Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος - Αύγουστος 2007                               Τεύχος 334

Του Χάρη Κουρούκλη


1. Μοντέλο δυναμικής τεχνικής ανάλυσης.


Έστω ότι ένας θεσμικός επενδυτής χρειάζεται μια πρόγνωση της μελλοντικής πορείας της απόδοσης στη λήξη του τριετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς, προκειμένου να εντοπίσει την κατάλληλη χρονική συγκυρία για να τοποθετήσει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε αυτό. Ο συγκεκριμένος επενδυτής αξιολογείται για το αποτέλεσμα της διαχείρισης των κεφαλαίων του μια φορά το μήνα. Εκτός, όμως, από τη χρονική συγκυρία εισόδου στην αγορά σταθερού εισοδήματος ο συγκεκριμένος θεσμικός επενδυτής χρειάζεται ένα μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης και δυναμικής, πρόγνωσης της αγοράς σε κάθε χρονική φάση εξέλιξής της, προκειμένου να αναδιαρθρώνει τις κρατικές ομολογιακές τοποθετήσεις του. Για να πετύχει, λοιπόν, αυτό το σύνθετο εγχείρημα θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία της δυναμικής τεχνικής ανάλυσης με τη χρήση τριών διαδοχικών χρονικών συχνοτήτων.
Ο χρονικός ορίζοντας πρόγνωσης του συγκεκριμένου case study είναι ένας μήνας, καθώς ο επενδυτής αξιολογείται σε μηνιαία διαστήματα. Με γνώμονα, λοιπόν, αυτή την κρίσιμη παρατήρηση, θα τοποθετηθεί ως κεντρικό τεχνικό διάγραμμα, το εβδομαδιαίο bar chart της απόδοσης στη λήξη του τριετούς κρατικού ομολόγου και ως υποβοηθητικά διαγράμματα τόσο το ημερήσιο όσο και το μηνιαίο bar chart. Τα γραφήματα 1, 2 και 3 απεικονίζουν την ιστορική πορεία της απόδοσης στη λήξη του τριετούς ομολόγου αναφοράς στις τρεις διαφορετικές προαναφερθείσες χρονικές συχνότητες. Το βασικό εβδομαδιαίο γράφημα είναι το 1, ενώ τα δύο «δορυφορικά» γραφήματα είναι το ημερήσιο 2 και το μηνιαίο 3. Βρισκόμαστε στο τέλος της τρίτης εβδομάδας του Μαΐου του έτους 2003 και θέλουμε να αξιολογήσουμε τη μηνιαία μελλοντική διακύμανση της απόδοσης στη λήξη (τρέχον επίπεδο 6,67%).
Μια πρώτη απλή οπτική παρατήρηση του κεντρικού bar chart 1 δείχνει πως η απόδοση στη λήξη ακολουθεί μια μακρόχρονη ανοδική τάση (διαδοχικά ανερχόμενες κορυφές της απόδοσης), επιφέροντας ανάλογες κεφαλαιακές ζημίες στους κατόχους κρατικών ομολόγων. Η ίδια ανοδική τάση είναι ορατή τόσο στο «γρήγορο» ημερήσιο όσο και στο «αργό» μηνιαίο γράφημα.
Αυτή η εικόνα, σε πρώτη φάση, είναι απωθητική για το συγκεκριμένο επενδυτή, καθώς διαφαίνεται ένας ανοιχτός κύκλος ανοδικών επιτοκίων και πίεσης των ομολογιακών τιμών. Η προσθήκη, όμως, των κατάλληλων τεχνικών δεικτών πάνω στα ίδια bar charts μπορεί να ανατρέψει την επιφανειακή εντύπωση περί ανοδικής πορείας της απόδοσης στη λήξη του κρατικού ομολόγου και να ωθήσει τον επενδυτή σε ενεργοποίηση των εντολών αγοράς του συγκεκριμένου τριετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς.
Η δυναμική τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό τεχνικών δεικτών (με τις ίδιες παραμέτρους) σε κάθε γράφημα διαφορετικής χρονικής συχνότητας, προκειμένου να παραχθούν ενοποιημένες εκτιμήσεις. Επιλέγουμε, λοιπόν, ένα κοινό (διαχρονικά) μοντέλο τριών τεχνικών δεικτών που αποτελείται από ένα ταλαντωτή, ένα δείκτη τάσης και ένα δείκτη μεταβλητότητας της αγοράς, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε την πορεία της απόδοσης στη λήξη τόσο μέσα σε μια πλευρική ζώνη συναλλαγών όσο και σε μια ισχυρή τάση. Παράλληλα το ίδιο μοντέλο δεικτών εκτιμά εγκαίρως τη μετάβαση από το πρώτο καθεστώς στο δεύτερο και το αντίστροφο.
Ως δείκτης ορμής των τιμών επιλέγεται ο στοχαστικός momentum των 5-3-3 περιόδων (εάν αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στο εβδομαδιαίο bar chart, ο εν λόγω δείκτης αποκτά τη χρονική συχνότητα 5-3-3 εβδομάδων, στο ημερήσιο bar chart 5-3-3 ημερών, κ.λπ.), ενώ ως δείκτης τάσης ο MACD. Τέλος, για την πλήρη ανάλυση της δυναμικής της αναπτυσσόμενης τάσης και της υποφαινόμενης μεταβλητότητάς της επιλέγεται η τοποθέτηση των λωρίδων του Bollinger πάνω στο bar chart. Ο στοχαστικός momentum τοποθετείται ακριβώς κάτω από το bar chart και ακολουθεί αμέσως χαμηλότερα ο MACD, προκειμένου να έχουμε οπτική σύγκριση των σημάτων αγοραπωλησιών τους.


