Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2013 τ.397                              

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΩς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εννοείται η ηθική συμπεριφορά μιας επιχείρησης στις σχέσεις της με την κοινωνία. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει τις υπεύθυνες ενέργειες της διοίκησής της ως προς τις σχέσεις της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders).Λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της έννοιας, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόλο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον δημόσιο διάλογο διεθνώς.
 Διάφοροι φορείς έχουν διατυπώσει τους δικούς τους ορισμούς.
Η διαφορετικότητα των ορισμών συνδέεται με τη διαφορετική φιλοσοφία, τον διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης κάθε χώρας, τις διαφορετικές προτεραιότητες που υπάρχουν στις διάφορες περιφέρειες.
Παραθέτουμε μερικούς από αυτούς που, κατά τη γνώμη μας, αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των προσεγγίσεων.


Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους».


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πράσινη Βίβλος, 2001):
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».


Σύμφωνα με το WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR:
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο του εργατικού τους δυναμικού και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα».


Παρ’ όλους τους διαφορετικούς ορισμούς, υπάρχουν τρία σημεία για τα οποία υπάρχει συναίνεση: Το ένα είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας της Ε.Κ.Ε., το δεύτερο είναι η στενή σχέση της με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και το τρίτο ότι είναι στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι απλά δευτερεύουσα, περιστασιακή επιλογή.


ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε.


Ύστερα από έρευνα που έγινε πρόσφατα σε διεθνές επίπεδο, προέκυψε ότι οι επιχειρήσεις κατανοούν με διαφορετικό τρόπο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το άνοιγμα της κλιμάκωσης της κατανόησης είναι μεγάλο και μπορεί να χωριστεί στα εξής επίπεδα:
1. Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται επιχειρήσεις που θεωρούν ότι κοινωνική ευθύνη είναι η παροχή εργασίας στο προσωπικό τους και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γι’ αυτές ηθική συμπεριφορά σημαίνει σεβασμός της νομοθεσίας. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούμε να πούμε ότι λόγω του ότι οι επιχειρήσεις αυτές σέβονται τους νόμους είναι και κοινωνικά υπεύθυνες.
2. Σε ένα λίγο υψηλότερο επίπεδο, η Ε.Κ.Ε. εξομοιώνεται με την αγαθοεργία. Στο επίπεδο αυτό οι επιχειρήσεις δημιουργούν συνήθως ένα ίδρυμα μέσα από το οποίο προωθούν τις δωρεές τους.
3. Στο επίπεδο των «αρνητικών κριτηρίων» έχουμε επιχειρήσεις που λένε ότι «δεν προξενούν ζημιά». Δεν μολύνουν το περιβάλλον, δεν καταναλώνουν μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, δεν παράγουν επιβλαβή προϊόντα.
4. Το επόμενο επίπεδο, γνωστό ως «θετικές δράσεις», για μερικές επιχειρήσεις σημαίνει θετική ενασχόληση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, ως μέρος της εσωτερικής τους δυναμικής. Για παράδειγμα εντάσσουν στις στρατηγικές τους κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή απασχολούν άτομα από μειονεκτούσες ομάδες.
5. Πέμπτο είναι το επίπεδο της «παγκόσμιας επιρροής». Εδώ οι επιχειρήσεις δέχονται ότι έχουν επιρροή και ευθύνη που ξεπερνά τον χώρο στον οποίο είναι δραστηριοποιημένες. Αυτό περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που διενεργούν κοινωνικούς ελέγχους στην παραγωγική τους αλυσίδα.
6. Τέλος, έχουμε το επίπεδο «ενσωμάτωσης αποστολής και ευθύνης». Πρόκειται για καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με ΜΚΟ ή άλλους κοινωνικούς φορείς στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τον Καναδά κ.λπ., ειδικά με στόχο την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών που σε όλα τα στάδια λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της Ε.Κ.Ε.


ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Αντικατοπτρίζοντας τις πιο πάνω διαφορετικές αντιλήψεις, οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν δράσεις Ε.Κ.Ε. με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Θα επιχειρήσουμε και εδώ μια κλιμάκωση:
1. Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο πέρα από το οποίο πολλές επιχειρήσεις δεν προχωρούν. Απλά συντάσσουν έναν κώδικα ηθικής ή έναν οδηγό καλής συμπεριφοράς, στον οποίο εκθέτουν μια σειρά από προθέσεις και παραινέσεις σχετικά με την κοινωνία και το περιβάλλον.
2. Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονται επιχειρήσεις που επιθυμούν έντονα την έναρξη ενός συγκεκριμένου προγράμματος, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Κ.Ε. Για παράδειγμα η υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ή η συζήτηση με έναν προμηθευτή σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του, αν αυτός λειτουργεί κυρίως σε χώρα του τρίτου κόσμου. Στο επίπεδο αυτό η επιχείρηση έχει δραστηριοποιηθεί, αλλά ενεργεί ανεξάρτητα και χωρίς συνεργασία με άλλους φορείς. Είναι η επιχείρηση που μόνη της θέτει τους στόχους, αναλαμβάνει τις δράσεις, προβαίνει σε ελέγχους. Οι δράσεις μπορεί να είναι εφαπτόμενες ή άμεσα σχετικές με τις βασικές λειτουργίες της.
3. Στο επίπεδο αυτό έχουμε επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εφαρμόσουν κάποιο σύστημα αξιολόγησης των δράσεων Ε.Κ.Ε. Αυτό το διαγνωστικό «εργαλείο» μπορεί να είναι μοναδικό για την επιχείρηση ή να είναι κάποιο από τα αναγνωρισμένα πρότυπα. Παραδείγματα είναι το EMAS και το ISO 14001 για το περιβάλλον ή το SA 8000 για το ανθρώπινο δυναμικό. Όταν χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό διαγνωστικό πρότυπο, η αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε εσωτερικά είτε από έναν εξωτερικό σύμβουλο.
4. Το τέταρτο επίπεδο είναι εκείνο κατά το οποίο η Ε.Κ.Ε. ενσωματώνεται στην επιχείρηση, στο πλαίσιο ενός πλήρως εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης. Αυτή η προσέγγιση αφορά κυρίως θέματα περιβάλλοντος και λιγότερο κοινωνίας. Όταν υπάρχει, για παράδειγμα, ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτό σημαίνει ότι όταν λαμβάνονται οποιεσδήποτε αποφάσεις, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η περιβαλλοντική πλευρά τους.
5. Τέλος, στο επίπεδο αυτό έχουμε επιχειρήσεις που δεν αρκούνται μόνον στην εφαρμογή ενός προτύπου ή εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης. Προχωρούν σε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους σχετικά με τους στόχους των προγραμμάτων Ε.Κ.Ε., τα στάδια εφαρμογής, την ποιότητα των ελέγχων, τη δυνατότητα ευρύτερης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων κ.λπ., και καταλήγουν σε δράσεις μέσα από τις οποίες θα έχουν όφελος και τα δύο μέρη (επιχείρηση και ενδιαφερόμενα μέρη).


ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ


Οι τρόποι με τους οποίους κάθε επιχείρηση δημοσιοποιεί τη θέση που έχει γύρω από το θέμα της κοινωνικής ευθύνης και τις δράσεις που εφαρμόζει, διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα στον οποίο ανήκει, το είδος των δράσεων κ.λπ.
Πιο κάτω περιγράφονται, ενδεικτικά, κάποιοι από τους τρόπους αυτούς:


• Κοινωνικός Απολογισμός
• Θεματικός Απολογισμός
• Κώδικας Δεοντολογίας
• Πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου
• Διαβούλευση με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder forum)
• Εσωτερική επικοινωνία
• Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων
• Βραβεία και εκδηλώσεις
• Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό
• Δελτία Τύπου μέσω του διαδικτύουΚοινωνικός απολογισμός


