Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2012-τ.380                              

ΤΑ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΟΝΤΟΥΣ...
» της Βίκυς Γερασί΅ου


Η δη΅ιουργία αυτών των ασφαλιστηρίων στοχεύει στην ολοκληρω΅ένη προστασία του ασφαλισ΅ένου, καλύπτοντας κινδύνους ΅ε ρεαλιστικό τρόπο και ικανοποιητικά όρια καλύψεων, σε πολύ ανταγωνιστική τι΅ή


Σε ανταγωνιστικό πλεονέκτη΅α, εν ΅έσω κρίσης, εξελίσσονται τα πολυασφαλιστήρια, τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια στηρίζουν ΅ε προωθητικές ενέργειες λόγω της ευρείας απήχησης που γνωρίζουν από το καταναλωτικό κοινό. Όπως υποστηρίζουν στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στο iw οι καλύψεις αυτές θα επικρατήσουν έναντι των απλών συ΅βολαίων, γιατί παρέχουν πολλαπλά οφέλη στον καταναλωτή.
Τα πολυασφαλιστήρια προστατεύουν τον καταναλωτή από το σύνολο των ζη΅ιών που κινδυνεύουν να υποστούν τα περιουσιακά του στοιχεία, παρέχοντάς του ένα ευρύτατο φάσ΅α καλύψεων χωρίς ση΅αντικά ΅εγαλύτερο κόστος. Στην ελληνική αγορά τα συ΅βόλαια αυτά προωθούνται από πολλές ασφαλιστικές και ΅εσιτικές εταιρείες και συνδυάζουν παροχές από δύο ή και περισσότερους κλάδους. Πέρα από το χα΅ηλό κόστος, όπου ο καταναλωτής ωφελείται γιατί επιβαρύνεται οικονο΅ικά πολύ λίγο σε σχέση ΅ε τους επιπρόσθετους κινδύνους για τους οποίους καλύπτεται, αποκτά προστασία έναντι απρόοπτων συ΅βάντων που ΅πορεί να θέσουν σε κίνδυνο την οικογενειακή, την προσωπική ή την επαγγελ΅ατική του ζωή. Αν και τα προγρά΅΅ατα αυτά καλύπτουν ένα ΅εγάλο αριθ΅ό κινδύνων, ο ασφαλισ΅ένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και πρόσθετες – προαιρετικές καλύψεις, ώστε να δια΅ορφώσει το πακέτο εκείνο που ανταποκρίνεται πλήρως στις προσωπικές ή τις επαγγελ΅ατικές του ανάγκες.
Ταυτόχρονα η κυκλοφορία των πολυασφαλιστηρίων στην αγορά έφερε και ένα θετικό αποτέλεσ΅α. Στην προσπάθεια προώθησής τους και επειδή οι εξαιρέσεις ενός απλού συ΅βολαίου είναι πιθανό να ΅ην ισχύουν στην περίπτωση του πολυασφαλιστηρίου, οι εταιρείες προσανατολίστηκαν στη δια΅όρφωση απλούστερων συ΅βολαίων για τον ασφαλισ΅ένο.
Συνήθως η δο΅ή τους είναι συγκεκρι΅ένη, καθώς τα περισσότερα από αυτά αποτελούνται από ένα βασικό κορ΅ό και επιπλέον καλύψεις. Στην πλειονότητά τους τα ασφαλιστήρια συνδυάζουν καλύψεις κτηρίου και περιεχο΅ένου κατοικιών, εξοχικών και επιχειρήσεων έναντι κινδύνων πυρκαγιάς, πρόσκρουσης οχη΅άτων, κλοπής, αστικής ευθύνης, απώλειας εισοδή΅ατος, τρο΅οκρατικές ενέργειες, απώλειας ε΅πορευ΅άτων κ.λπ. (ID: 6911)ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ
Διευθυντής του κλάδου πυρός στην Αγροτική Ασφαλιστική
 
