Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2012-Ιανουάριος 2013_τ.388                              


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟ GROSS NATIONAL HAPPINESS


Η ευτυχία ως δείκτης μέτρησης της επιτυχίας των κρατών και των επιχειρήσεων, καθώς και η υιοθέτηση ποιοτικών δεικτών σε μοντέλα μέτρησης της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των λαών, έρχονται δυναμικά στο προσκήνιο και αλλάζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αντιλαμβάνονται την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής ΕυθύνηςH μέτρηση της ευτυχίας γίνεται μέσω του World Happiness Report του ΟΗΕ και του Better Life Index του ΟΟΣΑ. Για να μετρηθεί η ευτυχία, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες: α) οι αντικειμενικοί στόχοι της ευτυχίας, που σχετίζονται με το ΑΕΠ, την ανεργία και άλλους παρεμφερείς δείκτες και β) οι υποκειμενικοί στόχοι της ευτυχίας, το να ερευνήσουμε δηλαδή τι θεωρούμε ως καλή ζωή και να συγκεντρώσουμε στατιστικά στοιχεία για το τι τελικά καθιστά κάποιον ευτυχισμένο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι «η φροντίδα της ζωής και της ευτυχίας είναι το μόνο μόνιμο αντικείμενο της καλής διακυβέρνησης. Συχνά οι πολιτικοί συνδέουν λανθασμένα την οικονομία με την ευτυχία, καθώς όπως έχει διαπιστωθεί όταν το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αυξάνεται, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι ανισότητες. Επιπροσθέτως, η άνοδος του ΑΕΠ δε σχετίζεται με τους δείκτες καλής διαβίωσης των πολιτών. Σύμφωνα με στοιχεία για την παγκόσμια ευτυχία, πρώτη στη λίστα των πιο ευτυχισμένων χωρών είναι η Κόστα Ρίκα και δεύτερη η Δανία, ενώ στο σύνολο των 121 χωρών η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση. Βασικοί παράγοντες για την ευτυχία είναι:
• Η προσπάθεια αύξησης του ΑΕΠ να μη γίνεται με κάθε τίμημα (προς ζημία της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των ηθικών αρχών κ.λπ.)
• Πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας
• Μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας
Η Δανία θεωρείται η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη ευτυχίας στην Ευρώπη και η δεύτερη παγκοσμίως. Οι Δανοί είναι ίσως οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για τους ακόλουθους λόγους:
• Τα ποσοστά δημόσιας διαφθοράς είναι ιδιαίτερα χαμηλά
• Υπάρχει υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, αλλά και στη σχέση πολιτών και κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με έρευνα, το 89% των Δανών δηλώνει ότι εμπιστεύεται την Πολιτεία και τις δημόσιες αρχές, όταν ο μέσος όρος, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι 59% και στην Ελλάδα είναι 40%.
• Υπάρχει πολιτική ελευθερία και οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι ελέγχουν τη ζωή τους
• Ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
• Συνθήκες που εξασφαλίζουν την οικονομική και επαγγελματική εξέλιξη των πολιτών, ανεξάρτητα από την οικονομική – κοινωνική κατάσταση και το φύλο τους
• Αν και η φορολογία είναι υψηλή, οι πολίτες απολαμβάνουν δημόσιες υπηρεσίες που τους ικανοποιούν


