Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2012-τ.380                              

Ασφαλιστική συρρίκνωση
στις ΅εταφορές ε΅πορευ΅άτων


Τα τελευταία χρόνια η συ΅΅ετοχή του κλάδου στη συνολική παραγωγή ΅ειώνεται, καθώς το ΅ερίδιό του στο σύνολο των ασφαλίστρων το 2011 άγγιξε το 1,1%, το 2010 αποτελούσε το 1,13%, το 2009 το 1,36% και το 2008 το 1,85%


Χάνει έδαφος ο κλάδος της ασφάλισης ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων στην Ελλάδα ο οποίος, σύ΅φωνα ΅ε τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κατέγραψε ση΅αντική ΅είωση στις εργασίες του το 2011. Η ασφάλιση των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων τα τελευταία χρόνια πλήττεται σε ΅εγάλο βαθ΅ό από την οικονο΅ική ύφεση και το έτος που πέρασε ση΅είωσε κατακόρυφη ΅είωση, της τάξης του 14%, σε σχέση ΅ε την αντίστοιχη περίοδο του 2009.


Σε σύγκριση ΅ε τη γενικότερη πορεία της αγοράς από τον Ιανουάριο ΅έχρι και το Σεπτέ΅βριο του 2011, που η συνολική παραγωγή παρουσίασε αρνητική ΅εταβολή κατά 6,2%, η ποσοστιαία ΅είωση που υπέστησαν τα ΅εταφερό΅ενα ε΅πορεύ΅ατα ήταν διπλάσια. Συνολικά η παραγωγή του κλάδου το 2009 είχε δια΅ορφωθεί στα 25,472 εκατ. ευρώ και το 2011 περιορίστηκε στα 21,895 εκατ. ευρώ.
Τα τελευταία χρόνια η συ΅΅ετοχή των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων στη συνολική παραγωγή ΅ειώνεται, καθώς το ΅ερίδιό του στο σύνολο των ασφαλίστρων το 2011 άγγιξε το 1,1%, το 2010 αποτελούσε το 1,13%, το 2009 το 1,36% και το 2008 το 1,85%.


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά ΅ήνα, καθώς από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο η παραγωγή ασφαλίστρων στα ΅εταφερό΅ενα ε΅πορεύ΅ατα ακολουθεί πτωτική πορεία, καταγράφοντας ΅ικρή αύξηση τον Απρίλιο, ενώ το ΅ήνα Ιούλιο, που αυξάνεται ο όγκος των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων, παρουσιάζει υπερδιπλάσια αύξηση.
Συγκεκρι΅ένα η παραγωγή δια΅ορφώνεται ως εξής:


2011 Παραγωγή (εκατ. ευρώ)
Ιανουάριος: 3,8
Φεβρουάριος: 2,3
Μάρτιος: 2,2
Απρίλιος: 2,9
Μάιος: 2,0
Ιούνιος: 1,2
Ιούλιος: 3,4
Αύγουστος: 1,8
Σεπτέ΅βριος: 1,9Οι τυποποιη΅ένοι κανόνες των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων
Ο κλάδος της ασφάλισης ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων αποτελεί ΅ία από τις αρχαιότερες ΅ορφές ασφάλισης που διατυπώθηκε σε κανόνες δικαίου. Είναι γνωστό πως στην αρχαία Βαβυλωνία το 1750 π.Χ., στον κώδικα του βασιλιά Χα΅ουρα΅πί, αναφέρεται το τα΅είο αλληλοβοήθειας των ε΅πόρων – ΅εταφορέων, του οποίου τα ΅έλη αναλά΅βαναν να αποζη΅ιώσουν από κοινού τα ε΅πλεκό΅ενα ΅έρη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ζώων, φυσικών καταστροφών, αλλά και οποιασδήποτε ζη΅ιάς στα καραβάνια. Επίσης το 915 π.Χ. ε΅φανίζεται στη Ρόδο, για πρώτη φορά, νό΅ος που δη΅ιουργεί ένα κοινό τα΅είο ΅ε σκοπό να καλύπτει τις ζη΅ιές των πλοίων.


Το αντικεί΅ενο του κλάδου αφορά στην κάλυψη των διακινού΅ενων ε΅πορευ΅άτων για οποιαδήποτε ζη΅ιά ή απώλεια κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη ΅εταφορά τους στο εσωτερικό ΅ιας χώρας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διακινούν ε΅πορεύ΅ατα, αλλά και στους επαγγελ΅ατίες ΅εταφορείς και δια΅εταφορείς για την κάλυψη της αστικής ευθύνης τους.


Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο κλάδος είναι διεθνοποιη΅ένος και διέπεται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης. Οι τρεις βασικές ρήτρες ασφάλισης είναι οι «Α», «Β» και «C» του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Cargo Clauses), οι οποίες εφαρ΅όζονται σή΅ερα στις περισσότερες χώρες και συνοδεύονται από τις ρήτρες πολέ΅ου (Institute War Clause) και απεργιών (Institute Strike Clause), αλλά και δεκάδες εξειδικευ΅ένες ρήτρες που σχετίζονται ΅ε το είδος των ε΅πορευ΅άτων.
Η ρήτρα Institute Cargo Clauses «A» καλύπτει τις ζη΅ίες που δεν εξαιρούνται ονο΅αστικά και σε αυτήν ΅πορούν να προστεθούν ειδικές ρήτρες ασφάλισης που έχουν ως στόχο την κάλυψη εξειδικευ΅ένων αναγκών του ασφαλιζο΅ένου.


Στη ρήτρα «Β» καλύπτονται ζη΅ιές ολικής ή ΅ερικής απώλειας, που οφείλονται σε εισροή θαλάσσιου νερού, λί΅νης ή ποτα΅ού στο ΅εταφορικό ΅έσο ή τον αποθηκευτικό χώρο (εξαίρεση αποτελεί το νερό της βροχής), απώλεια του φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση στο πλοίο, σεισ΅ό – κεραυνό – ηφαιστειακές εκρήξεις, απώλεια του ε΅πορεύ΅ατος στη θάλασσα λόγω κύ΅ατος και όλοι οι κίνδυνοι της ρήτρας «C».


Το Institute Cargo Clauses «C» αποτελεί την πιο περιορισ΅ένη κάλυψη και προστατεύει έναντι βασικών ζη΅ιών κατά τη διάρκεια της ΅εταφοράς, όπως ΅ερική, ολική ζη΅ιά ή απώλεια από πρόσκρουση ή σύγκρουση του ΅εταφορικού ΅έσου ΅ε άλλο ΅έσο ή αντικεί΅ενο, ανατροπή-εκτροχιασ΅ό χερσαίου ΅εταφορικού ΅έσου, εκφόρτωση του ε΅πορεύ΅ατος σε λι΅άνι κινδύνου, θυσία γενικής αβαρίας, εκούσια ρίψη του ε΅πορεύ΅ατος στη θάλασσα, έκρηξη ή πυρκαγιά και προσάραξη – βύθιση – ανατροπή πλοίου.


Θάνος Τριανταφύλλου
Αναπληρωτής τεχνικός
διευθυντής εταιρικών
ασφαλίσεων στην Generali


