Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2013 τ.397                              

EUROBANK GREECE MACRO MONITOR
Μελέτη για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους


Η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank δημοσίευσε πρόσφατα τη νέα έκδοση του περιοδικού της δελτίου «Greece Macro Monitor», με τίτλο «Λύσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους χωρίς κούρεμα των δανείων του επίσημου τομέα: Ένα σενάριο και η τεχνική του ανάλυση». Τονίζεται ότι τα σενάρια που αναλύονται στην παρούσα έκθεση δεν αποτελούν, κατ’ ανάγκη, πρόβλεψη για την ακριβή δομή και τα χαρακτηριστικά ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από τον επίσημο τομέα που αναμένεται το επόμενο έτος, υπό την προϋπόθεση επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης το 2013. Αντ’ αυτού, η μελέτη επιχειρεί, μεταξύ άλλων:
α) Την ανάδειξη των υφιστάμενων τεχνικών δυνατοτήτων για τη διάρθρωση ενός νέου πακέτου βοήθειας από τους επίσημους δανειστές, το οποίο αφενός δεν θα περιλαμβάνει νέο άμεσο δανεισμό της χώρας ή/και «κούρεμα» των δανείων του επίσημου τομέα και, αφετέρου, θα διευκολύνει την επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου του 124% για τον λόγο δημοσίου χρέους-ΑΕΠ της Ελλάδας το 2020, στο πλαίσιο του υφιστάμενου βασικού μακροοικονομικού σεναρίου της Τρόικας, και
β) Την παρουσίαση ενός πειστικού αντεπιχειρήματος σε κάποιες πρόσφατες δηλώσεις/αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα ήταν αδύνατη η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους (δηλ. η εκπλήρωση των συμφωνηθέντων στόχων για τον λόγο χρέους-ΑΕΠ), χωρίς σημαντικό «κούρεμα» των δανείων του επίσημου τομέα.
Το βασικό (υποθετικό) σενάριο που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη βασίζεται στις ακόλουθες παραδοχές:
(i) Οι Ευρωπαίοι εταίροι ανακοινώνουν νέο πακέτο ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους το πρώτο εξάμηνο του 2014.
(ii) Το εν λόγω πακέτο περιλαμβάνει αντικατάσταση των διμερών ευρωπαϊκών δανείων που δόθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 1ου προγράμματος χρηματοδότησης (GLF), με 50ετές τοκοχρεωλυτικό ομόλογο (amortizing bond) σταθερού επιτοκίου (0,6%) και 10ετούς περιόδου χάριτος στις πληρωμές τόκων και χρεωλυσίων.
Η ανωτέρω συναλλαγή υπολογίζεται ότι θα οδηγούσε σε: α) σωρευτική μείωση του λόγου χρέους-ΑΕΠ κατά 3 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες έως το 2020 (και 7 περίπου μονάδες έως το 2030), και β) σωρευτική μείωση των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης κατά περίπου 15,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 50ετίας.
Συμπληρωματικά με το ανωτέρω σενάριο, η παρούσα μελέτη αναλύει τις επιπτώσεις μιας 10ετούς επιμήκυνσης του χρόνου ωρίμανσης των δανείων του EFSF στην εξέλιξη των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης και του ελληνικού δημόσιου χρέους.


 ΟΠΑΠ Α.Ε.
Σταθεροποίηση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο


Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), ανακοίνωσε τα ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι πωλήσεις στο εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 10,3%, σε 2.641,8 εκατ. ευρώ, από 2.946,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών (ΑΕΠ εννεαμήνου μειωμένο κατά 4.1%) και διαφόρων εκτάκτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσματα α’ τριμήνου. Οι πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 897,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,7%, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ανάπτυξη μετά από 12 συνεχή αρνητικά τρίμηνα.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 174,1 εκατ. ευρώ, από 499,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 65,2%, ως αποτέλεσμα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1/1/2013 και σε μικρότερο βαθμό της μείωσης του κύκλου εργασιών.
Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2013 έφτασαν τα 70,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 54,3%, σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα EBITDA του α’ εξαμήνου 2013.
Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο 2013 μειώθηκαν κατά 70,0%, στα 111,7 εκατ. ευρώ, έναντι 371,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012. Τα καθαρά κέρδη στο γ’ τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκατ. ευρώ, από 113,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 60,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου 2013, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε., κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: «Η σταθεροποίηση των εσόδων της ΟΠΑΠ το γ’ τρίμηνο, παράλληλα με την ανάληψη των καθηκόντων μας, συνιστούν τη θετική επανεκκίνηση της εταιρείας. Είμαι αισιόδοξος πως μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας, και εκμεταλλευόμενοι τις νέες ευκαιρίες, η τάση αυτή θα ενισχυθεί περαιτέρω, δημιουργώντας υπεραξίες για τους μετόχους μας».