Ο όρος «κοινωνικός απολογισμός» αναφέρεται σε εκδόσεις, μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια ολιστική άποψη αναφοράς των ευρείας κλίμακας ευθυνών τους απέναντι σε όσους άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Ενώ η αναφορά εκδίδεται σε οικειοθελή βάση και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα, οδηγίες και μεθόδους αναφοράς, ένας κοινωνικός απολογισμός θα μπορούσε, κατά προτίμηση, να περιλαμβάνει μερικά βασικά στοιχεία, όπως:


• Δήλωση των αρχών της επιχείρησης (αποστολή, αξίες, αρχές)
• Πρακτικές και διαδικασίες
• Αποτελεσματικότητα του Οργανισμού


Θεματικός απολογισμός


Προκειμένου να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες πληροφόρησης συγκεκριμένων ομάδων φορέων, ή να υπογραμμίσουν τη δέσμευσή τους για ένα συγκεκριμένο θέμα, οι επιχειρήσεις υιοθετούν διαφορετικού είδους αναφορές από εκείνες των κοινωνικών απολογισμών.


Οι «θεματικοί απολογισμοί» είναι εκδόσεις που αναφέρουν την απόδοση μιας επιχειρήσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως το περιβάλλον, η υγιεινή και ασφάλεια κ.λπ. Επίσης περιλαμβάνονται ειδικές εκδόσεις, που στοχεύουν στη διευκρίνιση της θέσης της επιχείρησης πάνω σε ειδικά θέματα, όπως η διαφορετικότητα, η διαφθορά και η δωροδοκία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.


Κώδικας δεοντολογίας


Ο «κώδικας δεοντολογίας» περιλαμβάνει εκείνα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν στόχο να θέσουν εσωτερικούς και οικειοθελείς κανόνες για τον καθορισμό του είδους των αρχών/αξιών που πρέπει να υιοθετήσει στις σχέσεις της με τους άμεσα ή έμμεσα επηρεαζόμενους από τις δραστηριότητές της.


Πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου


Η ιστοσελίδα είναι ένα «εργαλείο» που όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την επικοινωνία θεμάτων Ε.Κ.Ε. Συνήθως έχουν ένα ειδικό τμήμα στην ιστοσελίδα τους, όπου διατυπώνουν τις πολιτικές τους για το περιβάλλον και άλλα κοινωνικά θέματα. Μπορεί να περιλαμβάνει εκθέσεις και δημοσιεύματα, αλλά και νεώτερα πληροφοριακά στοιχεία.


Διαβούλευση με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς


Η διαδικασία ανάμιξης των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (stakeholders) είναι θέμα αυξανόμενου προβληματισμού: η διαδικασία κατανόησης των απόψεων των εμπλεκομένων φορέων θα βοηθήσει τον Οργανισμό να:


• Οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης
• Προβλέψει και να διαχειριστεί τις αντιθέσεις
• Οικοδομήσει κοινή συναίνεση ανάμεσα στις διάφορες απόψεις


Υπάρχει ποικιλία μεθόδων εμπλοκής των επιχειρήσεων με τους διάφορους φορείς. Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να σχετίζονται με μία και μοναδική δράση πάνω σε κάποιο ειδικό θέματα ή με πιο δομημένες, ευρύτερες και μακροχρόνιες διαβουλεύσεις. Στην περίπτωση των διαβουλεύσεων, αυτές μπορούν να γίνουν μέσω ομάδων εργασίας, δημόσιων συναντήσεων, συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κ.λπ.


Εσωτερική επικοινωνία


Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η ευρεία σειρά «εργαλείων» που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν προς το εσωτερικό τους περιβάλλον θέματα σχετικά με την Ε.Κ.Ε. Διαφέρει σημαντικά από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά μερικά κοινά στοιχεία είναι το intranet, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, οι συναντήσεις με το προσωπικό.


Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων


Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφόρων ειδών πρότυπα για να δημοσιοποιήσουν την Ε.Κ.Ε. Αυτή η κατηγορία αναφέρεται είτε στα ευρέως αποδεκτά πρότυπα (ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, EMAS) είτε σε συστήματα και διαδικασίες υιοθετημένες από τις επιχειρήσεις για την αύξηση ή την εξασφάλιση επιτευγμάτων σε αναγνωρίσιμο επίπεδο αποτελεσματικότητας επί θεμάτων όπως υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών κ.λπ.


