Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάιος 2014-τ. 402                              

F.G. EUROPE

ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ


Τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του Ομίλου F.G. EUROPE παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τους θεσμικούς επενδυτές από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Παντούση, τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο, και τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων, κ. Ανδρέα Πολίτη.
Η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα και η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού είναι μερικοί από τους στόχους της διοίκησης του ομίλου F.G. Europe A.E. για το 2014, όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση του ομίλου.

Για τον λόγο αυτό η εταιρεία ιδρύει δύο θυγατρικές, στην Ιταλία και την Τουρκία, που αποτελούν τις σημαντικότερες εξαγωγικές αγορές της. Στόχος αυτής της κίνησης είναι η ευκολότερη και γρηγορότερη είσπραξη των εσόδων από τις δύο χώρες, γεγονός που θα βελτιώσει τη ρευστότητα του ομίλου.

Στην Ιταλία ιδρύεται 100% θυγατρική, η οποία θα μεταφέρει την έδρα της στο Μιλάνο από το Μέστρε της Βενετίας, από όπου μέχρι σήμερα επιχειρούσε η εισηγμένη.

Στην Τουρκία, η εταιρεία θα αποτελεί μικτό σχήμα, στο οποίο η FG Europe θα διατηρεί το 55% και το υπόλοιπο 45% μοιράζεται σε δύο τοπικούς συνεργάτες.

Δεδομένου του ότι το 65% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, η FG Europe σκοπεύει να αναπτύξει περαιτέρω τη δράση της σε νέες αγορές, με εφαλτήριο την Τουρκία. Ήδη πραγματοποιεί πωλήσεις κλιματιστικών στη Ρωσία, αγορά στην οποία σκοπεύει να επικεντρωθεί.

Σήμερα, ο κύριος όγκος των πωλήσεων του ομίλου κατά 84% αφορά σε πωλήσεις κλιματιστικών, ενώ με 11,5% ακολουθεί ο κλάδος ενέργειας, ο οποίος αποφέρει υψηλή κερδοφορία. Στον υπό απόσχιση ενεργειακό κλάδο, ο όμιλος δραστηριοποιείται μέσω ΑΠΕ, ενώ διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 818,95 MW.

 Σε ό,τι αφορά την εμπορία κλιματιστικών και ηλεκτρικών, η διοίκηση του ομίλου ανάφερε ότι διατηρείται η πτωτική τάση στην εγχώρια αγορά. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η εσωτερική αγορά κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, ενώ πτώση παρουσιάστηκε στις πωλήσεις εξωτερικού και ειδικότερα στην Τουρκία, λόγω των επικείμενων αλλαγών με τη λειτουργία της θυγατρικής. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση προτείνει για τη χρήση του 2013 τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή.


ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2013


Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου παρουσιάστηκαν μειωμένα κατά 4,08% και ανήλθαν το 2013 σε 6,28 εκατ. ευρώ, έναντι 6,55 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων κερδών του 2012, διαμορφώνοντας τον δείκτη Κέρδη προ Φόρων/Πωλήσεις σε 6,34% έναντι 5,89% του αντίστοιχου δείκτη του 2012.

Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του ομίλου ανήλθαν το 2013 σε 3,64 εκατ. ευρώ, έναντι των 4,79 εκατ. ευρώ του 2012, μειωμένα κατά 24,04%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου, ανήλθαν το 2013 σε 13,82 εκατ. ευρώ έναντι των 14,42 εκατ. ευρώ του 2012, με τον δείκτη EBITDA, αυξημένο κατά 96 μονάδες, να διαμορφώνεται σε 13,94% έναντι του 12,98% του αντίστοιχου δείκτη του 2012.

Τα έξοδα διοίκησης–διάθεσης του ομίλου ανήλθαν συνολικά το 2013 σε 17,56 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων 19,39 εκατ. ευρώ του 2012, μειωμένα κατά 9,41%. Ο δείκτης Γενικά Έξοδα/Πωλήσεις διαμορφώθηκε το 2013 σε 17,72%, έναντι του 17,45% του αντίστοιχου δείκτη του 2012.

Ειδικά αναφέρθηκε η επιβάρυνση των γενικών εξόδων του ομίλου με το ποσό των 1,14 εκατ. ευρώ, λόγω της έκτακτης εισφοράς η οποία επιβλήθηκε βάσει του Ν. 4093/2012 στα έσοδα του ομίλου από αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια από την 1/7/2012 (για το 2012 η αντίστοιχη επιβάρυνση ανερχόταν σε 0,51 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του ομίλου το 2013, σημαντικά μειωμένα κατά 20,77%, ανήλθαν σε 3,22 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων 4,07 εκατ. ευρώ καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων του 2012.

