Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2013-τ.390                              

SPACE HELLAS: ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013


Στη μείωση της έκθεσης της σε δημόσια έργα με αμφίβολη χρηματοδότηση και στην υλοποίηση σημαντικών έργων του ιδιωτικού τομέα μέσα στο 2012, οφείλεται η θετική πορεία της Space Hellas σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας Γιάννη Δουλαβέρη.Ο κ. Δουλαβέρης τονίζει ότι η ολοκλήρωση των έργων αύξησε τις εισπράξεις άρα και τη ρευστότητα της εταιρείας, που σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και των πληρωθέντων τόκων λόγω μείωσης δανεισμού που επιτεύχθηκε βελτίωσαν το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Space Hellas δεν θα συμμετέχει σε δημόσια έργα στο μέλλον καθώς τα έργα που θα συνδέονται με το ΕΣΠΑ θα έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Σε ότι αφορά το 2013 ο κ. Δουλαβέρης θεωρεί ότι θα είναι μία δύσκολη χρονιά που όμως προς το τέλος της θα αρχίσουν να διαφαίνονται θετικές τάσεις για την οικονομία. Προβλέπει σταθερό τζίρο για το 2013, αλλά βελτίωση του μικτού κέρδους και του καθαρού προ φόρων εξαιτίας της μείωσης εξόδων δανεισμού.
Αύξηση κατά 12,2% παρουσίασε ο ενοποιημένος τζίρος της Space Hellas για το 2012 και ανήλθε στα € 48,5 εκ. έναντι € 43,2 εκ. το 2011.
Η αύξηση αυτή μεταφέρθηκε τόσο στα μεικτά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11% σε € 14,5 εκ. το 2012 έναντι  € 13 εκ. το 2011, όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 23,7% και έκλεισε σε € 4,6 εκ. το 2012 έναντι  € 3,7 εκ. το 2011.
Συνεπεία της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8% σε € 450 χιλ. το 2012 έναντι € 416 χιλ το 2011 και τα κέρδη μετά  φόρων αυξήθηκαν κατά 39% σε € 317 χιλ. το 2012 έναντι € 228 χιλ το 2011.
Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση του τζίρου και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαιτέρα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα € 14,5 εκ. το 2012 έναντι € 18 εκ. το 2011.
Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 7,6 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού και στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία έκλεισαν στα € 4,1 εκ. το 2012 έναντι € 1,7 εκ. το 2011, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου το 2013.
Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα € 47,5 εκ. το 2012 έναντι € 42,4 εκ. το 2011, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 4,4 εκ. το 2012 έναντι € 3,4 εκ. το 2011. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2012 ανήλθαν σε € 375 χιλ. έναντι € 74 χιλ. το 2011 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2012 ανήλθαν σε  € 201 χιλ. έναντι  € -83 χιλ. το 2011.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και κυρίως  των μακροπρόθεσμων δανείων το 2012, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγορά  της εταιρίας «SPACE TEXNIKH-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ταυτόχρονα, η εξαγορά αυτή αύξησε σημαντικά το πάγιο ενεργητικό του Ομίλου και συγκεκριμένα την ακίνητη περιουσία του με κτιριακές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου και αποτυπώνονται στην τρέχουσα εύλογη αξία τους.
Αναφορικά με τη μείωση που παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια από € 15 εκ. το 2011 σε € 13,3 εκ. το 2012, αυτή προκύπτει από την επανεκτίμηση των ακινήτων, η οποία και αποτύπωσε τις αξίες τους σε σημερινές τιμές.


FOURLIS
ΚΑΜΨΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 2012


Παρά την κλιμάκωση της ύφεσης, ο Όμιλος Fourlis επιδιώκει με προσεκτικές κινήσεις την διαμόρφωση πλαισίου για την αναπτυξιακή προοπτική του, με σημεία αναφοράς τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διασφάλιση της ρευστότητας.


