Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος - Αύγουστος 2007                               Τεύχος 334

Του Στέφανου Κοτζαμάνη


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου εταιρίες μέσω των χειρισμών τους, επιχειρούν να προχωρήσουν σε ωραιοποίηση των λογιστικών τους καταστάσεων. Μερικοί από τους κυριότερους τρόπους ωραιοποίησης των αποτελεσμάτων (κυρίως με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), είναι:
Πρώτον, η κεφαλαιοποίηση μέρους των εξόδων, δηλαδή η μεταφορά τους στο πάγιο ενεργητικό και η σταδιακή απόσβεσή τους, σύμφωνα με τον οριζόμενο εκ του νόμου συντελεστή αποσβέσεως. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζεται βελτιωμένη εικόνα στη συγκεκριμένη χρήση, αλλά επιβαρύνονται οι μελλοντικές.
Μέσω μιας τέτοιας κίνησης, καθίσταται ελκυστικότερη η τιμή του δείκτη P/E (τιμή προς κέρδη ανά μετοχή), καθώς και των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης (ίδια κεφάλαια προς συνολικό ενεργητικό), παγιοποίησης (πάγιο ενεργητικό προς συνολικό ενεργητικό) και τιμής προς λογιστική αξία (price / book value).
Δεύτερον, δεν υπολογίζουν ή υπολογίζουν σαφώς μικρότερα ποσά από τα πραγματικά, για επισφαλείς απαιτήσεις, απαξίωση αποθεμάτων, υποαξίες χρεογράφων, κ.λπ. Μέσω μιας τέτοιας κίνησης, βελτιώνονται οι δείκτες P/E, P/BV, κεφαλαιακής διάρθρωσης, αλλά και οι δείκτες ρευστότητας της εταιρίας, όπως για παράδειγμα ο δείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας.
Τρίτον, μέρος (ή και το σύνολο) των εξόδων, προβλέψεων, ή των διαφόρων υποαξιών δεν το εγγράφουν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, αλλά αντίθετα το χρεώνουν απευθείας στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να παρατηρούμε συνδυασμό κερδοφόρου αποτελέσματος και μειωμένων ιδίων κεφαλαίων. Με αυτό τον τρόπο, βελτιώνεται ο δείκτης P/E, αλλά όχι και οι δείκτες P/BV και κυκλοφοριακής ρευστότητας.
Τέταρτον, αντί για δανεισμό, οι εταιρίες προσφεύγουν στην επιλογή της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), με αποτέλεσμα στον ισολογισμό (παθητικό) να μην εγγράφεται το ύψος της μίσθωσης στις συνολικές της υποχρεώσεις (αναφέρεται μόνο στους λογαριασμούς τάξεως) και έτσι να εμφανίζεται βελτιωμένος ο δείκτης της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (για τις εισηγμένες εταιρίες), η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, καθώς οι υποχρεώσεις του leasing αναγράφονται στο παθητικό.


Β. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΜΥΝΑΣ
Σε πολλές περιπτώσεις η διαπίστωση τέτοιων τεχνασμάτων είναι ιδιαίτερα δυσχερής (π.χ., σε κλάδους εντάσεως έρευνας, όπου τα έξοδα και οι ερευνητικές δαπάνες δεν είναι δυσδιάκριτα, κ.λπ.), αλλά και οι επενδυτές μπορούν να αμυνθούν σε κάποιο βαθμό, εάν χρησιμοποιήσουν τα δικά τους «όπλα».
Κανόνας πρώτος: Δίνουμε προσοχή στο ύψος του τραπεζικού δανεισμού και των υποχρεώσεων εν γένει. Είναι πολύ ευκολότερο κάποιος να «επηρεάσει» την κερδοφορία του, παρά τη ρευστότητά του και τις υποχρεώσεις του. Έτσι, αν για παράδειγμα μια εταιρία εμφανίζει μικρά κέρδη σε συνδυασμό με υψηλές τραπεζικές υποχρεώσεις που μάλιστα ανεβαίνουν ην πάροδο του χρόνου, τότε θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή το γιατί θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό. Στην «πιάτσα» μάλιστα λέγεται ότι είναι προτιμότερη μια εταιρία με μικρές ζημιές και ελάχιστα δάνεια, παρά μια άλλη με μικρά κέρδη και υψηλό δανεισμό.
Κανόνας δεύτερος: Προσπαθώντας να εκτιμήσουμε εάν υπάρχουν απαξιωμένα αποθέματα και επισφαλείς απαιτήσεις που δεν έχουν λογιστικοποιηθεί, χρησιμοποιούμε τους παρακάτω δείκτες:
Τα αποτελέσματα των δύο αυτών δεικτών, συγκρίνονται με αυτά των ανταγωνιστικών εταιριών, και στην περίπτωση που οι τιμές είναι υψηλές, τότε θα πρέπει να διερευνηθεί το γιατί συμβαίνει αυτό.
Ενέργεια τρίτη: Εξετάζουμε εάν παρά το κερδοφόρο αποτέλεσμα, μήπως τα ίδια κεφάλαια είτε μειώθηκαν, είτε αυξήθηκαν σαφώς λιγότερο απ' ότι θα έπρεπε. Αν ναι, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το γιατί.
Ενέργεια τέταρτη: Εξετάζουμε το λογαριασμό των ασώματων ακινητοποιήσεων (άυλα πάγια), που όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο περισσότερο θα πρέπει να προβληματιζόμαστε γι αυτό.
Ενέργεια πέμπτη: Προσέχουμε το ύψος των αποσβέσεων, εάν είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές, ή είναι πολύ χαμηλότερες ως ποσοστό επί των παγίων. Αν συμβαίνει κάτι από τα δύο, τότε είναι πιθανόν να μην υπολογίστηκε το σύνολο των εκ του νόμου απαιτούμενων αποσβέσεων.


