Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              

MARTIN NARASCHEWSKI

VICE PRESIDENT FINANCE SOLUTIONS ΤΗΣ SAP


O Martin Naraschewski,  Vice President Finance Solutions της SAP, περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που δίνουν οι λύσεις που προσφέρει η εταιρεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα των επιχειρήσεων και αναλύει τους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να «αφομοιώσουν» τις λύσεις αυτές ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και του μεγέθους τους, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα τους και τους χρηματοοικονομικούς τους δείκτες.


ΧΡΗΜΑ_Με ποιους τρόπους οι λύσεις της SAP βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους μακροοικονομικούς τους στόχους;

MARTIN NARASCHEWSKI_Είναι γεγονός ότι η SAP διαθέτει μία πληθώρα λύσεων οι οποίες προσφέρουν στις επιχειρήσεις  τρόπους διαχείρισης αλλά και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Οι λύσεις της  SAP δεν «ακουμπούν» μόνο μία παράμετρο της επιχείρησης. Όπως γνωρίζετε οι επιχειρήσεις είναι πολυσύνθετοι, «ζωντανοί οργανισμοί και είναι αναπόφευκτο οι ανάγκες τους να παρουσιάζουν μία ανάλογη  πολυπλοκότητα.  Οι λύσεις που σήμερα λοιπόν ερχόμαστε να δώσουμε στις επιχειρήσεις «αγγίζουν» ουσιαστικά κάθε δομικό τους στοιχείο και δίνουν πρακτικές λύσεις σε κάθε σημερινό, επίκαιρό ζήτημα. Για παράδειγμα, διαθέτουμε λύσεις που αφορούν στο σημαντικό ζήτημα της επιχειρηματικής συμμόρφωσης (compliance) μέσα από τις οποίες δίνουμε τη δυνατότητα στον επιχειρηματικό κόσμο να προσαρμόζει και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις «επιταγές» της εποχής αλλά και της οικονομίας στην οποία κινείται. Αξίζει επίσης να αναφέρω τις λύσεις και εργαλεία ανάλυσης τα οποία η SAP διαθέτει και το οποία έρχονται να απαντήσουν σε πολύ σημαντικές ανάγκες ειδικά τη σημερινή περίοδο που η οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εξαιρετικά ρευστή. Μέσα από τις λύσεις και τα εργαλεία αυτά δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλύουν δεδομένα που αφορούν τόσο τις ίδιες όσο και τις αγορές στις οποίες κινούνται και μέσα από τη συγκεκριμένη ανάλυση να κάνουν τις καλύτερες και ασφαλέστερες επιλογές. Ένας ακόμη σημαντικός άξονας λύσεων της SAP είναι τα εργαλεία ελέγχου αλλά και προγραμματισμού που παρέχει. Η συγκεκριμένη ομάδα λύσεων δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να ελέγχουν τις πηγές εσόδων τους από άποψη πιστότητας αλλά και φερεγγυότητας ενώ παράλληλα τους δίνουν τη δυνατότητα να προγραμματίζουν σήμερα τη  στρατηγική του αύριο. Όπως λοιπόν γίνεται εύκολα κατανοητό οι λύσεις της SAP δεν αφορούν μονοδιάστατα έναν τομέα της επιχειρηματικότητας αλλά έρχονται να δώσουν άμεσα και ποιοτικά απάντηση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα.

Χ_Ποιο είναι κατά την άποψή σας το συγκριτικό πλεονέκτημα των λύσεων της SAP έναντι του ανταγωνισμού;

Μ.Ν_Είναι γεγονός πως υπάρχει μία πληθώρα επιχειρηματικών λύσεων ανάλυσης και προγραμματισμού σήμερα στην αγορά. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι με βεβαιότητα το στοιχείο της ευελιξίας. Κατά την εφαρμογή τους οι λύσεις που παρέχουμε στην αγορά (integration) δεν απαιτούν τη δημιουργία νέων υποδομών από την πλευρά της επιχείρησης ενώ λόγω των υψηλών  προδιαγραφών σε επίπεδο προγραμματισμού και της ποιότητας τους δεν έρχονται και κυρίως δεν δημιουργούν conflict με υπάρχουσες εφαρμογές.  Επίσης, οι λύσεις της SAP έρχονται να δώσουν σε μία επιχείρηση πολλαπλές απαντήσεις σε συνδυαστικές ανάγκες. Αυτό σημαίνει πως οι λύσεις μας δεν αντιμετωπίζουν ένα ζήτημα μονοδιάστατα αλλά σε βάθος και είναι σε θέση να παρέχουν εύρος πληροφορίας για ένα θέμα αλλά και για την πηγή του ανεξάρτητα από τον τομέα ή τους τομείς που εμπλέκονται.

 Επίσης, ειδικά στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης και του προγραμματισμού ένα σημαντικό πλεονέκτημα των λύσεών μας είναι πως μπορούν χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο να τοποθετήσουν σε μία κοινή βάση όλα τα οικονομικά δεδομένα μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και από μία κοινή βάση να δώσουν στοιχεία προς ανάλυση. Όπως κατανοείτε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό κάθε άλλο παρά «κοινό» μπορεί να χαρακτηριστεί καθώς μία τέτοια διαδικασία απαιτεί εξαιρετική υποδομή, οργάνωση και κυρίως κόστος.

Χ_Οι λύσεις που διαθέτετε είναι δυνατό να «αφομοιωθούν» από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους;

Μ.Ν_Σαν εταιρεία διαθέτουμε πραγματικά λύσεις οι οποίες είναι δυνατό πρακτικά να αγγίξουν τις ανάγκες επιχειρήσεων από κάθε κλίμακα. Διατίθενται σήμερα προγράμματα τα οποία αφορούν σε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων αλλά και προγράμματα τα οποία αφορούν οργανισμούς με πολυεθνική παρουσία τα οποία απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους. Για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σας αναφέρω πως ναι σήμερα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε ανάγκες κάθε κλίμακας και εύρους.

Χ_Οι λύσεις που παρέχετε αφορούν κάποιον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων ή είναι δυνατό να αφορούν πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς; Οι λύσεις που παρέχετε είναι δυνατό να εφαρμοστούν από επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο;

Μ.Ν_Οι λύσεις που παρέχει η SAP αφορούν επιχειρηματικές ανάγκες ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση. Είναι άλλωστε τέτοια η δομή αλλά και η ευελιξία των λύσεων ώστε  έχουμε τη δυνατότητα να τις προσαρμόζουμε, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τόσο της SAP όσο και των λύσεών μας, η προσαρμογή στην ανάγκη. Αναφορικά με το ζήτημα για το εάν οι λύσεις μας είναι δυνατό να έχουν παρουσία και εφαρμογή σε παγκόσμιο επίπεδο μπορώ να σας πω, πως ναι οι ανάγκες είναι στη βάση τους οι ίδιες αυτό που αλλάζει είναι το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον και αυτό όχι σε τέτοιο βαθμό που να μην έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε τα δεδομένα που παρέχουμε στους συνεργάτες μας. Επίσης το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών μας, μας δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιούμε άμεσα και σε τοπικό επίπεδο την εκάστοτε απαίτηση που θα μας ζητηθεί.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site