Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2013-τ.392                              

LAMDA DEVELOPMENT
ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΜΨΗ ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΙκανοποιητικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα της Lamda Development για το 2012 η διοίκησή της, καθώς η πτώση τζίρου στα εμπορικά της κέντρα και στη Μαρίνα Φλοίσβου ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο της αγοράς.Στο πλαίσιο παρουσίασης της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, οι κ.κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Treasurer, I.R. & Risk Management Director, και Βασίλειος Μπαλούμης, Finance Director, αναφέρθηκαν και στην πορεία της εταιρείας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013.
Συγκεκριμένα είπαν ότι ο τζίρος των mall της εταιρείας για το συγκεκριμένο διάστημα ήταν μειωμένος κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπως και η επισκεψιμότητα κατά 4,5%. Η υποχώρηση του τζίρου οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πέρσι το πρώτο τρίμηνο συμπεριλάμβανε και τις πασχαλινές αγορές, το οποίο δεν ίσχυσε φέτος, που το Πάσχα έπεσε τον Μάιο. Μάλιστα, ήδη τα στοιχεία του Απριλίου δείχνουν βελτίωση της κατάστασης: για παράδειγμα, στο Golden Hall η επισκεψιμότητα βελτιώθηκε κατά 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012


Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου (δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα, αποσβέσεων, τόκων και φόρων) ανήλθαν σε 24,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το 2011, αποτέλεσμα αρκετά θετικό, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης βαθιάς οικονομικής ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Η δε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων παρουσίασε ακόμα πιο περιορισμένη μείωση, κατά 16%, και ανήλθε σε 31,9 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές ζημιές χρήσεως, σε ενοποιημένο επίπεδο, ανήλθαν σε 56,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 28,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Οι ενοποιημένες ζημιές οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην κατά 71 εκατ. ευρώ απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η απομείωση της αξίας της συμμετοχής στη Eurobank Properties ποσού 35,7 εκατ. ευρώ, η οποία έγινε αποκλειστικά για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το IAS 39, δεδομένου του ότι η απομείωση αυτή είχε ήδη επηρεάσει ισόποσα αρνητικά την καθαρή θέση κατά την προηγούμενη περίοδο. Σημειωτέον ότι η Lamda Development πώλησε την 21η Αυγούστου του 2012 στην εταιρεία συμμετοχών Fairfax Financial Holdings Limited το σύνολο της συμμετοχής της στη Eurobank Properties, ήτοι 9.017.987 τεμάχια προς 4,75 ευρώ ανά μετοχή.
Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται, καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν και έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας, καθώς και εξασφαλισμένη μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία. Απόδειξη της επιτυχίας αυτής αποτελεί το καθεστώς υψηλών ποσοστών μίσθωσης των εμπορικών μας κέντρων.
Πιο συγκεκριμένα, στο «Mediterranean Cosmos» στη Θεσσαλονίκη η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε μόνο κατά 2,4%, η επισκεψιμότητα παρουσίασε μικρή πτώση, κατά 4%, ενώ η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία παρουσίασε κάμψη κατά 8,2%. Σημειωτέον ότι, μετά την ανάληψη του 100% της διαχείρισης του «Mediterranean Cosmos» από τον Δεκέμβριο του 2010, υλοποιούνται επιτυχώς αλλαγές και βελτιώσεις, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και περαιτέρω ενδυνάμωση του προϊοντικού μίγματος με επιπλέον ισχυρά εμπορικά σήματα, όπως, μεταξύ άλλων, τα Attica, Intersport, H&M και Apple. Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου, επένδυση που αναδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση υποστήριξης των εμπορικών κέντρων.
Ικανοποιητική, συγκριτικά με την αγορά, κρίνεται η απόδοση του εμπορικού κέντρου «The Mall Athens», δεδομένου του ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, παρά την κρίση, μειώθηκε κατά 12,8%, ενώ ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε επίσης πτώση κατά 10,7%. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρουσιάζει πολύ υψηλά ποσοστά πληρότητας και με αριθμό επισκεπτών που κινείται στα περσινά επίπεδα. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο «Golden Hall» για την ίδια περίοδο κινήθηκε πτωτικά κατά 9%, ενώ η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία μειώθηκε κατά 36%. Σημαντικό στοιχείο είναι πως όσον αφορά τον αριθμό επισκεπτών, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1%.
Η Μαρίνα του Φλοίσβου έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση, παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €0,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κτήρια γραφείων συνεισέφεραν στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου 1,9 εκατ. ευρώ, όσο περίπου και τη προηγούμενη χρονιά. Tα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, καθώς τα έσοδα από μερίσματα από τη Eurobank Properties ανήλθαν στα 3,7 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή αξία ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε 337,1 εκατ. ευρώ (8,3 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 396,1 εκατ. ευρώ που ήταν την 31/12/2011, παρουσιάζοντας πτώση κατά 14,9%. Η μείωση του NAV οφείλεται κυρίως στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου.
Η μετοχή της Lamda Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή. Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής 4,46 ευρώ στις 26/03/2013 το discount διαμορφώνεται σε 46% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές ιδίων αντιπροσωπεύουν το 7,9% του μετοχικού κεφαλαίου, με ένα σωρευτικό μέσο κόστος κτήσης 4,85 ευρώ.
Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου («Net Loan to Value») ανέρχεται στο 53%, σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με την 31/12/2011. Ο όμιλος διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα, που προσεγγίζει συνολικά τα 116 εκατ. ευρώ. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ FACTORING
ΑΓΟΡΑ TAXYMETAΦΟΡΩΝ – LOGISTICS
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΑΛΚΟΡ
ΤΡΟΪΚΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΤΕ
LAMDA DEVELOPMENT
ΕΛΒΑΛ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site