Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ


ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η στρατηγική της εταιρείας το 2013 επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης στο Διυλιστήριο, στην όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) και στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.
Το 2013 απετέλεσε για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ μία ακόμη χρονιά σειράς προκλήσεων, που αφορούσαν την υλοποίηση του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης του Διυλιστηρίου (major shutdown program) και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες των τελευταίων ετών για τον κλάδο διύλισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η στρατηγική της εταιρείας τη χρήση 2013 επικεντρώθηκε κυρίως στην επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης στο Διυλιστήριο, στην όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία) και στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών.

Κατά τη διάρκεια του 2013 η παραγωγή προϊόντων του Διυλιστηρίου ανήλθε σε εκατ. 10,4 μετρικούς τόνους, έναντι εκατ. 10,2 μετρικών τόνων κατά τη χρήση 2012. Αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πέτυχε για πέμπτη συνεχόμενη χρήση, παρά τη συνεχόμενη πτώση της κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου στην εγχώρια αγορά, συνολικό όγκο πωλήσεων που ξεπέρασε σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του Διυλιστηρίου. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2013 διαμορφώθηκε στο 66,23% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας έναντι 63,48% το 2012.

 Η δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών για την εταιρεία κατά τη χρήση του 2013 επέτρεψε τη σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ την 31.12.2013 περιορίστηκε σε 645 εκατ. ευρώ από 692 εκατ. ευρώ την 31.12.2012 και 863 εκατ. ευρώ την 31.12.2011.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013


Οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας σε όγκο ανήλθαν σε 11,98 εκατ. ΜΤ έναντι 11,65 εκατ. ΜΤ το 2012.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2013 ανήλθε σε 7.844 εκατ. ευρώ έναντι των 8.240 εκατ. ευρώ του 2012, λόγω της μείωσης του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2013 ήταν 151,1 εκατ. ευρώ έναντι 246,5 εκατ. ευρώ το 2012, εξαιτίας των χαμηλότερων περιθωρίων των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την περιορισμένη συνεισφορά των μονάδων μετατροπής (Hydrocracker, FCC) - λόγω του προγράμματος συντήρησης - την αποδυνάμωση του δολαρίου και την αρνητική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2013 διαμορφώθηκαν σε 23,2 εκατ. ευρώ έναντι 114,4 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 5,58 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%.

Η εταιρεία, συνεπής προς τους μετόχους της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης, θα διανείμει μέρισμα για 13η συνεχόμενη χρήση. Το προτεινόμενο ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,20 ευρώ (σύμφωνα με τον Ν. 4110/2013 η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων ανέρχεται σε 10%) και αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 2,43% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την 31.12.2013.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site