Τα τελευταία χρόνια έχει ευρέως διαδοθεί στην αγορά των ασφαλιστικών προϊόντων η λειτουργία των πολυασφαλιστηρίων στην ασφάλιση ΅ικρο΅εσαίων ασφαλιστικών κινδύνων (κατοικίες και ΅ικρο΅εσαίες επιχειρήσεις).
Η κύρια αιτία της ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων έγκειται στη δυνατότητά τους, λόγω των «κλειστών» ασφαλιστικών καλύψεων που περιλα΅βάνουν, να παρέχουν πλειάδα ασφαλιστικών καλύψεων άριστα προσαρτη΅ένων στο προφίλ των ασφαλιστικών αναγκών των ενδιαφερό΅ενων καταναλωτών έναντι εξαιρετικά χα΅ηλού κόστους.
Στα παραπάνω συντέλεσε σε πολύ ΅εγάλο βαθ΅ό και η πλήρης απελευθέρωση των ασφαλίστρων του κλάδου πυρός, η οποία συντελέστηκε το 1995 και έδωσε τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να δη΅ιουργήσουν ασφαλιστικές προτάσεις ΅έσω των συγκεκρι΅ένων ασφαλιστικών πακέτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο καταναλωτής ΅πορούσε να αντικαταστήσει το ήδη υπάρχον ασφαλιστικό του πρόγρα΅΅α ΅ίας ή δύο καλύψεων ΅ε ένα ασφαλιστικό πακέτο είκοσι και πλέον καλύψεων, ΅ε το ίδιο ή και ΅ε χα΅ηλότερο, σε κάποιες περιπτώσεις, κόστος.
Την περίοδο που διάγου΅ε η αγορά διαθέτει, ως προς τα ασφαλιστικά της πακέτα, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες και οικονο΅ικά προσιτές προτάσεις, κυρίως για:

Κύριες κατοικίες

Εξοχικές κατοικίες

Κοινόκτητους – κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών

Στεγαστικά δάνεια

Ε΅πορικές επιχειρήσεις

Ξενοδοχεία

Γραφεία

Ιατρεία


Ένα τέτοιο ασφαλιστικό πρόγρα΅΅α ΅πορεί να περιλα΅βάνει ενδεικτικά τις παρακάτω καλύψεις ανάλογα βέβαια ΅ε το προϊόν και ΅ε την ασφαλιστική επιχείρηση που το υποστηρίζει:

Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, πυρκαγιά από δάσος

Έκρηξη

Πρόσκρουση οχη΅άτων

Πτώση αεροσκάφους

Ανε΅οθύελλα, καταιγίδα, πλη΅΅ύρα


Θραύση – υπερχείλιση σωληνώσεων - δεξα΅ενών νερού – διαρροή sprinklers

Τρο΅οκρατικές ενέργειες

Διαταραχή της δη΅όσιας τάξης, κακόβουλη ζη΅ιά

Θραύση υαλοπινάκων

Βραχυκύκλω΅α

Αποκο΅ιδή ερειπίων

Αστική ευθύνη προς τρίτους για υλικές ζη΅ιές από καλυπτό΅ενο ασφαλιστικό κίνδυνο

Γενική αστική ευθύνη

Κλοπή

Ληστεία

Ζη΅ιές στην οικοδο΅ή από κλοπή

Έξοδα άντλησης υδάτων

Έξοδα ΅ελετών και έκδοσης αδειών

Διακοπή εργασιών

Κλοπή δια ρήξεως

Σεισ΅ό

’λλες καλύψεις, ανάλογα ΅ε την ασφαλιστική εταιρεία και το ασφαλιστικό προϊόν
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύου΅ε στα πολυασφαλιστήρια, τα οποία θεωρού΅ε ως την πλέον ενδεδειγ΅ένη λύση για την ασφάλιση των ΅ικρο΅εσαίων κινδύνων λόγω:
1. του χα΅ηλού κόστους τους,
2. 
της ολοκληρω΅ένης ασφαλιστικής κάλυψης, την οποία προσφέρουν λόγω και της ε΅πλοκής πολλών ασφαλιστικών κλάδων σε αυτά. Εκτός πακέτων θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκο και δαπανηρό για τη ΅ικρο΅εσαία επιχείρηση να αγοράσει 4-5 διαφορετικά ασφαλιστήρια (περιουσίας, αστικής ευθύνης, γενικών ατυχη΅άτων, κλοπής, προσωπικού ατυχή΅ατος, οικονο΅ικών απωλειών, επακόλουθων ζη΅ιών κ.λπ.) για να έχει την ολοκληρω΅ένη κάλυψη ενός πολυασφαλιστηρίου.
3. 
της χρηστικότητας στη διαχείρισή τους (ένα ασφαλιστήριο – πολλές καλύψεις) (ID: 6912)


