Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2013-τ.394                              

ΟΤΕ - ΤΣΑΜΑΖ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


«Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εμπόδια που επιμένει να ορθώνει η Ρύθμιση».


Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο της 61ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 66,76% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης.
Απευθυνόμενος στους μετόχους κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παρά τις προκλήσεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να σημειώνει επιτυχίες, εφαρμόζοντας την ξεκάθαρη στρατηγική του, με επίκεντρο τον μετασχηματισμό και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών του. Τη χρονιά που πέρασε, συνεχίσαμε να παρέχουμε στους πελάτες μας καινοτόμα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά προϊόντα, παρά τα αναχρονιστικής λογικής εμπόδια που επιμένει να ορθώνει η Ρύθμιση. Εντατικοποιήσαμε τις προσπάθειές μας να περιορίσουμε το κόστος, ενισχύσαμε σημαντικά τα οικονομικά μας μεγέθη και γίναμε η πρώτη ελληνική εταιρεία από το 2011 που κατάφερε να αντλήσει 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Είμαι βέβαιος πως η στρατηγική που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια, η αφοσίωση των εργαζομένων μας, αλλά και η ακλόνητη πειθαρχία μας στα χρηματοοικονομικά, θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε ισχυρές επιδόσεις».


Κατά πλειοψηφία, οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης:


• Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
• Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και τα έξοδα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του για τη χρήση 2012 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 2013.
• Την εκλογή της «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 2013 και καθορίσθηκε η αμοιβή της.
• Τη συνέχιση της σύμβασης για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους για τη χρονική περίοδο από 1-8-2013 έως 31-7-2014 και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της.
• Την υλοποίηση της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΤΕ Α.Ε.
• Την τροποποίηση της σύμβασης εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.
• Την τροποποίηση του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών ΟΤΕ (Stock Option Plan).
• Τη δέσμευση/διάθεση ποσού μέχρι 3.750.000 ευρώ, εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (ICT4Growth), εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα η ένταξη της εταιρείας στην εν λόγω δράση.
• Την τροποποίηση του άρθρου 8 (διοικητικό συμβούλιο) παρ. 3 του ισχύοντος καταστατικού σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.
• Την αγορά από την ΟΤΕ Α.Ε. ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.


Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει εκλέξει ως νέο, μη εκτελεστικό μέλος του, τον κ. Raphael Kübler, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος (μη εκτελεστικού) μέλους κ. Timotheus Höttges και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί το 2015.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
INSURANCE MONEY CONFERENCE 2013
ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
PHARMA & HEALTH CONFERENCE 2013
ΕΣΠΑ-ΥΓΕΙΑ
ΒΙΑΝΕΞ- LILLY
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΕΕ
ΖΤΕ - IDEAL ELECTRONICS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΤΕ
ΦΑΚΕΛΟΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site