 


2. Εφαρμογή δυναμικής τεχνικής ανάλυσης στο τριετές κρατικό ομόλογο.


Ξεκινάμε την ανάλυσή μας, αναπαράγοντας το εβδομαδιαίο και το ημερήσιο bar chart της απόδοσης στη λήξη μέσα σε ένα διάγραμμα χωρισμένο σε δύο ίσα μέρη. Στο κεντρικό εβδομαδιαίο bar chart έχουμε προσαρμόσει το επιλεγμένο μοντέλο δεικτών (αριστερό τμήμα του γραφήματος 4). Παρατηρούμε ότι τόσο ο στοχαστικός momentum όσο και ο MACD έχουν ενεργοποιήσει πολύ ισχυρό καθοδικό σήμα αρνητικής απόκλισης σε σχέση με την διαφαινόμενη ανοδική τάση των τιμών. Όσο αφορά στις λωρίδες του Bollinger, η απόκλιση μεταξύ των δύο ακραίων λωρίδων είναι ασυμμετρική με οριζοντιοποίηση της κάτω λωρίδας. Οι τρεις αυτές παρατηρήσεις δείχνουν ότι έχουμε μια σαφή κάμψη της μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης της απόδοσης στη λήξη και βρισκόμαστε σε περιοχή πιθανής αντιστροφής της.
Στο βραχυπρόθεσμο (γρήγορο) ημερήσιο γράφημα (δεξί τμήμα του γραφήματος 4) έχουν ενεργοποιηθεί πτωτικά τεχνικά σήματα με αρνητική απόκλιση στο στοχαστικό momentum, ενώ έχει προσεγγιστεί η κάτω λωρίδα του Bollinger. Παράλληλα, παρατηρούμε στένεμα των λωρίδων Bollinger, γεγονός που μας προδεάζει για συσσώρευση δυνάμεων προς ισχυρή εκτόνωση με πιθανότερη την πτωτική κατεύθυνση. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση του εβδομαδιαίου και του ημερήσιου bar chart γίνεται φανερό πως η ημερήσια ανοδική τάση της τριετούς απόδοσης στη λήξη έχει πλέον τερματιστεί οριστικά και η αγορά ετοιμάζεται να αναπτύξει μια νέα καθοδική δυναμική, ενώ και η ισχύουσα μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση έχει εισέλθει σε φάση πιθανής αντιστροφής της.
Ανεξαρτήτως, όμως, της σταθερής ανοδικής τάσης του αργού μηνιαίου bar chart, υπάχουν δύο βασικά στοιχεία σε αυτή τη φάση που δεν μας επιτρέπουν ακόμα να ενεργοποιήσουμε επιθετική αγορά του τριετούς κρατικού ομολόγου. Πρώτον, στο εβδομαδιαίο γράφημα ο ενδιάμεσος κινητός μέσος των 20 εβδομάδων του συστήματος των λωρίδων Bollinger δεν έχει ακόμα διασπαστεί καθοδικά και αποτελεί μια σημαντική στήριξη για την απόδοση στη λήξη (επίπεδο στήριξης 6,55%) και άρα μια περιοχή αναχαίτισης μιας πιθανής πτωτικής κίνησης του ημερησίου bar chart. Δεύτερον, στο ημερήσιο γράφημα δεν έχουμε ακόμα πιστοποιήσει μια βίαιη διάτρηση της κάτω λωρίδας Bollinger από την απόδοση στη λήξη του ομολόγου, ώστε να ενεργοποιηθεί το πολύ ισχυρό αυτό καθοδικό τεχνικό σήμα. Μόλις αυτά τα δύο «εμπόδια» υπερσκελιστούν με πτωτικούς τους δείκτες MACD και στοχαστικό momentum του εβδομαδιαίου bar chart, τότε ο επενδυτής θα πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα την εντολή αγοράς του τριετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς, χωρίς να παρεμποδίζεται από την ανοδική τάση του αργού μηνιαίου bar chart.
Το μηνιαίο bar chart παρακάμπτεται, καθώς η δυναμική καθοδική τάση του ημερησίου γραφήματος θα μετακυλιστεί και στη συχνότητα του εβδομαδιαίου κεντρικού γραφήματος με τη μορφή πλαγιωπτωτικής τουλάχιστον τάσης, γεγονός που μας επιτρέπει να τοποθετηθούμε για το χρονικό ορίζοντα του ενός μηνός. Ακόμα και εάν αυτή η προβλεπόμενη κίνηση υποχώρησης της εβδομαδιαίας απόδοσης στη λήξη αποτελέσει μια απλή διόρθωση της ανοδικής τάσης του μηνιαίου γραφήματος, θα είναι αρκετή για να ικανοποιήσει το συγκεκριμένο επενδυτή που θέλει να αξιολογήσει την επιλογή του μετά από ένα ακριβώς μήνα (και όχι μετά από ένα τρίμηνο, όπως θα έδειχνε το μηνιαίο bar chart). Εφόσον, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό το γιατί έχουμε την «πολυτέλεια» να παρακάμψουμε σε αυτή τη φάση τη μακροπρόθεσμη ανοδική τάση του μηνιαίου bar chart, προχωράμε σε εντοπισμό των συνθηκών εισόδου στην αγορά.