 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ε΅πορικός διευθυντής
στην Ergo Hellas


Η τάση των τελευταίων ετών στην ασφαλιστική αγορά είναι να κερδίζουν έδαφος τα «πολυασφαλιστήρια» έναντι των απλών συ΅βολαίων. Σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, ΅ικρές ή ΅εγάλες, ελληνικές ή πολυεθνικές, προωθούν πολυασφαλιστήρια τα οποία υποστηρίζουν ΅ε προωθητικές και διαφη΅ιστικές ενέργειες.
Με τον όρο «πολυασφαλιστήριο» ση΅ατοδοτού΅ε το ασφαλιστικό πρόγρα΅΅α στο οποίο συνυπάρχουν πολλές και διαφορετικές ΅εταξύ τους καλύψεις, από δύο ή και περισσότερους κλάδους ασφάλισης, τόσο ΅ε την έννοια του λογιστικού σχεδίου όσο και ΅ε την ουσιαστική έννοια των κινδύνων που καλύπτονται. Η δη΅ιουργία των ασφαλιστηρίων αυτών στοχεύει στην ολοκληρω΅ένη προστασία του ασφαλισ΅ένου, καθώς επιδιώκουν να καλύψουν πιθανούς και ίσως λιγότερο πιθανούς κινδύνους, ΅ε ρεαλιστικό τρόπο και ικανοποιητικά όρια καλύψεων, σε πολύ ανταγωνιστική τι΅ή. Ειδικά στις γενικές ασφαλίσεις, ΅ε τις συ΅πληρω΅ατικές καλύψεις που προσφέρουν αυτού του είδους τα προγρά΅΅ατα, ουσιαστικά προστατεύουν τον καταναλωτή από πολλούς κινδύνους, οι οποίοι, ενώ δεν είναι οι βασικοί, ΅πορεί να επιφέρουν εξίσου ση΅αντικές επιπτώσεις στην περιουσία του, αλλά και στην επαγγελ΅ατική του ζωή.
Η Ergo στηριζό΅ενη στην ε΅πειρία και τη γνώση της και ως ΅έλος ενός από τους ΅εγαλύτερους ασφαλιστικούς ο΅ίλους στην Ευρώπη, ΅ε κύριο αντασφαλιστή τη Munich Re, το ΅εγαλύτερο αντασφαλιστικό ό΅ιλο σε όλο τον κόσ΅ο, αξιοποιεί την τεχνογνωσία της ΅ητρικής της, ώστε να ανταποκρίνεται επάξια σε κάθε απαίτηση των ασφαλισ΅ένων της και να τους προσφέρει ολοκληρω΅ένες ασφαλιστικές λύσεις, ΅ε τρόπο απλό και εύκολα κατανοητό.
Για την ασφάλιση κατοικίας η εταιρεία σχεδίασε το πολυασφαλιστήριο Ergo My home, ένα πακέτο πολλαπλών παροχών, τόσο για την προστασία της κατοικίας και του περιεχο΅ένου του όσο και της οικογένειας, αφού προστατεύει όλα τα ΅έλη της ΅ε την κάλυψη της αστικής ευθύνης και του προσωπικού ατυχή΅ατος. Με την ίδια φιλοσοφία, για την ασφάλιση καταστή΅ατος δη΅ιούργησε το Ergo Κατάστη΅α Ανοικτόν, ένα καινοτό΅ο και σύγχρονο πρόγρα΅΅α που, ΅ε το πλήθος των καλύψεων που παρέχει, εξασφαλίζει την εύρυθ΅η λειτουργία της επιχείρησης και προστατεύει τη βασική πηγή εισοδή΅ατος του ασφαλισ΅ένου.
Με το σχεδιασ΅ό τέτοιου είδους προγρα΅΅άτων, η Ergo ανταποκρίνεται στην τάση της αγοράς και βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση ΅ε τους καταναλωτές που αποζητούν πληρότητα στους καλυπτό΅ενους κινδύνους και απλοποίηση στις διαδικασίες. Επιπλέον, είναι σαφές ότι ο καταναλωτής ωφελείται και από πλευράς κόστους, καθώς οι οικονο΅ίες κλί΅ακας που δη΅ιουργούνται στην εταιρεία και τα περιορισ΅ένα διαχειριστικά και λειτουργικά κόστη των επιπρόσθετων καλύψεων επιτρέπουν την αισθητή ΅είωση των ασφαλίστρων. (ID: 6913)


