Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2012-τ.387                              

ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙ «ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ» ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΕΗ συνεχής άνοδος των διεθνών τιμών στα καύσιμα οδηγεί σε αύξηση της αξίας πωλήσεων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, αλλά ταυτόχρονα και σε μείωση του όγκου πωλήσεών τους, με αποτέλεσμα η αγορά να στρέφεται όλο και περισσότερο σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, το υγραέριο, αλλά και οι ΑΠΕ.


Το 2011 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε 13.531 εκατ. ευρώ έναντι των 12.892 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας άνοδο κατά 5% περίπου. Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σε συνδυασμό με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οδήγησαν το 2011 σε περαιτέρω περιορισμό του όγκου των πωλήσεων κατά 5,1%, μετά τη μείωση κατά 12,6% κατά την περίοδο 2009/2010.
Τα μικτά κέρδη το 2011 περιορίστηκαν, υποχωρώντας στα 489 εκατ. ευρώ, έναντι των 552 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Το συνολικό κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 5,7%. Αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη του συνολικού κόστους πωληθέντων, παρατηρήθηκε ότι το 2011 το 67,1% αυτού αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου του ότι αποτελεί συνάρτηση της τιμής εισαγωγής πετρελαίου – καταγράφει αύξηση κατά 21,4% έναντι του 2010, απορροφώντας το μεγαλύτερο μερίδιο της μεταβολής του κόστους πωληθέντων. Οι δασμοί και οι φόροι με ποσοστό 32,5% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων. Μικρή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό μικρότερο του 1%.
Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν το 2011 κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 567 εκατ. ευρώ έναντι 624 εκατ. ευρώ το 2010. Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών, όλα σχεδόν σημείωσαν μείωση, με μεγαλύτερη αυτή στα ανόργανα έσοδα/έξοδα (-52,3%).
Το 2011 ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 46 εκατ. ευρώ, στα επίπεδα δηλαδή της προηγούμενης περιόδου.


Περιουσιακή διάρθρωση


Τα περισσότερα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση το 2011.
Αναλυτικότερα, τα πάγια αυξήθηκαν το 2011 οριακά - κατά 1,7% - ενώ αντίθετα αρκετά υψηλή μείωση (-4,5%) σημείωσε το κυκλοφορούν ενεργητικό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη του βραχυπρόθεσμου παθητικού, το οποίο μειώθηκε κατά 8,1%. Απόρροια των ανωτέρω ήταν να μειωθεί οριακά το κεφάλαιο κίνησης, που αποτελεί τη διαφορά κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμου παθητικού, από 844 εκατ. ευρώ το 2010 σε 839 εκατ. ευρώ το 2011 (-0,6%).
Το σύνολο του απασχολούμενου κεφαλαίου το 2011 αυξήθηκε οριακά (0,7%) σε σχέση με το 2010. Επιπροσθέτως, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,7%, από 789 εκατ. ευρώ το 2010 σε 767 εκατ. ευρώ περίπου το 2011.
Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρατηρείται ότι αυξήθηκαν σε μικρό βαθμό το 2011 - κατά 1,7% - σε σχέση με το 2010, ενώ η εξάρτηση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από ξένα κεφάλαια ενισχύθηκε περαιτέρω με την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 7,9% το 2011.


Ανάλυση φορολογίας και ανόργανων εσόδων / εξόδων


Οι φόροι και οι έκτακτες εισφορές δεν σημείωσαν ουσιαστική μεταβολή το 2011, ξεπερνώντας οριακά τα 14,1 εκατ. ευρώ έναντι των 14,5 εκατ. το 2010. Οι ανόργανες δαπάνες (έσοδα) προσέγγισαν το 2011 τα 11 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος χρήσεως υποδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι των 23,4 εκατ. της προηγουμένης χρήσης.


 Επενδύσεις του κλάδου


Σε αντίθεση με το γενικότερο αρνητικό επενδυτικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, οι οποίες ταξινομούνται σε εκείνες που αφορούν «την ασφάλεια και το περιβάλλον» και στις «λοιπές», αυξήθηκαν το 2011 κατά 1,4% έναντι του 2010, τάση που προκύπτει από τη μικρή ενίσχυση, κατά 1,6%, των λοιπών επενδύσεων.
Οι επενδύσεις για την ασφάλεια και το περιβάλλον υποχώρησαν στις 3.074 χιλ. ευρώ το 2011, έναντι 3.120 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγματος επενδύει λιγότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κονδύλια για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι ανέρχονται σε 1176 χιλ. m3 το 2011, καταγράφοντας σημαντική αύξηση, της τάξης του 15% σε σχέση με το 2010. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε, παράλληλα, και στους ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους από 223 χιλ. m3 το 2010 σε. 381 χιλ. m3 το 2011.
Ο αριθμός των πρατηρίων που φέρουν το σήμα των εταιρειών πετρελαιοειδών, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση, κατά 1,9%, στα 6.192 πρατήρια το 2011 έναντι 6.310 το 2010. Αντίστοιχα, μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σε χιλ. μ.τ. στα πρατήρια, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6.173 χιλ. μ.τ. το 2011, υποχωρώντας κατά 5% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


