Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

F.G. EUROPE


ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΟ εξαγωγικός προσανατολισμός και οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας οδηγούν την εταιρεία και τον όμιλο της F.G. EUROPE A.E. σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, παρά την κρίση που πλήττει την εσωτερική αγορά.


Αυξημένα κατά 6,39% εμφανίζονται τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της εταιρείας το 2011, ανερχόμενα σε 4,21 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων κερδών 3,96 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 2,85%, ανερχόμενες σε 94,08 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων 91,45 εκατ. ευρώ του 2010.
Η σημαντική κατά 18% αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας το 2011 είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 73,94% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 69,13% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, έναντι των αντίστοιχων ποσοστών του 2010, 66,43% και 60,19%.
Σημαντικά αυξημένη είναι η λειτουργική ρευστότητα της εταιρείας, με αποτέλεσμα τα διαθέσιμα της 31/12/2011 να ανέρχονται σε 32,52 εκατ. ευρώ, έναντι των διαθεσίμων 27,59 εκατ. ευρώ της 31/12/2010.
Αναλυτικά, σε επίπεδο εταιρείας:
Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν το 2011 κατά 2,91%, ανερχόμενες συνολικά σε 93,82 εκατ. ευρώ, έναντι των πωλήσεων 91,16 εκατ. ευρώ του 2010.
Οι πωλήσεις των κλιματιστικών, αυξημένες κατά 6%, ανήλθαν το 2011 σε 87,89 εκατ. ευρώ, έναντι των πωλήσεων 82,86 εκατ. ευρώ του 2010, με αύξηση κατά 18,06% των εξαγωγών, οι οποίες το 2011 ανήλθαν σε 64,99 εκατ. ευρώ, έναντι των 55,04 εκατ. ευρώ του 2010.
Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO, με την αναβάθμιση και την προσθήκη νέων προϊόντων στην γκάμα, αυξήθηκαν κατά 18%, ανερχόμενες σε 1,18 εκατ. ευρώ έναντι του 1,00 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP (λευκών και μαύρων συσκευών) ανήλθαν το 2011 σε 4,75 εκατ. ευρώ, έναντι των 7,29 εκατ. ευρώ του 2010, δηλαδή μειωμένες σε ποσοστό 34,96%.
Σημαντικά αυξημένα, κατά 86,86%, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 2011, ανήλθαν σε 2,56 εκατ. ευρώ, έναντι των 1,37 εκατ. ευρώ του 2010, λόγω κυρίως της καμπάνιας προβολής μέσω των διαφημιστικών πινακίδων των κλιματιστικών FUJITSU.
Τα λοιπά γενικά λειτουργικά έξοδα, μειωμένα κατά 0,96%, ανήλθαν το 2011 σε 15,64 εκατ. ευρώ, έναντι των 15,78 εκατ. ευρώ του 2010.
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), λόγω και της προαναφερθείσας αύξησης των εξόδων διάθεσης, ανήλθαν το 2011 σε 7,34 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων κερδών 8,58 εκατ. ευρώ του 2010, μειωμένα κατά 14,45%, διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 7,80%, έναντι του αντίστοιχου δείκτη 9,38% του 2010.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων το 2011 ανήλθαν σε 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι των 7,06 εκατ. ευρώ κερδών του 2010, μειώθηκαν δηλαδή κατά 22,71%.


ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ


Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου, αυξημένες κατά 3,48%, ανήλθαν το 2011 σε 99,72 εκατ. ευρώ, έναντι των πωλήσεων 96,37 εκατ. ευρώ του 2010.
Οι πωλήσεις του ομίλου στον τομέα της ενέργειας, αυξημένες κατά 14,61%, ανήλθαν σε 5,49 εκατ. ευρώ, έναντι των πωλήσεων 4,79 εκατ. ευρώ του 2010. Για την τρέχουσα χρήση αναμένεται διπλασιασμός των εσόδων στον τομέα της ενέργειας, με τη λειτουργία του νέου αιολικού πάρκου τής κατά 100% θυγατρικής της R.F ENERGY A.E., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε., ισχύος 35,4 MW, στην Ερμιόνη Αργολίδας.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν το 2011 σε 28,12 εκατ. ευρώ, έναντι των 26,98 εκατ. ευρώ του 2010, αυξημένα κατά 4,21%, λόγω της αύξησης των πωλήσεων της μητρικής, αλλά και των εσόδων στον τομέα της ενέργειας.
Ο συντελεστής μικτού κέρδους, αυξημένος κατά 0,20 μονάδες, διαμορφώθηκε το 2011 σε 28,20%, έναντι του αντίστοιχου συντελεστή 28,00% του 2010.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), μειωμένα κατά 2,07%, λόγω κυρίως της σημαντικής αύξησης της διαφημιστικής δαπάνης της μητρικής εταιρείας, ανήλθαν το 2011 σε 10,40 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 10,62 εκατ. ευρώ του 2010. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 10,43% έναντι του 11,02% του 2010, μειωμένος κατά -0,59 μονάδες.
Τα έξοδα διοίκησης – διάθεσης – λοιπά ανήλθαν συνολικά το 2011 σε 19,72 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων 18,85 εκατ. ευρώ του 2010, αυξημένα κατά 4,63%, λόγω κυρίως της προαναφερθείσας αύξησης των εξόδων διάθεσης της μητρικής εταιρείας. Ο δείκτης Γενικά Έξοδα/Πωλήσεις διαμορφώθηκε το 2011 σε 19,78%, έναντι του αντίστοιχου 19,56% του 2010.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου αυξήθηκαν το 2011 κατά 47,34%, ανερχόμενα σε 3,29 εκατ. ευρώ, έναντι των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 2,23 εκατ. ευρώ του 2010.
Η αύξηση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων το 2011 οφείλεται: α) στη σημαντική αύξηση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών (από 0,36 εκατ. σε 1,03 εκατ.), λόγω της θετικής μεταβολής της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ, β) στην αύξηση των χρεωστικών τόκων (από 2,35 εκατ. το 2010 σε 2,66 εκατ. το 2011) και γ) στη μείωση των εσόδων του ομίλου από πιστωτικούς τόκους (από 0,99 εκατ. ευρώ σε 0,69 εκατ. ευρώ το 2011), παρά την ωφέλεια ποσού 0,49 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των συμβάσεων προαγοράς συναλλάγματος που σύναψε η εταιρεία.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site