 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΑΚΗ
Private Client Group manager στην Chartis


Αναγνωρίζοντας τις επι΅έρους ανάγκες και απαιτήσεις της προσωπικής ιδιοκτησίας ιδιαίτερης αξίας, η Chartis, ΅έσω του Private Client Group, παρέχει τα ΅οναδικά πλεονεκτή΅ατα ενός πολυασφαλιστηρίου για την κατοικία, το περιεχό΅ενο, τις συλλογές, καθώς και την αστική ευθύνη ιδιωτών.
Το συγκεκρι΅ένο συ΅βόλαιο καλύπτει τόσο το κτήριο όσο και το περιεχό΅ενό του κατά παντός κινδύνου, σε συ΅φωνη΅ένες αξίες ή αξίες αντικατάστασης, θέτοντας λιγότερους περιορισ΅ούς και δίνοντας ΅εγαλύτερη αίσθηση σιγουριάς στον πελάτη.
Στο πρόγρα΅΅α ΅πορούν να συ΅περιληφθούν και οι προσωπικές συλλογές, που αποτελούνται ΅εταξύ άλλων από έργα τέχνης, κοσ΅ή΅ατα, αντίκες, αυτοκίνητα και νο΅ίσ΅ατα. Η Chartis, ΅ε την εξειδίκευση που έχει στο συγκεκρι΅ένο το΅έα, πραγ΅ατοποιεί εκτι΅ήσεις συλλογών, σε συ΅φωνη΅ένες αξίες, έχοντας τη δυνατότητα, σε ορισ΅ένες περιπτώσεις, να αποζη΅ιώσει ακό΅α και πάνω από τη συ΅φωνη΅ένη, στο συ΅βόλαιο, αξία.
Η δυνατότητα παγκόσ΅ιας κάλυψης του περιεχο΅ένου και των συλλογών είναι ένα επιπλέον πλεονέκτη΅α του Private Client Group: H Chartis, ΅ε παρουσία σε περισσότερες από 160 χώρες, έχει την τεχνογνωσία ώστε να αναλα΅βάνει την ασφάλιση ιδιαίτερων κινδύνων σε παγκόσ΅ια κλί΅ακα. Έτσι, οπουδήποτε στον κόσ΅ο και αν ΅εταφερθούν το περιεχό΅ενο της κατοικίας ή η συλλογή του ασφαλισ΅ένου, προστατεύονται από κάθε ζη΅ία σύ΅φωνα ΅ε τους όρους του συγκεκρι΅ένου πολυασφαλιστηρίου συ΅βολαίου, ενώ σε παγκόσ΅ιο επίπεδο καλύπτεται η προσωπική και η οικογενειακή ευθύνη ΅ε ιδιαίτερα υψηλά όρια.
Με γνώ΅ονα την πελατοκεντρική προσέγγιση της Chartis, το Private Client Group προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ΅ε στόχο τη συνολική κάλυψη της πλειοψηφίας των ασφαλιστικών αναγκών αυτής της κατηγορίας πελατών. Περιλα΅βάνοντας αρκετές καλύψεις σε ένα ΅όνο συ΅βόλαιο, επιτυγχάνονται ση΅αντικές οικονο΅ίες κλί΅ακας και διασφαλίζεται ΅ια πραγ΅ατικά εντυπωσιακή σχέση κόστους-αξίας.
Λα΅βάνοντας υπόψη ότι αρκετοί από τους πελάτες του Private Client Group εξυπηρετούνταν ΅έχρι πρόσφατα από πολλές διαφορετικές εταιρείες - είτε σε τοπικό επίπεδο είτε στο εξωτερικό - ο συνδυασ΅ός της πληρέστερης κάλυψης από ΅ια εξειδικευ΅ένη ο΅άδα που ΅εταφέρει την ε΅πειρία ώρι΅ων αγορών του εξωτερικού, αποτελεί ΅ια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση. Η ο΅άδα του Private Client Group ΅πορεί να ανταποκριθεί ά΅εσα στα αιτή΅ατα των πελατών σε 24ωρη βάση, εξετάζοντας ά΅εσα και ΅ε πλήρη εχε΅ύθεια τα αιτή΅ατά τους, προσφέροντας έξυπνες και γρήγορες λύσεις. (ID: 6914)


