Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2012-τ.384                              

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΚΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΧΩΡΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΑΛΛΑ ΑΡΓΟ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟH Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία πολύ ευρύτερη έννοια από αυτή που μέχρι πρότινος επικρατούσε, ότι δηλαδή αφορούσε κυρίως σε δράσεις εταιρικής φιλανθρωπίας με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας των επιχειρήσεων.


Σχετίζεται άμεσα με την αειφόρο ανάπτυξη, έννοια που εισήχθη από τα ανώτατα στελέχη των Ηνωμένων Εθνών στη σύσκεψη του Rio de Janeiro το 1992.
Παρόλα αυτά, μετά από το πέρασμα τόσων χρόνων, υπάρχει ακόμα δυσκολία στη διαμόρφωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (γνωστή ως Corporate Social Responsibility ή CSR). Οι ορισμοί της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, τη σκεπτικιστική οπτική, την ουτοπική και τη ρεαλιστική. Η σκεπτικιστική οπτική υιοθετεί μια επιφυλακτική στάση και αντιμετωπίζει κριτικά το CSR. Με βάση αυτήν την οπτική, ο πιο σημαντικός στόχος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερο πλούτο στους μετόχους της επιχείρησης και μέσω της επίτευξης αυτού του στόχου θεωρεί ότι εξυπηρετεί ένα κομμάτι της κοινωνίας. Η ουτοπική οπτική αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι οι επιχειρήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχείρηση, και όχι μόνο στους μετόχους της, να τους ωφελούν με όποιον τρόπο μπορούν. Η ρεαλιστική οπτική συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή στον επιστημονικό, αλλά και επιχειρηματικό χώρο. Με βάση αυτήν την οπτική, το CSR είναι η διαχείριση του αντίκτυπου της λειτουργίας μιας επιχείρησης τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους εμπλεκόμενους με αυτήν, άρα στην κοινωνία στην οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται. Επομένως, το CSR δεν περιλαμβάνει μόνο τα κεφάλαια που διατίθενται από τις επιχειρήσεις για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνει τη δική της διακυβέρνηση, την εκπλήρωση της αποστολής της, την εφαρμογή των αξιών της, τη συνεργασία της με κάθε είδους εμπλεκόμενο, τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και την κοινοποίησή τους.
Εδώ και πολλά χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές επίπεδο. Μετά την αποκάλυψη διαφόρων σημαντικών οικονομικών σκανδάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, η ανάγκη για την εξασφάλιση ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων γίνεται ακόμα επιτακτικότερη. Έρευνα που πραγματοποίησε η Pricewaterhouse Coopers στους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων επιχειρήσεων αποκάλυψε ότι κατά 75% συμφωνούν στο ότι το CSR είναι σημαντικός παράγοντας για τη μακροχρόνια κερδοφορία. Στη Δυτική Ευρώπη, το 68% των μεγάλων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν κατά την αξιολόγηση της απόδοσής τους μακροοικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, πέραν των κλασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, φανερώνοντας τις επιρροές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ήταν οι πρώτες που εμπιστεύτηκαν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Με βάση τους υποστηρικτές της, τυπικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν για μια επιχείρηση που την υιοθετεί είναι η αυξημένη πίστη των πελατών, η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, η δυνατότητα πρόσληψης ικανότερων στελεχών, η βελτιωμένη ποιότητα, η αυξημένη παραγωγικότητα και η αποφυγή δυνητικών κινδύνων στη φήμη της εταιρείας, που είναι δυνατό να παρουσιαστούν από περιβαλλοντικά συμβάντα.
Έρευνες φανερώνουν ότι ο βαθμός υιοθέτησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ακόμα σχετικά περιορισμένος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι παρουσιάζει δυναμική και αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.
Η απουσία εξειδικευμένων τμημάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων, στο 50% περίπου των περιπτώσεων, φανερώνει ότι ακόμα σε αρκετές περιπτώσεις το CSR γίνεται αντιληπτό ως μια επικοινωνιακή δραστηριότητα και όχι ως ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής που επηρεάζει δραστικά τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες της εταιρείας.
Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των χρησιμοποιούμενων δεικτών απόδοσης με τους οποίους οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αξιολογήσουν την κοινωνική ευθύνη που επιδεικνύουν, είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ο μεγάλος αριθμός των διαφορετικών δεικτών απόδοσης και η απουσία ένταξής τους σε ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης φανερώνουν προβλήματα όπως:
- Ανυπαρξία κοινού ορισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις.
- Αδυναμία καθορισμού ενός μικρού αριθμού εύστοχων δεικτών για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης.
- Απουσία επίσημων επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
- Απουσία συστήματος εσωτερικού, αλλά και εξωτερικού ελέγχου από διαπιστευμένα όργανα.
Η έκδοση των αναφορών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, αφού οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν θα πρέπει να τυποποιηθούν. Με δεδομένο το ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αυξάνει σημαντικά, καθώς συμφιλιώνονται σταδιακά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και διερευνούν ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία στο σύνολό της, το παράδειγμα των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και η υποστήριξη από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου θα βοηθήσει σε μια μελλοντική, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά τους.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ A.S.B.I.- 2012
ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΙ 2 ΣΤΟΥΣ 5 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ


Περισσότεροι από 4 στους 10 Έλληνες πολίτες δηλώνουν, και στο φετινό βαρόμετρο, τη διαφωνία τους σχετικά με το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή, ενώ 3 στους 10 διατηρούν μια ουδέτερη στάση, αφού δηλώνουν ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν. Βάσει των αποτελεσμάτων των ποιοτικών ερευνών, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο ερώτημα κατέδειξαν μια επιφυλακτική στάση απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Η τρέχουσα συγκυρία γίνεται αντιληπτή στους συμμετέχοντες ως μια συνθήκη απολύτως εκμεταλλεύσιμη από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, οι οποίες προκειμένου να διατηρήσουν τα κέρδη τους, προβαίνουν σε απολύσεις, μειώσεις μισθών και εκβιασμούς απέναντι στο προσωπικό τους, άποψη που διατυπώνεται είτε λόγω προσωπικής εμπειρίας, από ιδιωτικούς υπαλλήλους εταιρειών, είτε λόγω πληροφόρησης που λαμβάνουν από στόμα σε στόμα.


Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΕ


Η αναγνωρισιμότητα της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην κοινή γνώμη συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, αφού μόνο 2 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι γνωρίζουν την έννοια. Αντιθέτως, 4,7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι γνωρίζουν την ύπαρξη εταιρειών που υποστηρίζουν οικονομικά ή υλοποιούν δράσεις κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, έχουν δηλαδή κοινωνικό έργο. Η έννοια του εταιρικού κοινωνικού έργου εμφανίζεται να ενισχύεται και φέτος, αφού για πρώτη φορά από το 2003 καταγράφει την υψηλότερη τιμή της.
Καλούμενοι να αξιολογήσουν οι συμμετέχοντες, στην ποιοτική έρευνα, τη σημασία και τη χρησιμότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αν και η γενική αίσθηση ήταν ότι πρόκειται κυρίως για δράσεις διαφημιστικής προβολής, των οποίων τα κίνητρα και οι στόχοι αμφισβητούνται, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκτίμησε ότι πρόκειται για χρήσιμες δράσεις, που ωφελούν εν τέλει την κοινωνία και είναι πλέον απαραίτητες για την ανακούφισή της από τις δυσκολίες που έχει επιβάλει η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Η συγκεκριμένη άποψη ενισχύεται και με αναφορές στην παντελή απουσία του κράτους, το οποίο όπως παρατήρησαν όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την επιβίωση του πολίτη, αλλά αντιθέτως την υποδαυλίζει.


Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η πλειονότητα των συμμετεχόντων έκριναν ότι οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους έργο (71%). Βάσει των ποιοτικών στοιχείων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει το να ενημερώνεται το κοινό για τις θετικές δράσεις των εταιρειών είτε για το περιβάλλον είτε για την κοινωνία, δεδομένου του ότι το όφελος είναι αμοιβαίο (η κοινωνία αλλά και η επιχείρηση κερδίζουν, καθώς οι καταναλωτές θα στραφούν προς αυτήν, γνωρίζοντας ότι τα χρήματά τους διατίθενται και για καλό σκοπό).
Αναφορικά με το ποια πηγή πληροφόρησης εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική δραστηριότητα των εταιρειών, αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά η δυναμική της word of mouth επικοινωνίας. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες θα εμπιστευόντουσαν τη συγκεκριμένη πληροφορία, εάν προερχόταν από ένα δικό τους φίλο ή γνωστό (44,6%) ή από έναν εργαζόμενο της εταιρείας (25,2%). Βάσει και των ποιοτικών ερευνών και φέτος ο στενός οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος των συμμετεχόντων εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη από κάθε άλλη πηγή, συνεπώς η ενημέρωση από στόμα σε στόμα χαρακτηρίζεται ως η πλέον αξιόπιστη. Εκτιμήθηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημίσεις τείνουν να διαστρεβλώνουν ως ένα βαθμό τις πληροφορίες ή να αποκρύπτουν τα αρνητικά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από ένα μέρος των συμμετεχόντων στο ίντερνετ ως αναδυόμενη πηγή ενημέρωσης με αξιοπιστία.
Το 75,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα υποστηρίζουν ότι είναι αρκετά έως πολύ σημαντικό γι’ αυτούς η εταιρεία ή ο οργανισμός στον οποίο εργάζονται να διαθέτει κοινωνικό ή περιβαλλοντικό έργο. Παράλληλα, η γνώση των εργαζομένων για το αν η εταιρεία ή ο οργανισμός που απασχολούνται αναλαμβάνει κοινωνικές ή περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες συνεχίζει να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (32,8%).


ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ


H τοποθέτηση των πολιτών–καταναλωτών στο τετράπτυχο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΑΓΟΡΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ σκοπεύει στην αποτύπωση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας των προτεραιοτήτων της ελληνικής κοινωνίας για τους τομείς δραστηριοποίησης του εταιρικού κοινωνικού έργου. Στο φετινό βαρόμετρο παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στους 3 από τους 4 άξονες. Συγκεκριμένα:
Το 34% των πολιτών επιθυμούν την ενασχόληση των εταιρειών στον άξονα ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Ο συγκεκριμένος άξονας επανακτά για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια την πρώτη θέση, αφού σημείωσε σημαντική άνοδο του ποσοστού της κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο άξονας ΑΓΟΡΑ καταλαμβάνει φέτος τη δεύτερη θέση στις επιλογές των πολιτών (μείωση των ποσοστών του κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες). Στο φετινό βαρόμετρο το 29% των πολιτών επιθυμούν την ενασχόληση των εταιρειών σε τομείς που σχετίζονται με τη στάση που οι τελευταίες πρέπει να έχουν απέναντι στους καταναλωτές και εν γένει στην αγορά.
Σχεδόν 2,3 στους 10 πολίτες επιθυμούν την ενασχόληση των εταιρειών στον άξονα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ο οποίος σταθεροποίησε ουσιαστικά το ποσοστό του με μια μικρή αύξηση του 1,7%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.
Ο άξονας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καταγράφει μια πτώση 10,5 ποσοστιαίων μονάδων, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης. Με το χαμηλότερο ποσοστό από το 2006 (14%).
Αναφορικά με τις προτεραιότητες που θα έπρεπε να τεθούν από τις εταιρείες στα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική έρευνα του βαρομέτρου, παρατηρείται μια ταύτιση απόψεων, αφού οι τοποθετήσεις αφορούν, κατά κύριο λόγο, το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως και τη συνεισφορά σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συγκεκριμένα οι προτεραιότητες που τέθηκαν με ρητό τρόπο είναι:
α) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων (ασφάλιση, μισθοδοσία, αλλά και μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, κυρίως σε βιομηχανικές μονάδες) και ενίσχυση της απασχόλησης με άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, όπου αυτό καθίσταται εφικτό.
β) Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής με γνώμονα την οικονομική συγκυρία (πάγωμα / μείωση τιμών, προσφορές).
γ) Παροχή εκπτώσεων ή απευθείας οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι, άποροι, άστεγοι).


ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΕ


Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύνθετο δείκτη της υποστήριξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουν διερευνηθεί σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας και διεισδυτικότητας. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη, για το 2012, έξι εταιρείες αναδεικνύονται στο συγκεκριμένο δείκτη:
1. Οι εταιρείες Goody’s με βαθμολογία 18,7 και Cosmote με 10,9, διατηρούν και φέτος την 1η και 2η θέση αντίστοιχα.
2. Την είσοδο της Αύρα-Coca Cola 3E στο συγκεκριμένο δείκτη, καταλαμβάνοντας την 3η θέση, με βαθμολογία 8,9.
3. Τη διατήρηση της Ζαγόρι - Χήτος ΑΒΕΕ στην 4η θέση με βαθμολογία 7,9.
4. Την είσοδο της ΑΒ Βασιλόπουλος στο συγκεκριμένο δείκτη καταλαμβάνοντας την 5η θέση, με βαθμολογία 5,7.
5. Την Coca Cola στην 6η θέση, με βαθμολογία 4,3.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ


Όσον αφορά στα αποτελέσματα του σύνθετου δείκτη κοινωνικής επιρροής και απήχησης των εθελοντικών οργανώσεων, ο οποίος διαμορφώνεται βάσει των τριών δεικτών αναγνωρισιμότητας, δημοτικότητας και διεισδυτικότητας, 17 οργανώσεις ξεχωρίζουν, ενώ τα στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν είναι ότι:


1. Το «Χαμόγελο του παιδιού», με σχεδόν σταθερή την τιμή του 41,4 είναι στην 1η θέση της κατάταξης για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.
2. Από τις οργανώσεις που αύξησαν τις τιμές τους ξεχωρίζουν οι «Γιατροί του Κόσμου» και ο «Αρκτούρος», σημειώνοντας αύξηση κατά 4 μονάδες αντίστοιχα.
3. Σχετικά με την πρώτη πεντάδα της κατάταξης αξίζει να επισημανθεί η είσοδος σε αυτήν της οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου» στην 5η θέση.


