Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2012-τ.381                              

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στα 289 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές ζημιές το 2011


Οι λειτουργικές ζημίες του Ομίλου της ΕΤΕ το 2011 ανήλθαν σε €289 εκατ. Λαμβανομένης
υπόψη της ζημίας ύψους €10.751 εκατ., μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των
αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου (PSI+), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν
συμπεριελήφθησαν στο PSI+ και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους
€1.305 εκατ. η συνολική ζημία του Ομίλου ανήλθε σε €12,3 δισ. Ιδιαίτερα αρνητική ήταν η
συμβολή των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών οι οποίες ανήλθαν
σε €2.185 εκατ., αυξημένες κατά €820εκατ. έναντι του 2010 λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.
Ο Όμιλος της ΕΤΕ, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται
η Ελληνική οικονομία, προγραμμάτισε και υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο
είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές
συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση τόσο μέσω της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δισ., μέσω της έκδοσης εξαγοράσιμων προνομιούχων
μετοχών, η οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και μέσω της
επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομολογιών και υβριδικών τίτλων (€302 εκατ.),
θωράκισε τον Ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις και περιέστειλε σημαντικά τις
λειτουργικές του δαπάνες.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών
δαπανών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 6% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του 2010, κυρίως
εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (κόστος
μισθοδοσίας -8% και γενικά έξοδα και αποσβέσεις -9% από το 2010), αλλά και στην Ν.Α.
Ευρώπη1 (-5% για την αντίστοιχη περίοδο). Ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες στην
Ελλάδα μειώθηκαν κατά €250εκατ. τα τελευταία δύο έτη, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση
15% των λειτουργικών δαπανών του 2009.
Μετά την υπογραφή του νέου προγράμματος σταθερότητας το κλίμα αβεβαιότητας
άρχισε να αντιστρέφεται σταδιακά γεγονός που έχει οδηγήσει σε αύξηση των καταθέσεων
κατά περίπου €1 δισ. Ένδειξη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων καταθετών προς την Τράπεζα
αποτελεί η αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλες τις κατηγορίες καταθέσεων (καταθέσεις
ταμιευτηρίου στο 34,1%, προθεσμιακές καταθέσεις στο 15,6% και καταθέσεις όψεως στο
22%). Παρά τη σημαντική μείωση των καταθέσεων και τη δραματική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το συνολικό ύψος των χορηγήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε μόνο κατά -3,5% σε ετήσια βάση.
Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου
στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 22% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στην Ν.Α. Ευρώπη σε ένα δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στα υγιή επίπεδα του
109%, και στην Ελλάδα στο 106% στο τέλος του 2011 παρά τη μείωση των καταθέσεων στην
Ελλάδα κατά 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009.
Τα αποτελέσματα του 2011 επιβαρύνθηκαν με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου κατά €10.751 εκατ. μετά την αφαίρεση μικρού μέρους των αναλογούντων αναβαλλόμενων φόρων. Η ζημία αυτή προέρχεται από τη συμμετοχή του
Ομίλου της ΕΤΕ στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών
επιλέξιμων τίτλων. Πριν τη διενέργεια της απομείωσης η ονομαστική αξία των ομολόγων
που κατείχε ο Όμιλος της ΕΤΕ και εντάσσονται στο σχέδιο ανταλλαγής ανερχόταν στα €14,8
δισ. περίπου.
Η εφαρμογή του PSI+ οδήγησε την Τράπεζα στην απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο (€1.170 εκατ.) που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI+. Οι απαιτήσεις αυτές
περιλαμβάνουν δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις.EUROBANK EFG:
Oργανική ενίσχυση κεφαλαίων κατά 1 δις ευρώ


Κατά €1 δις ευρώ και πλέον ενισχύει, με οργανικό τρόπο, την κεφαλαιακή της βάση η Eurobank EFG με την ολοκλήρωση τριών στρατηγικών κινήσεων, που επιφέρουν σοβαρή βελτίωση στους δείκτες Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν σημαντικά τη ρευστότητά της.
Συγκεκριμένα:
• ολοκληρώνεται η πώληση του 70% της Polbank στην αυστριακή Raiffeisen μετά και τη χθεσινή έγκριση που δόθηκε από τις πολωνικές εποπτικές αρχές, καθώς και η ταυτόχρονη συγχώνευση της Polbank με την Raiffeisen (RBI Poland). Η Eurobank EFG θα διαθέτει μερίδιο 13% στο νέο οργανισμό που θα προκύψει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα πώλησης του ποσοστού αυτού ανά πάσα στιγμή
• συμφωνήθηκε και υλοποιείται η πώληση της Eurobank Tekfen στην Burgan Bank του Κουβέιτ που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
• ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία η επαναγορά συγκεκριμένων ομολογιακών υποχρεώσεων από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά.
Οι κινήσεις αυτές, συνυπολογίζοντας τις συναλλαγές και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, βελτιώνουν τον δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) κατά 210 μονάδες βάσης και ταυτόχρονα ενισχύουν τη ρευστότητα του ομίλου κατά €3,6 δις.
Αθροιστικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες ισοδυναμούν με κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας άνω του €1 δις και, με τον τρόπο αυτό, η Eurobank EFG μειώνει κατά το ισόποσο την ανάγκη εξεύρεσης νέων κεφαλαίων (και ειδικότερα κεφαλαίων του ΤΧΣ) στο πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 
Η Eurobank EFG θα συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, με στόχο την μεγιστοποίηση του ρόλου και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.