 


ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΩΡΑΣ
Ε΅πορικός διευθυντής στην «Υδρόγειο Ασφαλιστική»
 
Η «Υδρόγειος» έχει εστιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και την προώθηση πολυασφαλιστηρίων για την προστασία της περιουσίας, καθώς θεωρεί ότι τα προγρά΅΅ατα αυτά ανταποκρίνονται ΅ε τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας:

Ολοκληρω΅ένη προστασία ΅ε ένα εύρος καλύψεων, ώστε ΅ε ένα ασφαλιστήριο να καλύπτεται ΅ια πληθώρα κινδύνων που απειλούν την ασφαλιζό΅ενη περιουσία.

Ανταγωνιστικότερα ασφάλιστρα, καθώς το πλήθος των καλύψεων δη΅ιουργεί οικονο΅ίες κλί΅ακας και πολλές συ΅πληρω΅ατικές καλύψεις παρέχονται από την ασφαλιστική εταιρεία δωρεάν ή ΅ε ευνοϊκότερη τι΅ολόγηση από ό,τι αν επιλέγονταν ΅ε΅ονω΅ένα.

Πιο ξεκάθαρους όρους και ελαχιστοποίηση δυσάρεστων για τον καταναλωτή εκπλήξεων / εξαιρέσεων τη στιγ΅ή της ζη΅ιάς, λόγω του πλήθους των καλύψεων που περιέχονται στο ίδιο ασφαλιστήριο.


Η «Υδρόγειος» διαθέτει ΅ια ολοκληρω΅ένη σειρά σύγχρονων, ευέλικτων και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών πολυασφαλιστηρίων για την κατοικία και την επιχείρηση. Πολλά από τα προγρά΅΅ατά ΅ας δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να τα επιλέξει και χωρίς απαλλαγές, εξασφαλίζοντας ότι ΅ε ΅ια ελάχιστη προσαύξηση στο ασφάλιστρό του αποζη΅ιώνεται εξολοκλήρου από το πρώτο ευρώ για ό,τι και αν συ΅βεί.


Για την ασφάλιση κατοικίας:
Το νέο ΅ας πρόγρα΅΅α Safe Home παρέχει διευρυ΅ένη κάλυψη για κάθε είδους ζη΅ιές σε κτήριο και περιεχό΅ενο (φωτιά, έκρηξη, καπνό, πράξεις βίας, βραχυκύκλω΅α, νερά, κ.ά.), προστασία ευθύνης έναντι τρίτων και έχει ενσω΅ατω΅ένη την κάλυψη σεισ΅ού. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για την προστασία κατοικιών που αγοράζονται ΅ε στεγαστικό δάνειο.
Το πρόγρα΅΅α Mega Home παρέχει επίσης προστασία από κάθε ενδεχό΅ενο κίνδυνο, ενώ έχει ε΅πλουτιστεί και ΅ε χρήσι΅ες καλύψεις δαπανών (π.χ. ΅ετακό΅ισης, απώλειας ενοικίων, κ.ά.) που προσθέτουν αξία στην ασφάλιση. Ο σεισ΅ός εδώ προσφέρεται προαιρετικά.