Σημαντικά μειωμένες κατά 17,40% εμφανίζονται οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου, που ανήλθαν την 31/12/2013 σε 118,54 εκατ. ευρώ έναντι των 143,50 εκατ. ευρώ αντίστοιχων υποχρεώσεων την 31/12/2012, λόγω κυρίως της μείωσης των τραπεζικών υποχρεώσεων του ομίλου.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου, επηρεασμένα από τη μητρική εταιρεία, ανήλθαν το 2013 σε 26,42 εκατ. ευρώ έναντι των 29,57 εκατ. ευρώ του 2012, μειωμένα κατά 10,66%. Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους, βελτιωμένος κατά 5 μονάδες βάσης, διαμορφώθηκε το 2013 σε 26,66% έναντι ποσοστού 26,61% του αντίστοιχου συντελεστή του 2012.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν το 2013 σε 99,10 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 111,12 εκατ. ευρώ του 2012, μειωμένες κατά 10,82%.

Οι πωλήσεις του ομίλου στον τομέα της ενέργειας, διατηρούμενες στα ίδια σχεδόν επίπεδα, ανήλθαν το 2013 σε 11,38 εκατ. ευρώ έναντι των 11,63 εκατ. ευρώ του 2012.

Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανήλθαν το 2013 σε 87,70 εκατ. ευρώ έναντι των αντίστοιχων 99,27 εκατ. ευρώ πωλήσεων του 2012, μειωμένες κατά 11,65%.

Οι πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν συνολικά σε 83,17 εκατ. ευρώ έναντι 94,18 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2012, μειωμένες κατά 11,69%.

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO σημείωσαν αύξηση κατά 43,34%, ανερχόμενες σε 2,51 εκατ. ευρώ έναντι 1,75 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2012.

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP (λευκών και μαύρων), σαφώς επηρεασμένες από την κρίση, ανήλθαν το 2013 σε 2,03 εκατ. ευρώ έναντι των 3,34 εκατ. ευρώ του 2012, μειωμένες κατά 39,22%.


Επίσης αναφέρθηκαν:


• Η διατήρηση των εξαγωγών της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να  αντιπροσωπεύουν το 66,7% των πωλήσεων του κλιματισμού και το 63,3,18% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.

• Η κάλυψη σχεδόν του συνόλου των πωλήσεων της μητρικής από τις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (99,9%).

• Η μείωση το 2013 των γενικών εξόδων της μητρικής εταιρείας κατά 12,31%.

• Η έκδοση από την εταιρεία νέου ομολογιακού δανείου ύψους 65 εκατ. ευρώ με τη συμμετοχή, εκτός των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, και της Γενικής Τραπέζης.

• Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος στους μετόχους, το τελικό ύψος του οποίου θα αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

• Τέλος έγινε αναφορά στη σημαντική κίνηση, από πλευράς εταιρείας, στο πλαίσιο των ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με τη δωρεάν χορήγηση και εγκατάσταση σε δικαιούχους Κοινωνικού Τιμολογίου της ΔΕΗ, 1.000 κλιματιστικών μηχανημάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ήδη εγκατασταθεί.


Για το 2014 οι στόχοι της διοίκησης του ομίλου είναι:


I. Η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα και η συνεχής επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού.

II. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης των θυγατρικών σε Τουρκία και Ιταλία και η έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στις εν λόγω αγορές.

III. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην εσωτερική αγορά στον τομέα του κλιματισμού.

IV. Η περαιτέρω προώθηση των προϊόντων MIDEA (A/C & White Goods) στην εγχώρια αγορά και των OEM προϊόντων υπό το σήμα ESKIMO.

V. Η επιδίωξη παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της F.G. EUROPE A.E. στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με διαχωρισμό του τομέα της ενέργειας.

VI. Η αναδιοργάνωση των δομών της εισηγμένης και του ομίλου.

VII. Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος ERP.

VIII. Η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο μεγάλο αιολικό έργο της Εύβοιας.

 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FACTORING
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
FOCUS ON HUMAN RESOURCES
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ζ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ M. NARASCHEWSKI
ETHOS SUSTAINABILITY FORUM 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2013
ΑΡΘΡΟ SARGIA PARTNERS
ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΙΔΕΝΟΡ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ F.G. EUROPE
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΠΑΠ
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site