Κοινωνικό προϊόν


Το κοινωνικό προϊόν αποτελεί μέρος των εσόδων των επιχειρήσεων, που κατανέμεται στο προσωπικό, στο κράτος, στους μετόχους και στους πιστωτές.
Είναι δηλαδή δαπάνες για: (α) τη μισθοδοσία του προσωπικού και την παροχή σε αυτό διαφόρων ωφελημάτων πέραν των στενά προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις (όπως ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού για νοσοκομειακή περίθαλψη και συνταξιοδοτικές παροχές), την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών στους διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, (β) την πληρωμή στο κράτος του φόρου εισοδήματος, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθώς και διαφόρων άλλων φόρων, την πραγματοποίηση διαφόρων δωρεών και χορηγιών, (γ) την πληρωμή τόκων στα πιστωτικά ιδρύματα, (δ) την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών.
Με την ευρεία έννοια, και τα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κοινωνικό προϊόν, αφού καταλήγουν στη χρηματοδότηση άλλων παραγωγικών μονάδων, που και αυτές με τη σειρά τους παράγουν κοινωνικό προϊόν, όπως αρχικά ορίσθηκε.
Ο ρυθμός μεταβολής του κοινωνικού προϊόντος, μετά από μια περίοδο θετικών μεταβολών (2000-2010) παρουσίασε το 2011 μείωση κατά 16,4%. Το κοινωνικό προϊόν αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 10% κατά την περίοδο 2000-2011, ωστόσο το 2011 διαμορφώθηκε στα 4.405 εκατ. ευρώ (από 5.268 εκατ. ευρώ το 2010).
 Αναλυτικότερα, οι εισροές / έσοδα του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών του κλάδου από την οικονομική δραστηριότητα του έτους 2011 ανέρχονται σε 13.626 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8.750 εκατ. ευρώ (64,2%) διατέθηκαν για κάλυψη του κόστους προϊόντων CIF (κόστος αργού πετρελαίου), ένα μικρότερο μέρος (3,7%) κάλυψε άλλα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών, ενώ ακόμη μικρότερο κομμάτι αποσπούν τα άμεσα έξοδα αγορών και οι αποσβέσεις.
Η συνεισφορά του κλάδου πετρελαιοειδών (με βάση τα ενοποιημένα μεγέθη) στο κοινωνικό προϊόν είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το 2011 ο κλάδος πετρελαιοειδών δημιούργησε για τον κρατικό προϋπολογισμό έσοδα από φόρους και άλλες εισφορές που ξεπερνούν τα 4.256 εκατ. ευρώ και κατέβαλε στο εν ενεργεία προσωπικό, υπό μορφή καθαρών αμοιβών και άλλων παροχών, περίπου 131 εκατ. ευρώ. Εν κατακλείδι, ο κλάδος της εμπορίας πετρελαιοειδών καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της χώρας μας.
Η συνεισφορά αυτή, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, υλοποιείται με την παραγωγή «πλούτου» (έσοδα για το κράτος από φόρους και εισφορές των επιχειρήσεων του κλάδου), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος, και με τη συμβολή και επίδραση στην κοινωνική πρόοδο και συνοχή.
Το ύψος και η σύνθεση του κοινωνικού προϊόντος που παράγουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, συνολικά, προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνεισφοράς αυτής.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ


Αποδοτικότητας


Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας παρέχουν πληροφόρηση για την αποδοτικότητα των κεφαλαίων και των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων και αποδίδουν ουσιαστικά την ικανότητα της διοίκησης να μεγιστοποιεί τα κέρδη της με βάση τα υφιστάμενα περιουσιακά της στοιχεία.
Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα των επιλεχθέντων δειγμάτων των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες:
(α) Αποδοτικότητα συνόλου απασχολούμενων κεφαλαίων: (Κέρδη προ τόκων & φόρων/ Μ.Ο. 2ετίας συνόλου απασχολουμένου κεφαλαίου)*100.
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα του συνόλου των εξεταζόμενων εταιρειών ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων τους (ίδια και ξένα). Με άλλα λόγια, μετρά την ικανότητα των επιχειρήσεων για πραγματοποίηση κερδών, καθώς και το βαθμό επιτυχίας των διοικήσεών τους. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο ευνοϊκότερο είναι το οικονομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του δείγματος. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων μπορεί εύκολα να μηδενιστεί σε περίπτωση που ο κλάδος διέλθει περίοδο κρίσεως.
Το 2011, η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων των εξεταζόμενων εταιρειών ήταν ίση με το 1,3%, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά μισή μονάδα περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των κερδών προ τόκων και φόρων του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος την τελευταία διετία.
(β) Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων προ & μετά από φόρους: (ΚΠΦ/ Μ.Ο. διετίας καθαρής θέσης)*100 & (ΚΜΦ/ Μ.Ο. διετίας καθαρής θέσης) *100.
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρο δυναμικότητα των επιχειρήσεων. Η υψηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ευημερίας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκησή τους, στις ευνοϊκές για αυτές οικονομικές συνθήκες και στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους. Η διαφορά μεταξύ του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων προ φόρων και αυτού μετά από φόρους εντοπίζεται στη χρήση του μεγέθους «κέρδη (ζημιές) προ φόρων» στη θέση του αριθμητή για τον υπολογισμό του πρώτου αριθμοδείκτη και αντίστοιχα στη χρήση του μεγέθους «καθαρά κέρδη (ζημιές)» στη θέση του αριθμητή για τον υπολογισμό του δεύτερου.
Το 2011, η μείωση των προ φόρων κερδών οδήγησε την προ φόρων αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε επιδείνωση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το -4,8%. Παρόμοια πορεία είχε και ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους, ο οποίος παρέμεινε κοντά στο -6%, υποχωρώντας οριακά σε σχέση με το 2010. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης τόσο των προ φόρων όσο και των μετά από φόρους καθαρών κερδών την τελευταία διετία.
(γ) Μικτό περιθώριο κέρδους: (Μικτά κέρδη / Αξία πωλήσεων)*100
Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί ένδειξη της πολιτικής αγορών-πωλήσεων που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και θεωρείται σημαντικό μέτρο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διοικήσεών τους. Μια υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει την ικανότητα των επιχειρήσεων για επίτευξη φθηνών αγορών και πωλήσεων σε υψηλές τιμές.
Η τιμή του δείκτη εξαρτάται και από τη δομή των κεφαλαίων των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, δηλαδή από το βαθμό δανειακής επιβάρυνσης, γιατί είναι ενδεχόμενο τα κέρδη τους να διατίθενται σε σημαντικό ποσοστό για την πληρωμή τόκων. Ακόμη, μπορεί να επηρεάζεται από τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων. Πάντως, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους να μην περιέχει μια πλήρη εικόνα της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, γιατί ένα μικρό περιθώριο μπορεί να συνοδεύεται από πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων.
Η μεγαλύτερη αύξηση του κόστους πωληθέντων έναντι της αξίας των πωλήσεων μείωσε τα μικτά κέρδη με αποτέλεσμα το 2011 το μικτό περιθώριο κέρδους των εξεταζόμενων εταιρειών να μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2010, λαμβάνοντας την τιμή 3,6% (βλ. Πίνακα 7).
Σε επίπεδο εταιρειών, το υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους κατέγραψε η Coral Gas (17,6%) με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Η κύρια δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων εταιρειών του δείγματος, καθώς τα έσοδά της προέρχονται από την εμπορία υγραερίου. Έτσι, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πέραν της εταιρείας αυτής, από τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψε η BP Ελληνική (8%), με τις υπόλοιπες να κυμαίνονται κάτω από 10%. Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσίασαν η ΕΤΕΚΑ με 2,1% και η Revoil με 2,9%.
(δ) Καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων: (Κέρδη προ φόρων / Αξία πωλήσεων)*100.
Ο λόγος των κερδών προ φόρων προς τις πωλήσεις εκφράζει τον αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων) ή καθαρού κέρδους. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης καταγράφει το ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων με συνυπολογισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών εσόδων / εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους τόσο πιο επικερδής είναι μια επιχείρηση ή ένα σύνολο επιχειρήσεων.
Το 2011, το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος και παρουσιάζεται οριακά αρνητικό (-0,3%). Η εξέλιξη αυτή – όπως και στην προηγούμενη περίπτωση – οφείλεται στο χαμηλότερο ρυθμό μεταβολής των προ φόρων κερδών έναντι εκείνου των πωλήσεων.
Σε εταιρικό επίπεδο, το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους το 2011 κατέγραψε η BP Ελληνική (3,1%) με την Coral Gas να ακολουθεί (2,2%), ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κινήθηκαν οριακά θετικά και αρνητικά. Μεγαλύτερη μείωση σημείωσαν τα Ελληνικά Καύσιμα (-1,6%).


Αριθμοδείκτες κοινωνικού προϊόντος


Οι αριθμοδείκτες κοινωνικού προϊόντος παρέχουν πληροφόρηση για τη διανομή του κοινωνικού προϊόντος: (α) στο Δημόσιο, (β) στο προσωπικό, (γ) στις τράπεζες και (δ) στους μετόχους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως κοινωνικό προϊόν νοείται η διαφορά του συνόλου των εισροών (αξία πωλήσεων, άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, έκτακτα και ανόργανα έσοδα/ έξοδα) και του συνόλου των εκροών (κόστος προϊόντων CIF, άμεσα έξοδα αγορών, άλλα λειτουργικά έξοδα, αποσβέσεις) των επιχειρήσεων. Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται ένας ακόμη αριθμοδείκτης, αυτός των επενδύσεων προς το σύνολο των μικτών κερδών.


(α) Διανομή κοινωνικού προϊόντος στο Δημόσιο


Οι εξεταζόμενες εταιρείες διαθέτουν το κοινωνικό προϊόν τους στο Δημόσιο μέσω (α) δασμών και φόρων αγορών, (β) φόρου εισοδήματος και (γ) άλλων φόρων και εισφορών.
Το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο Δημόσιο μειώθηκε στο 96,6% το 2011 από 97,3% το 2010. Σε εταιρικό επίπεδο, τις υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο δείκτη κατέγραψαν τα Ελληνικά Καύσιμα (101,7%), ενώ ακολουθεί η Αιγαίον Όϊλ (98,0%) και η ΕΤΕΚΑ με 97,7%. Από την άλλη, το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η BP Ελληνική με (7,5%).


(β) Διανομή κοινωνικού προϊόντος στο προσωπικό


Μέρος του κοινωνικού προϊόντος των επιχειρήσεων του δείγματος διατίθεται στο προσωπικό τους μέσω (α) των αμοιβών και (β) των εργοδοτικών εισφορών.
 Το 2010, ο δείκτης παρουσίασε οριακή αύξηση στο 3%, ενώ ο δείκτης των αμοιβών προσωπικού διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα.
Σε επίπεδο επιχειρήσεων, τις πρώτες θέσεις στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στο προσωπικό για το 2011 κατείχαν η BP Ελληνική με ποσοστό 52,9% και η Coral Gas με 32,2%, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν τα Ελληνικά Καύσιμα και η ETEKA με 2,2% και 1,2%, αντίστοιχα.