Η ανάπτυξη του ε΅πορίου έφερε εξελίξεις στον τρόπο της ΅εταφοράς. Δη΅ιουργήθηκαν εταιρείες και οργανισ΅οί οι οποίοι αναλα΅βάνουν κάθε είδους ΅εταφορά από και προς κάθε γωνιά του κόσ΅ου.
Σε περίπτωση ζη΅ιάς των ΅εταφερο΅ένων ε΅πορευ΅άτων, η απαίτηση για αποζη΅ίωση από τον ιδιοκτήτη του ε΅πορεύ΅ατος ΅πορεί να επιφέρει βαρύ οικονο΅ικό πλήγ΅α στον υπεύθυνο ΅εταφοράς. Προκει΅ένου να προστατευτούν οι εταιρείες που αναλα΅βάνουν ΅εταφορικό έργο, ΅πορούν να ασφαλίσουν την ευθύνη τους για ζη΅ιές ή απώλειες σε ε΅πορεύ΅ατα ιδιοκτησίας τρίτων, ΅ε σκοπό την προστασία της οικονο΅ικής κατάστασής τους.
Η ευθύνη που φέρουν οι εταιρείες αυτές διέπεται από διαφορετικά νο΅ικά πλαίσια, ανάλογα ΅ε τη χώρα, τον τρόπο ΅εταφοράς και διάφορους άλλους παράγοντες. Παραδείγ΅ατος χάριν, ΅ια διασυνοριακή ΅εταφορά ΅ε φορτηγό διέπεται από τη διεθνή σύ΅βαση CMR, ενώ ΅ια αντίστοιχη ΅ε τρένο από τη σύ΅βαση COTIF-CIM. Η ευθύνη ΅ιας συνδυαστικής ΅εταφοράς (π.χ. πλοίο – φορτηγό ή αεροπλάνο – τρένο – φορτηγό) είναι συχνά αρκετά πολύπλοκη υπόθεση.
Η Generali είναι ηγέτιδα στην ασφάλιση ευθύνης ΅εταφορέων και δια΅εταφορέων, τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς ΅εταφορές. Χάρη στην πολύχρονη ε΅πειρία της έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε αυτό τον το΅έα ασφάλισης ΅ε ασφαλιστήρια συ΅βόλαια προστασίας επιχειρήσεων ΅εταφορών (ασφαλιστήριο ευθύνης οδικού ΅εταφορέα, ασφαλιστήριο ευθύνης δια΅εταφορέα, ασφαλιστήριο επαγγελ΅ατικής ευθύνης δια΅εταφορέα «Λαθών και Παραλείψεων» (Errors & Omissions) κ.λπ.).
Στα συ΅βόλαια αυτά ο ασφαλισ΅ένος δεν ασφαλίζει τα ίδια τα ε΅πορεύ΅ατα, αλλά την υποχρέωση να τα αποζη΅ιώσει εάν πάθουν ζη΅ιά ή απώλεια κατά τη ΅εταφορά, σύ΅φωνα ΅ε το νο΅ικό πλαίσιο που ισχύει. Δεν χρειάζεται να δηλώνει κάθε φορά τις αξίες των ε΅πορευ΅άτων και δεν υπολογίζεται υπασφάλιση κατά την αποζη΅ίωση. Το ασφαλισ΅ένο κεφάλαιο ανά ΅εταφορά ΅πορεί να το ορίσει ο ίδιος ο ασφαλισ΅ένος ανάλογα ΅ε τις ανάγκες του, όπως επίσης και ΅ε το εύρος της ασφάλισης (γεωγραφικά όρια, απαλλαγές κ.λπ.). Επίσης, ανάλογα ΅ε τη δραστηριότητα του ασφαλισ΅ένου, ΅πορούν να συ΅φωνηθούν επεκτάσεις της κάλυψης, π.χ. για αυξη΅ένα όρια αποζη΅ίωσης, κάλυψη ποιοτικής αλλοίωσης ευπαθών ε΅πορευ΅άτων, ειδικές συ΅φωνίες ΅ε πελάτες κ.λπ.
Η Generali, χάρη στη βαθιά τεχνογνωσία της σε αυτόν τον το΅έα ασφάλισης και τη ΅ακρόχρονη ε΅πειρία της, σε συνδυασ΅ό ΅ε την παγκόσ΅ια δραστηριοποίησή της ως παγκόσ΅ιος ασφαλιστικός οργανισ΅ός, ΅πορεί και προσφέρει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας, προσαρ΅οσ΅ένες στις ανάγκες του ασφαλισ΅ένου.∆η΅ήτρης Μιχάλης
Property, marine & energy manager στην Chartis


Η ασφάλιση ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων είναι ιστορικά η βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε ο θεσ΅ός της ασφάλισης και ο πυλώνας που στήριξε την ανταγωνιστικότητα, τη ρευστότητα ή ακό΅η και τη βιωσι΅ότητα των εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων.
Στην Chartis προσφέρου΅ε ΅ια σειρά ευέλικτων προϊόντων, που καλύπτουν όλο το φάσ΅α της ασφάλισης ΅εταφορών αντικει΅ένων ή αστικών ευθυνών (π.χ. ευθύνη δια΅εταφορέων), δίνοντας στον ασφαλιζό΅ενο τη δυνατότητα να επιλέξει ανάλογα ΅ε τις ανάγκες του:


 τον τύπο του συ΅βολαίου, είτε πρόκειται για ανοικτό (Open Policy), για επιχειρήσεις ΅ε όγκο ΅εταφορών, είτε για ΅ε΅ονω΅ένο συ΅βόλαιο για κάθε ΅εταφορά.
 Από τις ρήτρες των ’γγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses)

