Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2012-τ.385                              

ΚΛΑΔΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ
 
Η ανοδική πορεία των πωλήσεων προκλήθηκε κυρίως από τη διεύρυνση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία των τιμών των προϊόντων κατά το περασμένο έτος.


Νέα δεδομένα στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών δημιούργησε η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Tethys Ocean BV, θυγατρικής της Linnaeus Capital Partners BV, στην «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες», η οποία οδήγησε σε κατάθεση δημόσιας πρότασης από την πλευρά της εταιρείας σύμφωνα με την ελληνική χρηματιστηριακή νομοθεσία. Έτσι, αυτή τη στιγμή, το γεωργιανών συμφερόντων fund κατέχει στην εταιρεία «Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες» ποσοστό που ανέρχεται στο 85,86%. Σημειώνεται ότι το ιχθυοκαλλιεργητικό χαρτοφυλάκιο της Tethys Ocean περιλαμβάνει στρατηγικές συμμετοχές στις κορυφαίες εισηγμένες του κλάδου της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων είναι και η «Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες», αλλά και η Σελόντα Α.Ε. Παρόλα αυτά, το ενδεχόμενο της τριπλής συγχώνευσης στον κλάδο δεν φαίνεται να είναι ακόμα ορατό, καθώς το τελευταίο διάστημα το fund έχει σταματήσει να αυξάνει το μετοχικό ποσοστό του στις άλλες δύο μεγάλες ελληνικές εισηγμένες, ενώ οι συζητήσεις μεταξύ των διοικήσεων των τριών leader της αγοράς φαίνεται να έχουν παγώσει.
Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις συνολικά του κλάδου για το 2011, η αύξηση πωλήσεων δεν απέτρεψε την καταγραφή ζημιών σύμφωνα με τα δημοσιευμένα εταιρικά αποτελέσματα. Η ανοδική πορεία των πωλήσεων προκλήθηκε κυρίως από τη διεύρυνση των εξαγωγών, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία των τιμών των προϊόντων κατά το περασμένο έτος.
Ωστόσο, η ανακοπή της τάσης ανόδου των τιμών, κατά το 2012, σε συνδυασμό με την αύξηση του δανειακού βάρους των επιχειρήσεων, καθιστούν δυσχερέστερη την ανάπτυξη του τομέα, ο οποίος διαθέτει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του στη διεθνή αγορά.
Οι συνολικές πωλήσεις των τριάντα μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία και έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την ιχθυοκαλλιέργεια και τις ιχθυοτροφές, ανήλθαν το 2011 σε 923,74 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες διαθέτουν την παραγωγή τους σε συγγενικές επιχειρήσεις και, συνεπώς, οι πραγματικές πωλήσεις του τομέα είναι μικρότερες. Οι πωλήσεις του έτους 2011 είναι αυξημένες κατά 4%, σε σχέση με τις πωλήσεις του προηγούμενου έτους.
Οι τριάντα μεγαλύτερες επιχειρήσεις απασχόλησαν συνολικά κεφάλαια 1,52 δισ. ευρώ και κατέγραψαν συνολικά μικτά κέρδη ύψους 98,60 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,7% των πωλήσεων, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 20,27 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 11,88 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων ύψους 73,61 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές ύψους 66,63 εκατ. ευρώ.
Τα αθροιστικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του τομέα επηρεάστηκαν δραματικά από λογιστικές απομειώσεις, με βάση την τρέχουσα αξία των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού και την αξία συμμετοχών, εκ μέρους ορισμένων εταιρειών. Αυξήθηκαν δραματικά τόσο οι προ φόρων ζημιές όσο και οι καθαρές ζημιές.
Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους και σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες. Κερδοφόρες, έστω οριακά, ήταν οι 17 από τις 30 επιχειρήσεις.