(γ) Διανομή κοινωνικού προϊόντος στις τράπεζες


Οι επιχειρήσεις διαθέτουν μέρος του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες για την αποπληρωμή δανείων.
Για την οικονομική χρήση 2011 το ποσοστό που αφορά στη διανομή του κοινωνικού προϊόντος στις τράπεζες αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.
Σε εταιρικό επίπεδο, οι επιχειρήσεις που διέθεσαν το υψηλότερο ποσοστό του κοινωνικού τους προϊόντος στις τράπεζες το συγκεκριμένο έτος, ήταν η BP Ελληνική και η Mamidoil-Jetoil με 3,7%, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου κυμαίνονται χαμηλά, χωρίς να ξεπερνούν σε ποσοστό το 2%. Από την άλλη μεριά, το χαμηλότερο ποσοστό διέθεσαν η Coral Gas (0,3%) και τα Ελληνικά Καύσιμα (0,5%).


(δ) Διανομή κοινωνικού προϊόντος στους μετόχους - επιχειρήσεις


Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν επίσης ένα μέρος του κοινωνικού προϊόντος για την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για την αύξηση των αποθεματικών.
Το 2011 η τιμή του εν λόγω δείκτη κυμάνθηκε και πάλι σε αρνητικά επίπεδα
(-1,1%) σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το 2010. Η επιδείνωση του δείκτη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υποχώρηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους της χρήσης του 2011 (βλ. Πίνακα 8).
Αναφορικά με τις εταιρείες του δείγματος, μόνο η BP Ελληνική φαίνεται να ξεχωρίζει διαθέτοντας το 35,9% του κοινωνικού της προϊόντος για πληρωμή μερίσματος στους μετόχους και για αύξηση των αποθεματικών τους, ενώ στις τελευταίες θέσεις και με αρνητικό πρόσημο στην τιμή του δείκτη βρίσκονται τα Ελληνικά Καύσιμα (-4,4%) και η ΕΚΟ (-2,9%)(Πίνακας 14).


(ε) Επενδύσεις προς μικτά κέρδη


Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δεν ανήκει στην κατηγορία των αριθμοδεικτών διανομής κοινωνικού προϊόντος. Το ζητούμενο εδώ είναι η σύγκριση των συνολικών επενδύσεων των επιχειρήσεων του δείγματος με τα μικτά τους κέρδη.
Το 2011, ο δείκτης βελτιώθηκε κατά 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 13% από 11,2% την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση οφείλεται εν μέρει στην επενδυτική πολιτική των επιχειρήσεων, η οποία ήταν αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σε εταιρικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό κατέχει η Revoil με 34,5%, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ελινόιλ με ποσοστό κοντά στο 3%.


ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ


Η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα των μονάδων ΑΠΕ κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 23%. Τα αιολικά πάρκα καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΠΕ, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 68% το 2011, ενώ δυναμικά αναπτύσσονται και τα φωτοβολταϊκά. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2011/10 (55%), κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών.


Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστά ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής. Η συνεχής ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος των ΑΠΕ τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με την αναγκαιότητα μείωσης του βαθμού εξάρτησης από την «οικονομία των υδρογονανθράκων». Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην έκτη έκδοση της κλαδικής μελέτης «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» της ICAP Group.
Στον τομέα παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, καθεμιά εκ των οποίων αποτελεί συνήθως μια αυτόνομη εταιρεία, σε πολλές περιπτώσεις θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΑΠΕ σε επίπεδο μονάδων παραγωγής Η/Ε προέρχονται κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και από τον ενεργειακό κλάδο. Στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποιείται, επίσης, αξιόλογος αριθμός προμηθευτών συστημάτων ενεργειακής εκμετάλλευσης ΑΠΕ, το πλήθος των οποίων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Δυνατό σημείο του κλάδου των ΑΠΕ αποτελεί το υψηλό εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό της χώρας (αιολικό δυναμικό, ηλιοφάνεια κ.τ.λ.) συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες του ευρύτερου γεωγραφικού μας χώρου και η χρήση του συστήματος feed-in tariff για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη νέων έργων (δεδομένης της υπάρχουσας ύφεσης της οικονομίας), οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ο κορεσμός των δικτύων σε περιοχές με υψηλό ενεργειακό δυναμικό.
Αναφερόμενη στην εξέλιξη και διάρθρωση της εγκατεστημένης ισχύος, καθώς και στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, η διευθύντρια οικονομικών - κλαδικών μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει τα εξής: «Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (σε MW) αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 23% την πενταετία 2006-2011. Ειδικότερα, το 2011 η ισχύς αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα αιολικά πάρκα καλύπτουν διαχρονικά το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των ΑΠΕ, με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 68% το 2011. Ακολούθησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα με ποσοστό 21,6% και οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με 8,5% το ίδιο έτος. Το 85% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος βρίσκεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το υπόλοιπο 15% στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (σε MWh) ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 2006-2011, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 18%. Οι συνολικές πωλήσεις Η/Ε από ΑΠΕ (σε αξία) παρουσίασαν σημαντική αύξηση την περίοδο 2006-2011 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,9%). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2011/10 (55%) κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών σταθμών».
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 121 επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2010 και 2011. Από τα σχετικά δεδομένα προέκυψε ότι oι συνολικές πωλήσεις των 121 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 43,6% το 2011/10. Με χαμηλότερο, ωστόσο, ρυθμό αυξήθηκε το μικτό κέρδος (14,6%). Ο υπερδιπλασιασμός των λοιπών λειτουργικών εξόδων επιδείνωσε το λειτουργικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, το οποίο μειώθηκε κατά 31,7%. Τελικά, το καθαρό αποτέλεσμα (προ φόρου εισοδήματος) υποχώρησε κατά 37,5% το 2011/10, ενώ και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 11,9%.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες, το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει συνεχή αύξηση την περίοδο 2012-2020. Ειδικότερα, η συνολική παραγόμενη Η/Ε από ΑΠΕ εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 15% έως το 2020.


 Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


ΕΛ.ΠΕ.
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Θετικά ήταν τα λειτουργικά αποτελέσματα για τα ΕΛ.ΠΕ. στο β’ τρίμηνο, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του ομίλου στα 197 εκατ. ευρώ (+36% έναντι του β’ τριμήνου του 2011), κυρίως λόγω των περιθωρίων διύλισης που κυμάνθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το δ’ τρίμηνο του 2008 (ενδεικτικά περιθώρια FCC Μεσογείου στα 6,6 $/bbl.), καθώς και της θετικής επίπτωσης από τον έλεγχο δαπανών με τα σταθερά κόστη μειωμένα κατά 10%.
Η επίδοση αυτή επετεύχθη σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, με την ελληνική αγορά επηρεασμένη από αυξημένη αβεβαιότητα, επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας και μειωμένη οικονομική δραστηριότητα, που οδήγησαν σε περαιτέρω υποχώρηση της εγχώριας αγοράς καυσίμων κατά 12%. Επιπλέον, κατά το β’ τρίμηνο, το εμπάργκο στο Ιράν και η ανάγκη για προσαρμογή στις πηγές προμήθειας αργού επιδείνωσαν περαιτέρω το ήδη δύσκολο περιβάλλον.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 86 εκατ. ευρώ (-7% έναντι του β’ τριμήνου του 2011), ενώ επηρεάστηκαν από ζημιές συναλλαγματικών διαφορών ύψους 46 εκατ. ευρώ, λόγω αποτίμησης των δανείων σε δολάρια ΗΠΑ.
Η πρόσκαιρη μείωση των τιμών αργού οδήγησε σε υψηλές ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων που, σε συνδυασμό με άλλα μη λειτουργικά αποτελέσματα, επηρέασαν αρνητικά τα δημοσιευμένα αποτελέσματα κατά 142 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε καθαρές ζημιές -28 εκατ. ευρώ (β’ τριμ. 2011: κέρδη 60 εκατ. ευρώ). Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο ανήλθαν σε 131 εκατ. ευρώ.
Η μείωση στο κεφάλαιο κίνησης οδήγησε σε υποχώρηση του καθαρού δανεισμού σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2012 στα 1,8 δισ. ευρώ και το δείκτη μόχλευσης Δανεισμού / Απασχολούμενων Κεφαλαίων στο 43%.
Η διαδικασία εκκίνησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας ολοκληρώνεται και οι πρώτες πωλήσεις προϊόντων από το νέο διυλιστήριο έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Η αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών που λήγουν στο δ’ τρίμηνο του 2012 και το α’ τρίμηνο του 2013 βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Σημαντικό μέρος του δανείου θα προέλθει από ελληνικές και ξένες τράπεζες που έχουν αναλάβει ρόλο διοργανωτή (MLA). Ο όμιλος συμμετείχε στη διαδικασία για την απόκτηση αδειών έρευνας υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και στα Ιωάννινα, ηγούμενος κοινοπραξίας με τις εταιρείες Melrose Resources και Edison, με τον κάθε εταίρο να συμμετέχει με ποσοστό 33,3%.
Ο Γιάννης Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, σχολίασε: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο του 2012, παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στις αγορές μας, καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκίνησης του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου Ελευσίνας, το οποίο θα αρχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του ομίλου».


Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων


ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ
- Πολύ καλές επιδόσεις από το διυλιστήριο Ασπροπύργου, μείωση σταθερών εξόδων κατά 12% και αριστοποίηση εφοδιασμού αργού οδήγησαν σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 152 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2011: 98 εκατ. ευρώ) στην εγχώρια διύλιση.
- Η αύξηση μεριδίων αγοράς σε μια επιδεινούμενη εσωτερική αγορά καυσίμων και οι αυξημένες εξαγωγές είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων.
- Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης επαναλειτούργησε στα μέσα Ιουλίου, μετά από προγραμματισμένη συντήρηση των μονάδων διύλισης αργού και αναμόρφωσης νάφθας.
- Το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ συνεισέφερε 4 εκατ. ευρώ στα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, ενώ οι όγκοι πωλήσεων επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς.


ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ


- Παρά τη μείωση ζήτησης καυσίμων κίνησης, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις λόγω αύξησης μεριδίων αγοράς, θετικής συνεισφοράς των καυσίμων αεροπορίας και αυστηρότερου ελέγχου πιστώσεων.
- Η μείωση εξόδων (15% έναντι του β’ τριμήνου του 2011) αντιστάθμισε τους χαμηλότερους όγκους, με αποτέλεσμα τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέλθουν στα 9 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2011.