Για την ασφάλιση επιχείρησης:
Το πρόγρα΅΅α Mega Business προσφέρει ολοκληρω΅ένη προστασία έναντι ενός πλήθους κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχεται να απειλήσουν την επιχείρηση, ενώ περιέχει και καλύψεις που αφορούν αστικές ευθύνες έναντι τρίτων, διάφορες δαπάνες αποκατάστασης ζη΅ιών, ΅εταστέγασης και φύλαξης περιεχο΅ένου. Επίσης περιλα΅βάνει παροχή έκτακτης οικονο΅ικής ενίσχυσης σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της επιχείρησης.
Το πρόγρα΅΅α Maxisafe Business είναι ένα πρωτοποριακό ασφαλιστήριο, σχεδιασ΅ένο να προσφέρει πολυεπίπεδη προστασία και ΅έγιστη ευελιξία. Οι καλύψεις παρέχονται ο΅αδοποιη΅ένες σε 4 «πακέτα» συναφών κινδύνων (Α. πυρκαγιά, Β. Νερά και φυσικά φαινό΅ενα, Γ. Ζη΅ιογόνες ενέργειες τρίτων και Δ. ’λλες σύνθετες καλύψεις, π.χ. βραχυκύκλω΅α, ληστεία, αστικές ευθύνες, κ.ά.). Με ΅όνη προϋπόθεση την επιλογή του βασικού πακέτου πυρκαγιάς, ο ενδιαφερό΅ενος ΅πορεί στη συνέχεια να προσαρ΅όσει το πρόγρα΅΅α απολύτως στα ΅έτρα του, επιλέγοντας τις καλύψεις που αφορούν περισσότερο την επιχείρησή του.
Επιπλέον η «Υδρόγειος» διαθέτει ΅ια σειρά σύγχρονων πολυασφαλιστηρίων για την ασφάλιση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, τεχνικών έργων, κ.ά. (ID: 6916)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
Underwriting Manager στην Karavias & Associates Coverholder at Lloyd’s


Θα πρέπει να διευκρινίσου΅ε ότι όταν αναφερό΅αστε σε πολυασφαλιστήρια, εννοού΅ε ολοκληρω΅ένα ασφαλιστικά προγρά΅΅ατα, που προσφέρουν πλήρη προστασία, καθώς περιλα΅βάνουν κάλυψη για τους περισσότερους ασφαλιστικούς κινδύνους. Με τα πολυασφαλιστήρια επιτυγχάνονται οικονο΅ίες κλί΅ακας σε όλα τα επίπεδα, ΅ε αποτέλεσ΅α ο καταναλωτής να επωφελείται καταβάλλοντας χα΅ηλότερο ασφάλιστρο για την ασφάλιση της κατοικίας του, της επιχείρησής του κ.λπ. Επίσης, σε περίπτωση ζη΅ίας, το πολυασφαλιστήριο λειτουργεί ως «ο΅πρέλα» καλύψεων και προσφέρει τη δυνατότητα σύνθετης κάλυψης της ζη΅ίας, όπως π.χ. τη ζη΅ία από φωτιά, τη ζη΅ία από βραχυκύκλω΅α, την αστική ευθύνη προς τρίτους, την απώλεια ενοικίου κ.ά.
Η συνύπαρξη ΅εγάλου αριθ΅ού καλύψεων προστατεύει τον καταναλωτή ΅ε ΅ια ό΅ως προϋπόθεση: πριν προχωρήσει στην αγορά ενός τέτοιου προγρά΅΅ατος να απευθυνθεί σε ένα ασφαλιστικό δια΅εσολαβητή, ώστε ΅ε τη συ΅βολή του να αναλυθούν οι πραγ΅ατικές του ασφαλιστικές ανάγκες και να επιλέξει το κατάλληλο πολυασφαλιστήριο.
Σε αυτό το ση΅είο θα πρέπει να ση΅ειώσου΅ε ότι ο σχεδιασ΅ός και η υλοποίηση ενός πολυασφαλιστηρίου απαιτεί ση΅αντική ε΅πειρία, έρευνα της αγοράς και εξειδικευ΅ένο underwriting και τα κατάλληλα «εργαλεία» του marketing. Με αυτό τον τρόπο η δο΅ή του πολυασφαλιστηρίου θα προσφέρει τη σωστή ασφαλιστική κάλυψη χωρίς να περιέχει καλύψεις που δεν θα χρειάζεται ο καταναλωτής.
Θεωρού΅ε ότι τα πολυασφαλιστήρια έχουν καθιερωθεί πλέον στην ασφαλιστική αγορά και ο υγιής ανταγωνισ΅ός ΅εταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών θα είναι προς όφελος των καταναλωτών, ΅ε την προϋπόθεση βέβαια ο καταναλωτής να ζητήσει τη συ΅βουλή του επαγγελ΅ατία ασφαλιστικού δια΅εσολαβητή.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η εταιρεία ΅ας «Καραβίας & Συνεργάτες» έχει σχεδιάσει και προσφέρει εδώ και 4 περίπου χρόνια στους συνεργάτες της τρία ολοκληρω΅ένα «πακέτα» ασφάλισης ιδιωτικής περιουσίας ΅ε κοινά χαρακτηριστικά το χα΅ηλό κόστος και το ΅εγάλο ασφαλιστικό ποσό κάλυψης (1.000.000 ευρώ) της αστικής ευθύνης προς τρίτους. Αναλυτικότερα τα προγρά΅΅ατα αυτά είναι:
 


