Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

S&B: ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2012Νέα βελτίωση στα οικονομικά της μεγέθη αναμένει για το 2012 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά μετά την άνοδο πωλήσεων και κερδών που εμφάνισε το 2011.Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της κ. Κρίτωνα Αναβλαβή ανάμεσα στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η εταιρεία κατά το τρέχον έτος είναι η οφειλή του ελληνικού δημοσίου προς αυτήν ύψους 18 εκατ. ευρώ (επιστροφή ΦΠΑ) καθώς και το γεγονός ότι σημαντικό ύψος δανεισμού πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί τον προσεχή Ιούνιο.
Η αναχρηματοδότησή του από ελληνικές τράπεζες θα σήμαινε άνοδο του κόστους χρήματος κατά 4%-5% και για τον λόγο αυτόν η εταιρεία συζητά τη χρηματοδότησή της από ξένες τράπεζες. Μάλιστα ο κ. Αναβλαβής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας της εταιρείας σε χώρα του εξωτερικού ώστε να είναι πιο εύκολη και με καλύτερους όρους η τραπεζική χρηματοδότηση της στο μέλλον, αλλά και να μην αντιμετωπίζει προβλήματα με τους διεθνείς πελάτες της, οι οποίοι μπορεί να αμφιβάλλουν για την ικανότητα της να τους εξυπηρετεί σε βάθος χρόνου.
Βέβαια ο διευθύνων σύμβουλος της S&B διευκρίνισε ότι σε μία τέτοια περίπτωση οι δραστηριότητες της εταιρείας θα παραμείνουν στην Ελλάδα, και δεν θα αλλάξει τίποτα σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις της προς το ελληνικό κράτος
Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του 2011 ο όμιλος S&B ολοκλήρωσε τη χρήση με αύξηση κερδών (57%) εμφανίζοντας καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους του ομίλου 20,6 εκατ. ευρώ (0,40 ευρώ ανά μετοχή) από 13,1 εκατ. ευρώ το 2010 (0,26 ευρώ ανά μετοχή). Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια του 2011 τα EBITDA και λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% και 43,4%, στα 67,6 εκατ. ευρώ και στα 39,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 455,7 εκατ. ευρώ για το έτος, σημειώνοντας αύξηση 8,5% ως προς το 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε οριακά υψηλότερους όγκους πωλήσεων έναντι του 2010, σε πιο ευνοϊκό προϊοντικό μίγμα και σε βελτιωμένη τιμολογιακή πολιτική, που συνετέλεσαν ώστε να αντισταθμιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις σε συγκεκριμένες πρώτες ύλες και οι υψηλές τιμές ενέργειας.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου το 2011 ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερες κατά 40% περίπου ως προς το 2010, επηρεάζοντας αρνητικά τα κόστη παραγωγής και εξανεμίζοντας τα οφέλη που θα είχαμε από τους χαμηλότερους θαλάσσιους ναύλους. Οι ναύλοι το 2011 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 36% χαμηλότεροι απ΄ ότι το 2010. Μέρος των αυξήσεων στα κόστη πρώτων υλών και της αύξησης του κόστους παραγωγής μετριάστηκε από τις τιμολογιακές μας πρωτοβουλίες, ενώ η αύξηση που πετύχαμε στην παραγωγή βωξίτη συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό του κόστους πωληθέντων. Το μεικτό κέρδος για το έτος αυξήθηκε κατά 19% και έφθασε τα €111,1 εκατ. με μεικτό περιθώριο κέρδους 24,4%, υψηλότερο κατά 220 μονάδες βάσης από το 2010.
Στη διάρκεια του 2011, το EBITDA και το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκαν κατά 13% και 43,4%, στα €67,6 εκατ. και στα €39,6 εκατ. αντίστοιχα. Η αύξηση EBITDA και λειτουργικού κέρδους είναι σημαντικά υψηλότερη από την κατά 8,5% αύξηση των εσόδων, αντανακλώντας σημαντική αύξηση των περιθωρίων.
Το περιθώριο EBITDA το 2011 αυξήθηκε στο 14,8% από 14,2% που ήταν το 2010, ενώ το περιθώριο λειτουργικού κέρδους αυξήθηκε κατά 210 μονάδες βάσης, στο 8,7% από 6,6%. Αυτά τα αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά την αναγνώριση αρκετών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών ύψους €6.4 εκατ., μεταξύ των οποίων €3,5 εκατ. από υπόθεση διαιτησίας, ως αποτέλεσμα των αδειοδοτικών δυσκολιών στον Κλάδο Βωξίτη, τα τελευταία χρόνια. Αν εξαιρεθούν αυτές οι μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, το EBITDA και το λειτουργικό κέρδος ανέρχονται σε €73,9 εκατ. και €46 εκατ. αντιπροσωπεύοντας αυξήσεις 23,6% και 66,5% αντίστοιχα. Τα καθαρά έξοδα τόκων ήταν υψηλότερα κατά 49% ως προς το 2010, στα € 6,4 εκατ. από € 4,3 εκατ., με περισσότερο από 2/3 αυτής της αύξησης να οφείλεται στα υψηλότερα επιτόκια.
Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους του Ομίλου το 2011 έφθασαν τα €20,6 εκατ. (€0,40 ανά μετοχή) από €13,1 εκατ. το 2010 (€0,26 ανά μετοχή), σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 57%.
Οι προ φόρων ελεύθερες ταμειακές ροές (καθαρές από κεφαλαιουχικές δαπάνες) για το 2011 διαμορφώθηκαν στα €9,8 εκατ. σε σύγκριση με €26,2 εκατ. το 2010. Το υψηλότερο EBITDA αντισταθμίστηκε από τις σχεδιασμένες υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες που έφθασαν τα €40,3 εκατ. το 2011 σε σύγκριση με €24,3 εκατ. το 2010. Το κεφάλαιο κίνησης διατηρήθηκε στο 18% των πωλήσεων, όπως και στο τέλος του 2010, παρά την αύξηση απαίτησης ΦΠΑ ύψους €10 εκατ. από το Ελληνικό κράτος, ενώ επιπλέον €8 εκατ. έχουν ταξινομηθεί ως στοιχεία μακροπρόθεσμου ενεργητικού. Επιπρόσθετα, η καταβολή υψηλότερων φόρων εισοδήματος και οι αυξημένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, επηρέασαν αρνητικά τον καθαρό δανεισμό, ο οποίος αυξήθηκε το 2011 κατά €19,2 εκατ., φθάνοντας τα €132,1 εκατ. από €112,9 εκατ. στο τέλος του 2010.
Στη διάρκεια του 2011, καταβλήθηκαν €16 εκατ. για αποπληρωμή δανείων ενώ αναχρηματοδοτήθηκε ομολογιακό δάνειο ύψους €20 εκατ. που έληξε το Μάρτιο του 2011, με περίοδο αποπληρωμής το Μάρτιο του 2013, και τον Ιούνιο του 2011 εκδόθηκε ένα νέο κοινό ομολογιακό δάνειο €20 εκατ. με διετή διάρκεια.
Παρά τα πολύ θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου, η ζημία σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν επιτρέπει την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2011 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η S&B δεν θα διανείμει μέρισμα ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο ενδέχεται να προτείνει εναλλακτικό τρόπο ανταμοιβής για τους μετόχους εν ευθέτω χρόνω.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site