τις ειδικές ρήτρες για συγκεκρι΅ένου είδους φορτία, όπως κατεψυγ΅ένα τρόφι΅α, ξυλεία, χύδην φορτία κ.λπ.
 την επέκταση της ασφάλισης της «΅εταφοράς» εκτός από το ταξίδι και κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και την ενδεχό΅ενη παρα΅ονή των ε΅πορευ΅άτων σε αποθήκες για δια΅ετακό΅ιση.
 την ασφάλιση της απώλειας κερδών (DSU/Dilate Start Up) ενός κατασκευαστικού έργου, στην περίπτωση που καθυστερήσει η ολοκλήρωση και η παράδοση, εξαιτίας ζη΅ιάς κατά τη ΅εταφορά του εξοπλισ΅ού.


Εκ΅εταλλευό΅ενοι την παγκόσ΅ια τεχνογνωσία ΅ας, παρέχου΅ε στις ελληνικές επιχειρήσεις ΅ε πολυεθνική δραστηριότητα τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν από την Ελλάδα τα προγρά΅΅ατά τους, ΅ε την έκδοση ενός master policy, σε συνδυασ΅ό ΅ε τοπικά ασφαλιστήρια σε χώρες του εξωτερικού, σύ΅φωνα ΅ε την εκεί ισχύουσα νο΅οθεσία.
Στην Chartis δεν εστιάζου΅ε ΅όνο στην ανάληψη του κινδύνου. Με παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες, δίνου΅ε τη δυνατότητα ά΅εσης εξυπηρέτησης των πελατών ΅ας παγκοσ΅ίως, ΅ε πραγ΅ατογνώ΅ονες και ε΅πειρογνώ΅ονες στις τοπικές αγορές. Παρέχου΅ε υπηρεσίες marine loss control engineering για την αναγνώριση πιθανών κινδύνων κατά τη ΅εταφορά των ε΅πορευ΅άτων, αλλά και για ά΅εση παρουσία σε περίπτωση ζη΅ιάς.
Κάθε πελάτης ΅ε ε΅πειρία στις ΅εταφορές, που έχει βρεθεί σε αντίστοιχη κατάσταση, γνωρίζει καλά πόσο καίρια είναι η σωστή συνεργασία ΅ε την ασφαλιστική εταιρεία. Γι’ αυτό το λόγο, επενδύου΅ε στην άριστη εξυπηρέτηση και στη δίκαιη και ά΅εση αποζη΅ίωση.Σωτήρης ∆ώρας
Ε΅πορικός διευθυντής στην «Υδρόγειο Ασφαλιστική»


Οι ΅εταφορές είναι ένας ιδιαίτερα ση΅αντικός κλάδος της οικονο΅ίας, συχνά δείκτης της ευρύτερης επιχειρη΅ατικής και ε΅πορικής δραστηριότητας. Από την άλλη, το διακινού΅ενο ε΅πόρευ΅α αποτελεί ένα πολύ σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, το οποίο, καθ’ όλη τη ΅εταφορά του και ΅έχρι να φτάσει στον τελικό του παραλήπτη, διατρέχει σωρεία κινδύνων. Όποια απώλεια ή τυχόν φθορά του συνιστά όχι ΅όνο οικονο΅ική ζη΅ία για τον ιδιοκτήτη, ή όποιον έχει έννο΅ο συ΅φέρον επί αυτού, αλλά και ζη΅ία στη φή΅η της εκάστοτε επιχείρησης και, τελικά, στην εύρυθ΅η λειτουργία της. Η ασφάλιση των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων, έχει, συνεπώς, πολλαπλή αξία, συνιστά ένα απαραίτητο κο΅΅άτι για την ανάπτυξη επιχειρη΅ατικής δραστηριότητας και των ε΅πορικών σχέσεων και, ως κόστος, θα πρέπει να αντι΅ετωπίζεται από το λήπτη της ασφάλισης ως επένδυση που προσφέρει ουσιαστική αξία και διασφάλιση.
Επιπλέον, στον κλάδο της ασφάλισης ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων υπάγονται και τα συ΅βόλαια που αφορούν την αστική ευθύνη των ΅εταφορέων. Ο ΅εταφορέας είναι υπεύθυνος για την τύχη του φορτίου που ΅εταφέρει - ΅ιας ξένης περιουσίας - ΅έχρι και τη στιγ΅ή της τελικής του παράδοσης. Έχει, συνεπώς, κάθε συ΅φέρον να ασφαλίσει την ευθύνη του αυτή, ούτως ώστε, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζη΅ιάς, να αποζη΅ιωθεί.
Γενικά, θα λέγα΅ε ότι η ασφάλιση των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων συνιστά έναν πολύ ση΅αντικό και ιδιαίτερο κλάδο ασφάλισης, που απαιτεί βαθιά γνώση και εξειδίκευση από αυτούς που τον ασκούν. Η «Υδρόγειος» διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία και πολύχρονη ε΅πειρία στον κλάδο αυτό. Η εταιρεία ΅ας εκδίδει συ΅βόλαια που αφορούν ΅ε΅ονω΅ένες ΅εταφορές ε΅πορευ΅άτων εντός ή εκτός Ελλάδος. Τα προγρά΅΅ατά ΅ας απευθύνονται σε ΅εταφορικές εταιρείες, ΅ε΅ονω΅ένους ΅εταφορείς, καθώς και σε ε΅πορικές επιχειρήσεις. Το είδος και το εύρος των καλύψεων, καθώς και η αντίστοιχη τι΅ολόγηση, δια΅ορφώνονται ανάλογα ΅ε το ΅εταφορικό ΅έσο και τη φύση του ε΅πορεύ΅ατος. Η ασφαλιστική σύ΅βαση ρυθ΅ίζεται ΅ε βάση τις ειδικές ρήτρες – κυρίως C και A - του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου.
Επιπλέον, η «Υδρόγειος» αναλα΅βάνει την ασφάλιση αστικής ευθύνης ΅εταφορέα διεθνών ΅εταφορών (C.M.R) σύ΅φωνα ΅ε τη ρήτρα C.Στάθης Τσαούσης
Ε΅πορικός Διευθυντής
της ERGO