Το Κοινωνικό Βαρόμετρο A.S.B.I. (Awareness & Social Behavior Index) αποτελεί τη μεγαλύτερη διαχρονική έρευνα για τις στάσεις και τις συμπεριφορές της κοινής γνώμης όσον αφορά στην εμβέλεια και την επιρροή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, καθώς και των φορέων που την υιοθετούν. Το A.S.B.I. ανήκει στα εξειδικευμένα εργαλεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MEDA Communication και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας, σε ετήσια βάση. Για το 2012, το υλοποιηθέν δείγμα της ποσοτικής έρευνας ανήλθε στα 1.004 άτομα, ηλικίας 15 ετών και άνω, με χρήση του δομημένου ερωτηματολογίου και της μεθοδολογίας της προσωπικής συνέντευξης «πρόσωπο με πρόσωπο», ενώ η ποιοτική έρευνα υλοποιήθηκε με τη μεθοδολογία των ομαδικών συζητήσεων – 4 focus groups – στις ηλικίες άνδρες – γυναίκες 25-35 και άνδρες – γυναίκες 36-50 ετών. Η διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας ήταν από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2010. Η μοναδικότητα του A.S.B.I., ως στρατηγικού εργαλείου, συνίσταται στην εξειδικευμένη του προσέγγιση στο θέμα της Ε.Κ.Ε., η οποία επιτρέπει, βάσει των διαχρονικών στοιχείων του, στις εταιρείες να αποτιμήσουν τις κοινωνικές τάσεις που δύνανται να επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη τους και να βελτιώσουν την πολιτική τους σε θέματα Ε.Κ.Ε., όπως και την επικοινωνία με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη τους (Stakeholders). Ακολουθούν ενδεικτικά ευρήματα από τους τρεις βασικούς άξονες που εξετάζει το βαρόμετρο: της κοινωνικής συμμετοχής και ευαισθητοποίησης των Ελλήνων πολιτών-καταναλωτών, του εταιρικού κοινωνικού έργου στο πλαίσιο της Ε.Κ.Ε. και του έργου των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ


Ο τομέας «Φτώχεια – Κοινωνικός Αποκλεισμός» και φέτος αναδεικνύεται ως μείζον πρόβλημα της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανεργία, ενώ αρκετές αναφορές έγιναν και στο ζήτημα της εγκληματικότητας, η οποία αποδίδεται στη γενικότερη κακή κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Επιπλέον, στο φετινό βαρόμετρο, ο τομέας της «Παιδείας» παρουσίασε ιδιαίτερα αυξητική τάση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τιμή του από το 2003 και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη σχετική κατάταξη.
Αναφορικά με τη σχέση Σημαντικότητας – Επιδείνωσης των κοινωνικών τομέων, τέσσερις είναι οι τομείς οι οποίοι διαθέτουν υψηλό βαθμό σημαντικότητας, αλλά και αίσθησης ότι επιδεινώνονται με το πέρασμα του χρόνου: «Φτώχεια – Κοινωνικός Αποκλεισμός», «Ναρκωτικά - Αλκοολισμός», ενώ εμφανίζονται για πρώτη φορά οι τομείς «Παιδείας – Εκπαίδευσης - Κατάρτισης» και «Πρόσφυγες - Μετανάστες».


ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Με στόχο να καταγραφεί στο βαρόμετρο Α.S.B.I. 2012 η στάση των πολιτών για την κλιματική αλλαγή, τόσο σε επίπεδο απόψεων όσο και συναισθημάτων, όπως και η άποψή τους για το ποιοι φορείς έχουν συμβάλει στην Ελλάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύχθηκε μια σειρά μεταβλητών, βάσει των οποίων τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι:
α) Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες συμφωνούν με την άποψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη χώρα μας και ότι θα μειώσει αισθητά την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Επίσης, 8 στους 10 πιστεύουν ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να κάνει κάτι, να συμβάλει δηλαδή με δική του πρωτοβουλία, ενώ σχεδόν 5 στους 10 δηλώνουν ότι γνωρίζουν ενέργειες για τον περιορισμό της. Σε επίπεδο συναισθημάτων που τους προκαλεί η κλιματική αλλαγή, κυριαρχούν κυρίως ο φόβος για το 51% των πολιτών, ο θυμός για το 34% των πολιτών, ενώ λύπη και απογοήτευση δηλώνει το 28%. Τέλος, διχασμένοι παρουσιάζονται οι πολίτες στην άποψη αν είναι περισσότερο σημαντικό να αντιμετωπίζει κανείς τα προβλήματα της καθημερινότητάς του από το να προβληματίζεται για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα 50 χρόνια, αφού το 38,9% των πολιτών δηλώνει ότι συμφωνεί, ενώ το 44% δηλώνει ότι διαφωνεί.
β) Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες αμφισβητούν το ρόλο του Κράτους /Πολιτείας στη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως και 7,5 στους 10 πολίτες αμφισβητούν τον αντίστοιχο ρόλο των επιχειρήσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ηγετών. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής καταγράφονται για το ρόλο του ακαδημαϊκού κόσμου, των ΜΚΟ, όπως και των διεθνών οργανισμών.CR INDEX 2011
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011