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


- Παρά το επιδεινούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον στις περισσότερες αγορές του εξωτερικού, η αύξηση όγκων στη Βουλγαρία και μεριδίων αγοράς στο Μαυροβούνιο, καθώς και η θετική επίδοση στην Κύπρο οδήγησαν σε αύξηση κερδοφορίας 11%, με το EBITDA στα 12 εκατ. ευρώ.


ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ


- Η μείωση στις διεθνείς τιμές και τα περιθώρια του πολυπροπυλενίου οδήγησαν σε συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 14 εκατ. ευρώ (β’ τρίμηνο 2011: 19 εκατ. ευρώ). Ο αυξημένος εξαγωγικός προσανατολισμός (65% των πωλήσεων α’ εξαμήνου κατευθύνθηκε σε επιλεγμένες αγορές της Μεσογείου) και η μείωση των εξόδων σταθεροποίησαν την επίδοση.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


- Η μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρισμού και την ηλεκτροπαραγωγή από Φ.Α. οδήγησαν την Elpedison σε χαμηλότερη παραγωγή, με το EBITDA να διαμορφώνεται στα 13 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι.
- Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ στα αποτελέσματα του ομίλου ανήλθε στα 15 εκατ. ευρώ, επηρεασμένη από προβλέψεις για την επίλυση των εκκρεμοτήτων σε διαιτησία με τη ΔΕΗ. Η μείωση της ζήτησης στο τρίμηνο οδήγησε σε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων κατά 12% και μειωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.


MOTOR OIL
ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15,73%, αλλά και πτώση των καθαρών κερδών κατά 73,79%, παρουσίασε ο όμιλος της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2011.
Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 27,6 εκατ. ευρώ από 105,1 εκατ. ευρώ που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2011 (μείωση 73,79%) ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων περιορίσθηκαν σε 119,7 εκατ. ευρώ έναντι 207,4 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών της Motor Oil ανήλθε στα 4,78 δισ. ευρώ από 4,13 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 15,73%.
Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων (κατά 10,20%), σε συνδυασμό με την οριακή άνοδο του μέσου όρου των τιμών (σε δολάρια) των προϊόντων πετρελαίου και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (μέση ισοτιμία) έναντι του ευρώ (κατά 7,60%). Όσον αφορά στις προοπτικές της Motor Oil - σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012 - η σχετική ομαλοποίηση που διαφαίνεται τόσο στην εξέλιξη των τιμών του αργού όσο και στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ διαμορφώνει θετικές προϋποθέσεις για την πορεία των συνολικών μεγεθών της χρήσης, δεδομένου του ότι η εισηγμένη είναι σε θέση να πραγματοποιεί ικανοποιητικά περιθώρια. Ταυτόχρονα, αναμένεται ότι οι εργασίες της εταιρείας θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο παρά τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά μέσω της συνεισφοράς των δικτύων λιανικής εμπορίας καυσίμων Coral (Shell), Avin, και Coral Gas.
Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ίδια έκθεση, στην παρούσα φάση η Motor Oil, μετά την απόκτηση του 26,71% της Cyclon Ελλάς επιδιώκει την περαιτέρω καθετοποίησή της και την εξεύρεση συνεργειών στον τομέα λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων. Αναφορικά με τις επενδύσεις, η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις ύψους 11,4 εκατ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2012, σε συνέχεια επενδύσεων ύψους 23,6 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε κατά το πρώτο εξάμηνο για την ενίσχυση - μεταξύ άλλων - των όρων ασφαλείας και υγιεινής του διυλιστηρίου και την ενεργειακή του αυτοτέλεια  αλλά και για τη διασφάλιση υψηλού βαθμού ευελιξίας στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων της.


REVOIL
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 4,5% Ο ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


