Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2013-τ.391                              

ΝΗΡΕΑΣ
ΑΝΟΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ


Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Νηρέα αυξήθηκαν κατά 2.7%, σε 202,2 εκατ. ευρώ, τροφοδοτούμενες από την άνοδο των εξαγωγών και των πωλήσεων ψαριών.


Οι πωλήσεις ψαριών ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,5%, λόγω της συνεχιζόμενης δυναμικής αύξησης των πωλήσεων στις νέες αγορές. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 155,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5%.
Και κατά το 2012, ο Όμιλος συνέχισε την πολιτική μείωσης του τραπεζικού δανεισμού και βελτίωσης της ρευστότητας. Την 31 Δεκεμβρίου 2012, ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 224,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι του 2011 (μείωση 7,8%).
Σημειώνεται ότι, κατά την τελευταία διετία, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός έχει μειωθεί κατά 42 εκατ. ευρώ (15,8%). Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) ήταν βελτιωμένες στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το 2011.
Το επίπεδο τιμών των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές κινήθηκε έντονα ανοδικά, σημειώνοντας, κατά μέσο όρο, αύξηση 15%, έναντι του 2011.
 Ο όμιλος περιόρισε την επίδραση αυτής της αύξησης στο 8,5% ανά κιλό τροφής, με την κοστολογική βελτιστοποίηση των συνταγολογίων, χωρίς να επηρεαστούν οι ποιοτικοί παράμετροι και προδιαγραφές τους.
Το EBITDA προ βιολογικών του ομίλου (λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων) ήταν 21,6 εκατ. ευρώ, έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41, οι εταιρείες με βιολογικά αποθέματα οφείλουν να προσθέτουν στα αποτελέσματα τη διαφορά της καθαρής εύλογης αξίας των βιολογικών τους αποθεμάτων. Η διαφορά αυτή ήταν αρνητική κατά 14,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012, έναντι του 2011, κυρίως λόγω της μειωμένης μέσης τιμής των μικρών μεγεθών ψαριών και του αυξημένου κόστους παραγωγής.
Συνεπώς, τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου ήταν αρνητικά κατά 13,2 εκατ. ευρώ από θετικά 0,2 εκατ. ευρώ το 2011. Τα καθαρά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στους μετόχους της μητρικής επηρεάστηκαν επίσης από την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων και ήταν αρνητικά κατά 13,3 εκατ. ευρώ - 0,2093 ευρώ ανά μετοχή.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 63.683.276 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,34 ευρώ, εκ των οποίων 22.390 είναι ίδιες.


 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:


«Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τις οικονομίες της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης, ο όμιλος Νηρέα κατάφερε να αυξήσει, για μία ακόμη φορά, τις εξαγωγές του και τις πωλήσεις ψαριών. Παράλληλα, διείσδυσε σε νέες αγορές και αντιμετώπισε τις προκλήσεις από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η πιστωτική στενότητα και η αύξηση των επιτοκίων.
Τα αποτελέσματά μας επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μείωση της εύλογης αξίας των βιολογικών μας αποθεμάτων, ενώ οι συντονισμένες κινήσεις μας για τον έλεγχο του κόστους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του διεθνούς δικτύου πωλήσεων ελαχιστοποίησαν τις επιπτώσεις του δυσμενούς εξωτερικού περιβάλλοντος. Πετύχαμε υψηλές λειτουργικές ταμειακές ροές, παρά την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Περιορίσαμε τον τραπεζικό μας δανεισμό κατά 19 εκατ. ευρώ – και 42 εκατ. ευρώ συνολικά την τελευταία διετία - διατηρώντας παράλληλα τη ρευστότητά μας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Και αυξήσαμε κατά 20% τις πωλήσεις μας σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης, εστιάζοντας στους πελάτες μας και σε προϊόντα που ακολουθούν τις αρχές της βιωσιμότητας και στην ποιότητα των προϊόντων μας. Και το 2013, οι προσπάθειές μας θα εστιασθούν στην αύξηση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της διεθνώς».


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
GREEK EXPORTS FORUM 2013
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site