Βραβεύτηκαν, σε επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, οι 15 εταιρείες που διακρίθηκαν το 2011 για τις επιδόσεις τους στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, βάσει του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index).
Η αξιολόγηση εταιρειών κατά τον CR Index πραγματοποιήθηκε φέτος στην Ελλάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute). Oι εταιρείες που συμμετέχουν διαχρονικά στην αξιολόγηση κατάφεραν να κρατήσουν τις θέσεις τους και να βελτιώσουν – σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικά – τις επιδόσεις τους, ενώ προστέθηκαν και νέες επιχειρήσεις στη διαδικασία.
Για πρώτη φορά φέτος στην Ελλάδα, διακρίθηκαν εταιρείες στο ανώτατο επίπεδο PLATINUM του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης, σηματοδοτώντας έτσι και έμπρακτα την ωρίμανση του θεσμού του CR Index, καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση της δέσμευσης των ελληνικών εταιρειών στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους δράση.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεώρησαν με βάση διεθνή πρότυπα και κριτήρια τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς τομείς που αξιολογεί ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά.
Σύμφωνα με το δείκτη, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Φέτος στην Ελλάδα, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εταιρείες:
-στην κατηγορία PLATINUM: Coca-Cola Τρία Έψιλον, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Τράπεζα Πειραιώς
 -στην κατηγορία GOLD: DIAGEO Hellas, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΤΕ
 -στην κατηγορία SILVER: Aldemar Hotels & Spa, BSH Οικιακές Συσκευές, Genesis Pharma, GlaxoSmithKline, Ideales, Mamidoil Jetoil, Novartis Hellas, Γέφυρα
 -στην κατηγορία BRONZE: ΔΕΠΑ


Επιπλέον, δόθηκε ένα βραβείο ανά κατηγορία διάκρισης για να τιμήσει την εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας ειδικός έπαινος ανά πυλώνα αξιολόγησης του CR Index στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο:
 -Best progress PLATINUM award: Τράπεζα Πειραιώς
 -Best Progress GOLD award: Eλληνικά Πετρέλαια
 -Best progress SILVER award: Μamidoil Jetoil
-Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: DIAGEO Hellas
-Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: OTE
-Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: BSH Οικιακές Συσκευές
-Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Αθηναϊκή Ζυθοποιία


Τη βράβευση των εταιρειών τίμησαν με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία απονομής των βραβείων οι: Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Αντιπρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, Γρηγόρης Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας, Δημήτρης Ασημακόπουλος, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, Βασίλης Βαζάκας, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γεώργιος Καββαθάς, Αντιπρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Διοίκησης, Σταύρος Λεούσης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελέγχου Επικοινωνίας.


ΥΓΕΙΑ
ΔΩΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ


Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ θα έχουν οι κάτοικοι της Τήλου μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής που τοποθετήθηκε στο νησί. Το σύστημα, που είναι δωρεά του ομίλου ΥΓΕΙΑ, εγκαταστάθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο της Τήλου από το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία με το δήμο Τήλου, την τεχνική υποστήριξη της θυγατρικής της MIG, SingularLogic και του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Το σύστημα τηλεϊατρικής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο ιατρικά δεδομένα από την Τήλο στα εξωτερικά ιατρεία του ΥΓΕΙΑ, όπου εξειδικευμένοι γιατροί σε 24ωρη βάση θα παρακολουθούν ζωτικές παραμέτρους (βιοσήματα) ασθενών, όπως καρδιογράφημα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου, θερμοκρασίας και αναπνευστικού ρυθμού. Παράλληλα προσφέρει απευθείας επικοινωνία με εικόνα και ήχο των γιατρών της Τήλου με τους γιατρούς του ΥΓΕΙΑ, καθώς και μεταφορά εικόνας του ασθενούς στο συμβουλευτικό κέντρο του ΥΓΕΙΑ για την αντιμετώπιση του εκάστοτε περιστατικού.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα ιατρικό μόνιτορ αντίστοιχο της εντατικής θεραπείας, ένα φορητό υπολογιστικό σύστημα, καθώς και Εφαρμογή Τηλεϊατρικής που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία επιτρέπει την καταγραφή της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων γιατρών και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.
Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε παρουσία της δημάρχου της Τήλου κ. Μαρίας Καμμά - Αλιφέρη και της διευθύντριας του Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού, κ. Μαρίας Μαλισιόβα, οι οποίες ευχαρίστησαν θερμά τους εκπροσώπους του ΥΓΕΙΑ και της SingularLogic για την ευγενική προσφορά τους.
Σε δηλώσεις του ο γενικός διευθυντής του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, τόνισε: «Το νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ στα 35 και πλέον χρόνια λειτουργίας του βρίσκεται στην αιχμή της ιατρικής τεχνολογίας και επιστήμης και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία προς όφελος των συμπολιτών μας. Το σύστημα αυτό είναι μια προσφορά στους απομονωμένους κατοίκους της Τήλου, προκειμένου να έχουν συνεχή πρόσβαση σε ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο».