 


3. Λήψη αρχικής θέσης.


Το γράφημα ενεργοποιήσης της εντολής αγοράς του ομολόγου θα είναι το ημερήσιο bar chart, καθώς εκεί περιμένουμε πρώτα να αναπτυχθεί ο σχηματισμός διάσπασης της κάτω λωρίδας του Bollinger και μετά να επανεξετάσουμε συνολικά την κατάσταση. Παρακολουθούμε, λοιπόν, τη διαμόρφωση των ημερησίων δεικτών μας με το άνοιγμα κάθε νέας συνεδρίασης μέχρι να εντοπίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Πράγματι, μια ακριβώς εβδομάδα μετά, και συγκεκριμένα στις 2 Ιουνίου του 2003, η ημερήσια απόδοση στη λήξη διασπά πτωτικά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την κάτω λωρίδα του Bollinger με επιταχυνόμενη πτώση (δεξί τμήμα του γραφήματος 5) και διαγράφοντας νέο ενδοσυνεδριακό χαμηλό. Η συμμετρική διεύρυνση των δύο λωρίδων κατά τη φάση της πτωτικής τους διάσπασης και η αρνητική κλίση του ενδιάμεσου κινητού μέσου όρου επιβεβαιώνει την ισχύ της νέας ημερήσιας πτωτικής τάσης. Αυτά μας επιτρέπουν να αγνοήσουμε το ανοδικό υπερπωλημένο σήμα του στοχαστικού momentum κατά την ίδια ακριβώς συνεδρίαση. Ταυτόχρονα, κατά την ίδια ημέρα ενεργοποίησης του ισχυρού πτωτικού σήματος του ημερησίου bar chart, στο κεντρικό εβδομαδιαίο bar chart (αριστερό τμήμα του γραφήματος 5) έχει διασπαστεί πτωτικά η στήριξη του ενδιάμεσου κινητού μέσου όρου και παραμένουν σε ισχύ οι αρνητικές αποκλίσεις των MACD και στοχαστικού momentum. Οι ενδείξεις αυτές, λοιπόν, είναι απαραίτητες και ικανές να ενεργοποιήσουν την εντολή αγοράς του τριετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς, καθώς ξεκινά μια περίοδος κεφαλαιακών κερδών με αρχικό ορίζοντα εκτίμησης τον ένα μήνα. Το επίπεδο εισόδου στην αγορά ομολόγων γίνεται με τριετή απόδοση στη λήξη ίση με 6,5%.
Εκτός, όμως, από την ενεργοποίηση συγκεκριμένου πτωτικού τεχνικού σήματος στα δύο γραφήματα, μπορούμε να εκτιμήσουμε και τον πρώτο στόχο τον οποίο ενδέχεται να προσεγγίσει η απόδοση στη λήξη. Πρόκειται για τη στήριξη της εβδομαδιαίας κάτω λωρίδας του Bollinger, μέχρι την οποία αναμένεται να υποχωρήσει σε πρώτη φάση η απόδοση στη λήξη. Η στήριξη αυτή βρίσκεται στην περιοχή του 6,24%. ’ρα ο πρώτος μας στόχος είναι η μείωση της απόδοσης στη λήξη κατά 26 τουλάχιστον μονάδες βάσης σε διάστημα δύο έως και τεσσάρων εβδομάδων (βάσει της χρονικής συχνότητας ανάλυσης του εβδομαδιαίου bar chart).