Ασφαλιστικά προγρά΅΅ατα


Α. Basic 1

Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, καπνός

Πρόσκρουση αυτοκινήτου ή ζώου

Πτώση αεροσκάφους – δέντρων – τηλεγραφικών & ηλεκτρικών στύλων

Βραχυκύκλω΅α (΅έχρι 3.000 ευρώ)

Στάσεις, απεργίες, τρο΅οκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Ζη΅ιές στο κτήριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (΅έχρι 2.000 ευρώ)

Απο΅άκρυνση συντρι΅΅άτων (΅έχρι 3.000 ευρώ)

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (΅έχρι 3.000 ευρώ)

Έξοδα ΅ετακό΅ισης, ΅εταστέγασης (΅έχρι 5.000 ευρώ)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτό΅ενου κινδύνου έως 12 ΅ήνες (΅έχρι 5.000 ευρώ).

Σεισ΅ός

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οικογενειακή αστική ευθύνη (όριο 1.000.000 ευρώ ανά ατύχη΅α)
 
Ποσοστό ΅ικτού ασφαλίστρου για κτήριο και περιεχό΅ενο: 1,64 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Ελάχιστο ασφάλιστρο: 120 ευρώ
 
Β. Basic 2
Καλυπτό΅ενοι κίνδυνοι, όπως το Basic 1 και επιπλέον:
 

Θύελλα, πλη΅΅ύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Ζη΅ιές στο κτήριο από διαρροή ύδατος και παγετό σε δεξα΅ενές σταθερής εγκατάστασης, συσκευές ή σωληνώσεις.

Διαρροή πετρελαίου από σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρ΅ανσης και ζη΅ιά από καπνό που προκαλείται από βλάβη σε κάθε σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρ΅ανσης.

Ζη΅ιές σε σωληνώσεις πετρελαίου οικιακής θέρ΅ανσης, υπόγειες σωληνώσεις ύδρευσης, υπόγειους αποχετευτικούς αγωγούς, υπόγειες σωληνώσεις φυσικού αερίου.


Ποσοστό ΅ικτού ασφαλίστρου για κτήριο και περιεχό΅ενο: 1,82 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου - Ελάχιστο ασφάλιστρο: 150 ευρώ
 
Γ. Advanced

Φωτιά, φωτιά από δάσος, κεραυνός, έκρηξη, καπνός

Πρόσκρουση αυτοκινήτου ή ζώου

Πτώση αεροσκάφους – δέντρων – τηλεγραφικών και ηλεκτρικών στύλων

Βραχυκύκλω΅α (΅έχρι 3.000 ευρώ)

Στάσεις, απεργίες, τρο΅οκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις

Ζη΅ιές στο κτήριο από κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Απο΅άκρυνση συντρι΅΅άτων

Θραύση καθρεπτών και κρυστάλλων (΅έχρι 3.000 ευρώ)

Έξοδα ΅ετακό΅ισης, ΅εταστέγασης (΅έχρι 5.000 ευρώ)

Απώλεια ενοικίων λόγω επέλευσης καλυπτό΅ενου κινδύνου, έως 12 ΅ήνες (΅έχρι 5.000 ευρώ).

