Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              

ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΕΧΕΙ


H απροθυμία των ασφαλιστικών εταιρειών να αντασφαλίσουν τις πιστώσεις ελληνικών επιχειρήσεων για λογαριασμό των “φακτόρων”, έχει επηρεάσει αρνητικά όλες τις εργασίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής αλλά και του διεθνούς factoring.


Σε διαρκή πτώση εξακολουθεί να βρίσκεται η ελληνική αγορά factoring, καθώς η συνεχής υποχώρηση του τζίρου των βιομηχανικών, εμπορικών και λιανεμπορικών επιχειρήσεων, αλλά και η «διστακτικότητα» των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν τις πιστώσεις τους τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, έχουν οδηγήσει τις εργασίες του συγκεκριμένου τομέα σε συνεχή συρρίκνωση.
Σε ότι αφορά την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων αυτή προέρχεται βεβαίως από το συνεχώς μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών οι οποίοι ψωνίζουν πλέον μόνο όσα θεωρούν απαραίτητα για την επιβίωση τους. Έτσι οι επιχειρήσεις αναγκάζονται κάθε φορά να μειώνουν τις παραγγελίες τους προς τους προμηθευτές τους και οι τελευταίοι πλέον έχουν μικρότερα ποσά ως απαιτήσεις για να «προεξοφλήσουν» από τις εταιρείες factoring. Από την άλλη η απροθυμία των ασφαλιστικών εταιρειών να αντασφαλίσουν τις πιστώσεις ελληνικών επιχειρήσεων για λογαριασμό των φακτόρων, έχει επηρεάσει αρνητικά όλες τις εργασίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής αλλά και του διεθνούς factoring.
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να υποχωρήσει η συνολική αγορά factoring το 2012 κατά 13,41% στα 12,7 δις ευρώ από 14,7 δις που ήταν το 2011.
Το εγχώριο factoring έπεσε συνολικά κατά 12,07%, οδηγούμενο κυρίως από τοfactoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (-26,65%), καθώς το εγχώριο με δικαίωμα αναγωγής έμεινε σχεδόν σταθερό (-0,63%).
Το διεθνές factoring είχε μεγαλύτερες απώλειες από το μέσο όρο πτώσης του 13,41% λόγω και του αυξημένου κινδύνου χώρας που έχει ακόμα η Ελλάδα και αποθαρρύνει τις ξένες ασφαλιστικές να ασφαλίζουν τις ξένες επιχειρήσεις που εξάγουν προς την Ελλάδα αλλά και τις εγχώριες ασφαλιστικές που δεν ασφαλίζουν τις ελληνικές εξαγωγές. Έτσι το σύνολο του διεθνούς factoring υποχώρησε κατά 21,66%, με το εξαγωγικό χωρίς αναγωγή να μειώνεται κατά 22,76% και αυτό με δικαίωμα αναγωγής να αυξάνεται κατά 8,62 %. Το εισαγωγικό factoring δέχθηκε το μεγαλύτερο χτύπημα το 2012 κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι ξένες ασφαλιστικές δεν ασφαλίζουν τις εξαγωγές προς την Ελλάδα, οπότε οι ελληνικές εταιρείες που εισάγουν είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν σε μετρητά τις ξένες εταιρείες. Έτσι οι απαιτήσεις ξένων εταιρειών από ελληνικές μειώνονται στο ελάχιστο. Συνέπεια των παραπάνω είναι το εισαγωγικό factoring στη χώρα μας το 2012 να μειωθεί κατά 71,51% ποσοστό πτώσης που είναι το μεγαλύτερο από όλες τις άλλες υποκατηγορίες του Factoring. Τέλος το forfeiting που αφορά στην τιτλοποίηση απαιτήσεων και αποτελεί αμελητέο ποσοστό της συνολικής αγοράς (0,09%) σημείωσε πτώση κατά 14,88%.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2012 από την Ελληνική Ένωση Factoring το εγχώριο factoring αφορά το 87,36% του συνολικού factoring στην Ελλάδα και το διεθνές το 12,56%. Από το σύνολο του εγχωρίου factoring, το εγχώριο χωρίς δικαίωμα αναγωγής αποτελεί το 25,75%, με δικαίωμα αναγωγής το 2913%, το invoice discounting το 21,78% και η κατηγορία «Εγχώριο Factoring-μόνο είσπραξη» το 10,70%.
Από το σύνολο του διεθνούς factoring (12,56%), τo εξαγωγικό αποτελεί το 12,1% και το εισαγωγικό το 0,46%.