VODAFONE,
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ


Τέσσερα βραβεία απέσπασε η Vodafone, στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών, μεταξύ των οποίων και το βραβείο για το Καλύτερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς, με το οποίο διακρίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η βράβευση της Vodafone σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της εταιρείας και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των πελατών της σε όλα τα επίπεδα. Η Vodafone, στα τρία χρόνια του θεσμού, έχει αποσπάσει τα περισσότερα βραβεία από κάθε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα, φτάνοντας συνολικά τα επτά.
Επιπροσθέτως, η Vodafone έλαβε βραβεία και στις κατηγορίες «Μάνατζερ της χρονιάς στην εξυπηρέτηση πελατών μεγάλης εταιρείας», «Ομάδα της χρονιάς: Διαχείριση παραπόνων», καθώς και για την «Καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών», που αφορά στην υπηρεσία «Έλεγχος Χρήσης» μέσω διαδικτύου ή κινητού.
Ο κ. Γλαύκος Περσιάνης, Chief Executive Officer της Vodafone Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Αποτελεί στρατηγική επιλογή της Vodafone η παροχή βέλτιστης εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών και η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης και ανανέωσης. Θέλουμε να είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη, να ακούμε τις ανάγκες του και να του παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς και να προσφέρουμε σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσίες, πάντα με άξονα τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Δεσμευόμαστε προς τους πελάτες μας ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, κάθε φορά που μας χρειάζονται».


FRIGOGLASS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Η Frigoglass υποστήριξε το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταξίδι στην Πόλη του Μέλλοντος», στο οποίο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν περισσότεροι από 3.500 μαθητές και 70 εκπαιδευτικοί από 63 σχολεία στην Αττική και την Αχαΐα. Το πρωτότυπο εργαστήριο που υλοποίησε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, τη σχολική χρονιά 2011-12, και στήριξε η Frigoglass είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των οικογενειών τους αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη συνειδητοποίηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο καθένας ξεχωριστά για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Παράλληλα 70 εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταδώσουν την ουσία της αειφόρου ανάπτυξης.


EUROCHARITY
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ YEARBOOK 2011/12


Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της φετινής έκδοσης της σειράς EuroCharity Yearbook με τίτλο «Leadership for Sustainability». Περισσότερα από 200 άτομα, φίλοι και συνεργάτες τίμησαν με την παρουσία τους τη EuroCharity, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Ανάμεσά τους ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί και ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και φορέων, οι οποίοι παράθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την αειφόρο ηγεσία και συμμετείχαν στο διάλογο που πραγματοποιήθηκε.
Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Peter Michel Heilmann, Πρόεδρος της EuroCharity, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκδοτική προσπάθεια της EuroCharity από το 2007 μέχρι σήμερα, αλλά και στη σημασία της φετινής έκδοσης η οποία έχει θέμα την αειφόρο ηγεσία. Κατά την ομιλία του ανέφερε σχετικά: «Το φετινό θέμα της έκδοσης, εκτός από σημαντικό, είναι και επίκαιρο. Είκοσι επτά αναγνωρισμένοι συγγραφείς και 14 υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη από τρεις ηπείρους και 17 χώρες μοιράζονται την εμπειρία, τις απόψεις, τις ιδέες, το όραμα και τις προτάσεις τους για ένα επίμαχο θέμα. Όπως αναφέρει σε άρθρο του χαρακτηριστικά και ένας συγγραφέας από τη Σουηδία “αυτό που στερείται η εποχή μας είναι η ικανή αειφόρος ηγεσία”. Εμείς δίνουμε και φέτος βήμα για ένα εποικοδομητικό διάλογο σε διεθνές επίπεδο, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα φλέγον ζήτημα».


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ


Το νέο πρότυπο κατάστημά της στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Βαλαωρίτου εγκαινίασε χθες η Εμπορική Τράπεζα, που ανακοίνωσε με την ευκαιρία αυτή ότι αναλαμβάνει το συνολικό έργο φωτισμού της πλατείας Κολοκοτρώνη, δρομολογώντας έτσι μια ζωντανή παρέμβαση για «περισσότερο φως» στο κέντρο της πόλης. Κόβοντας συμβολικά μια «ακτίνα φωτός» αντί της παραδοσιακής κορδέλας, το κατάστημα εγκαινίασαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, κ. Alain Strub και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη «φως», που πραγματοποιήθηκε παρουσία επιχειρηματιών του κέντρου, στελεχών και συνεργατών της τράπεζας και πλαισιώθηκε από τη Χορωδία της Εμπορικής, η οποία ερμήνευσε μοναδικά τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι για την Αθήνα.
«Η Εμπορική Τράπεζα, ως μέλος του Ομίλου της Crédit Agricole, συνέχισε να επενδύει, παρά την ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, στον εκσυγχρονισμό του δικτύου, στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και στην αναβάθμιση των υποδομών και υποστηρικτικών της υπηρεσιών. Το νέο κατάστημα της Βαλαωρίτου επιβεβαιώνει αυτή την πρόοδο και εισάγει έναν καινοτόμο τρόπο εξυπηρέτησης των ιδιωτών και επιχειρήσεων που επέλεξαν την Εμπορική ως τον τραπεζικό τους συνεργάτη. Παράλληλα, η σημαντική αυτή επένδυση συμβολίζει την εμπιστοσύνη μας στις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης της Αθήνας, συμβολίζει την ελπίδα που «φωτίζει» ένα καλύτερο μέλλον», υπογράμμισε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, κ. Alain Strub.