Βραβεία και εκδηλώσεις


Αυτή η κατηγορία αναφέρεται τόσο στα βραβεία που λαμβάνει η επιχείρηση, για επιτεύγματα σε συγκεκριμένους τομείς, όσο και στα βραβεία που οργανώνει και απονέμει η ίδια. Αυτά, για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές πρωτοβουλίες που οργανώνονται μέσα στην επιχείρηση, με στόχο την επαύξηση των περιβαλλοντικών γνώσεων των εργαζομένων κ.λπ.
 Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ειδικές πρωτοβουλίες, θεματικές ημερίδες ή εκστρατείες οργανωμένες από την επιχείρηση για την υποστήριξη ή την επαύξηση των γνώσεων επί ενός συγκεκριμένου θέματος ή σκοπού.


Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό


Μέσα από πρωτοβουλίες marketing που είναι συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό, οι επιχειρήσεις διαθέτουν οικονομικούς πόρους για αγαθοεργίες ή κοινωνικούς σκοπούς, με την ταυτόχρονη επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. Τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις ως επικοινωνιακά εργαλεία για επίδειξη της δέσμευσης και της επένδυσής τους σε κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς σκοπούς (π.χ. τη δωρεά ενός συγκεκριμένου ποσού σε αγαθοεργίες με κάθε μονάδα πωλούμενου προϊόντος).


Δελτία Τύπου μέσω του διαδικτύου


Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στα Δελτία Τύπου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Δίνει μια άποψη των δημοσιογραφικών κειμένων που η επιχείρηση θέλει να προβάλλει μέσα από την ιστοσελίδα της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να δοθεί και πλήρης δημοσιογραφική κάλυψη.


Ε.Κ.Ε. ΚΑΙ ΜΜΕ


Η σημασία της Ε.Κ.Ε. για τις ΜΜΕ είναι διττή. Αφορά τόσο την αυθύπαρκτη και αυτόνομη λειτουργία και συνεισφορά τους στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον όπου λειτουργούν όσο και τη σχέση τους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, για τις οποίες αποτελούν προμηθευτή, υπεργολάβο ή συνεργάτη κάθε μορφής.
Το πληροφοριακό φυλλάδιο αναπτύχθηκε για να προβάλλει, με συνοπτικό τρόπο, προς τις ΜΜΕ κεντρικά μηνύματα για τα οφέλη που έχουν από την εφαρμογή δράσεων Ε.Κ.Ε. και που έχουν σχέση με την:


• Επίδρασή της Ε.Κ.Ε. στο ανθρώπινο δυναμικό
• Δυνατότητα απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην αγορά
• Ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας και προώθηση της θετικής εικόνας της επιχείρησης σε τοπικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο
• Επέκταση και βελτίωση της φήμης της επιχείρησης τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό περιβάλλον
• Εξοικονόμηση κόστους και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για το περιβάλλονΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ (ΦΩΤΟ)
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


«Η Ε.Κ.Ε. στο προσκήνιο: Επανασχεδιάζοντας το μέλλον»


Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που υποδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε το business as usual, σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Κ. Γάτσιο. Ο πρώτος σχετίζεται με το γεγονός ότι μέχρι το 2050 θα ζουν περίπου 9 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη μας. Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων που ζουν τώρα στη γη. Αν συνεχίσουμε με το business as usual, για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού το 2050, θα πρέπει να τριπλασιαστεί η ποσότητα των διαθέσιμων πόρων. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, και παράλληλα να είναι εφικτός ένας υψηλού επιπέδου τρόπος ζωής, οι επιχειρήσεις καλούνται να επανεξετάσουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αλλά να δοκιμάσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας και απασχόλησης των εργαζομένων τους. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να εντοπίσουν ευκαιρίες για ανάπτυξη, να μειώσουν τα κόστη τους και να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται.
Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με τις αλλαγές στις συνήθειες και τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Οι αξίες του αλλάζουν, οι πληροφορίες μοιράζονται και διαχέονται πολύ εύκολα σε δευτερόλεπτα, η ανάγκη για ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
Έμφαση δίνουν, για παράδειγμα, πλέον οι καταναλωτές στον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που αγοράζουν: είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού των εν λόγω προϊόντων φιλικές προς το περιβάλλον; Ακολουθούνται πρακτικές σωστής επιχειρηματικής ηθικής στην παραγωγή, μεταφορά και πώληση των προϊόντων αυτών; Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται πλέον για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, εξασφαλίζοντας τις λιγότερο δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: ανακύκλωση, upcycling, επιστροφή και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων είναι οι επιλογές που εξετάζει, λαμβάνοντας έτσι μέρος σε μια κυκλική οικονομία. Ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται, όλο και περισσότερο, ως προσωπικό του καθήκον το να χρησιμοποιεί καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι πολύ πιο αποτελεσματικός στη χρήση της ενέργειας. Η σχέση με τη φύση καθίσταται με αυξανόμενο ρυθμό μια ευρέως αναγνωρισμένη αξία στην κοινωνία, γι’ αυτό και η μέτρηση των περιβαλλοντικών κερδών και ζημιών γίνεται πολύ σημαντικός τομέας στις επιχειρήσεις και τη δραστηριότητά τους.


ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


Από τα παραπάνω παραδείγματα συμπεριφοράς του καταναλωτή, μπορεί εύκολα να συμπεράνει κανείς ότι ο τρόπος με τον οποίο ασκείται το επιχειρείν μεταβάλλεται ραγδαία. Ταυτόχρονα, λόγω της εξάπλωσης του διαδικτύου, μια γενιά πιο συνδεδεμένη από ποτέ αναδύεται, που γνωρίζει περισσότερο και καλύτερα τον κόσμο. Αυτό αποτελεί μια τεράστια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Το business as usual ανήκει στο παρελθόν. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διαμορφώνει το μέλλον.
 Για να είναι σήμερα μια επιχείρηση κοινωνικά υπεύθυνη, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί και να μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι τα οφέλη της κοινωνίας από τη δραστηριότητά της, όχι σήμερα, αλλά αύριο. Αυτό θα την κάνει ικανή να αξιολογεί τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητάς της, γιατί πολύ απλά, μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση δεν είναι μόνο η σωστή επιλογή, είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή.
Η κοινωνική ευθύνη, επομένως, δεν είναι θέμα που θα πρέπει να απασχολεί μόνο ή κυρίως το μάρκετινγκ μιας εταιρείας. Είναι μια στρατηγική επιλογή που διαπερνά όλες τις δραστηριότητές της. Αποτελεί ευκαιρία για καινοτομία, επηρεάζει τη φήμη της, διαμορφώνει την εργασιακή κουλτούρα των εργαζομένων της, καθώς και την ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει και να κρατά ταλαντούχους υπαλλήλους.
Ηγεσία και δομές σωστής διακυβέρνησης, που ενισχύουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, είναι μία από τις τάσεις που συναντάμε σε διεθνές επίπεδο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να διασφαλίσουν ότι η απόδοση ευθύνης και η λογοδοσία είναι ενσωματωμένες στους μηχανισμούς διακυβέρνησης των εταιρειών τους. Έτσι, μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα τους, επιτυγχάνοντας αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών, αφοσίωση και μεγαλύτερη δέσμευση από τους εργαζομένους τους. 
Η Ε.Κ.Ε. ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ


Συνοψίζοντας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι πλέον ένα nice-to-have, είναι ένας οδηγός, ο πυρήνας που προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερομένους, αξία. Αποτελεί κινητήριο μοχλό της στρατηγικής των επιχειρήσεων, που αντιπαλεύει τη βραχυπρόθεσμη, μυωπική επιχειρησιακή νοοτροπία. Οι εταιρείες που αγκαλιάζουν τη μακροπρόθεσμη σκέψη, θα είναι αυτές που θα ευδοκιμήσουν και στο μέλλον.
Όπως αναφέρει ο καθηγητής Κ. Γάτσιος: «μπορεί ίσως κάποιος να αναρωτηθεί σήμερα: σε μια εποχή βαθιάς κρίσης, όπου επιχειρήσεις κλείνουν και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, μήπως είμαστε εκτός κλίματος όταν συζητάμε για επιχειρηματικότητα και μάλιστα για κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα; Ακριβώς επειδή βιώνουμε τη χειρότερη κρίση στη μεταπολεμική ιστορία μας, είναι ακόμη πιο επιτακτικό να μιλάμε και να προωθούμε την επιχειρηματικότητα και μάλιστα την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.
Και τούτο γιατί η κρίση που βιώνουμε δεν είναι μια τυπική ύφεση. Την έχει προκαλέσει η διαρθρωτική κατάρρευση του παραγωγικού ιστού της χώρας –αυτή είναι η βαθιά αιτία του προβλήματος – ενός ιστού στρεβλού στη δομή και τη διάρθρωσή του, μιας δυσπλασίας που συντηρούνταν και αναπαραγόταν από ασυγκράτητο κρατικό δανεισμό και που κατέρρευσε το 2009. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πλευρά της παραγωγής, όχι της ζήτησης. Άρα, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας με κάθε τρόπο κυρίως εκεί.
Η ενίσχυση, λοιπόν, της ιδέας της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και τις νέες, είναι μεγάλης σημασίας σήμερα, όπου καλούμαστε να γυρίσουμε σελίδα και να εδραιώσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα ξεφεύγει από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κρατισμού. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με νέες επιχειρηματικές ιδέες, που θα δοκιμάζονται σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, που θα ενισχύονται, ναι θα ενισχύονται, από κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, ιδιαίτερα στα πρώτα τους βήματα, αλλά που τελικά θα κρίνονται ως προς την επιτυχία τους από την αποδοχή των όσων δημιουργούν και παράγουν, από τον τελικό χρήστη, από την αγορά».
Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, παρεμφερής αλλά διακριτός, ώστε πρωτοβουλίες ενταγμένες στο ευρύτερο πλαίσιο του κινήματος της εταιρικής ευθύνης, της κοινωνικής λογοδοσίας, πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο, να ενισχυθούν οι θεσμικές τους διαστάσεις με συμμετοχή και υποστήριξη από φορείς της αγοράς, επιχειρήσεις και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τούτο γιατί στην Ελλάδα η εικόνα τής επιχειρηματικότητας υποφέρει δεκαετίες από στερεότυπα που την αδικούν και που πλήττουν την εμπιστοσύνη στον θεσμό της εταιρείας. Όμως, η υγιής επιχειρηματικότητα είναι δημιουργός πλούτου για μια κοινωνία. Θα πρέπει να ενισχύεται, όχι να πολεμείται. Και ιδιαίτερα η επιχειρηματικότητα που διακρίνεται από δράσεις κοινωνικής λογοδοσίας, που αναλαμβάνει την ευθύνη – εξ ου και ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη - των επιπτώσεων της λειτουργίας των επιχειρήσεων στην κοινωνία (τους εργαζομένους, το περιβάλλον, των σχέσεων με την αγορά, την εταιρική διακυβέρνηση) πρέπει να προάγεται και να ενισχύεται ακόμη περισσότερο.
Πλέον γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητή η σπουδαιότητα της ανάληψης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όχι μόνο από τις μεγάλες, αλλά και από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην πατρίδα μας, και για τις οποίες η υιοθέτηση τέτοιων δράσεων μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα, η Ε.Κ.Ε. μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της επιχείρησης και την αποδοχή της από την κοινωνία, την αφοσίωση του εργατικού δυναμικού, την παραγωγικότητα και την καινοτομία, να αναβαθμίσει την ποιότητα των προϊόντων, τις διοικητικές ικανότητες και τις εσωτερικές αξίες, να βοηθήσει την είσοδο σε νέες αγορές και να βελτιώσει την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις των πελατών, των προμηθευτών και των ρυθμιστικών αρχών. Είναι φανερό ότι οι ΜμΕ που επιλέγουν να εφαρμόσουν δράσεις Ε.Κ.Ε. μπορούν να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, η υιοθέτηση δράσεων Ε.Κ.Ε. από τις ΜμΕ που συμμετέχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες συντελεί στη διάχυση της Ε.Κ.Ε. στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ


Σύμφωνα με τον κ. Γάτσιο, η εκπαίδευση, από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς όπως λέει: «η επιχειρηματικότητα είναι ένας τρόπος σκέψης και δράσης, ο οποίος βασίζεται στην ευκαιρία και στην καινοτομία, ο οποίος προσεγγίζει ένα θέμα ολιστικά και απαιτεί δυνατή ηγεσία. Επιπλέον, σκοπός της είναι τόσο η δημιουργία αξίας για την κοινωνία όσο και η αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου της». Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, συγκεκριμένα, προετοιμάζει τους νέους μας για το μέλλον, όχι μόνο παρέχοντάς τους τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να γίνουν ικανά στελέχη, αλλά και πλάθοντας την επαγγελματική τους κουλτούρα. Τα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επιχειρηματικότητας και να συνδράμουν στην ανάπτυξη εκείνων των δυνατοτήτων που βοηθούν τους νέους να εντοπίζουν ευκαιρίες, να σκέφτονται καινοτόμες λύσεις, βιώσιμα και κοινωνικά υπεύθυνα επιχειρηματικά μοντέλα και τέλος, πολύ σημαντικό, να έχουν την αυτοπεποίθηση να προβούν στην υλοποίηση των ιδεών και των σχεδίων τους.
Μπορούν και πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά:
1. Μέσα από τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή άλλα προγράμματα κατάρτισης, πάνω σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και διαχείρισης ενός Οργανισμού, συνδυάζοντας έτσι τη γνώση πάνω σε τομείς όπως οικονομικά, στρατηγική, μάρκετινγκ, διαχείριση προσωπικού κ.ά. με την κοινωνική ευθύνη, δηλαδή τον σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο.
2. Μέσα από τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων τους με μαθήματα, αλλά και μεθόδους, που άμεσα ή έμμεσα ενισχύουν την επιχειρηματική κουλτούρα και που στοχεύουν στην ανάπτυξη πολύ σημαντικών δεξιοτήτων, όπως στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα και τη συνεργασία, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, τη διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων, τη λεκτική και γραπτή επικοινωνία και, τέλος, την οικειότητα με την ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.
3. Μέσα από την παραγωγή και τη διάχυση υψηλής ποιότητας έρευνας και επιστημονικής γνώσης, δύο τομείς οι οποίοι είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, η έρευνα, τόσο η εφαρμοσμένη όσο και η βασική θεωρητική, έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις, γνώση και επιστημονική προσέγγιση, με σκοπό αφενός τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και αφετέρου την περαιτέρω ανάπτυξη των υπαρχουσών.
4. Μέσα από την πραγματοποίηση προγραμμάτων που προσφέρουν στους φοιτητές μας πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς και εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μέσα από διαγωνισμούς επιχειρηματικών ιδεών και τη δημιουργία κυψελών επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές μας. Η επαφή των νέων μας από νεαρή ηλικία με την αγορά εργασίας και τον κόσμο του επιχειρείν είναι ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας για να αποκτήσουν εμπειρίες, να συνεργαστούν στα πλαίσια ομάδων, να αντιμετωπίσουν πραγματικά επιχειρηματικά διλήμματα και να αναπτύξουν επιχειρηματική κουλτούρα.
5. Τέλος, τα ίδια τα πανεπιστήμια, με τις δράσεις και πρακτικές τους, αποτελούν Οργανισμούς που, αντιλαμβανόμενα τον ρόλο τους στην κοινωνία, προσπαθούν να αποτελούν παραδείγματα κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Κάποια παραδείγματα δράσεων είναι μέρες εθελοντισμού ή υποστήριξης μη κερδοσκοπικών, κοινωνικών οργανισμών, καθώς και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωση, και πολλά άλλα. 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "ΧΡΗΜΑ"
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΣELLAS LIFE SCIENCES GROUP
CLICK DELIVERY
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ FRIGOGLASS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site