Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ


ΑΝΑΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ… ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ θεωρεί το 2013 μεταβατική χρονιά, καθώς ολοκληρώθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία του ομίλου.
Παράλληλα, ο Όμιλος προέβη σε μια σειρά βελτιωτικών ενεργειών για τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση των εμπορικών του δικτύων, με έμφαση στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στις πωλήσεις σε διαχειριστές δικτύων ενέργειας, καθώς και στη γεωγραφική εξάπλωση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 345 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 21% έναντι του 2012 (439 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά από τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί πως οι πωλήσεις του ομίλου εκτός Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 48%, στοιχείο ενδεικτικό των ενεργειών για την αύξηση των πωλήσεων σε χώρες που εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης.

Τα ενοποιημένα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 90% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του ομίλου ανήλθε σε ζημιές 7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ το 2012.

Τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάστηκαν από την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών, από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και από την καθυστέρηση στην ανάθεση μεγάλων συμβάσεων. Επιπροσθέτως, η αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιρειών του ομίλου, λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, είχε ως συνέπεια ζημιές 6,6 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 2,2 εκατ. ευρώ το 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 19,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε ζημιές 21,1 εκατ. ευρώ ή 0,7125 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του 2013 επιβαρύνθηκαν επιπλέον από εφάπαξ ζημιά 2,2 εκατ. ευρώ λόγω επανυπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαιτίας της μεταβολής του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% σε 26%.

 Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 179 εκατ. ευρώ την 31/12/2013 έναντι 150 εκατ. ευρώ το 2012, ως αποτέλεσμα των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών εντός του οικονομικού έτους. Οι επενδύσεις το 2013 ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική εταιρεία Fulgor.

 Κλείνοντας την παρουσίαση, η διοίκηση του ομίλου αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές για το 2014, καθώς αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη των διεθνών αγορών από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η ρευστότητα στην αγορά εμφανίζει βελτιωτικές τάσεις, ενώ υπάρχει αισιοδοξία για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έχει ήδη αναλάβει το έργο διασύνδεσης των νήσων Σύρου-Τήνου, Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ αναμένονται θετικές εξελίξεις και από άλλους διαγωνισμούς υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στο άμεσο μέλλον. Η βελτίωση αυτή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η επίδραση των βελτιωτικών ενεργειών που έχουν ήδη συντελεστεί στις εταιρείες του ομίλου, δεν θα είναι άμεσα ορατές στα οικονομικά αποτελέσματά του, ωστόσο είναι προφανές πως ο όμιλος, χάρη στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει, βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση ώστε να αντεπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες της αγοράς και στη γενικότερη αβεβαιότητα.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site