διάσταση αποκτούν νόημα και παρέχονται πλέον οι δυνατότητες πρωτίστως μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων (ενδεικτικά μεταξύ άλλων Pictet-Global Emerging Currencies), αλλά και μέσω κατάλληλων δομημένων επενδύσεων και ETFs, για τοποθετήσεις σε νομίσματα αναδυόμενων αγορών, προκειμένου κάποιος να επιμερίσει το ρίσκο του βασικού του νομίσματος (base currency) και να ωφεληθεί από τις προοπτικές ανατίμησής του.
Η επιλογή των ενδεδειγμένων τοποθετήσεων και, πολλώ δε μάλλον, ο προσδιορισμός του ποσοστού τους σε κάθε χαρτοφυλάκιο παραμένει πάντοτε αυστηρά εξατομικευμένη υπόθεση και συναρτημένη με τις ιδιαιτερότητες κάθε ξεχωριστού επενδυτή.
*Chief Investment Officer Πειραιώς Wealth Management 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STEFANO SALVINI
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MARCUS KRALL
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ GAMING
BANKING MONEY CONFERENCE 2011
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ASSET & WEALTH MANAGEMENT
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ"
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site