SCA
ΣΤΗΡΙΞΕ 340 ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ


Η SCA Hygiene Products, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της φιλοσοφίας της c/o Life (care of life), στηρίζει τις τρίτεκνες οικογένειες, μέσω της συνεργασίας της με τους σχετικούς συλλόγους σε Αθήνα και Περιφέρεια, για προσφορά βρεφικών πανών Libero σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές, στα μέλη τους.
Η ενέργεια της εταιρείας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και θα διαρκέσει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ήδη η εταιρεία συνεργάζεται με 9 συλλόγους τρίτεκνων, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας τους Συλλόγους Αττικής, Περιστερίου, Κορίνθου, Τριπόλεως, Τρικάλων, Νάξου, Πάρου, Ηρακλείου και Χανίων Κρήτης. Στόχος είναι η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Ο κύριος Ιωάννης Κοττεάκος, Γενικός Διευθυντής SCA Hygiene Products δήλωσε σχετικά: «Η εταιρεία μας θέτει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της το παιδί και τις ανάγκες του. Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδείξουν έμπρακτα τη μέριμνά τους για τις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται στήριξη. Σε μία ιδιαίτερη οικονομική περίοδο για τη χώρα μας, θεωρούμε χρέος μας να σταθούμε στο πλευρό των τρίτεκνων οικογενειών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την πορεία αυτής της ενέργειας, καθώς έχουμε ήδη συνεργασία με 9 συλλόγους σε όλη την Ελλάδα αριθμός που αυξάνεται συνεχώς».
Στη χορηγία της SCA Hygiene Products αναφέρθηκε και ο κ. Γιάννης Λιούλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Τρίτεκνων Νομού Τρικάλων: «Οι τρίτεκνες οικογένειες προσπαθούν με αξιοπρέπεια να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους για την ανατροφή των παιδιών τους. Ο Σύλλογός μας, ο οποίος πλέον αριθμεί σε 20.000 μέλη, βρήκε στην SCA Hygiene Products και τις βρεφικές πάνες Libero, πολύτιμους αρωγούς στο έργο του. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία για την πρωτοβουλία της να μας διαθέσει τα προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Μας προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση και ελπίζουμε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες εταιρείες».


ΜΕΒΓΑΛ
ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΕ


Παράλληλα με την επιχειρηματική δράση, η κοινωνική συνέπεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της Μακεδονικής Βιομηχανίας Γάλακτος ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., αφού η εταιρεία επιτελεί σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και πανελλαδικά. Οι δράσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες το περιβάλλον, την υγεία, το παιδί, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και φυσικά τους 1.100 εργαζόμενους που συνιστούν το ανθρώπινο δυναμικό της.
Δίνοντας προτεραιότητα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, εδώ και πολλά χρόνια, η εταιρεία έχει αναλάβει την καθημερινή, δωρεάν τροφοδοσία αρκετών ιδρυμάτων και φορέων σε φρέσκο γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Έτσι σημαντική ποσότητα φρέσκου γάλακτος διατίθεται καθημερινά για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στο Χαμόγελο του Παιδιού Θεσσαλονίκης, στα Παιδικά Χωριά S.O.S. στο Πλαγιάρι, στο ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος, στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, στο Ορφανοτροφείο Θηλέων ΜΕΛΙΣΣΑ, ενώ επιπλέον στηρίζουμε Κοινωνικά Παντοπωλεία, Τράπεζα Τροφίμων, Κέντρα Υποδοχής Αστέγων, συσσίτια.
Παράλληλα, ως εταιρεία τροφίμων, η ΜΕΒΓΑΛ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας, καθώς υγεία και διατροφή είναι απόλυτα συνυφασμένα, και συνεργάζεται με φορείς όπως ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση, το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης κ.τ.λ.
Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ, διοίκηση και εργαζόμενοι, πιστεύουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική δράση και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πεποίθηση αυτή να γίνεται πράξη.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ  (ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ ΣΕΛΙΔΑ)
CEO, COMERGON S.A. RISK MANAGERS INSURANCE BROKERS


ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΕΝΕΡΓΩΝ» ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


1. Η κρίση


Η σημερινή δεινή χρηματοοικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση ανέτρεψε τα υφιστάμενα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, επιβάλλοντας νέες αρχές επιχειρηματικότητας, προκειμένου να δομηθεί ένα νέο περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας βιώσιμης και δίκαιης κοινωνίας.
 
2. Η ασφαλιστική αγορά σήμερα
 
Στη συνείδηση της κοινωνίας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει καταγράψει τις κάτωθι αδυναμίες:


Α. Αναξιοπιστία των ασφαλιστικών εταιρειών, μια που περισσότερες από 50 εταιρείες διέκοψαν τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα.
Β. Υποβαθμισμένο το ρόλο των διαμεσολαβούντων, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη τεχνογνωσίας, επαγγελματισμού και εμπειρίας,
Γ. Ελλιπή λειτουργία των εποπτικών αρχών, παλαιότερα του Υπουργείου Εμπορίου και σαφώς βελτιωμένη με την ΕΠΕΙΑ και τη ΔΕΙΑ.
Δ. Ατολμία των ασφαλιστικών εταιρειών στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, διαφανών όρων ασφάλισης κ.λπ.
 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η ασφαλιστική συνείδηση παραμένει σε χαμηλότατα επίπεδα, μια που σήμερα διαθέτει το 2.2% του ΑΕΠ για ασφάλιστρα, έναντι 1.1% προ 20ετίας (με την Πορτογαλία στο 9.7%), με αποτέλεσμα οριακή αύξηση των παραγομένων ασφαλίστρων.