Αύξηση κατά 14,2% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2012, κλείνοντας στα 498 εκατ. ευρώ έναντι 436,1 εκατ. ευρώ το 2011, λόγω της αύξησης των πωλούμενων ποσοτήτων καυσίμων του ομίλου και των συγκριτικά υψηλότερων τιμών του πετρελαίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου.
Σε μια αγορά που για τρίτη συνεχή χρονιά καταγράφει απώλειες, οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2012 ξεπερνούν το 15%, οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων του ομίλου στην εγχώρια αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφάνισαν αύξηση κατά 5,19% και ανήλθαν στα 463,92 εκατ. λίτρα, έναντι 441,04 εκατ. λίτρα το 2011. Η επέκταση του δικτύου πρατηρίων, η νέα αμόλυβδη βενζίνη 95 xtra4 που δημιούργησε η εταιρεία και οι προωθητικές ενέργειες που ενίσχυσαν σημαντικά τις πωλήσεις, διαφοροποίησαν τις επιδόσεις του ομίλου σε σχέση με τον κλάδο.
Πιο αναλυτικά , οι πωληθέντες όγκοι στις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης του ομίλου το εξάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 265,1 εκατ. λίτρα έναντι 253,7 εκατ. λίτρων το 2011, εμφανίζοντας άνοδο κατά 4,5%. Οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης ανήλθαν στα 195,1 εκατ. λίτρα έναντι 184,55 εκατ. λίτρων το πρώτο εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 5,72%.
Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 14,05 εκατ. ευρώ έναντι 15,27 εκατ. ευρώ το περσινό εξάμηνο.
Η καθοδική πορεία της παγκόσμιας ναυλαγοράς συμπίεσε τα έσοδα από τις νέες ναυλώσεις των πλοίων του ομίλου, οδηγώντας τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο EBITDA σε κλείσιμο στα 5,07 εκατ. ευρώ έναντι 6,27 εκατ. ευρώ το 2011, με τη λειτουργική κερδοφορία της μητρικής εταιρείας να παραμένει κοντά στα περσινά επίπεδα.
Οι υψηλές αποσβέσεις λόγω των επενδύσεων στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων και στη ναυτιλία, τα χαμηλότερα έσοδα από τις ναυλώσεις των δύο πλοίων του ομίλου και η μείωση των περιθωρίων κέρδους στο πλαίσιο της προσαρμογής του ομίλου στις πιεστικές συνθήκες της ύφεσης οδήγησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σε κλείσιμο με μικρές ζημιές 199,6 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,61 εκατ. ευρώ το 2011. Σε ό,τι αφορά τη μητρική, οι ζημιές περιορίζονται στις 74 χιλ. ευρώ από κέρδη 662,7 χιλ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2011.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, ο όμιλος παρουσίασε ζημιές 301,4 χιλ. ευρώ από κέρδη 1,46 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους έκλεισαν στις 620,4 χιλ. ευρώ λόγω των θετικών συναλλαγματικών διαφορών ευρώ/δολ. ΗΠΑ κατά την ενοποίηση από τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΕΠΝ στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της πλοιοκτητριών εταιρειών.
Το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011 τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα είχαν κλείσει με αρνητικό πρόσημο 966,9 χιλ. ευρώ.
Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών που πλήττει την ελληνική οικονομία, όχι μόνο συνεχίστηκε, αλλά και επιδεινώθηκε στο πρώτο μισό του 2012, προμηνύοντας τη συνέχεια μιας ακόμη πολύ δύσκολης χρονιάς. Η πτώση της κατανάλωσης συνεχίζεται, η ρευστότητα της αγοράς είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο ανταγωνισμός έχει συμπιέσει δραματικά τα περιθώρια κέρδους τόσο των εταιρειών εμπορίας όσο και των πρατηριούχων, που δίνουν αγώνα να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους και να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Ο όμιλος Revoil προσαρμόζεται στα δεδομένα της αγοράς, ενισχύοντας τους μηχανισμούς για τη διασφάλιση των εσόδων και της ρευστότητάς του σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ συνεχίζει τα προγράμματα περιορισμού του κόστους, επιτυγχάνοντας μείωση των λειτουργικών του εξόδων. Παράλληλα, με επιλεκτικές προωθητικές ενέργειες που προσθέτουν αξία στην κάθε συναλλαγή με τον τελικό καταναλωτή και με τη δημιουργία νέων προϊόντων ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά του, αυξάνοντας τις πωλήσεις του σε ένα κλάδο που συνεχίζει να καταγράφει απώλειες. Η άνοδος των πωλήσεων ανέβασε το συνολικό μερίδιο αγοράς του ομίλου στην εγχώρια εμπορία πετρελαιοειδών πάνω από 10%.


ΜΕΤΚΑ
ΣΤΟ 80% Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Η έναρξη λειτουργίας όλων των θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων ενέργειας (πλην συμπαραγωγής) εξουδετερώνει την αναμενόμενη μείωση κύκλου εργασιών στη Μέτκα και στον τομέα μεταλλουργίας & μεταλλείων.
Ο όμιλος, με εξαγωγική δραστηριότητα 80% και ολοκληρωμένες επενδύσεις αιχμής εντός της χώρας, ύψους 1 δισ. την τελευταία πενταετία, καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια διατήρησης της εξωστρέφειας και της επιτυχημένης πορείας του, απέναντι σε όλα τα θεσμικά, τραπεζικά, ενεργειακά και λειτουργικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
Στο α’ εξάμηνο του 2012, ο όμιλος Μυτιληναίου κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 714,4 εκατ., έναντι των 710,7 εκατ. του πρώτου εξαμήνου 2011, αύξηση 0,5% που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά του τομέα ενέργειας. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 80,0 εκατ., από 107,0 εκατ. το 2011. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 8,5 εκατ., έναντι 30,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.
Ο τομέας των έργων EPC παρουσίασε την προεξοφληθείσα και αναμενόμενη κάμψη στον κύκλο εργασιών σε σχέση με τη χρήση του 2011, που συνοδεύθηκε από εκπληκτικές αλλά ασφαλώς μη διατηρήσιμες επιδόσεις, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά και τις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Μέτκα. Η δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε από ύφεση που οδήγησε σε ακύρωση ή αναβολή των όποιων επενδύσεων σχεδιάζονταν σε έργα ενδιαφέροντος της Μέτκα, ενώ τα υπό εκτέλεση έργα, κυρίως της ΔΕΗ, έχουν εξελιχθεί σε επιζήμια δραστηριότητα για την εταιρεία, λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση και χρηματοδότηση, χωρίς ευθύνη της Μέτκα.
 Η δραστηριότητα στο εξωτερικό προχώρησε καλύτερα του αναμενομένου, αντισταθμίζοντας τις ζημίες από τα έργα της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής Μέτκα στο α’ εξάμηνο του 2012, ανήλθε στα 298,7 εκατ., έναντι 477,8 εκατ. το 2011. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 50,7 εκατ., από 2,3 εκατ. πέρσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (17,0%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε 40,1 εκατ. έναντι €49,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Ο τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων του ομίλου αποτελεί τον τομέα που αντιμετωπίζει τις ισχυρότερες προκλήσεις το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το 50% των εταιρειών του κλάδου εμφανίζουν αρνητικές χρηματικές ροές (negative cash cost and cash flows). Σε αυτό το πλαίσιο της διεθνούς αρνητικής συγκυρίας, ο τομέας μεταλλουργίας του ομίλου σημείωσε μείωση του κύκλου εργασιών, που διαμορφώθηκε στα 232,6 εκατ., από 260,8 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.
Σε ένα τέτοιο παγκόσμιο περιβάλλον, ο όμιλος στον κλάδο μεταλλουργίας & μεταλλείων διατηρεί σε πλήρη εξέλιξη πρόγραμμα δραστικού περιορισμού του κόστους, ύψους 145 εκατ. δολ. ΗΠΑ ετησίως, για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του σημαντικού αυτού κλάδου της οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, βρίσκει απέναντί την ελληνική γραφειοκρατία, η οποία κρατάει ακόμα εκτός εμπορικής λειτουργίας το εργοστάσιο συμπαραγωγής (επένδυση 200 εκατ. που ολοκληρώθηκε προ τετραετίας), με αποτέλεσμα η μονάδα αυτή να παράξει για τον όμιλο ζημίες 11,5 εκατ. μόνο το α’ εξάμηνο του 2012.
Ο τομέας ενέργειας, έχοντας πλέον σε πλήρη λειτουργία 2 από τα καλύτερα θερμικά εργοστάσια της Ευρώπης, αλλά και αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2012. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε σε 198,5 εκατ., από 34,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και αντιστοιχεί στο 28% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου. Σημειώνεται ότι από το β’ τρίμηνο καταγράφεται για πρώτη φορά συνεισφορά από τη μονάδα ισχύος 437MW της Korinthos Power, που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Απρίλιο του 2012.


