Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Δεκέμβριος 2013/Ιανουάριος 2014-τ.398                              

ΣΙΔΕΝΟΡ
Συρρίκνωση μεγεθών στο εννεάμηνο


Η μειωμένη ζήτηση στις αγορές της Ευρώπης, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου και της Β. Αφρικής, καθώς και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της ελληνικής οικονομίας, είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννέαμηνο του 2013 σε 610,9 εκ. ευρώ έναντι 847,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας πτώση κατά 27,9%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,4 εκ. ευρώ έναντι 22,2 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012, επηρεασμένα σημαντικά και από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2013 σε ζημιές 57,8 εκ. ευρώ (ζημιές 0,6004 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 49,8 εκ. ευρώ (ή ζημίες 0,5173 ευρώ ανά μετοχή) το εννεάμηνο του 2012, γεγονός που αποδίδεται εκτός από τα παραπάνω και στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή φορολόγησης των εταιρικών κερδών (από 20% σε 26%) και του επαναϋπολογισμού του υπολοίπου του αναβαλλόμενου φόρου, των ελληνικών εταιριών του Ομίλου, από τον οποίο προέκυψε εφάπαξ αναβαλλομένη ζημία ύψους 13,6 εκ. ευρώ, που αναγνωρίστηκε το 1ο τρίμηνο και επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης του 2013.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός ότι οι αποτελεσματικές ενέργειες για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της διαχείρισης πρώτων υλών και αποθεμάτων επέτρεψαν στον Όμιλο να καταγράψει σημαντικά θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Βασικοί άξονες της στρατηγικής του Ομίλου αποτελούν η ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του. Η υψηλή δυναμικότητα των παραγωγικών μονάδων, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και οι συνεχείς ενέργειες για διείσδυση σε νέες αγορές, αποτελούν εχέγγυα για την αποτελεσματική συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Παράλληλα συνεχίζονται οι ενέργειες βελτίωσης του προϊοντικού μείγματος και περαιτέρω μείωσης του κόστους παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε πρόσφατα και η έναρξη υλοποίησης καινοτόμου επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί αρχικά στο εργοστάσιο της SOVEL, με σκοπό τη μείωση τόσο της αναλισκόμενης ενέργειας, όσο και του αποτυπώματος άνθρακα (Co2) του εργοστασίου.


SATO
Ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης.


Στα πλαίσια της απόφασης με αριθμό 650/2013 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών επικυρώθηκε η ενεργοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου εξυγίανσης της
SATO. Με την σύμφωνη γνώμη του 76,79% των πιστωτών και προμηθευτών της
εταιρείας οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά € 46,1 εκατ. από € 74,5
εκατ. την 30/11/2012 ημερομηνία αναφοράς βάση της οποίας συντάχθηκε το πλάνο
εξυγίανσης της εταιρείας , σε € 28,4 εκατ. την 30/09/2013
Πιο συγκεκριμένα η μείωση των υποχρεώσεων προήλθε την ίδια χρονική περίοδο
από :
α) Απομείωση υπολοίπων πιστωτών – προμηθευτών κατά €9,3 εκατ.
β) Μετοχοποίηση δανειακών υποχρεώσεων κατά €18,7 εκατ.
γ) Μεταβίβαση παγίων και δικαιωμάτων χρήσης αξίας €18,1 εκατ
Σημαντική μεταβολή επήλθε στην καθαρή θέση της εταιρείας η οποία από €-29,8
εκατ. την 30/06/2013 ανήλθε σε €-2,2 εκατ. την 30/09/2013 παρουσιάζοντας
βελτίωση €27,5 εκατ.
Οι παραμένουσες υποχρεώσεις επίσης μειώθηκαν κατά €9,7 εκατ από € 12,1 εκατ.
την 30/11/2012 σε € 2,4 εκατ. την 30/09/2013 θέτοντας τα θεμέλια για μία υγιή
συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας της εταιρείας.
Με γνώμονα την συνέπεια για την υλοποίηση και την συνέχιση του προγράμματος
αναδιάρθρωσης, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 50,1%. από €12,8 εκατ. το
αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012 σε € 6,3 εκατ.
Η έναρξη της εφαρμογής του πλάνου εξυγίανσης απέδωσε θετικό αποτέλεσμα στο
EBITDA του εννιαμήνου του 2013, που ανήλθε σε κέρδη €7,1 εκατ. έναντι
ζημιών €4,7 το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012.
Βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού ανάπτυξης η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε
νέες συνεργασίες με ηγέτιδες, σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρείες επίπλου γραφείου,
αναδιαρθρώνει το δίκτυο της με νέα καταστήματα , αναπτύσσει νέες κατηγορίες
και επαναλανσάρει την νέα ταυτότητα του ΕΝΤΟΣ.
Η διοίκηση της Sato προσδοκώντας στην κερδοφόρα ανάπτυξη αλλά και την
θωράκιση της εταιρείας στο μέλλον, εξετάζει παράλληλα και την δυνατότητα
εξαγωγών νέων ανταγωνιστικών προϊόντων παραγωγής της.
   