ΝΗΡΕΑΣ


ΙΣΧΥΡΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ


Οι πωλήσεις των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας (ψάρια, γόνος και άλλα συναφή προϊόντα και υπηρεσίες) ανήλθαν σε 87,1 εκατ. ευρώ έναντι 85,4 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2011. Οι όγκοι των πωλήσεων ψαριών παρέμειναν σταθεροί στους 15,1 χιλ. τόνους.
Οι πωλήσεις των ιχθυοτροφών ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς περισσότερες τροφές χρησιμοποιούνται για ιδία κατανάλωση.
Οι πωλήσεις των αγρο-πτηνοτροφικών προϊόντων (διατίθενται μέσω της 100% θυγατρικής KEGOagri) και των εξοπλισμών ανήλθαν σε 6,4 εκατ. ευρώ, και ήταν αυξημένες κατά 0,2 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ (αύξηση 2%) και αντιστοιχούν στο 78% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις σε νέες αγορές (χώρες εκτός Ε.Ε.) σημείωσαν δυναμική ανάπτυξη κατά 28% και ανήλθαν σε 16,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 17% των συνολικών πωλήσεων έναντι του 13% του πρώτου εξαμηήνου του 2011.


 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ


Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2011, λόγω της συνεχιζόμενης συγκέντρωσης των μονάδων του ομίλου σε μεγάλα παραγωγικά κέντρα.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές μειώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Στις 30 Ιουνίου του 2012, ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 240,1 εκατ. ευρώ και τα μετρητά 21,6 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 5,9 εκατ. ευρώ και ήταν 218,6 εκατ. ευρώ.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


H παγκόσμια ζήτηση για τα κύρια προϊόντα του ομίλου, το λαβράκι και την τσιπούρα, παραμένει ανθεκτική.
Η μέση τιμή της τσιπούρας και του λαβρακίου αναμένεται να παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Οι τιμές των πρώτων υλών για τις ιχθυοτροφές και το κόστος μεταφορών αναμένεται να είναι αυξημένα το 2012.
Η συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα δεν αναμένεται να έχει σημαντική επιρροή στις πωλήσεις ψαριών, καθώς το 90% της παραγωγής ψαριών που παράγει ο όμιλος εξάγεται. Αν και είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι πραγματικές συνέπειες του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί στην Ευρώπη, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακίου και τσιπούρας, όπως και ο κλάδος τροφίμων, θα επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό από άλλους κλάδους.


Ο κ. Α. Μπελλές, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, δήλωσε:
«Στην αρχή του έτους είχαμε δεσμευθεί ότι θα επιδιώκαμε την αύξηση των εξαγωγών μας στις νέες αγορές, τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, αλλά και την προσεκτική διαχείριση των ταμειακών μας ροών. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου πιστοποίησαν ότι πάνω σ’ αυτούς τους στόχους δουλέψαμε όχι μόνο εντατικά, αλλά και αποτελεσματικά.
Βελτιώσαμε τη λειτουργική μας κερδοφορία, παρά τις σημαντικές αυξήσεις τιμών που παρατηρήθηκαν στο μέτωπο των πρώτων υλών. Αυξήσαμε τις ήδη υψηλές εξαγωγές μας, διευρύνοντας την παρουσία μας στις νέες αγορές-χώρες. Καταφέραμε όχι μόνο να περιορίσουμε τον καθαρό τραπεζικό μας δανεισμό, λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που σημειώσαμε, αλλά και να μετακυλήσουμε χρονικά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του συνολικού μας δανεισμού.
Αναμφίβολα, προς την ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για τις επιδόσεις μας το 2012, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες της οικονομίας.
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας προσφέρει ήδη πολλά στην ελληνική οικονομία: θέσεις εργασίας, φόρους, εξαγωγές, ενίσχυση της περιφέρειας, κ.λπ. Και επιπλέον, αν τύχει και της ανάλογης προσοχής από την Πολιτεία, έχει όλες τις δυνατότητες να προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα κατά τα επόμενα χρόνια, αποτελώντας έναν από τους σημαντικούς βραχίονες για την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας».ΣΕΛΟΝΤΑ


ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟ 2011


Αύξηση του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε128 εκατ. ευρώ έναντι 119 εκατ. ευρώ το 2010 – αύξηση η οποία αντιστοιχεί σε 8,2% - παρουσίασε στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 ο όμιλος Σελόντα. Ταυτόχρονα, σημειώνεται μείωση των συνολικών υποχρεώσεων – πλην των δανειακών – του ομίλου κατά 21% (13 εκατ. ευρώ), από 63 εκατ. το 2010 σε 50 εκατ. το 2011.
Ταυτόχρονα, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής, ο όμιλος υλοποίησε επενδύσεις ύψους 1,26 εκατ. ευρώ εντός της χρήσης του 2011.
Επιπλέον, ο όμιλος προχώρησε – και συνεχίζει να προχωρά – σε ενέργειες μείωσης του κόστους, τροποποίησης του προγράμματος πωλήσεων / εξαλιεύσεων, διακοπής μη αποτελεσματικών, ή με προβλήματα διαχείρισης, επενδυτικών κινήσεων.
Αναφορικά με τις ζημιές της χρήσης, η διοίκηση του ομίλου Σελόντα επισημαίνει ότι οφείλονται στους εξής λόγους:
1) Στη μειωμένη αξία των αποθεμάτων, ποσού 40,7 εκατ. ευρώ, λόγω της μειωμένης παραγωγής, των χαμηλότερων τιμών αποτίμησης, των προβλημάτων βιολογικών αναπτύξεων από έκτακτα γεγονότα, του επαναπροσδιορισμού των μεθόδων εκτίμησης των αποθεμάτων,
2) Σε έκτακτες μη επαναλαμβανόμενες ζημιές, ύψους 18 εκατ. για τον όμιλο και 12,7 εκατ. για την εταιρεία, όπως:
-ζημία που προέκυψε από την πώληση της εταιρείας Selonda UK στην Αγγλία, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων διαχείρισης που δημοσιοποιήθηκαν πριν από 3 μήνες, ποσού 8,7 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και 6,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο,
-ζημία από την πώληση και την απομείωση υπεραξίας και συμμετοχών θυγατρικών και συγγενών εταιρειών κατά 3,0 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,5 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και επιπλέον πρόβλεψη επισφαλειών απαιτήσεων ποσού 1,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 1,0 εκατ. ευρώ για την εταιρεία,
-τη διαγραφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, ποσού 1,5 εκατ. ευρώ, τόσο στον όμιλο όσο και στην εταιρεία, λόγω της συγχώνευσης με εταιρείες του ομίλου
-αναλογία ζημίας ποσού 2,6 εκατ. ευρώ από τη συγγενή εταιρεία FMT/Aegean. Η εταιρεία προχώρησε σε απομειώσεις των περιουσιακών της στοιχείων, εκμεταλλευόμενη τις ευεργετικές διατάξεις του τουρκικού νόμου για προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών.
-απομείωση των ακινήτων του ομίλου με ποσό 2,9 εκατ. ευρώ, με βάση την εκτίμηση των ορκωτών εκτιμητών.


Σχετικά με τη σημείωση των Ορκωτών Ελεγκτών αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας, η διοίκηση της Σελόντα είναι σε θέση να βεβαιώσει, πλέον, ότι μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων - που είναι σε εξέλιξη - με τις τράπεζες για αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεών της, τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος θα συνεχίσουν απρόσκοπτα και αναπτυξιακά τη δραστηριότητά τους.


ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 6,1%


Με πωλήσεις ύψους 113,85 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (107,28 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, κατέγραψε EBITDA -5,31 εκατ. ευρώ (7,23 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -14,32 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -12,87 εκατ. ευρώ (-1,56 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 175,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,19 εκατ. ευρώ.


ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ)


• Η «ΑΛΙΕΙΑ A.E.», με πωλήσεις ύψους 4,16 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,99 εκατ. ευρώ) κατά 16,4%, κατέγραψε EBITDA 0,47 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,18 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,29 εκατ. ευρώ.


