Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Απρίλιος 2014-τ.401                              

ΣΕΛΟΝΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2013


Ο Όμιλος Σελόντα παρουσίασε ζημίες το 2013, κυρίως λόγω της σταδιακής μείωσης της αξίας αποτίμησης των αποθεμάτων, γεγονός μη επαναλαμβανόμενο, το οποίο ήδη απεικονίστηκε από το α’ εξάμηνο του 2014, καθώς και λόγω έκτακτων ζημιών, αποτέλεσμα της απομείωσης συμμετοχών και υπεραξιών, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη χρηματοοικονομική κατάσταση και το επενδυτικό περιβάλλον την παρούσα συγκυρία στη χώρα μας. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσιάζονται παρακάτω:


• Ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 14% στο ύψος των 130 εκατ. ευρώ, με την αύξηση να οφείλεται: α) στην αύξηση του όγκου της πώλησης ιχθύων σε ποσοστό 6,2%, φτάνοντας τους 21.160 τόνους, με αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 4,5%, ενώ επιτύχαμε μείωση της μέσης τιμής πώλησης μόλις κατά 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, β) στην αύξηση ποσοτήτων πώλησης γόνου κατά 13%, με αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 7,4%, και γ) στην αύξηση των πωλήσεων ιχθυοτροφών σε αξία κατά 48,7%.

• Τα αποτελέσματα EBITDA για τον όμιλο ήταν αρνητικά 40 εκατ. ευρώ, έναντι θετικών της προηγούμενης χρήσης 18 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές προέκυψαν κυρίως από τη μείωση της αξίας των βιολογικών αποθεμάτων, που οφείλεται στη μικρότερη συνολική βιομάζα, λόγω κλιματολογικών συνθηκών, θνησιμοτήτων και απωλειών, καθώς και της χαμηλής απόδοσης των σιτηρεσίων (ιχθυοτροφών), λόγω των προβλημάτων στην αγορά πρώτων υλών των ιχθυοτροφών.

• Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και Δικαιώματα για τον όμιλο ήταν ζημιές ποσού 59 εκατ. ευρώ, και οφείλονται στη μείωση των βιολογικών αποθεμάτων, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, και σε μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, όπως η απομείωση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ποσού 13,4 εκατ. ευρώ, η απομείωση υπεραξίας ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, και έκτακτα γεγονότα, όπως η απομείωση της αξίας επενδυτικών ακινήτων ποσού 1,1 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, μετά τα αποτελέσματα της χρήσης, για τη μητρική εταιρεία είναι αρνητικά 40,7 εκατ. ευρώ και του ομίλου αρνητικά 46,8 εκατ. ευρώ και 38,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας. Με τη διαδικασία της αναδιοργάνωσης των δανείων, που ήδη σχεδιάζεται από κοινού με τις τράπεζες, την αναμενόμενη κερδοφορία της εταιρείας και άλλες ενέργειες, που ήδη πραγματοποιούνται, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.


ΔΟΥΡΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ


Σημαντική βελτίωση εμφανίζουν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας Δούρος Α.Ε. το 2013, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχιση της εικόνας αυτής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 Συγκεκριμένα, η εταιρεία, παρά την συνεχιζόμενη ύφεση της οικονομίας και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, παρουσίασε θετικά EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων), τα οποία και διαμορφώθηκαν στα 119.437 ευρώ, έναντι αρνητικών EBITDA ύψους 1,117 εκατ. το 2012.

Επιπλέον, σημαντική αύξηση παρουσίασε και το μικτό περιθώριο κέρδους της Δούρος Α.Ε., που από 45% το 2012, διαμορφώθηκε στο 57% το 2013, ενώ σημειώθηκε μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 19%.

«Η εταιρεία, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις κινήσεις εξυγίανσης, σε λειτουργικό κυρίως επίπεδο, και έχοντας σταθεροποιήσει τον κύκλο εργασιών της, είναι έτοιμη να εκπονήσει σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης, αφού είναι πλέον ορατές οι συνθήκες μιας ευρύτερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δούρος Α.Ε., Θεόδωρος Δούρος.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει το σύστημα προσφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για μεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, προσδοκώντας αύξηση του κύκλου εργασιών της και επιστροφή σε κερδοφορία.


LAMDA

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA) παρουσίασε θεαματική αύξηση, της τάξεως του 26%, και ανήλθε στα 35,6 εκατ. ευρώ. Tα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου το 2013 ανήλθαν σε 25,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 19%, αν εξαιρέσουμε τα σχετιζόμενα με το project του Ελληνικού έξοδα.

Tο β’ εξάμηνο του 2013 ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρουσίασε επίσης αύξηση 1,5%. Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98%. Οι παραπάνω δείκτες πιστοποιούν ότι, μετά από μια περίοδο οικονομικής ύφεσης και κάμψης των αποτελεσμάτων, τα πρώτα πολύ θετικά σημάδια είναι ορατά και αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των εμπορικών μας κέντρων.

