Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Η πλήρης λειτουργία της νέας μονάδας απόσταξης αργού, η ενίσχυση του μεριδίου στην εγχώρια αγορά, και η συνεχής προσπάθεια καθετοποίησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, συνέβαλαν στη βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της το 2011.


Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το 2011 υπήρξε η πρώτη χρήση κατά την οποία αποτυπώθηκαν σε δωδεκάμηνη βάση τα οφέλη των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν την τριετία 2008-2010 (σε οργανικό επίπεδο και σε επίπεδο εξαγορών) στα οικονομικά αποτελέσματα της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ».
Η νέα μονάδα απόσταξης αργού (new Crude Distillation Unit – CDU), δυναμικότητας 60.000 βαρελιών ημερησίως (bbl/d), λειτούργησε το 2011 σε δωδεκάμηνη βάση (η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία το Μάϊο του 2010).
Με την προσθήκη της νέας CDU (επενδυτικής δαπάνης 200 εκατ. ευρώ), η ικανότητα διύλισης αργού του διυλιστηρίου της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» αυξήθηκε κατά 50% και με τον τρόπο αυτό κατέστη το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο με την ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του να διαμορφώνεται πλέον σε 9,4 εκατ. μετρικούς τόνους.
Επιπλέον, κατά τη χρήση του 2011 ο όμιλος ενίσχυσε το μερίδιό του στην εγχώρια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται μέσω των δύο ποιοτικών δικτύων λιανικής που διαθέτει (AVIN OIL και CORAL – πρώην «SHELL»). Επισημαίνεται ότι η εξαγορά του 100% των μετοχών των «SHELL HELLAS A.E.» (μετονομάστηκε σε «Coral A.E.») και «SHELL GAS A.E.B.E. YΓΡΑΕΡΙΩΝ» (μετονομάστηκε σε «Coral Gas A.E.B.E.Y») ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2010, το δε δίκτυο πρατηρίων της SHELL είναι το πλέον αποδοτικό στην εγχώρια αγορά.
Η συνολική επενδυτική δαπάνη της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» από το 2001, όταν εισήχθη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεπέρασε το ποσό του 1 δισ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται κεφάλαια που διετέθησαν για τις εξαγορές των AVIN OIL, CORAL και OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ). Τα κύρια επενδυτικά έργα αφορούσαν στο πρόγραμμα επέκτασης του διυλιστηρίου (περίοδος 2003 - 2005: εγκατάσταση Hydrocracker, περίοδος 2008 - 2010: εγκατάσταση νέας CDU), έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης και βελτιστοποίησης.
Στην παρούσα φάση, και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Μαρτίου 2012, επιδιώκεται περαιτέρω καθετοποίηση (vertical integration) του ομίλου για τη διεύρυνση των συνεργειών (synergies) στον τομέα της λιανικής με την εξαγορά ποσοστού 26,71% των μετοχών της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», η οποία διαθέτει πανελλαδικά δίκτυο 220 πρατηρίων περίπου. Το τίμημα για την απόκτηση του παραπάνω ποσοστού θα ανέλθει σε 3,56 εκατ. ευρώ.
Το 2011 οι πωλήσεις προϊόντων της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των ΜΤ 10 εκατ., συνεχίζοντας να διοχετεύονται και στις 3 κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία: εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία, μέσω ενός ισχυρού δικτύου πωλήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.
Οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας σε όγκο ανήλθαν σε ΜΤ 10,76 εκατ. έναντι ΜΤ 9,74 εκατ. το 2010 (αύξηση 10,47%).
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2011 ανήλθε σε 7.146 εκατ. ευρώ, έναντι 4.879 εκατ. ευρώ για το 2010 (αύξηση 46,46%).
Τα κέρδη, προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA), της μητρικής για το 2011 ήταν 299 εκατ. ευρώ, έναντι 215 εκατ. ευρώ για το 2010 (αύξηση 39,07%).
Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2011 διαμορφώθηκαν σε 177,1 εκατ. ευρώ, έναντι 126,6 εκατ. ευρώ το 2010 (αύξηση 39,89%), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 140,9 εκατ. ευρώ, έναντι 82,3 εκατ. ευρώ (αύξηση 71,20%).
Το προτεινόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση του 2011 ανέρχεται σε 0,40 ευρώ και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,76%, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31.12.2011. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site