• Η «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.», με πωλήσεις ύψους 56,28 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (54,32 εκατ. ευρώ) κατά 3,6%, κατέγραψε EBITDA 7,81 εκατ. ευρώ (8,86 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 2,63 εκατ. ευρώ (4,37 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 2,36 εκατ. ευρώ (3,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 90,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 26,70 εκατ. ευρώ.


• Η «ΓΑΛΑΞΙΔΙ Α.Β.Ε.Ε.», με πωλήσεις ύψους 29,10 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (23,68 εκατ. ευρώ) κατά 22,9%, κατέγραψε EBITDA 3,18 εκατ. ευρώ (2,61 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,73 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,79 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 52,27 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 15,55 εκατ. ευρώ.


• Η «ΓΡΑΜΜΟΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 4,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,21 εκατ. ευρώ) κατά 0,7%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,31 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,77 εκατ. ευρώ.


• Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», με πωλήσεις ύψους 49,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (42,66 εκατ. ευρώ) κατά 16,5%, κατέγραψε EBITDA 4,73 εκατ. ευρώ (2,60 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (2,94 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,26 εκατ. ευρώ (2,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 95,91 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,15 εκατ. ευρώ.


• Η «ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Ε.», με πωλήσεις ύψους 19,38 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (18,87 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%, κατέγραψε EBITDA 1,10 εκατ. ευρώ (1,63 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,20 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,17 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 19,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 8,39 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΡΙΔΑ A.E.», με πωλήσεις ύψους 39,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (33,42 εκατ. ευρώ) κατά 17,1%, κατέγραψε EBITDA 3,94 εκατ. ευρώ (3,24 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 2,90 εκατ. ευρώ (2,56 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 2,29 εκατ. ευρώ (1,86 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 29,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 4,68 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 3,53 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (1,70 εκατ. ευρώ) κατά 107,6%, κατέγραψε EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,12 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,62 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΦΙΑ A.E.», με πωλήσεις ύψους 3,34 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,65 εκατ. ευρώ) κατά 26,0%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 0,52 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 23,05 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (18,58 εκατ. ευρώ) κατά 24,1%, κατέγραψε EBITDA 1,26 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,71 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,72 εκατ. ευρώ (-0,39 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 45,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,63 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.E.», με πωλήσεις ύψους 22,27 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (22,48 εκατ. ευρώ) κατά 0,9%, κατέγραψε EBITDA 1,92 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,92 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,55 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 26,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 9,89 εκατ. ευρώ.


• Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 6,70 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,84 εκατ. ευρώ) κατά 38,4%, κατέγραψε EBITDA 0,82 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,67 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος επίσης 0,54 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,54 εκατ. ευρώ.


• Η «ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.E.», με πωλήσεις ύψους 7,95 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (9,35 εκατ. ευρώ) κατά 14,0%, κατέγραψε EBITDA 1,70 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,71 εκατ. ευρώ (-0,70 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,42 εκατ. ευρώ (-0,56 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 5,45 εκατ. ευρώ.


• Η «ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ A.E.», με πωλήσεις ύψους 16,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (11,87 εκατ. ευρώ) κατά 36,3%, κατέγραψε EBITDA 1,20 εκατ. ευρώ (1,04 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,18 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,38 εκατ. ευρώ.


• Η «ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 6,24 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,20 εκατ. ευρώ) κατά 23,9%, κατέγραψε EBITDA 0,56 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,48 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,23 εκατ. ευρώ.


• Η «ΜΥΤΙΚΑΣ A.E.», με πωλήσεις ύψους 3,09 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (2,87 εκατ. ευρώ) κατά 7,7%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,07 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,37 εκατ. ευρώ.


• Η «ΠΕΡΣΕΥΣ A.Β.Ε.E.», με πωλήσεις ύψους 41,40 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (46,23 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, κατέγραψε EBITDA 4,93 εκατ. ευρώ (5,80 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (1,86 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,93 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 77,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 20,58 εκατ. ευρώ.