3. Η βιώσιμη ανάπτυξη ταυτίζεται με την ασφάλιση.


Η ασφάλιση στοχεύει στην προστασία των φυσικών και νομικών προσώπων από απρόοπτα και ακούσια γεγονότα που προκαλούν χρηματικές απώλειες, ζημιές ή νομικές ευθύνες και κλονίζουν τη βιωσιμότητά τους.


Έτσι εταιρείες και διαμεσολαβούντες καλούνται να διαφοροποιήσουν το ρόλο τους, εφαρμόζοντας νέες πρακτικές, με τη δημιουργία και προώθηση της καινοτομίας μέσα από την «πράσινη» επιχειρηματικότητα, π.χ. οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.


4. Ο ρόλος του μεσίτη ασφαλίσεων
 
Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι το μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς δεσμεύσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά του.


Για να ανταποκριθεί στο ρόλο του, πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εταιρική κουλτούρα, που εμπεριέχει:
α/ Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, β/ Κοινωνική Ευαισθησία,
γ/ Εταιρικές Συμμορφώσεις και δ/ Εταιρική Διακυβέρνηση, προκειμένου να παρέχει προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποτελεί τον στρατηγικό σύμμαχο του επιχειρηματία. Αναλυτικά:
 
α/ Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα


Παρέχεται με τις κάτωθι ιδιότητες που αποτελούν «διαβατήριο» αξιοσύνης:
o Διαφάνεια στις πληροφορίες που διαχειρίζεται και διακινεί, αλλά και στο Σύστημα Αμοιβών του.
o Καινοτομία στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.
o Εξωστρέφεια για την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα από ανεπτυγμένες ασφαλιστικές αγορές.
o Επιχειρηματική Ηθική με εφαρμογή σύγχρονου αξιακού συστήματος ακεραιότητας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, εμπιστευτικότητας, επάρκειας, ευθύνης, διάρκειας, σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.


β/ Κοινωνική Ευαισθησία


Ο μεσίτης επιβάλλεται να ενσωματώσει μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), δράσεις για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σύμφωνα με το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, ώστε να αποδεικνύει την κοινωνική του ευαισθησία.


γ/Εταιρικές Συμμορφώσεις


Οι υποχρεωτικές και εθελοντικές Συμμορφώσεις συντελούν στη διαμόρφωση, τήρηση και διάχυση συγκεκριμένων διαδικασιών, όπως:


α/ Πιστοποιήσεις άσκησης επαγγέλματος του ιδίου, των διαμεσολαβούντων και των εργαζομένων.
β/ Αποτροπής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
γ/ Προστασίας προσωπικών δεδομένων, ακόμη και των διαδικτυακών.
δ/ Reporting του Οικονομικού και προαιρετικά του Κοινωνικού Απολογισμού.
ε/ Τρόπος ενημέρωσης των ασφαλιζομένων, σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
στ/ Κώδικες δεοντολογίας του ΣΕΜΑ και της ΔΕΙΑ και
η/ Υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης του.


δ/Εταιρική Διακυβέρνηση


Συνίσταται στη διαμόρφωση στρατηγικών για τη διατήρηση, ανάπτυξη και προσέλκυση ικανών, πεπειραμένων και εξειδικευμένων εργαζομένων, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προόδου και αφορούν πολιτικές ίσων ευκαιριών, αξιοκρατίας, δια βίου μάθησης, κινήτρων και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος.


Στόχος αποτελεί οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ρόλου τους, στηρίζοντας και αξιοποιώντας τους εταιρικούς πόρους.


Δείκτες Ελέγχου της Εταιρικής Απόδοσης άρα και των εργαζομένων, αποτελούν:


α/ η Διατηρησιμότητα του χαρτοφυλακίου, απόρροια του «Customer Satisfaction Index»
β/ η Πιστότητα, απόρροια του «Net Promotion Score» και
γ/ ο Δείκτης των Ποιοτικών Επιδόσεων, απόρροια του «Customer Satisfaction Survey».


5. Συμπεράσματα


Η σημερινή κοινωνία, γνωρίζοντας τις αδυναμίες του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και αποδεχόμενη τα πλεονεκτήματά της, απαιτεί αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, εξειδικευμένους μεσίτες και ανταγωνιστική σχέση παροχών – ασφαλίστρων!


Ο σημερινός μεσίτης, αν επιθυμεί να επιβιώσει και να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, θα πρέπει να κατανικήσει την «Ενεργό Αδράνεια» και να υιοθετήσει μια νέα εταιρική κουλτούρα, που θα ανταποκρίνεται στη νέα Ελλάδα του 2025!


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
EXPORTS MONEY CONFERENCE 2012
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ VIVARTIA
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΑ-ΥΓΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ-DEUTSCHE BANK
ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site