Άλλες σημαντικές εξελίξεις του Α εξαμήνου είναι οι εξής:


• Η υπογραφή της νέας τριετούς συμφωνίας συνδιαχείρισης για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, εξασφαλίζει την ομαλή τροφοδοσία των τριών θερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας του ομίλου και προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση εισαγωγών, σταθμίζοντας συνεχώς τις συνθήκες στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ – LNG). Παράλληλα, ο όμιλος, με τη λειτουργία και των τριών θερμικών μονάδων, συνεχίζει σταθερά να αυξάνει το μερίδιό του στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η μεγάλη πτώση των τιμών του Χρηματιστηρίου Μετάλλων LME.


• Η εντεινόμενη άνοδος του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ.


• Οι υψηλότερες τιμές πρώτων υλών (κυρίως του φυσικού αερίου), οι οποίες από τα μέσα του έτους αποκλιμακώνονται σημαντικά.


• Η συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας (ειδικοί φόροι, τέλη κ.λπ.)


• Οι συνεχείς ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια δανεισμού λόγω της ελληνικής κρίσης.


• Η μεγάλη δυσκολία στην ανεύρεση εγγυητικών επιστολών αποδεκτών τραπεζικών ιδρυμάτων για συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς.


Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, ο όμιλος, ακριβώς λόγω του διαφοροποιημένου χαρακτήρα και του εξαγωγικού προσανατολισμού των δραστηριοτήτων του, καθώς και της σημαντικής ρευστότητας που διαθέτει (178 εκατ. στις 30/6/12) ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις.
Για το υπόλοιπο της φετινής χρονιάς, οι σημαντικές μειώσεις στις τιμές πρώτων υλών, η έναρξη κατασκευής νέων έργων EPC, η περαιτέρω υλοποίηση του προγράμματος «Το Μέλλον», η αυξημένη ρευστότητα και η συνεισφορά πλέον για όλο το β’ εξάμηνο των μονάδων παραγωγής ενέργειας, επιτρέπουν στη διοίκηση να διατηρήσει την πρόβλεψη της Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2012 ότι «θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει ο όμιλος τα αποτελέσματα (κύκλο εργασιών, EBITDA, καθαρά κέρδη) του 2011, που ήταν και έτος - ρεκόρ στην ιστορία του ομίλου».ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ


Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 55,2 εκατ. ευρώ, έναντι 27,9 εκατ. ευρώ κατά το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένες κατά 97,8%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή της δραστηριότητα, συνέπεια της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 20,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 91,2%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αυξημένες κατά 114,5%.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 27 εκατ. ευρώ, έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το περσινό διάστημα, αυξημένη κατά 103,6%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη, προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ), διαμορφώθηκαν σε 17,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 92,7%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 11,5 εκατ. ευρώ έναντι 10,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2011, αυξημένα κατά 13,8%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7,0 εκατ. ευρώ το περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 13,4%.
Οι επενδύσεις του ομίλου το α’ εξάμηνο του 2012 ανήλθαν σε 139,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 27,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικό δανεισμό) διαμορφώθηκε στα 271,6 εκατ. ευρώ.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 488 MW, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός μεγάλου αιολικού πάρκου της εταιρείας στην Αμερική, συνολικής ισχύος 138 MW. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 253 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 741 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΛΑΔΟΥ FACTORING
ΚΛΑΔΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2012»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΜΥΔΑΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2012
ΡΕΠΟΡΤΑΖ CHIPITA
ΕΡΕΥΝΑ PWC ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site