 


ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ FACTORING
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του factoring είναι οι παρακάτω:


-Χρηματοδότηση της επιχείρησης


Αν ο προμηθευτής επιθυμεί τη μετατροπή των εισπρακτέων απαιτήσεων σε μετρητά προκειμένου για την ενίσχυση της ρευστότητας, ο Factor δύναται να χορηγήσει προκαταβολή επί της ονομαστικής αξίας των τιμολογίων, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 80%-90% της αξίας αυτής.
Ο προεξόφληση γίνεται σε συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα από την γνωστοποίηση των απαιτήσεων και σύμφωνα με την πολιτική του κάθε Factor.
Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση επιτυγχάνει:


• Άμεση ρευστότητα
• Βελτίωση ταμειακού προγραμματισμού και
• Συνάρτηση των εισροών της με το ύψος των πωλήσεων
   


-Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών


Τόσο πριν την έναρξη της συνεργασίας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής ο Factor αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών του προμηθευτή, τόσο αυτών που έχουν ενταχθεί στο πελατολόγιό του κατά την έναρξη της συνεργασίας όσο και αυτών που εντάσσονται στη συνεργασία μεταγενέστερα.
Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον Factor είναι αποτέλεσμα τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου η οποία βασίζεται τόσο σε σύγχρονα μοντέλα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης όσο και στην εκτίμηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς οφειλετών στην εμπορική τους πρακτική.


-Λογιστική Παρακολούθηση, Διαχείριση και Είσπραξη των τιμολογίων


Στα πλαίσια των υπηρεσιών διαχείρισης των εκχωρημένων απαιτήσεων ο Factor αναλαμβάνει:


• Τη λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών του αναλαμβανόμενου πελατολογίου με συνεχή παροχή λογιστικής και διοικητικής πληροφόρησης στον προμηθευτή.
• Όλες τις πράξεις διαχείρισης των εισπρακτέων λογαριασμών: υπενθυμητικές ενέργειες προς τους οφειλέτες, συμφωνίες λογαριασμών με αυτούς κλπ. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής επιθυμεί ειδική μεταχείριση του οφειλέτη της, o factor ακολουθεί τις οδηγίες του.
• Την είσπραξη των τιμολογίων πώλησης και την αντίστοιχη πίστωση του προμηθευτή.


Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα άντλησης λογιστικής και διοικητικής πληροφόρησης υψηλού επιπέδου σημαντικής για τη λήψη αποφάσεων.


-Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου


O Factor αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο κάτω από προϋποθέσεις και εφόσον αυτό ζητηθεί από το συνεργαζόμενο προμηθευτή. Ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος αφορά την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει την αξία των σχετικών τιμολογίων και όχι την άρνησή του να τα εξοφλήσει λόγω διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ πωλητή και αγοραστή (disputes).


 


ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ FACTORING


Ανάλογα με την εντοπιότητα των απαιτήσεων, το factoring διακρίνεται σε:


    1)ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING: το οποίο και καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης για τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά.
    2)ΔΙΕΘΝΕΣ FACTORING: το οποίο αφορά στις ανάγκες της επιχείρησης από τις συναλλαγές της στη Διεθνή αγορά. Επιπλεόν, το Διεθνές factoring διακρίνεται σε:
• Εξαγωγικό Factoring, το οποίο απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν στους αλλοδαπούς οφειλέτες τους με όρους ανοιχτής πίστωσης (Open account).
• Εισαγωγικό Factoring, το οποίο απευθύνεται σε εισαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν από τους αλλοδαπούς προμηθευτές τους με όρους ανοιχτής πίστωσης.


Επιπροσθέτως, ανάλογα με την ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου (credit risk) από τον factor, το factoring διακρίνεται σε:


• Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής (without recourse), όπου ο Factor αναλαμβάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου έναντι της οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
• Factoring με δικαίωμα αναγωγής (with recourse), όπου ο πιστωτικός κίνδυνος έναντι της οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, παραμένει στον προμηθευτή.


 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ FACTORING


Η λειτουργία του Factoring είναι απλή και μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά με τα παρακάτω βήματα:


• Ο προμηθευτής υποβάλλει στον Factor προκαταρκτικό αίτημα για την ένταξη των οφειλετών του στο Factoring.
• Factor αξιολογεί τα την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών και τους συναλλακτικούς όρους μεταξύ προμηθευτή και οφειλετών προς εκχώρηση.
• Κατόπιν αποδοχής των οφειλετών και συμφωνίας για τους όρους συνεργασίας, ο Factor και ο προμηθευτής συμβάλλονται με σύμβαση Factoring (πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων).
• Ο προμηθευτής αποστέλλει στους προς εκχώρηση οφειλέτες «αναγγελία εκχώρησης (introductory letter)», με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι ο Factor γίνεται ο εκδοχέας της επιχειρηματικής απαίτησης και αναλαμβάνει αντί αυτού τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων.
• Ο προμηθευτής γνωστοποιεί περιοδικά τις απαιτήσεις του στον Factor,με προσυμφωνημένο λειτουργικά τρόπο.
• Εφ΄ όσον αυτό προβλέπεται συμβατικά, ο προμηθευτής δύναται να ζητήσει προκαταβολή επί των εκχωρουμένων απαιτήσεων από τον factor.
• Ο factor συμφωνεί περιοδικά με τους οφειλέτες το ύψος των εκχωρημένων απαιτήσεων, τις αναμενόμενες εισπράξεις και μεριμνά για την ορθή τήρηση των μεταξύ προμηθευτή και οφειλετών όρων πληρωμής.
• Με την είσπραξη των απαιτήσεων, ο factor αποδίδει στον προμηθευτή την υπόλοιπη αξία της απαίτησης (αφαιρουμένης της προκαταβολής και τυχόν διαφόρων χρεώσεων).