AEGEAN
Νέα δυναμική με την εξαγορά της Olympic Air


Τα οφέλη που προκύπτουν για την εταιρεία, τους επιβάτες, την κοινωνία και τον ελληνικό τουρισμό από την εξαγορά της Olympic Air, καθώς και τη συνολική στρατηγική της παρουσίασε η Aegean, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.
Στο άμεσο διάστημα των επόμενων 6-14 μηνών που ακολουθούν από την εξαγορά της Olympic Air, οι συνέργειες που προκύπτουν οδηγούν σε έναν ενισχυμένο στόλο, σε άμεση επέκταση του δικτύου και ενίσχυση της συνδεσιμότητας εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε μείωση του κόστους από την ενοποίηση διοικητικών υπηρεσιών, με οφέλη εξοικονόμησης έως και 35 εκατ. ευρώ ετησίως.
Στόχος και δέσμευση της Aegean είναι να μετακυλίσει τα οφέλη αυτά στους επιβάτες με ακόμα πιο ανταγωνιστικούς ναύλους, ενίσχυση προνομίων για τους πιστούς πελάτες και των δύο εταιρειών και διεύρυνση του δικτύου.
Σε επίπεδο ωφελειών που προκύπτουν ως προς τις τιμές, η Aegean έχει ήδη ανακοινώσει τη διάθεση δύο νέων κατηγοριών ναύλων στην οικονομική θέση, τους GoLight και Flex ναύλους, με τιμές που ξεκινούν από 24 ευρώ προς Αθήνα, οι οποίοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη οικονομία και απεριόριστη ευελιξία αντίστοιχα και θα προσφέρονται και στους επιβάτες της Olympic Air από τον Φεβρουάριο του 2014.
Επιπλέον, πρόσφατα, σε συνάντηση με εκπροσώπους της περιφέρειας, η εταιρεία ανακοίνωσε μια δέσμη πρωτοβουλιών για τη στήριξη του Δικτύου Γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας της Olympic Air (άγονες γραμμές), με την ένταξη 2ου χαμηλότερου ναύλου, ύψους 39 ευρώ από/προς τις άγονες γραμμές, για την ενίσχυση της ζήτησης, την εισαγωγή νέων χρεώσεων σύνδεσης νησιών άγονων γραμμών με το εξωτερικό με σημαντική μείωση κόστους ταξιδιού έως και 140 ευρώ, αλλά και με αύξηση της χωρητικότητας τους μήνες Ιούλιο - Σεπτέμβριο, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κράτους, όπου αυτό είναι εμπορικά και επιχειρησιακά εφικτό.


ΟΤΕ - Μ. ΤΣΑΜΑΖ
Προασπίσαμε τη θέση μας σε αντίξοο περιβάλλον


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Tο τρίτο τρίμηνο, πετύχαμε για ακόμη μια φορά καλά αποτελέσματα, σημειώνοντας τη μικρότερη μείωση εσόδων από την εφαρμογή του νέου γύρου μειώσεων των τελών τερματισμού στην κινητή. Καταφέραμε να προασπίσουμε τη θέση μας σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, με συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις δραστηριότητες και αγορές. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, όπου σταδιακά σταθεροποιούμε το μέσο έσοδο ανά πελάτη, παρά τα ανταγωνιστικά και ρυθμιστικά εμπόδια, ενώ το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αυξάνεται σταθερά, χάρη στον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας μας». Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά ποσά σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που χρειάζεται η χώρα για να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Με τον καθαρό δανεισμό μειωμένο περισσότερο από 40% από τις αρχές του έτους, και την καλή δυναμική που έχουμε αναπτύξει σε έσοδα και μείωση κόστους, αναμένεται να κλείσουμε τη χρονιά σε στέρεες βάσεις».
Το γ’ τρίμηνο του 2013 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ μειώθηκαν κατά μόλις 5,1%, το μικρότερο ποσοστό μείωσης εσόδων των τελευταίων 5 τριμήνων. Η πίεση στον κύκλο εργασιών του ομίλου συνεχίστηκε από την έντονη επίδραση των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, τόσο στις δραστηριότητες της σταθερής όσο και της κινητής τηλεφωνίας.


 ATTICA VENTURES
Σημαντική ανάπτυξη για τις εισηγμένες επενδύσεις


Σημαντική ανάπτυξη και βελτίωση σε όλους τους δείκτες εμφανίζουν τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων στην Εναλλακτική Αγορά εταιρειών, στις οποίες το Zaitech Fund AKEΣ, με διαχειριστή την Attica Ventures και επενδυτές την Attica Bank και το ΤΑΝΕΟ, έχει επενδύσει κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 6 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τις εταιρείες Mediterra A.E., Doppler A.B.E.E., Foodlink A.E. και Performance Technologies A.E., οι οποίες, με τη στήριξη των κεφαλαίων της Attica Ventures, ολοκλήρωσαν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ και πέτυχαν να εισαχθούν στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα αποτελέσματα, που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2013, αποτυπώνουν τη αισθητή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των 4 εταιρειών, την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και μια σειρά από σημαντικές κινήσεις ανάπτυξης, μέσω νέων συνεργασιών, βελτίωσης δεικτών αποδοτικότητας, εξαγορών και εξαγωγών.
Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2013, το σύνολο των 4 εταιρειών αύξησε τον κύκλο εργασιών σε ποσοστά που φθάνουν το 25%, βελτίωσε τους δείκτες αποδοτικότητας, τα EBITDA, αλλά και την καθαρή κερδοφορία. Και οι 4 εταιρείες, αύξησαν σημαντικά - αλλά και εξυγίαναν - το χαρτοφυλάκιο των πελατών τους, ορθολογικοποίησαν τις λειτουργικές τους δαπάνες, μεγέθυναν την παρουσία τους στο εξωτερικό, προσέθεσαν νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και εξέλιξαν σημαντικά και σε όλα τα επίπεδα την εταιρική τους δομή και λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάση αυτή φαίνεται να εδραιώνεται, καθώς ανάλογη είναι η εξέλιξη των μεγεθών των εταιρειών αυτών και μέχρι σήμερα.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ JUMBO
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ "ΧΡΗΜΑ"
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΣELLAS LIFE SCIENCES GROUP
CLICK DELIVERY
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ FRIGOGLASS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site