Ενέργεια έκτη: Διαιρούμε το ύψος των χρεωστικών τόκων με το μέσο ύψος των τραπεζικών υποχρεώσεων της εταιρίας, προκειμένου να υπολογίσουμε το μέσο επιτόκιο. Αν το αποτέλεσμα της παρακάτω διαίρεσης είναι τελικά χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της αγοράς, τότε θα πρέπει να εξεταστεί, μήπως:
1) κεφαλαιοποιούνται τόκοι 2) δεν λογιστικοποιούνται τόκοι (π.χ., στην περίπτωση ρυθμίσεων με τράπεζες όπου «παγώνουν» οι καταβολές τοκοχρεολυσίων, έχουν υπάρξει εταιρίες που δεν έχουν εγγράψει κατά το διάστημα αυτό χρεωστικούς τόκους - γιατί δεν κατεβλήθησαν - αλλά απλώς με το ποσό αυτό, αύξησαν το ύψος των τραπεζικών τους υποχρεώσεων).


 


Ενέργεια έβδομη: Προσέχουμε εάν τα αποτελέσματα της χρήσης έχουν επηρεαστεί συγκυριακά από μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, όπως, π.χ., από πωλήσεις παγίων, από ρευστοποιήσεις χρεογράφων, από θετικές συναλλαγματικές διαφορές. Ειδικότερα, ερευνούμε εάν η εταιρία έχει λογιστικοποιήσει μέρος των υπαρχουσών αρνητικών υπεραξιών. Όλα τα παραπάνω, δεν αποτελούν κινήσεις ωραιοποίησης των αποτελεσμάτων από την πλευρά της εταιρίας, αλλά στοιχεία θα πρέπει να συνεκτιμώνται από τους επενδυτές.

Ενέργεια όγδοη: Διαβάζουμε πάντοτε με προσοχή τις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών.

  Περιεχόμενα
Editorial
Προτάσεις αγοράς / Χρηματιστήριο
Αφιέρωμα : Ελληνική επιχειρηματικότητα
Αφιέρωμα : Καταθετικά προϊόντα - Στο επίκεντρο όσο ποτέ
Αφιέρωμα : Kαλοκαιρινές αποδράσεις
Άρθρο : Η επιστροφή του κύκλου
Άρθρο : ΚLEEMAN το "διαμάντι" απ' το Κιλκίς
Άρθρο : Η πειρατεία λογισμικού πλήττει την ελληνική οικονομία και στερεί νέες θέσεις εργασίας
Άρθρο : Κύπρος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των επιχειρηματικών σήριαλ
Άρθρο : Το project της προσέλκυσης βορειοευρωπαίων για ημιδιαμονή στην Ελλάδα
Άρθρο : Κατά πόσο συμφέρει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
Άρθρο : Τρόποι "διάγνωσης" των λογιστικών παρεμβάσεων
Άρθρο : Εφαρμογή δυναμικής τεχνικής ανάλυσης ομολόγων
Ανασκόπηση : Επενδύσεις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Ταμείο : Το δύσκολο έργο της νέας κυβέρνησης!

 Όροι και προϋποθέσεις του site