Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Αύξηση κερδών και εσόδων αναμένει για τη χρήση του 2012 η διοίκηση του Σαράντη, ενώ σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του 2011, η ενίσχυση που παρουσίασαν τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ταμειακές ροές και το χαμηλό δανεισμό, συνέβαλαν στην ισχυρή οικονομική θέση του ομίλου.Όπως ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, κ. Κων. Ροζακέας, στο πλαίσιο παρουσίασης που διοργάνωσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, κατά τη διάρκεια της οποίας σχολιάστηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά το δωδεκάμηνο του 2011, υποστηριζόμενες κυρίως από τις ξένες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται και λιγότερο, αλλά εξίσου σημαντικά, από την ελληνική αγορά.
Ο κ. Ροζακέας ανέφερε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2011 αντανακλούν την πτώση των μεγεθών στο εγχώριο λιανικό εμπόριο. Εντούτοις, η υστέρηση των πωλήσεων της μητρικής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων των θυγατρικών, οι οποίες αύξησαν περαιτέρω το ποσοστό συμμετοχής τους τόσο ως προς τις πωλήσεις όσο και ως προς τα κέρδη του ομίλου.
Η αύξηση του κόστους παραγωγής, λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών επέδρασε αρνητικά στο μικτό κέρδος. Αντίστοιχα σημαντική ήταν η αρνητική επίδραση από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στον κύκλο εργασιών των θυγατρικών. Παρόλα αυτά, η εν γένει θετική απόδοση των δραστηριοτήτων του ομίλου είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των περιθωρίων EBIT κοντά στα περσινά επίπεδα.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην αύξηση που παρουσίασαν τα ιδιοπαραγόμενα, τα οποία ενίσχυσαν περαιτέρω τη συνεισφορά τους στις συνολικές πωλήσεις, καθώς και στις ισχυρές ταμειακές ροές και το χαμηλό δανεισμό του ομίλου, που συμβάλλουν στην ισχυρή οικονομική θέση του.
Όσον αφορά τις προβλέψεις και τις κινήσεις του ομίλου για το 2012, ο κ. Ροζακέας σημείωσε ότι οι δυσχερείς συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον δεν προβλέπεται να βελτιωθούν στο προσεχές μέλλον με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου, η διοίκηση συνεχίζει να δίνει έμφαση στο να εναρμονίσει την κοστολογική δομή της με τα αναμενόμενα έσοδα, καθώς και στο να προσαρμόσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στα νέα καταναλωτικά δεδομένα. Επιπλέον, συνεχίζει την πολιτική της για ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, χαμηλό δανεισμό, συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και εν γένει την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, με σκοπό την περεταίρω ισχυροποίηση της οικονομικής θέσεως του ομίλου. Παράλληλα, όπως πάντα, παραμένει επικεντρωμένη στους στρατηγικούς άξονες που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την κερδοφόρο πορεία του ομίλου, που συνίσταται στην οργανική ανάπτυξη στις βασικές δραστηριότητες και την έμφαση στα ιδιοπαραγόμενα, την ανάπτυξη των υπαρχόντων μεριδίων αγοράς, τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στις οικονομίες των χωρών δραστηριοποίησης του ομίλου και την προσαρμογή του στις εκάστοτε νέες συνθήκες. Ακόμη δίνει έμφαση στη διερεύνηση πιθανών στόχων για εξαγορά, που να διαθέτουν ικανά μερίδια αγοράς, κερδοφορία και δομή δαπανών που επιτρέπει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη άσκηση συνεργειών μετά την εξαγορά.
 Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της διοίκησης για τo 2012, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών στο τέλος του 2012 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 236,00 εκατ. ευρώ έναντι 221,29 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2011. Σε ό,τι αφορά στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), προβλέπεται αύξηση το 2012, στα 20,00 εκατ. ευρώ από 19,63 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011.
 Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 16,00 εκατ. ευρώ από 15,77 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011, ενώ τα κέρδη προ φόρων, αντίστοιχα, προβλέπεται να ανέλθουν στα 13,00 εκατ. ευρώ το 2012, από 12,65 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους, καθώς και τα καθαρά κέρδη του ομίλου το 2012 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 10,40 εκατ. ευρώ, από 9,74 εκατ. ευρώ που ήταν το 2011.


 


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site