Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2005                               Τεύχος 312

ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Επεξήγηση Όρων Αξιολόγησης Ελληνικών Μετοχών
Total Risk: Ο Συνολικός Κίνδυνος μίας μετοχής αποτελεί χρήσιμη εκτίμηση για την μελλοντική διακύμανση της τιμής της, καθώς επίσης και βασικό εργαλείο διάρθρωσης χαρτοφυλακίων. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι ο Συνολικός Κίνδυνος αποτελεί κριτήριο μεταβλητότητας και όχι στατιστικής ποιότητας της μετοχής. Κατά συνέπεια, μία μετοχή με υψηλότερο Συνολικό Κίνδυνο από κάποια άλλη είναι δυνατό να έχει αξιολογηθεί ως καλύτερη ακολουθώντας στατιστικές μεθοδολογίες.
Beta: Ο Συντελεστής Beta εκφράζει τον ονομαζόμενο Συστηματικό Κίνδυνο μίας μετοχής ή Χαρτοφυλακίου. Ο Συστηματικός Κίνδυνος αποτελεί εκείνο το κομμάτι του Συνολικού Κινδύνου που οφείλεται στις κινήσεις της αγοράς όπως αυτές εκφράζονται μέσω κάποιου Δείκτη (Benchmark). Στην περίπτωση μας ως Benchmark έχει χρησιμοποιηθεί ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α.Α. (ΓΔΧΑΑ). Ο Συντελεστής Beta συνδέει την μεταβολή της τιμής του Benchmark με την αντίστοιχη της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου.
N-S Risk: Ο Μη Συστηματικός Κίνδυνος (Non Systemic Risk) μίας μετοχής (ή χαρτοφυλακίου) αποτελεί εκείνο το κίνδυνο που απομένει εάν εξαιρεθεί ο Κίνδυνος της Αγοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Συνολικός Κίνδυνος δεν προκύπτει ως άθροισμα του Συστηματικού με τον Μη Συστηματικό Κίνδυνο. Επίσης, ομοίως με τον Συνολικό Κίνδυνο, ο Συστηματικός και Μη Συστηματικός Κίνδυνος δεν αποτελούν κριτήρια στατιστικής ποιότητας της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου, αλλά αποτελούν επιμέρους ερμηνείες της συνολικής μεταβλητότητας του υποκείμενου.
ΜΜ: Αποτελεί μεθοδολογία της Morgan Stanley για αξιολόγηση μετοχών και χαρτοφυλακίων σε όρους Ρίσκου - Απόδοσης και πιο συγκεκριμένα αφορά κατά το ρίσκο προσαρμοσμένες αποδόσεις. Όσο μεγαλύτερος είναι ο Δείκτης ΜΜ, τόσο πιο ποιοτική σε όρους Ρίσκου - Απόδοσης χαρακτηρίζεται μία μετοχή ή ένα χαρτοφυλάκιο, ενώ ο Δείκτης είναι δυνατόν να πάρει και αρνητικές τιμές.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τη βασική ιδέα του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από το κριτήριο ΜΜ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν προς αξιολόγηση οι Α και Β μετοχές ή χαρτοφυλάκια. Με μία πρώτη ματιά στο γράφημα που ακολουθεί και οι δύο συμπεριφέρονται καλύτερα από την αγορά σε όρους Ρίσκου – Απόδοσης, ευρισκόμενες πάνω από Security Market Line (SML). Δεν είναι όμως εφικτό από το σχεδιάγραμμα να επισημάνουμε πια είναι η καλύτερη από τις δύο. Η προτεινόμενη προς τούτο μεθοδολογία από την Morgan Stanley συνιστά την προσαρμογή του κινδύνου και των δύο στον κίνδυνο του Benchmark και ακολούθως την σύγκριση της κατ’ αναλογία αναπροσαρμοσμένης τους απόδοσης.


Η προσαρμογή του κινδύνου γίνεται ως εξής:
Όταν ο κίνδυνος της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου είναι υψηλότερος από εκείνον του Benchmark (περίπτωση Β), πωλείται ένα ποσοστό του και με τα χρήματα αγοράζεται το Risk Free Asset. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου μέχρι να εξισωθεί με εκείνον του Benchmark. Ομοίως, όταν ο κίνδυνος της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου είναι χαμηλότερος από εκείνον του Benchmark (περίπτωση Β), κάποιος δανείζεται στο Risk Free Rate και υπεραγοράζει το Β αυξάνοντας τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μέχρι να εξισωθεί με εκείνον του Benchmark.
Κλείνοντας, να διευκρινίσουμε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που ακολουθούν είναι σε όρους συγκριτικής κατάταξης του κάθε αναφερόμενου μεγέθους ανά μετοχή ως προς το σύνολο (universe) των μετοχών υπό παρακολούθηση συνολικά. Αναφέρεται δηλαδή η κατάταξη και όχι το απόλυτο μέγεθος του κάθε δείκτη.

  Περιεχόμενα
Editorial: Βρήκαμε παπά... να θάψουμε και τους ζωντανούς!
¶ρθρο: Η Αγορά ΄Εργων Τέχνης
RoadShow: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
¶ρθρο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Αφιέρωμα: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφιέρωμα: Κυπριακή οικονομία: Κάτω το έλλειμμα, «τρέχει» το Α.Ε.Π.
Αφιέρωμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών
Editorial: 17 χρόνια επιτυχίας & αγώνα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αγορά Εμπρευμάτων: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005
Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους: Με τις μετοχές που τρέχουν ή με αυτές που πρέπει;
Προτάσεις Αγοράς: Η ανοδική τάση των μετοχών βρίσκει «αντίκρισμα»
Επενδύσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παρουσιάσεις: ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Συνέντευξη: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site