ΠΛΑΙΣΙΟ
Απέσπασε τριπλή βράβευση 


Τρία νέα βραβεία απέσπασε η Πλαίσιο Computers στις διοργανώσεις Corporate Superbrands Greece 2011-2012 και Tech Excellence Awards 2011.
Για 3η συνεχή χρονιά διακρίθηκε ως «Κορυφαία Εταιρική Επωνυμία στην Ελλάδα» για το 2011 – 2012 στα πλαίσια του θεσμού Corporate Superbrands Greece και πιο συγκεκριμένα, φέτος συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία Πληροφορική.
Η ανάδειξη έγινε αφ’ ενός βάσει βαθμολόγησης της Κριτικής Επιτροπής, αφετέρου βάσει έρευνας στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρείν. Τα κριτήρια αφορούσαν τόσο στην Αναγνωρισιμότητα, στην Αξιοπιστία και στα Προϊόντα της Εταιρείας, όσο και σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Εργασιακές Σχέσεις.
Το βραβείο για την Πλαίσιο Computers παρέλαβε η κα Νίκη Κρητικοπούλου από τον Έλληνα Πρόεδρο του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, κ Χάρη Οικονομόπουλο, στην Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Corporate Superbrands Greece 2011-2012, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Απριλίου, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.
Επιπλέον, στα Tech Excellence Awards 2011 η Πλαίσιο Computers απέσπασε δύο βραβεία. Το καταναλωτικό κοινό την ανέδειξε για πέμπτη συνεχή χρονιά ως “Shop of the year” για τα φυσικά καταστήματα και ως “e-shop of the year” της χρονιάς που πέρασε για το
www.plaisio.gr .
Η πλήρης γκάμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, συνδυαστικά με τις υποδειγματικές υπηρεσίες και ευκολίες πληρωμών, τόσο στο φυσικό, όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα κέρδισαν τους καταναλωτές.
Η τριπλή αυτή βράβευση αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση της Πλαίσιο Computers στο χώρο της Τεχνολογίας, με συνέπεια ετών. Το υπερσύγχρονο Κέντρο Διοίκησης – Συναρμολόγησης – Διανομής στη Μαγούλα και μία Δυνατή Ομάδα 1.200 ανθρώπων που εξελίσσεται συνεχώς, είναι οι βάσεις για το άψογο shopping experience, που προσφέρει η Εταιρεία στους καταναλωτές, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.SPACE HELLAS
Παρουσία στο 2ο Infocom Security


Η Space Hellas, μια από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες στο χώρο του Information και IT Security, έδωσε δυναμικά το «παρών» ως χρυσός χορηγός στο 2ο Συνέδριο Infocom Security, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 2012.
Στο περίπτερό της η Space Hellas παρουσίασε μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών για την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων, ενώ αίσθηση προκάλεσε η ομιλία της κ. Χαράς Βασιλειάδου, InfoSec Specialist, με θέμα «Managed Security Services – In people we trust», όπου ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας πρωταγωνιστεί στον τομέα αυτό.
Τα Managed Security Services που παρέχει η Space Hellas αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη και πολλαπλή διαχείριση του κινδύνου ενός οργανισμού. Οι υπηρεσίες Managed Security Services προσφέρονται με μηδενικό κόστος αρχικής επένδυσης και μέσω του υπερσύγχρονου Security Operations Center (SOC) που διαθέτει η εταιρία, ικανό να ενταχθεί και να καλύψει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης του εκάστοτε οργανισμού με το Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο. Η Space Hellas ως System Integrator είναι σε θέση να προσφέρει με μοναδικό τρόπο λύσεις ασφάλειας, πλήρως εναρμονισμένες με το υπόλοιπο δικτυακό περιβάλλον ενός οργανισμού (Data, Voice, Video).
H Space Hellas είναι μία από τις λίγες ελληνικές εταιρείες με πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2005 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σε επίπεδο Οργανισμού και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με τη μελέτη και διεκπεραίωση έργων ασφάλειας πληροφορικής έχοντας φέρει εις πέρας πολλαπλά και σημαντικά έργα για μεγάλους Οργανισμούς του τραπεζικού, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εξειδικευμένοι και έμπειροι μηχανικοί με πλήθος πιστοποιήσεων αναλύουν σε συνεργασία με τον πελάτη τις εκάστοτε ανάγκες του και παρέχουν λύσεις με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας, με το βέλτιστο συντελεστή κόστους.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Αύξηση καθαρών κερδών κατά 53,4% 


Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα ετήσια αποτελέσματα 2011 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 76,1 εκατ. ευρώ, έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες κατά 28,9% λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 39,3%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 29,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,7 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένες κατά 15,4%.
Η  συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 32,8 εκατ. ευρώ, έναντι 21,4 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένη κατά 53,4%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 23,5  εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 60%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,4 εκατ. ευρώ έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 21,9%.Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 14,6 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το 2010, αυξημένα κατά 53,4%.
Οι επενδύσεις του Ομίλου το 2011 ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 34,4 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα 137,3  εκατ. ευρώ.
Μέσα στο 2011 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εγκατέστησε επιπλέον 134,5 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εκ των οποίων τα 32 MW στην Πολωνία. Μέσα στο 2012, η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει επιπλέον 54 MW (24 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία). Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 350 MW.
Ακόμα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 383,5 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
H εταιρεία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 1,482 MW αιολικών πάρκων, ενώ διαθέτει άδειες παραγωγής για 362 MW υδροηλεκτρικών έργων. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 733 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.    


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Η εξωστρέφεια δίνει ώθηση στον όμιλο


Το 2011, ο Όμιλος συνέχισε για δεύτερη συνεχή χρονιά να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών (υπερδιπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών τη διετία 2010 – 11), επωφελούμενος τα μέγιστα από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, αλλά και την έναρξη συνεισφοράς από τον Τομέα της Ενέργειας. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε, παρά τη μειωμένη κερδοφορία του τομέα της Μεταλλουργίας, που επηρεάσθηκε αρνητικά, τόσο από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όσο και από τις αυξημένες κοστολογικές πιέσεις, που προήλθαν από εγχώριους παράγοντες και επηρέασαν αρνητικά το συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα στο Β’ εξάμηνο του έτους.


Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα € 1.571,0 εκατ. έναντι των €969,0 εκατ. το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €208,7 εκατ. από €160,3 εκατ. το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €42,6 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους €32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε €14,6 εκατ.
Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση μεγεθών το 2011, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό πωλήσεων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα €1.003,7 εκατ., έναντι €581.3 εκατ. το 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, και ειδικότερα στις αγορές της Τουρκίας και της Συρίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €161,6 εκατ., από €101,3 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,1%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε €115,0 εκατ. έναντι €60.7 εκατ. το 2010.
Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους €32,4 εκατ., που αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε €26,4 εκατ.
Mε αυτές τις επιδόσεις, η ΜΕΤΚΑ καθιερώνεται ως μία εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών και όχι μόνο εταιριών σε ενεργειακά έργα EPC, και μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα €1,7 δις. Σημειώνεται ότι η ΜΕΤΚΑ σήμερα εκτελεί ταυτόχρονα έργα συνολικής ισχύος 5.000ΜW σε 6 χώρες.


ΣΙΔΕΝΟΡ
Αύξηση κύκλου εργασιών το 2011
Κατά το 2011, ο Όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών, τόσο σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, όσο και σε αξίες. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,6% και διαμορφώθηκε στη χρήση 2011 σε 1.247,4 εκ. ευρώ, έναντι 993,4 εκ. ευρώ το 2010, ως αποτέλεσμα κυρίως της στρατηγικής απόφασης του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ για διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με την προσθήκη νέων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως πλατέα προϊόντα και ειδικούς χάλυβες, της διείσδυσης του Ομίλου σε νέες αγορές και της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της θυγατρικής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.
Κατά τη χρήση 2011, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν μείωση κατά 30,4% και ανήλθαν σε 34,8 εκ. ευρώ, έναντι  50 εκ. ευρώ το 2010. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης 2011 ανήλθαν σε ζημιές ύψους 59,4 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 30 εκ. ευρώ το 2010, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 48,9 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,5084 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 23 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,2391 ευρώ ανά μετοχή) στη χρήση 2010. Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν δυσμενώς από τη συνεχιζόμενη μεγάλη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Για το 2012, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, βασικοί πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου αποτελούν η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται, η γεωγραφική διείσδυση σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές στις οποίες κατευθύνεται μεγάλο μέρος της ζήτησης, καθώς και η διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στη συνεχή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων του Ομίλου και στη βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων και διανομής, όπως πρόσφατα έγινε με την έναρξη λειτουργίας της SIDERAL Shpk, της νέας θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑ
SAXO BANK
ΕΡΕΥΝΑ ERNST & YOUNG
ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΕΗ Ο ΕΟΠΥΥ
ΕΡΕΥΝΑ COLLIERS
ΦΑΚΕΛΟΣ MEDITERRA
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ S&B
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ KLEEMANN
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site