• Η «ΣΑΩ A.Β.Ε.E.», με πωλήσεις ύψους 4,94 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (5,65 εκατ. ευρώ) κατά 12,6%, κατέγραψε EBITDA 0,62 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,13 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,55 εκατ. ευρώ.


• Η «BIOMAR HELLENIC Α.Ε.», με πωλήσεις ύψους 46,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (45,69 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, κατέγραψε EBITDA 4,77 εκατ. ευρώ (4,82 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,96 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,36 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 33,43 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 8,06 εκατ. ευρώ.


• Η «BLUE FARM A.E.», με πωλήσεις ύψους 4,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,14 εκατ. ευρώ) κατά 13,8%, κατέγραψε EBITDA 0,69 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,75 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 2,54 εκατ. ευρώ.


• Η «BLUEFIN TUNA HELLAS A.E.», με πωλήσεις ύψους 6,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (8,88 εκατ. ευρώ) κατά 26,5%, κατέγραψε EBITDA -7,23 εκατ. ευρώ (-1,02 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -8,77 εκατ. ευρώ (-2,35 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -8,99 εκατ. ευρώ (-1,76 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 18,60 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια -1,86 εκατ. ευρώ.


• Η «ECOFEED A.B.E.E.», με πωλήσεις ύψους 19,96 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (21,71 εκατ. ευρώ) κατά 8,1%, κατέγραψε EBITDA 2,69 εκατ. ευρώ (3,21 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,16 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 21,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 10,22 εκατ. ευρώ.


• Η «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.E.», με πωλήσεις ύψους 66,30 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (63,83 εκατ. ευρώ) κατά 3,9%, κατέγραψε EBITDA -9,21 εκατ. ευρώ (3,92 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -17,03 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -14,62 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 73,20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 6,52 εκατ. ευρώ.


• Η «LION A.E.», με πωλήσεις ύψους 4,95 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,76 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%, κατέγραψε EBITDA 0,50 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,96 εκατ. ευρώ.


• Η «SEAFARM IONIAN A.Ε.», με πωλήσεις ύψους 41,63 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (26,33 εκατ. ευρώ) κατά 58,1%, κατέγραψε EBITDA -15,38 εκατ. ευρώ (4,98 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -17,02 εκατ. ευρώ (3,18 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -13,84 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,36 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -17,52 εκατ. ευρώ).


• Η «SPARFISH A.E.», με πωλήσεις ύψους 6,18 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2010 (4,42 εκατ. ευρώ) κατά 39,8%, κατέγραψε EBITDA -1,51 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -1,71 εκατ. ευρώ (-0,52 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,39 εκατ. ευρώ (-0,53 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 2,36 εκατ. ευρώ.


• Η «VIKING A.B.E.E.», με πωλήσεις ύψους 3,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2010 (4,53 εκατ. ευρώ) κατά 25,2%, κατέγραψε EBITDA 0,48 εκατ. ευρώ (0,57 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδος προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,10 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ίδια κεφάλαια είναι τα 1,24 εκατ. ευρώ.


• Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες άλλες επιχειρήσεις του τομέα, με πωλήσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ το 2010, δεν έχουν γνωστοποιήσει οικονομικά στοιχεία του έτους 2011.


• Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 30 επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 15% (-60,52 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 9% (-156,05 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, ύψους 1,52 δισ. ευρώ, αυξήθηκε από το 76,5 στο 78%, με αντίστοιχη πτώση των ιδίων από το 23,5% στο 22%.


• Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ελληνικές θυγατρικές ή επιχειρήσεις του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν είτε με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, κατέγραψαν πωλήσεις ύψους 196,93 εκατ. ευρώ η «ΝΗΡΕΥΣ», 131,10 εκατ. ευρώ η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ», 126,07 εκατ. ευρώ η «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», 89,83 η «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ» και πωλήσεις χαμηλότερης αξίας άλλες, μικρότερες επιχειρήσεις του τομέα. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ 77Η ΔΕΘ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2012
ΚΛΑΔΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site