Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2012-τ.382                              

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ


Αποτελέσματα τριμήνου 2012


Η Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2012, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Δεδομένων των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν στις εγχώριες αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αλλά και της μεταβλητότητας στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης κινήθηκαν σχετικά ικανοποιητικά.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 2012 η Alpha Trust-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. σημείωσε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 1,115 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών, μετά από φόρους, ύψους 1,152 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Το ενεργητικό της «Ανδρομέδα» στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 4,79 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 30,37% από την αρχή της χρήσης, ενώ το χαρτοφυλάκιό της σε τρέχουσες τιμές, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών, ήταν επενδυμένο κατά περίπου 25,32% σε μετοχές, κατά 14,51% σε ομόλογα και κατά 60,17% σε διαθέσιμα.
Οι αποδόσεις των εταιρειών του κλάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, κυμάνθηκαν από –11,21% έως +30,37%. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ίδια περίοδο, είχε απόδοση 7,13%.
Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε 1,69 εκατ. ευρώ περίπου και προήλθαν από κέρδη από αγοραπωλησίες χρεωγράφων, ποσού 1,63 εκατ. ευρώ και από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,06 εκατ. ευρώ περίπου.
Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 0,18 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε 0,13 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή σε discount 27,78%. Το σύνολο των Eταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου έκλεισαν με το μεσοσταθμικό discount του κλάδου να διαμορφώνεται σε –39,84% και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 7,84%.
 Στο τέλος του Μαρτίου, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν τοποθετημένο στο σύνολό του στην Ελλάδα.
Τέλος, οι δέκα μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της εταιρείας, κατά τη λήξη του πρώτου τριμήνου, ήταν στις εταιρείες FRIGOGLASS, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, S&B, ΕΛΒΕ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, REDS, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., MOTOR OIL και ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.


S&B


Αύξηση πωλήσεων τριμήνου κατά 4%


Η S&B κατέγραψε ένα ακόμα τρίμηνο βελτιωμένης απόδοσης ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η ζήτηση στις περισσότερες αγορές παρέμεινε γενικά σταθερή, αν και διαφοροποιήθηκε στις γεωγραφικές περιοχές του ενδιαφέροντός της, έχοντας ως αποτέλεσμα σταθερούς όγκους πωλήσεων στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012 ως προς αυτό του 2011.
Η αγορά μεταλλουργίας είχε ελαφρά άνοδο σε συνέχεια τής κατά 1% αύξησης στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση στις γεωγραφικές περιοχές της Αμερικής και της Ασίας/Ειρηνικού, η οποία εξισορρόπησε τη μείωση στην περιοχή της βόρειας Ευρώπης.
Η αγορά χυτηρίων επέδειξε σταθερότητα στην Ευρώπη αντανακλώντας την επιβράδυνση στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά αναπτύχθηκε δυναμικά στη βόρεια Αμερική, ενώ η αγορά κατασκευών είχε δυναμική πορεία στις περιοχές της βόρειας Αμερικής και της Ασίας/Ειρηνικού συγκριτικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση στη νότια Ευρώπη.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 116,6 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μιαν αύξηση 4,2% ως προς το πρώτο τρίμηνο του 2011. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα των σταθερών όγκων πωλήσεων, του ευνοϊκότερου προϊοντικού μίγματος και της βελτιωμένης τιμολογιακής πολιτικής, που αντιστάθμισαν τις ελαφρώς αυξημένες τιμές ενέργειας και το κόστος πρώτων υλών.
Οι τιμές του αργού πετρελαίου ήταν κατά μέσο όρο περίπου 12% υψηλότερες στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2012 ως προς το ίδιο διάστημα του 2011. Οι δείκτες θαλάσσιων ναύλων ήταν χαμηλότεροι κατά 40% στην ίδια περίοδο, ωστόσο οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν είναι αντιπροσωπευτικοί των ναύλων που αντιστοιχούν στους τύπους πλοίων και στις διαδρομές προορισμών των δραστηριοτήτων της, που παρέμειναν σταθεροί ως προς το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς.
Η συνεχιζόμενη βελτίωση στην παραγωγή βωξίτη συνέβαλε σημαντικά στον περιορισμό του κόστους πωληθέντων, υποστηρίζοντας αύξηση μικτού κέρδους κατά 12,5% στο πρώτο τρίμηνο, που έφθασε τα 29,7 εκατ. ευρώ ως προς τα 26,4 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2011.
Επιπλέον, το μικτό περιθώριο κέρδους 25,5% βελτιώθηκε κατά 190 μονάδες βάσης ως προς το πρώτο τρίμηνο του 2011. Επισημαίνεται ότι, ως αποτέλεσμα των οδηγιών του προτύπου 5 των ΔΠΧΑ (IFRS) που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 δεν περιλαμβάνουν αποσβέσεις 1,8 εκατ. ευρώ για τη δραστηριότητα του βωξίτη στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις που δεν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματά της από τις 8 Νοεμβρίου 2011, όταν ανακοίνωσε την αρχική συμφωνία για την πώληση της δραστηριότητας του βωξίτη στην Ελλάδα, ανέρχονται σε 3,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012 (συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος 1,8 εκατ. ευρώ), χωρίς ωστόσο καμία πιθανή επίπτωση στο EBITDA.


ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Αύξηση κατά 28% του κύκλου εργασιών


Στο α’ τρίμηνο του 2012, ο όμιλος παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα, στηριζόμενος στη σταθερά θετική επίδοση του τομέα έργων EPC, αλλά και στην αυξημένη συνεισφορά από τον τομέα της ενέργειας. Το εξαγωγικό προφίλ του ομίλου και η απόδοση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη στον ενεργειακό τομέα, επέτρεψαν στον όμιλο να αντεπεξέρχεται με επιτυχία στις προκλήσεις που θέτει το ασταθές εγχώριο περιβάλλον.
Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α’ τρίμηνο του 2012 για τον όμιλο Μυτιληναίου διαμορφώθηκε στα 358,6 εκατ. ευρώ, έναντι των 281,1 εκατ. ευρώ του 2011, σημειώνοντας μιαν αύξηση 28%, που οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συνεισφορά του τομέα της ενέργειας.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 40,9 εκατ. ευρώ, από 43,8 εκατ. ευρώ το 2011. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφία,ς ανήλθαν σε 10,0 εκατ. ευρώ, έναντι 15,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ο τομέας έργων EPC αποτέλεσε για ένα ακόμα τρίμηνο τον τομέα που κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ στο α’ τρίμηνο του 2012 ανήλθε στα 170,7 εκατ. ευρώ, έναντι 162,2 εκατ. ευρώ το 2011, μια αύξηση που αποδίδεται στην απρόσκοπτη συνέχιση της εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ, από 26,0 εκατ. ευρώ πέρσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,3%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε 23,5 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.
Ο τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων του ομίλου αποτελεί εκείνον που αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Η διεθνής συγκυρία, που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και την αποδυνάμωση των διεθνών τιμών του αλουμινίου στο LME, επέδρασε αρνητικά στις επιδόσεις του τομέα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών, που διαμορφώθηκε στα 117,8 εκατ. ευρώ, από 139,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.


FRIGOGLASS


Συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία στο τρίμηνο


Η Frigoglass σημείωσε περαιτέρω άνοδο στο α’ τρίμηνο του έτους, ακολουθώντας τη σημαντική ανάπτυξη της αντίστοιχης περιόδου του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων σχεδόν σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής της, παρά τις αντίξοες συνθήκες σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.
Η ανατολική Ευρώπη κατέγραψε αναπτυξιακή πορεία στην αρχή του έτους, αντιστρέφοντας την αρνητική τάση των δύο τελευταίων τριμήνων του 2011, ενώ ακολούθησε τη διψήφια αύξηση του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους, κυρίως λόγω παραγγελιών που πραγματοποιηθήκαν νωρίτερα. Η Ασία/Ωκεανία επίσης παρουσίασε θετική πορεία, λόγω σημαντικών τοποθετήσεων στην Ινδία, ενώ η Αφρική/Μέση Ανατολή διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα ζήτησης.
Η βόρεια Αμερική παρουσίασε ανοδική πορεία πωλήσεων, αξιοποιώντας τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του περασμένου έτους. Ο κλάδος της υαλουργίας αναπτύχθηκε περαιτέρω σε σχέση με τη σημαντική άνοδο που είχε καταγράψει στο α’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, παρά το προγραμματισμένο κλείσιμο ενός φούρνου στη Νιγηρία, τον Ιανουάριο, για επισκευή.
Οι προοπτικές για το 2012 παραμένουν αμετάβλητες. Αναμένεται η Αφρική/Μέση Ανατολή να διατηρήσει θετική πορεία στα επόμενα τρίμηνα και η Ασία/Ωκεανία να συνεχίσει με ανοδική τάση. Επίσης, προβλέπεται να εξακολουθήσει η θετική τάση των πωλήσεων στη βόρεια Αμερική, με περαιτέρω σημεία ανόδου στη διάρκεια του έτους.
Ενόψει του διαρκώς αντίξοου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με τις προοπτικές των κύριων αγορών της ανατολικής και της δυτικής Ευρώπης.
Συνολικά, αναμένεται το α’ εξάμηνο του έτους να ακολουθήσει τη συνήθη εποχικότητα, με επιβράδυνση των ευρωπαϊκών αγορών στο δεύτερο μισό του έτους και να σημειώσουν αναπτυξιακή πορεία οι αγορές της Αφρικής και της Ασίας. Επίσης, προβλέπεται ο κλάδος της υαλουργίας να καταγράψει περαιτέρω πρόοδο μέσα στο 2012.
Η ανοδική τάση των τιμών των πρώτων υλών εξακολούθησε στο τρίμηνο, αντισταθμίζοντας το θετικό αποτέλεσμα τόσο της μόχλευσης όγκου όσο και των συνεχόμενων προσπαθειών για μείωση του λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, η εταιρεία προσδοκά οι πληθωριστικές τάσεις των τιμών των πρώτων υλών να ομαλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους και το κόστος ανά μονάδα προϊόντος για το σύνολο του 2012 να μην ξεπεράσει το επίπεδο του 2011. Επιπροσθέτως, η σταθερή επικέντρωση στη μείωση του λειτουργικού κόστους θα βελτιώσει περαιτέρω την αποδοτικότητα για το 2012.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ FACTORING
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
DELOITTE RESEARCH
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Ζ. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΒΑΛ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site