Η Lamda Development συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της στον τομέα του Real Estate Development στη χώρα μας, έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά και δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εν μέσω κρίσης και αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η Lamda Development προχώρησε στις εξής επενδύσεις:


• Τον Νοέμβριο του 2008 εγκαινίασε το τρίτο, κατά σειρά, εμπορικό κέντρο, το Golden Hall, μια επένδυση της τάξεως των 76 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2013, συμμετέχοντας στην πρώτη μεγάλη αποκρατικοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ, επένδυσε επιπλέον 81 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του κτηρίου IBC για 90 χρόνια, το πίσω μέρος του οποίου παρέμενε ανεκμετάλλευτο από το 2004. Για την ανάπτυξή του μέσα στον επόμενο χρόνο θα επενδυθούν άλλα 20 εκατ. ευρώ. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η ανωτέρω επένδυση θα έχει οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων των 2.000 θέσεων εργασίας.

• Τον Δεκέμβριο του 2010 εξαγόρασε το μειοψηφικό ποσοστό 40% του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά η ίδια τη διαχείρισή του, μια επένδυση 80 εκατ. ευρώ περίπου.

• Στο Mediterranean Cosmos επενδύθηκαν επιπλέον 5 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω βελτίωση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στους καταναλωτές.


O Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε:

«Η βελτίωση της κερδοφορίας μας και η γενικότερη θετική εικόνα της εταιρείας στηρίζεται σε δύο πυλώνες: α) στη στρατηγική των επενδύσεών μας, όπως η απόκτηση του 100% του Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και η απόκτηση του IBC, β) στη συνεχή μας επικέντρωση στους πελάτες/καταστηματάρχες μας και στους καταναλωτές/επισκέπτες των εμπορικών μας κέντρων, όπως αποτυπώνεται μέσα από τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε αυτά, σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις και τα πολιτιστικά δρώμενα».


ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2013


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Viohalco για το 2013 ανήλθε σε 2.885 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 13% σε σύγκριση με 3.317 εκατ. ευρώ το 2012. Η κάμψη του κύκλου εργασιών του ομίλου οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις μειωμένες τιμές μετάλλων και τους χαμηλότερους όγκους πωλήσεων, ιδίως στον κλάδο χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και στον κλάδο χαλκού και καλωδίων.

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων, μειώθηκαν από 19 εκατ. ευρώ το 2012 σε ζημίες -18 εκατ. ευρώ το 2013. Τα κέρδη εκμετάλλευσης προ μη επαναλαμβανόμενων εξόδων στον τομέα αλουμινίου, ύψους 34 εκατ. ευρώ, αντιστάθμισαν εν μέρει τις ζημίες εκμετάλλευσης στους άλλους κλάδους. Συγκεκριμένα, τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ το 2013, και αφορούσαν κυρίως σε ζημίες απομείωσης ύψους 74 εκατ. ευρώ των επενδύσεων σε ακίνητα και σε ενσώματα πάγια στοιχεία, κυρίως στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων και άλλων υπηρεσιών, σε έξοδα που αφορούσαν τη συγχώνευση της Viohalco και την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext ύψους 10,6 εκατ. ευρώ, καθώς και σε έξοδα ύψους 11 εκατ. ευρώ, λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του εργοστασίου της Sovel και του κόστους αδράνειας των εργοστασίων της Stomana Industry και της «Σωληνουργεία Κορίνθου», στον κλάδο χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 109 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι κερδών 14 εκατ. ευρώ το 2012.

Το χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 4%, στα 86 εκατ. ευρώ, από 90 εκατ. ευρώ το 2012. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των πραγματικών επιτοκίων, λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, που επέφερε μείωση του μέσου περιθωρίου (spread) της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.

 Οι ζημίες προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το 2013 ανήλθαν σε 192 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημίες ύψους 75 εκατ. ευρώ το 2012, και προέκυψαν λόγω των ζημιών εκμετάλλευσης ύψους 109 εκατ. ευρώ, του χρηματοοικονομικού κόστους ύψους 86 εκατ. ευρώ και των κερδών από συγγενείς επιχειρήσεις που ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

 Οι ζημίες χρήσης ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ το 2013, σε σύγκριση με ζημίες ύψους 76 εκατ. ευρώ για το 2012. Τα αποτελέσματα για το 2013 επηρεάστηκαν περαιτέρω αρνητικά από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή εταιρικών κερδών στην Ελλάδα (από 20% σε 26%) και του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου. Η συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα για το 2013, λόγω των αλλαγών της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, ανέρχεται σε 36,3 εκατ. ευρώ.
  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
SUSTAINABILITY
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
OUTDOOR EXPO 2014
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ PROFILE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site