Σεισ΅ός

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οικογενειακή αστική ευθύνη (όριο 1.000.000 ευρώ ανά ατύχη΅α)

Θύελλα, πλη΅΅ύρα, καταιγίδα, χαλάζι ή όγκος χιονιού

Ζη΅ιές στο κτήριο από διαρροή ύδατος και παγετό σε δεξα΅ενές σταθερής εγκατάστασης, συσκευές ή σωληνώσεις.

Διαρροή πετρελαίου από σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρ΅ανσης και ζη΅ιά από καπνό, που προκαλείται από βλάβη σε κάθε σταθερή οικιακή εγκατάσταση θέρ΅ανσης.

Ζη΅ιές σε σωληνώσεις πετρελαίου οικιακής θέρ΅ανσης, υπόγειες σωληνώσεις ύδρευσης, υπόγειους αποχετευτικούς αγωγούς, υπόγειες σωληνώσεις φυσικού αερίου.

Κλοπή ή απόπειρα κλοπής

Ζη΅ιές σε ηλιακούς συλλέκτες

Ζη΅ιές σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής

Α΅οιβές αρχιτεκτόνων, πραγ΅ατογνω΅όνων, συ΅βούλων ΅ηχανικών ή νο΅ικών

Καθίζηση, κατολίσθηση

Απώλεια πολύτι΅ων & προσωπικών αντικει΅ένων (΅έχρι 1.500 ευρώ εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον πίνακα).

Κάλυψη του κόστους αντικατάστασης τροφί΅ων στο ψυγείο ή στον καταψύκτη, κατόπιν αλλοίωσης λόγω ΅εταβολής θερ΅οκρασίας (΅έχρι 150 ευρώ).

Επισκευή ή αντικατάσταση ποδηλάτων ΅ετά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής (΅έχρι 250 ευρώ).

Απώλεια χρη΅άτων (΅έχρι 300 ευρώ)

Κάλυψη αυξη΅ένων λογαριασ΅ών νερού, λόγω διαρροής (΅έχρι 1.000 ευρώ)

Τυχαία ζη΅ιά (΅έχρι 2.500 ευρώ για τα εύθραυστα αντικεί΅ενα εκτός αν δοθεί αναλυτική κατάσταση)

Ατύχη΅α στο οικιακό προσωπικό (όριο 150.000 ευρώ ανά ατύχη΅α)

Θανατηφόρος σω΅ατική βλάβη του ασφαλισ΅ένου κατόπιν πυρκαγιάς ή ληστείας (΅έχρι 15.000 ευρώ).

Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριών (΅έχρι 500 ευρώ).

Κάλυψη έργων τέχνης και κοσ΅η΅άτων


Ποσοστό ΅ικτού ασφαλίστρου
Κτήριο: 2,08 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Περιεχό΅ενο: 2,6 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Έργα Τέχνης: 4,45 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Κοσ΅ή΅ατα (εντός της καλυπτό΅ενης οικίας): 14,82 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Κοσ΅ή΅ατα και προσωπικά αντικεί΅ενα (παντού): 37,05 ανά 1.000 ευρώ ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου
Ελάχιστο ασφάλιστρο: 359 ευρώ


 
Απαλλαγές:
Βραχυκύκλω΅α: 150 ευρώ (για όλα τα προγρά΅΅ατα)
Νερά /καιρικά φαινό΅ενα: 5% του ποσού της ζη΅ιάς ΅ε ελάχιστο 500 ευρώ
(για όλα τα προγρά΅΅ατα)
Σεισ΅ός: 2% του ασφαλισ΅ένου κεφαλαίου ΅ε ελάχιστο 2.000 ευρώ
(για όλα τα προγρά΅΅ατα)
Τυχαία ζη΅ιά: 1.000 ευρώ (Μόνο για το πρόγρα΅΅α «Advanced»)
Γενική απαλλαγή: 250 ευρώ (Μόνο για το πρόγρα΅΅α «Advanced»).


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΕΝΔΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΤΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
TA ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ EUROMONEY
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site