ΤΟ GROSS NATIONAL HAPPINESS
Η έννοια του Gross National Happiness (Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία) μπορεί σύμφωνα με τους ειδικούς να εφαρμοστεί στα σύγχρονα κράτη του δυτικού κόσμου. Από τη δεκαετία του 1970 έχει παρατηρηθεί ότι ενώ σε μια κοινωνία οι πλουσιότεροι είναι πιο ευτυχισμένοι από τους φτωχότερους, ωστόσο, σε επίπεδο κράτους όταν βελτιώνεται το ΑΕΠ, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυξάνεται το γενικότερο επίπεδο ευτυχίας. Δηλαδή η συσχέτιση του ΑΕΠ και της ευτυχίας δεν είναι γραμμική, καθώς ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεσολαβούν θεσμοί όπως το κοινωνικό κράτος και η οικογένεια. Η κρίση έχει βοηθήσει ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συζήτηση για την καταμέτρηση στοιχείων και για την τεκμηρίωση.
Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες που κατατάσσουν τις χώρες ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών, η Ελλάδα κατέχει την πεντηκοστή θέση. Οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με το επίπεδο ικανοποίησης στην εργασία είναι: το επίπεδο εισοδήματος, ο συγκρίσιμος μισθός σε σχέση με άτομα που έχουν παρόμοια θέση ή προσόντα, οι ώρες εργασίας, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία και οι εργασιακές συνθήκες (προοπτικές, ποιότητα επίβλεψης κ.λπ.).
Οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία θετικού - ευτυχισμένου εργασιακού περιβάλλοντος είναι η καλλιέργεια κουλτούρας εθελοντισμού στους εργαζόμενους, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συντροφικότητας. Αναμφίβολα, υπάρχει σχέση ανάμεσα στην οικονομική ευμάρεια και την ευτυχία, που είναι ωστόσο πιο έντονη στις αναπτυσσόμενες από ότι στις ανεπτυγμένες χώρες.


ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με αυτήν.
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τίθενται και επιτυγχάνονται οι εταιρικοί στόχοι, υιοθετούνται συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια και προάγεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
Σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς κώδικες και τις βέλτιστες πρακτικές, έχει θεσπίσει ένα πλήρες και σύγχρονο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης το οποίο περιλαμβάνει:
-Σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων όλων των μετόχων.
-Διασφάλιση κατάλληλης σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου που να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας και σαφούς διαχωρισμού αρμοδιοτήτων από τα όργανα διοίκησης.
-Δημιουργία οργάνων διοίκησης με σαφείς ρόλους, που εξισορροπούν τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών με τις απαιτήσεις, τη φύση και το εύρος των εταιρικών δραστηριοτήτων.
 -Καθορισμό συστημάτων ανταμοιβών, αξιολόγησης και ανάπτυξης, τέτοιων ώστε να προσελκύουν και να διατηρούν στελέχη με ικανότητες να επιτυγχάνουν την απόδοση που απαιτείται από τους μετόχους.
-Υποστήριξη της διαφάνειας, ακεραιότητας και υπευθυνότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
-Ανάπτυξη συγκεκριμένων εταιρικών διαδικασιών που απεικονίζουν τον τρόπο καθημερινής εργασίας και διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που να λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες διαχείρισης κινδύνων.
 -Ικανοποίηση των αναγκών για ορθή, έγκαιρη και επαρκή παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο σχετικά με την πορεία της επιχείρησης.
 -Ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.
Ειδικότερα, η υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει και την ευαισθητοποίηση όλων των υπαλλήλων της κάθε εταιρείας αλλά και ομίλου στη σωστή διαχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή τους και στην απαγόρευση χρήσης τους για την αποκόμιση ίδιου οφέλους. Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και πρακτικές, καλούνται όλοι, να διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και στις σχέσεις τους με τις δημόσιες αρχές και το κοινό εν γένει.
Τέλος, η εταιρεία που σέβεται τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης προωθεί τη συνεργασία με τους πελάτες της και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της και συζητώντας σε βάθος όλες τις σημαντικές αποφάσεις ή τυχόν τροποποιήσεις των κανονισμών της.


Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πάντως στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις με έντονη κοινωνική δραστηριότητα σε τομείς όπως: προστασία φυσικού περιβάλλοντος, φιλανθρωπία, ΑΜΕΑ, ΜΚΟ, εκστρατείες κατά του καπνίσματος, AIDS κ.λπ.
Για παράδειγμα ο όμιλος OTE  εδώ και 11 χρόνια υλοποιεί μεταξύ άλλων το πρόγραμμα  «Υποτροφίες ΟΤΕ – COSMOTE». Το πρόγραμμα αφορά σε πρωτοετείς φοιτητές από συγκεκριμένους νομούς, οι οποίοι εισάγονται σε πανεπιστήμια μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι κοινωνικά και οικονομικά και επικεντρώνονται στα χαμηλά εισοδήματα, στα προβλήματα υγείας, σε μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ. Κάθε υποτροφία είναι ύψους 15.000 ευρώ, τα οποία δίνονται σε δύο δόσεις κατά την τετραετή διάρκεια της φοίτησης των δικαιούχων. Από το 2002 έχουν δοθεί υποτροφίες σε 106 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ άλλα 231 έχουν λάβει 1500 ευρώ στο πλαίσιο τιμητικής διάκρισης. Ο ΟΤΕ δεσμεύεται για την αύξηση του αριθμού των υποτροφιών ώστε να συμπεριλαμβάνουν όσο περισσότερους νομούς ανά την Ελλάδα μπορούν.
Επίσης τα Ελληνικά Πετρέλαια προσπαθούν να συμβάλουν στη δύσκολη σημερινή προσπάθεια και να βελτιώσουν αυτό που λέγεται ΕΚΕ στον ελληνικό χώρο. Διατηρούν στενές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ είναι χαρακτηριστικό το ότι στην παγκόσμια κοινότητα υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών, καθώς οι εργαζόμενοι επιλέγουν πού θα εργαστούν ανάλογα και με το φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ της εταιρείας. Τα «Ελληνικά Πετρέλαια» έχουν τέσσερις πυλώνες σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ:
o Προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις από την παραγωγή τους
o Ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες (θέσεις εργασίας, αγαθά, υπηρεσίες)
o Υποστηρίζουν την υγεία, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, τις ευπαθείς ομάδες
o Εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό τον πολιτισμό, το πράσινο, τα έργα υποδομής κ.λπ.
Ο όμιλος Interamerican δραστηριοποιείται στην ΕΚΕ με πέντε πεδία δράσης τα οποία είναι:
o Διακυβέρνηση
o Αγορά
o Εργαζόμενοι
o Κοινωνία
o Περιβάλλον


Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Σύμφωνα με την Interamerican η σημασία της μέτρησης, η οποία βοηθά να ορίσουμε τεχνικά την ΕΚΕ, είναι μεγάλη αλλά  η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι τεχνικό ζήτημα, καθώς συνδέεται με ηθικές αξίες και ξεπερνά τα τυποποιημένα μοντέλα της κανονιστικής συμμόρφωσης. Η ευτυχία, όπως και η εταιρική υπευθυνότητα, δεν ορίζεται αυστηρά, γιατί αυτό θα την περιόριζε σημαντικά. Η Solvency II, δίνει κατευθύνσεις, υπάρχει το ζήτημα των προϊόντων που πρέπει να καλύπτουν με πιο προσιτό τρόπο τις ανάγκες των καταναλωτών, ενώ πρέπει να διασφαλιστούν θέσεις αλλά και συνθήκες εργασίας.
Επίσης η Interamerican δίνει ιδιαίτερη σημασία στον όρο της «αειφόρου ασφάλισης», καθώς αποτελεί τη μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που είναι μέλος στο πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ. Οι δράσεις ΕΚΕ της Interamerican είχαν το 2011 συνολικό προϋπολογισμό 302.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6% επί των κερδών της.
Η Novartis είναι από τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν ιδιαίτερα την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη. Πεποίθηση της εταιρείας είναι ότι το φάρμακο δεν είναι ένα απλό καταναλωτικό προϊόν, αλλά είναι και ένα κοινωνικό αγαθό. Η Novartis είναι μια ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως, καθώς δραστηριοποιείται σε 140 χώρες, ενώ στην Ελλάδα απασχολεί 600 εργαζόμενους, και η χρηματιστηριακή της αξία την κατατάσσει στην 35η θέση όλων των εταιρειών παγκοσμίως.
Η Novartis δεν θέλει να είναι γνωστή μόνο ως φαρμακευτική εταιρεία, αλλά και για την κοινωνική και εταιρική της υπευθυνότητα. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες για να δει το σημείο στο οποίο βρίσκεται και προέκυψε ότι το στάδιο αυτή τη στιγμή είναι μεταβατικό, δηλαδή εξελίσσεται από τις δωρεές στην πλήρη ενσωμάτωση της ΕΚΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας.


ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Ο όμιλος Μυτιληναίος εξελίσσει και αυτός τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από τη φιλανθρωπία στη στρατηγική και επιχειρησιακή πρακτική. Ο όμιλος Μυτιληναίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ευρώπη στον κλάδο του, με ετήσια έσοδα 1,57 δισ. ευρώ, και παράγει κοινωνικό προϊόν ύψους 300 εκατ. ευρώ, με πάνω από 100 δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Ο όμιλος περνάει από το στάδιο της χορηγίας σε δράσεις μέσα από ένα συγκεκριμένο πρίσμα στρατηγικής. Χαρτογραφεί όσα λένε οι κοινωνικοί του εταίροι και κάνει έρευνες για να δει αν αυτό που έχει χαρτογραφήσει υπάρχει στην πραγματικότητα. Έχει, για 5η συνεχόμενη χρονιά, δημοσιεύσει κοινωνικό απολογισμό, ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο b και έχει στόχο να τον αναβαθμίσει σε επίπεδο a, με βάση διεθνείς πιστοποιήσεις, το συντομότερο δυνατό.
Η Vodafone, από την πλευρά της με στόχο την ουσιαστική ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις, παραμένει προσηλωμένη στις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και παρουσίασε για δέκατη συνεχή χρονιά τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στην περίοδο Απρίλιος 2011-Μάρτιος 2012. 
Έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα προγράμματα, που εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί υπεύθυνα και να κάνει αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα αξιοποιεί πιο συστηματικά την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
Τα προγράμματα της Vodafone που ξεχώρισαν την περίοδο αυτή, είναι:
-Οι υπηρεσίες Έλεγχος Κόστους και Έλεγχος Χρήσης, μέσω των οποίων η εταιρεία προστατεύει τους συνδρομητές της από ανεπιθύμητες χρεώσεις, καθώς τους ενημερώνει για το υπόλοιπο του προγράμματος χρήσης τους, ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν οι ίδιοι, οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, τον έλεγχο της χρήσης του κινητού τους και κατά συνέπεια τον έλεγχο του τι πληρώνουν.
-Η υπηρεσία ελέγχου κατανάλωσης φυσικού αερίου SmartEcometer Gas, δίνει τη δυνατότητα για την αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο της κατανάλωσης φυσικού αερίου, από οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές και προσφέρει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν προβλήματα λειτουργίας και σωστό προγραμματισμό κατανάλωσης, αποφεύγοντας την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.
-H αξιοποίηση της τεχνολογίας της κινητής επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, μέσα από το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής που εφαρμόζει η εταιρεία για 7 συναπτά έτη, σε  απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας, με στόχο την επέκτασή του σε ακόμα περισσότερες απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
-Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια γραφείων, με αποτέλεσμα την αποτροπή εκπομπής στην ατμόσφαιρα, περισσότερων από 45.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.
 Η δημιουργία της Iστοσελίδας vodafone.gr/bsafeonline, στο πλαίσιο του προγράμματος bsafeonline που εφαρμόζει η εταιρεία από το 2005,  με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωση των γονέων και όλων όσων ασχολούνται με παιδιά και εφήβους για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.
-Η υλοποίηση, για δεύτερη συνεχή χρονιά του προγράμματος Vodafone World of Difference μέσω του οποίου η Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με όραμα και πάθος  να εργαστούν για ένα έτος στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους.
Ο 10ος  Απολογισμός της Vodafone, κατατάσσεται για 3η συνεχή χρονιά μετά από έλεγχο ανεξάρτητου φορέα, στο επίπεδο εφαρμογής Α+ των δεικτών GRI, και το περιεχόμενο του διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Πρότυπο ΑΑ1000, ώστε να ανταποκρίνεται στις αρχές της συμμετοχικότητας, ουσιαστικότητας και ανταπόκρισης.


ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Eurobank βράβευσε και φέτος 394 αριστούχους μαθητές και μαθήτριες  για το σχολικό έτος 2011 – 2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία». Η εκδήλωση είχε πανηγυρικό χαρακτήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων του Προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου από το 2003 έχουν βραβευτεί 11.800 αριστούχοι μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα. Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο ποιητής κ. Μάνος Ελευθερίου
Με το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», η Eurobank επιβραβεύει κάθε χρόνο τους αριστούχους αποφοίτους με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από κάθε Λύκειο της χώρας, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό.
Στην φετινή  εκδήλωση βραβεύτηκαν μαθητές και μαθήτριες από την Αττική και από τα νησιά του Αιγαίου που σπουδάζουν στην Αθήνα ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ανάλογες τελετές βράβευσης σε όλες της περιφέρειες της χώρας.
Η Wind παρέδωσε χρηματικό ποσό στην ΕΛΕΠΑΠ ως επίσημος χορηγός & ονομαστικός χορηγός στους Αγώνες δρόμου των 5 & 10χλμ., του 30ου Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Η εταιρεία για τη στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ ενεργοποίησε μια σειρά «μηχανισμών», πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των αγώνων, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει το ποσό των 50.000 ευρώ για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Την επιταγή με το ποσό που συγκεντρώθηκε είχαν τη χαρά να παραδώσουν οι ίδιοι οι πρεσβευτές της WIND Running Team στην πρόεδρο και τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής τους, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
Επιπρόσθετα, η Wind έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους δρομείς του 30ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών να συνεισφέρουν στην ΕΛΕΠΑΠ. Για κάθε έναν από τους 26.000 δρομείς της διοργάνωσης που πέρασαν κάτω από την «Αψίδα Αγάπης» με τη σήμανση «I like WIND - Πάτα like και πρόσφερε» η οποία βρίσκονταν επί της λεωφόρου Βας. Σοφίας, η Wind δώρισε 1 ευρώ στην ΕΛΕΠΑΠ.  
Η Coca-Cola για πέμπτη συνεχή χρονιά, βρέθηκε κοντά στα «Παιδικά Χωριά SOS», διοργανώνοντας μια μαγική χριστουγεννιάτικη γιορτή. Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, η μάρκα προσκάλεσε πάνω από 70 παιδιά να απολαύσουν όλοι μαζί τη μαγεία των Χριστουγέννων, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν λόγοι για να πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Η Coca-Cola ετοίμασε ένα χιονισμένο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, στο οποίο τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με δημιουργικές δραστηριότητες, αλλά και να απολαύσουν μοναδικές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές. Στη συνέχεια, οι NEBMA και η Alessandra Rassimov τραγούδησαν τις επιτυχίες τους αλλά και τα κάλαντα παρέα με τα παιδιά, γεμίζοντας το χώρο μελωδίες. Ο ενθουσιασμός των παιδιών κορυφώθηκε φυσικά με την εμφάνιση του Άγιου Βασίλη, που ήταν εκεί όπως κάθε χρόνο για να μοιράσει δώρα στα παιδιά και να φωτογραφηθεί μαζί τους.
Αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά των «Παιδικών Χωριών SOS» στο να προσφέρουν αγάπη και φροντίδα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, η Coca-Cola βρίσκεται εδώ και χρόνια δίπλα στην προσπάθειά τους. Εκτός από τη διοργάνωση της μαγικής γιορτής, η Coca-Cola προχώρησε και φέτος στην οικονομική ενίσχυση των «Παιδικών Χωριών SOS», αποδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό της στο έργο τους, αλλά και στέλνοντας ένα μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας.


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ENERGY MONEY CONFERENCE 2012
ΒΡΑΒΕΙΑ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ MEVACO
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ OLYMPIA DEVELOPMENT
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site