PROFILE
Ενισχύεται η ανοδική πορεία στο εννεάμηνο


Αυξημένα εμφανίζονται και στο γ’ τρίμηνο του έτους τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου PROFILE επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο εξωτερικό και την ορθολογική στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι στην αύξηση του πελατολογίου εκτός αλλά και εντός συνόρων, συνέτεινε η παρουσίαση νέων καινοτομικών λύσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εφαρμογές mobile καθώς και software services που βασίζονται σε νέες τεχνολογίες όπως SaaS και Cloud.
Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €6,1 εκατ. από €6 εκατ. το 9μηνο του 2012, εμφανίζοντας μικρή άνοδο 1,64%. Ωστόσο, τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,7 εκατ. εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 28% από €1,4 εκατ. το 2012, ενώ το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €335 χιλ. από €315 χιλ., το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα €282 χιλ., από €121 χιλ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων προσδιορίστηκαν σε €214 χιλ. για το εννεάμηνο του 2013, από €151 χιλ. το 2012, ενώ το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα €2,5 εκατ. από €2,3 εκατ. το προηγούμενο εννεάμηνο, ως αποτέλεσμα της προώθησης των ιδίων λύσεων του ομίλου.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι ενέργειες του ομίλου προκειμένου να ενισχύσει την θέση του στο εξωτερικό, απέφεραν εκτός από αύξηση του πελατολογίου και αλματώδη άνοδο της «αναγνωρισιμότητας» του, μέσω της σειράς διακρίσεων που απέσπασε από διεθνείς οργανισμούς (World Finance magazine, Goodacre κ.ά.), καθώς και της συμμετοχής προϊόντων της PROFILE σε συγκριτικές κλαδικές έρευνες διεθνούς εμβέλειας (Forrester, Celent, IBS κ.α.). 
Παράλληλα, διαρκής είναι η υποστήριξη των γραφείων σε Γενεύη, Ντουμπάι, Λονδίνο και Σιγκαπούρη, με στοχευμένες δραστηριότητες από το εξειδικευμένο προσωπικό του ομίλου καθώς και από συμβούλους αντιπροσώπευσης, με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής παρουσίας και της διερεύνησης νέων ευκαιριών, που δημιουργούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των λύσεων της PROFILE.
Στην εσωτερική αγορά, ο όμιλος πραγματοποιεί νέες υλοποιήσεις στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συνεχίζεται και η επιτυχημένη πορεία στα έργα του Δημοσίου, με αναθέσεις και διεκδικήσεις έργων σημαντικής προστιθέμενης αξίας.ΑEGEAN
Αύξηση κύκλου εργασιών με ισχυρή κερδοφορία


Ο κύκλος εργασιών της ΑEGEAN το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε €532,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2012. Κατά την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €59,2 εκ., σε σύγκριση με ζημίες €8,7  εκ. το 2012.
Η βελτίωση του κύκλου εργασιών και του αποτελέσματος προέρχεται εξολοκλήρου από την επένδυση στην ανάπτυξη και την απόδοση του δικτύου εξωτερικού, που ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω και των ευνοϊκών συνθηκών που επεκράτησαν στη χώρα κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και της ωρίμανσης της παρουσίας της εταιρείας σε νέες αγορές.
Η AEGEAN μετέφερε 3,2 εκ. επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2012. Η μέση πληρότητα των τακτικών πτήσεων στο δίκτυο εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 80%, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του αποτελέσματος. Η AEGEAN μετέφερε 9% περισσότερους επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού της Αθήνας, ενώ σημαντική αύξηση 22% επιτεύχθηκε στην κίνηση εξωτερικού από και προς τις άλλες 6  βάσεις της εταιρείας σε περιφερειακά αεροδρόμια  της χώρας.
Η επιβατική κίνηση εσωτερικού παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2012 με την AEGEAN να μεταφέρει 2,1 εκ. επιβάτες. Συνολικά η AEGEAN μετέφερε 5,3 εκ. επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού, παρουσιάζοντας αύξηση 9% στη συνολική επιβατική κίνηση σε σχέση με το 2012.
Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά:
«Επενδύουμε με συνέπεια στην εξωστρέφεια και την στήριξη του τουρισμού με αποτέλεσμα να ωφεληθούμε σημαντικά από την άνοδο του ρεύματος προς την χώρα. Η είσοδος σε νέες αγορές, η ωρίμανση των προσπαθειών διείσδυσης σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες διαχείρισης του κόστους των προηγούμενων ετών, οδήγησαν την AEGEAN να καταγράψει σημαντική κερδοφορία το εννεάμηνο του 2013, ύστερα από μία τριετή περίοδο ζημιών.
Τα αποτελέσματα της Olympic Air, που θα είναι ζημιογόνα για το σύνολο του έτους, δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα εννεαμήνου διότι η εξαγορά πραγματοποιήθηκε την 23η Οκτωβρίου 2013. Θα συμπεριληφθούν όμως και  θα επιβαρύνουν τα συνολικά ετήσια αποτελέσματα. Είμαστε αισιόδοξοι για την συνέχεια καθώς τώρα, μαζί,  έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ήδη με την προσφορά χαμηλότερων ναύλων και τις άμεσες παρεμβάσεις στο εσωτερικό δίκτυο, για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2013, μετά από 4 χρόνια κάμψης, εμφανίζεται μικρή αύξηση της κίνησης σε αρκετούς προορισμούς εσωτερικού ».


 


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ «ΧΡΗΜΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ»
ΑΡΘΡΟ Κ. Χ. ΖΙΑΒΡΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ-CO BRANDED
ΦΑΚΕΛΟΣ DIONIC
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
STANDARDS MONEY CONFERENCE 2013
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΕΚΘΕΣΗ ALLIANZ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΟΥΤΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ FOURLIS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site