 


Ζημιές, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, 11,3 εκατ. εμφάνισε ο όμιλος Fourlis το 2012, έναντι κερδών 2,3 εκατ. το 2011. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη δραματική περικοπή του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, η οποία έχει επιφέρει μεγάλη «βουτιά» στην κατανάλωση και τις λιανικές πωλήσεις.
Τα καταστήματα ΙΚΕΑ που διαχειρίζεται ο όμιλος σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία (επτά τον αριθμό) σημείωσαν πτώση τζίρου ύψους 8,7% σε σχέση με το 2011, ο οποίος ανήλθε σε 286,5 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος παρουσίασε πωλήσεις 420,3 εκατ., μειωμένες κατά 3,6%. Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 11,7 εκατ. έναντι κερδών 4,1 εκατ. το 2011.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 20,1 εκατ. (€ 28,0 εκατ. το 2011). Στις Ζημίες προ φόρων έχει συμπεριληφθεί ποσό € 2,9 εκατ. λόγω απομείωσης της  αξίας σε επενδυτικό ακίνητο του Ομίλου.
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 286,5 εκατ. το 2012 μειωμένες κατά 8,7% σε σχέση με το 2011. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το EBITDA έφθασε τα € 18,1 εκατ. έναντι € 24,4 εκατ. το 2011 ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων € 2,0 εκατ. έναντι κερδών € 7,9 εκατ. το 2011. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2012 λειτούργησε στη Ρόδο και σημείο παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση καταναλωτών στην περιοχή.
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 17,2% σε σχέση με το 2011, στα € 106,3 εκατ. κυρίως λόγω της νέας δραστηριότητας στην Τουρκία. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA € 6,1 εκατομμύρια σε σχέση με € 4,3 εκατ. το 2011, ενώ οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 951 χιλ. έναντι ζημιών € 1,9 εκατ. το 2011. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 85 καταστήματα Intersport συνολικά, (Ελλάδα 39, Ρουμανία 22, Τουρκία 17, Βουλγαρία 4 και Κύπρο 3) έναντι 77 στο τέλος του 2011.
Τέλος, η δραστηριότητα χονδρικής ηλεκτρικών ειδών, παρουσίασε πωλήσεις € 24,1 εκατ. το 2012 και ζημιές προ φόρων € 2,9 εκατ.
Παρά την κλιμάκωση της ύφεσης, ο Όμιλος Fourlis επιδιώκει με προσεκτικές κινήσεις την διαμόρφωση πλαισίου για την αναπτυξιακή προοπτική του, με σημεία αναφοράς τη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διασφάλιση της ρευστότητας.


ALPHATRUST
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 2012


Λειτουργώντας με αξιοπιστία σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον, η AlphaTrust πετυχαίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά να προχωρήσει τις εργασίες της και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών της, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους Μετόχους της και την ευρύτερη κοινότητα.


 


Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα μεγέθη, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 6,17 εκατομμύρια ευρώ έναντι 5,90 εκατομμυρίων ευρώ κατά το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4,6%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του ομίλου ξεπέρασαν τα 8,03 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1,32 εκ. ευρώ πέρυσι, καθώς περιλαμβάνουν έσοδο ύψους 7,04 εκ. ευρώ που αφορά στην πώληση της δραστηριότητας της Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας Βρετανών πελατών της θυγατρικής της στο Ηνωμένο Βασίλειο Taylor Young Investment Management Ltd. Το έσοδο αυτό αφορά μη επαναλαμβανόμενη συναλλαγή και δεν έχει εισπραχθεί στο όλο, εκτιμάται όμως ότι δεν θα διαφέρει σημαντικά κατά την ολοκλήρωση της πώλησης.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,75 εκ. ευρώ έναντι 622 χιλ. ευρώ κατά το 2011.
Ο κύκλος εργασιών για την εταιρεία ανήλθε σε 1,86 εκ. ευρώ , παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 2,7%. Η εταιρία κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους ύψους 2,36 εκ. ευρώ κυρίως λόγω της απομείωσης της επένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνυπολογιζομένων των μεταβολών στα αποθεματικά εύλογης αξίας το ποσό των ζημιών μειώνεται στα 1,6 εκ. ευρώ.
Η πώληση της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε τη ρευστότητα της εταιρείας, ενώ η μεταβολή του νομικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα στην Ελλάδα βελτιώνει την αποδοτικότητα δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας. Λειτουργώντας με αξιοπιστία σε ένα δύσκολο και ευμετάβλητο περιβάλλον, η AlphaTrust πετυχαίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά να προχωρήσει τις εργασίες της και παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών της, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους Μετόχους της και την ευρύτερη κοινότητα.
Η  Alpha Trust αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών. Με ιστορία άνω των 25 ετών, η εταιρεία διακρίνεται για τη συνέπεια, την καινοτομία και την αριστεία.


 


 


  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
GENERICS CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site