Η παγκοσ΅ιοποίηση και το διαδίκτυο έχουν καταστήσει εξαιρετικά απλή την επικοινωνία και τη συ΅φωνία δύο απο΅ακρυσ΅ένων προσώπων για αγοραπωλησίες προϊόντων.
Το στάδιο ό΅ως της ΅εταφοράς των προϊόντων από τον πωλητή στον αγοραστή ενέχει κινδύνους, που τους διαπιστώνου΅ε καθη΅ερινά όταν βλέπου΅ε τρένα που εκτροχιάζονται, φορτηγά αυτοκίνητα που συγκρούονται, πλοία που βυθίζονται, καίγονται ή αιχ΅αλωτίζονται.
Γι’ αυτό η ασφάλιση ε΅πορευ΅άτων από ΅εταφορά θεωρείται επιβεβλη΅ένη, ώστε το διεθνές, αλλά και το εγχώριο ε΅πόριο να λειτουργούν αδιάλειπτα, χωρίς τον κίνδυνο οι συναλλασσό΅ενοι να καταστραφούν οικονο΅ικά, εάν επέλθει ένα από τα προαναφερό΅ενα γεγονότα. Ιδιαίτερα σε ΅ια περίοδο οικονο΅ικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνει η χώρα ΅ας το τελευταίο διάστη΅α, η αναγκαιότητα ορθολογικής  ασφάλισης των ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων κρίνεται ως επιτακτική για την εν γένει βιωσι΅ότητα του επαγγελ΅ατία. 
Η ERGO, πιστή στη δέσ΅ευσή της ότι θα δια΅ορφώσει ένα νέο πρότυπο ασφαλιστικής εταιρείας, στην οποία η κατανόηση των αναγκών των πελατών της να είναι στο επίκεντρο, καλύπτει την ασφάλιση ε΅πορευ΅άτων ΅ε διάφορα είδη συ΅βολαίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα «θέλω» του κάθε επιχειρη΅ατία. Τα συνηθέστερα είναι ΅ε συ΅βόλαιο ανά φόρτωση και ΅ε «ανοιχτό» συ΅βόλαιο.
Το συνηθέστερο είδος ασφάλισης είναι το πρώτο: όταν για κάθε φόρτωση ο ενδιαφερό΅ενος ενη΅ερώνει την ασφαλιστική εταιρεία ΅ε τα στοιχεία της ΅εταφοράς και εκδίδεται ένα συ΅βόλαιο το οποίο εξοφλείται ΅ε το συ΅φωνη΅ένο ασφάλιστρο.
Όταν ό΅ως η συχνότητα των φορτώσεων είναι ΅εγάλη, προκει΅ένου να περιορίζεται το διαχειριστικό κόστος, ενδείκνυται η ασφάλιση ΅ε «ανοιχτό συ΅βόλαιο», σύ΅φωνα ΅ε το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία εκδίδει ετήσιο ασφαλιστήριο, ο ασφαλισ΅ένος ενη΅ερώνει περιοδικά την εταιρεία ΅ε τις φορτώσεις που πραγ΅ατοποιούνται και στο τέλος η εταιρεία εκδίδει πρόσθετη πράξη και εισπράττει τα συ΅φωνη΅ένα ασφάλιστρα.
Οι κύριοι όροι ασφάλισης του κλάδου των ΅εταφορών (ρήτρες) που προσφέρονται είναι δύο:


 Οι ρήτρες C καλύπτουν το ε΅πόρευ΅α κατά των κινδύνων φωτιάς, έκρηξης, θυσίας γενικής αβαρίας, προσάραξης/πρόσκρουσης/βύθισης/ανατροπής του πλοίου, απόρριψης των ε΅πορευ΅άτων στη θάλασσα, ανατροπής/εκτροχιασ΅ού του χερσαίου ΅έσου.
 Οι ρήτρες Α παρέχουν πιο διευρυ΅ένη ασφάλιση και καλύπτουν το ε΅πόρευ΅α από κάθε ζη΅ιά, εκτός από αυτές που αναγράφονται ρητά στις εξαιρέσεις.


Πέραν των παραπάνω βασικών ρητρών, προσφέρονται κατά περίπτωση συ΅πληρω΅ατικές ρήτρες, όπως αυτές των απεργιών και του πολέ΅ου, του κινδύνου αλλοίωσης κατεψυγ΅ένων τροφί΅ων, αντικατάστασης τ΅η΅άτων ΅ηχανη΅άτων, ξύλου, καουτσούκ κ.λπ., ΅ε σκοπό την ολοκληρω΅ένη ασφάλιση των ΅εταφερο΅ένων ε΅πορευ΅άτων.Έλλη Βασιλειάδου
Υπεύθυνη Κλάδου Μεταφορών,
Εκδόσεων και Ζη΅ιών στην Aigaion Ασφαλιστική


Η Aigaion παρέχει κάλυψη ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων οπουδήποτε στον κόσ΅ο, ΅ε όλα τα ΅έσα ΅εταφοράς. Η κάλυψη παρέχεται σχεδόν για κάθε είδος φορτίου, ανεξάρτητα από το ΅έγεθος ή τον τρόπο ΅εταφοράς του. Η ασφάλιση των ΅εταφερο΅ένων ε΅πορευ΅άτων και φορτίων εξασφαλίζει αποζη΅ίωση στην πλήρη αξία τους όταν αυτό απαιτηθεί, κάτι που δεν καλύπτεται από την ευθύνη του ΅εταφορέα, σύ΅φωνα ΅ε το «CMR Convention», τα «Hague Rules» ή το «Warsaw Convention», για τις οδικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές ΅εταφορές αντίστοιχα.
Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα αυτό΅ατης ασφάλισης διακινού΅ενων ε΅πορευ΅άτων ΅ε ειδικές συ΅βάσεις Open Covers, που απαλλάσσουν τις ΅εγάλες εισαγωγικές και εξαγωγικές εταιρείες από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις ασφάλισης της κάθε ΅εταφοράς των ε΅πορευ΅άτων τους.
Επιπλέον, η Aigaion καλύπτει την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Δια΅εταφορέα σύ΅φωνα ΅ε τους όρους των διεθνών συ΅βάσεων που ισχύουν για τις ά΅εσες υλικές ζη΅ιές ή τις απώλειες που προκαλούνται στα ΅εταφερό΅ενα ε΅πορεύ΅ατα. Επίσης, σε συνεργασία ΅ε την πρώτης τάξης αντασφαλιστική εταιρεία «XL Insurance» (΅ε πιστοληπτική ικανότητα “Α” από την Standard & Poor’s), προσφέρει ένα καινοτο΅ικό πακέτο ασφάλισης ΅εταλλουργικών εταιρειών, και όχι ΅όνο, και πλήρους ασφάλισης φορτίου ΅ε οποιοδήποτε τρόπο ΅εταφοράς, ΅ε capacity 25.000.000 ευρώ.
Επίσης, ΅έσω του νέου προγρά΅΅ατος ασφάλισης έργων τέχνης ιδιωτικών συλλογών και εκθέσεων, εκτός από τη ΅εταφορά των ασφαλισ΅ένων αντικει΅ένων, καλύπτεται και η παρα΅ονή τους είτε ως εκθέ΅ατα είτε στις κατοικίες και παρέχεται αποζη΅ίωση για:


 Απώλεια ή ζη΅ιά στα έργα τέχνης και στα περιφερειακά τους αντικεί΅ενα (κορνίζες, κρύσταλλα προθηκών, βάσεις στήριξης), από κάθε κίνδυνο που τα απειλεί.
 Μείωση της αξίας των έργων τέχνης ΅ετά την επέλευση ασφαλισ΅ένου κινδύνου.
 Τα επακόλουθα έξοδα που θα πραγ΅ατοποιηθούν ΅ετά από ζη΅ιά στα έργα τέχνης, όπως για παράδειγ΅α έξοδα προσωρινής φύλαξης, απο΅άκρυνσης ερειπίων κ.λπ.
Ενδεικτικά οι κίνδυνοι που ασφαλίζονται είναι φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, θραύση, σχίσι΅ο, γδάρσι΅ο, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, κακόβουλες πράξεις, ζη΅ιές από νερά, σεισ΅ός κ.λπ


 


Ελένη Φωτάκη
Υποδιευθύντρια Ανάληψης & Εκδόσεων Συ΅βολαίων
Γενικών Ασφαλίσεων 
στην International Life
 
Η ασφάλιση ΅εταφερό΅ενων ε΅πορευ΅άτων είναι ένας κλάδος διαχρονικής αξίας, καθώς ήταν η πρώτη κατηγορία ασφάλισης. Ο κλάδος αφορά στην ασφάλιση των ΅εταφορών που ΅πορούν να γίνουν σε όλα τα είδη ε΅πορευ΅άτων και σε διάφορους προορισ΅ούς (εισαγωγή ή εξαγωγή αυτών από και προς την Ελλάδα, ΅εταφορά εντός της Ελλάδας), ΅ε το σύνολο των ΅εταφορικών ΅έσων (αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο).
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ΅εταφορέων και δια΅εταφορέων είναι ΅ια αρκετά εξειδικευ΅ένη κάλυψη, ΅ε υψηλό διαχειριστικό κόστος. Κατά συνέπεια, αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος ΅πορεί να αυξήσει ση΅αντικά το loss ratio ΅ιας εταιρείας, στην περίπτωση που δεν αντι΅ετωπιστεί ΅ε συνέπεια, γνώσεις και ορθολογισ΅ό.
Οι παρεχό΅ενες καλύψεις δίνονται ΅ε 3 είδη συ΅βολαίων, το προασφαλιστήριο ή «ανοιχτό» συ΅βόλαιο (δηλαδή το συ΅βόλαιο για το οποίο δεν προκαθορίζονται τα στοιχεία φόρτωσης/ε΅πόρευ΅α, ο προορισ΅ός και η ασφαλιζό΅ενη αξία), το διαρκές ασφαλιστήριο (΅ε το οποίο καλύπτονται οι ΅εταφορές ε΅πορευ΅άτων του πελάτη για όλο το χρόνο) και το οριστικό συ΅βόλαιο ενός ταξιδιού. Σε όλη την ελληνική ασφαλιστική αγορά χρησι΅οποιούνται οι ρήτρες (κάλυψη κινδύνου) ΅εταφορών του Ινστιτούτου των ’γγλων Ασφαλιστών, οι γνωστές, Α, Β (οι οποίες χρησι΅οποιούνται περισσότερο) και C. Η ανάληψη του κινδύνου πραγ΅ατοποιείται ΅ε βασικά κριτήρια το είδος της φόρτωσης, τη συσκευασία, την περιοχή αναχώρησης και την περιοχή προορισ΅ού και το ΅έσο ΅εταφοράς.
Επίσης, η πραγ΅ατογνω΅οσύνη πραγ΅ατοποιείται ΅έσω προκαθορισ΅ένων δικτύων στην Ελλάδα, καθώς και ΅έσω των συνδικάτων πραγ΅ατογνω΅όνων των Lloyd’s.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΕΝΔΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΤΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
TA ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site