 


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ


Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Factoring είναι τα ακόλουθα:


• Η συνεχής αξιολόγηση από τον factor της πιστοληπτικής ικανότητας των υφιστάμενων και νέων αγοραστών, εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης και δημιουργεί συνθήκες υγιούς εισπραξιμότητας των απαιτήσεων. Έτσι η επιχείρηση αναπροσαρμόζει έγκαιρα την πιστωτική της πολιτική και συγκεντρώνεται απερίσπαστη στην ανάπτυξη των εργασιών της.
• Η ανάληψη από τον factor της είσπραξης των τιμολογίων βελτιώνει τη συμπεριφορά των οφειλετών σε ότι αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, με αποτέλεσμα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων απαιτήσεων του προμηθευτή.
• Η ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών απαιτήσεων στον factor μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της συνεργαζόμενης επιχείρησης.
• Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από τον factor στηρίζεται στο αξιολογημένο πελατολόγιό της κι έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων ασφαλειών. Επιπλέον συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο εργασιών της και μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με αυτόν, κάτι που εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα, η οποία αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό «χαρτί» για επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών με τους προμηθευτές της.
• Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρία factoring διασφαλίζει την πληρωμή των τιμολογίων και την αποφυγή επισφαλειών, γεγονός που διευκολύνει τον οικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησης, εγγυάται την ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού της και την πιστοληπτική ικανότητά της, δεδομένου ότι η λαμβανομένη προκαταβολή έναντι της αξίας των τιμολογίων δεν εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της.


Γενικότερα η χρήση των υπηρεσιών factoring δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίζει το κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και να επικεντρώνει την προσοχή και δράση της στη συνεχή ανάπτυξή της.


 


ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΟΥ FACTORING


Η συμφωνία με τον factor και η παροχή του κατάλληλου κατά περίπτωση μίγματος υπηρεσιών, διαμορφώνει και το κόστος συνεργασίας.


Το συνολικό κόστος συνεργασίας συνήθως αφορά:


• Στην προμήθεια, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την αναλαμβανόμενη ομάδα των αγοραστών-πελατών, τον αριθμό και τη μέση αξία των τιμολογίων, καθώς και τη διάρκεια της μέσης πιστωτικής περιόδου. Για την κάλυψη και του πιστωτικού κινδύνου η προμήθεια προσαυξάνεται.
• Στο επιτόκιο που χρεώνεται επί των χορηγουμένων προκαταβολών.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ FACTORING


Ο Ρόλος των Διεθνών Ενώσεων Factoring "Factors Chain International (FCI)" & "International Factors Group (IFG)"
Την δεκαετία του 1960 παρουσιάστηκε έντονη η ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών του Factoring και σε διεθνές επίπεδο, καθώς το διεθνές εμπόριο εισερχόταν σε φάση ανάπτυξης, με τις αγορές και τους πρωταγωνιστές της να επιζητούν την ορθή οργάνωση και διαχείρηση των εξαγωγών τους.
Η ανάγκη αυτή βρήκε ανταπόκριση το 1963, όταν δημιουργήθηκε η πρώτη διεθνής ένωση εταιριών Factoring και Τραπεζών που δραστηριοποιούνταν στο συγκεκριμένο κλάδο, με την επωνυμία “International Factors Group”, ακολουθούμενη το 1968 από την “Factors Chain International”. Αρχικός σκοπός των οργανώσεων αυτών ήταν δημιουργία νομικού, θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου διευκόλυνσης του διασυνοριακού Factoring. Στη συνέχεια αναπτύγχθηκε και το κατάλληλο μηχανογραφικό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων με σκοπό την αλληλοϋποστήριξη των μελών των συγκεκριμένων οργανισμών. Έτσι, ενεργώντας το κάθε μέλος ως ο ανταποκριτής του άλλου στην χώρα του εισαγωγέα τα μέλη – Factors είχαν τη δυνατότητα να παράσχουν διασυνοριακές υπηρεσίες Factoring προς τους πελάτες τους υποστηριζόμενοι από τους ανταποκριτές τους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τις εξαγωγικές απαιτήσεις τοπικά, σεβόμενοι τους κανόνες και τις εμπορικές συνήθειες κάθε χώρας.
Με την πάροδο των χρόνων, την συνεχή αύξηση του όγκου του διεθνούς εμπορίου και τη μετάβαση από τις παραδοσιακές μορφές πιστώσεων (Εννέγυες πιστώσεις, εγγυητικές επιστολές, κ.ά.) σε όρους ανοιχτής πίστωσης (open account terms) ο ρόλος των οργανώσεων αυτών έγινε σημαντικότερος και διεύρυναν τις υπηρεσίες τους, προσφέροντας πρόσβαση μέσω των μελών τους όλο και σε περισσότερες αγορές, με σταθερές και απλές διαδικασίες που κύριο σκοπό έχουν την προστασία των εξαγωγέων και των εισαγωγέων.
Σήμερα, οι δύο αυτοί οργανισμοί αριθμούν περισσότερα από 400 μέλη, προερχόμενα από περίπου 65 χώρες.  

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site