Έχοντας θέσει το στόχο της επενδυτικής μας κίνησης πρέπει να προσδιορίσουμε και τη συνθήκη κλεισίματος της ομολογιακής θέσης σε περίπτωση αντίθετης και μη προσδοκόμενης αντίδρασης της αγοράς (stop-loss order). Για όσο χρονικό διάστημα το κεντρικό εβδομαδιαίο γράφημα δεν εμφανίζει ισχυρά χαρακτηριστικά καθοδικής τάσης (αρνητική κλίση του κινητού μέσου) θα χρησιμοποιήσουμε ως συνθήκη stop-loss την περίπτωση ανοδικής διάσπασης του ενδιάμεσου κινητού μέσου του ημερησίου bar chart για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση. Μόλις όμως η ισχυρή πτωτική τάση πιστοποιηθεί μέσα στο εβδομαδιαίο bar chart, θα μεταθέσουμε τη διαχείριση της συνθήκης stop-loss στα πλαίσια του γραφήματος αυτού.
Το γράφημα 6 απεικονίζει σε μεγέθυνση το ημερήσιο bar chart του γραφήματος 5 και δείχνει τα σημεία εισόδου στην αγορά ομολόγων και συνθήκης stop-loss. Παρατηρούμε πως από το σημείο 1 έως και το σημείο 2, οι λωρίδες του Bollinger στενεύουν σημαντικά σε σχέση με το ιστορικό τους πλάτος, δείχνοντας τη συσσώρευση (ανοδικών ή καθοδικών) δυνάμεων στην αγορά. Η δεύτερη κατά σειρά διάτρηση της κάτω λωρίδας στο σημείο 4 και η διάσπαση του προηγούμενου ενδοσυνεδριακού χαμηλού του σημείου 3 σε συνάρτηση με τη συμμετρική απόκλιση μεταξύ των λωρίδων, δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκε εντατική συσσώρευση καθοδικών δυνάμεων μεταξύ των σημείων 1 και 2. Ταυτόχρονα, το ανοδικό σήμα του στοχαστικού momentum μέσα στην υπερπωλημένη ζώνη του δεν ανατρέπει την ενεργοποίηση των ισχυρών πτωτικών σημάτων, καθώς η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε κατάσταση τάσης. Συνεχίζεται.

  Περιεχόμενα
Editorial
Προτάσεις αγοράς / Χρηματιστήριο
Αφιέρωμα : Ελληνική επιχειρηματικότητα
Αφιέρωμα : Καταθετικά προϊόντα - Στο επίκεντρο όσο ποτέ
Αφιέρωμα : Kαλοκαιρινές αποδράσεις
Άρθρο : Η επιστροφή του κύκλου
Άρθρο : ΚLEEMAN το "διαμάντι" απ' το Κιλκίς
Άρθρο : Η πειρατεία λογισμικού πλήττει την ελληνική οικονομία και στερεί νέες θέσεις εργασίας
Άρθρο : Κύπρος - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των επιχειρηματικών σήριαλ
Άρθρο : Το project της προσέλκυσης βορειοευρωπαίων για ημιδιαμονή στην Ελλάδα
Άρθρο : Κατά πόσο συμφέρει ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
Άρθρο : Τρόποι "διάγνωσης" των λογιστικών παρεμβάσεων
Άρθρο : Εφαρμογή δυναμικής τεχνικής ανάλυσης ομολόγων
Ανασκόπηση : Επενδύσεις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων
Ταμείο : Το δύσκολο έργο της νέας κυβέρνησης!

 Όροι και προϋποθέσεις του site