Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2005                               Τεύχος 312

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Προϊόντα στις αγορές spot και παραγώγων, προϋποθέσεις και διαδικασίες – Νέες δυνατότητες επενδύσεων
Η σταδιακή ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών μέσω της ΟΝΕ αλλά και η άρση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων σε πλανητικό επίπεδο τα τελευταία έτη έχουν καταστήσει δυνατή την ενασχόληση του μέσου έλληνα επενδυτή με χρηματιστηριακού τύπου επενδύσεις σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου. Οι επενδύσεις σε ξένα χρηματιστηριακά προϊόντα και αγορές διαφημίζονται ευρέως από αρκετές εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρίες, οι οποίες έχουν αναπτύξει εξειδικευμένα τμήματα για διενέργεια συναλλαγών σε ξένες αγορές, αλλά και από όλες τις τράπεζες μέσω των τμημάτων του private banking τα οποία διαθέτουν.
Η διαφορά μεταξύ των τμημάτων του private banking των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιριών είναι ουσιαστικά πως οι δεύτερες απευθύνονται και σε πελάτες με μικρού μεγέθους χαρτοφυλάκια, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετηθούν άνετα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι μεγάλοι ιδιώτες πελάτες, διοχετεύοντας τις εντολές τους προς άμεση εκτέλεση σε οποιοδήποτε ξένο χρηματιστήριο. Το σημαντικότερο πάντως επίτευγμα της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων είναι πως πλέον κάθε Έλληνας επενδυτής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα όποτε το θελήσει να διαφοροποιήσει τις τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου του δοκιμάζοντας να επενδύσει σε ένα μεγάλο πλήθος ξένων αγορών και προϊόντων για όλα πραγματικά τα «γούστα» και τα επενδυτικά προφίλ.


Διαθέσιμα επενδυτικά προϊόντα
Τα διεθνή χρηματιστηριακά προϊόντα στα οποία έχει πλέον πρόσβαση κάθε έλληνας επενδυτής, αποτελούνται από μια πραγματικά τεράστια γκάμα επιλογών η οποία ξεκινά από αυτά τα οποία διαθέτουν εξαιρετικά συντηρητικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα ομόλογα) και εκτείνεται μέχρι τα άκρως κερδοσκοπικά προϊόντα πολύ υψηλού κινδύνου αλλά και απόδοσης (όπως για παράδειγμα τα παράγωγα προϊόντα). Εκτός όμως από το επενδυτικό προφίλ κάθε προϊόντος ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει να επενδύσει σε όποιο νόμισμα επιθυμεί είτε χρησιμοποιώντας την αγορά παραγώγων, είτε την αγορά συναλλάγματος spot, είτε απλώς επιλέγοντας κάποιο προϊόν το οποίο αποτιμάται σε δολάρια Αμερικής ή Καναδά ή σε αγγλικές λίρες, κλπ. δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα πραγματικά διεθνοποιημένο χαρτοφυλάκιο κατανεμημένο όχι μόνο σε διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων αλλά ταυτόχρονα σε διαφορετικά νομίσματα βάσης.
Παρουσιάζοντας τις κυριότερες ξένες επενδυτικές επιλογές που διαθέτει σήμερα ο έλληνας επενδυτής θα ξεκινήσουμε από τα πιο «αμυντικά» προϊόντα δηλαδή τους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Η παγκόσμια αγορά σταθερού εισοδήματος, δηλαδή η αγορά ομολόγων, αποτελεί μια αγορά πολλαπλασίου μεγέθους συναλλαγών από την αγορά μετοχών καθώς σε αυτή συναλλάσσονται οι μεγαλύτεροι «παίκτες» του κόσμου, όπως οι κεντρικές τράπεζες όλων των χωρών, hedge funds αλλά και μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, ισχυρά ιδιωτικά χαρτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια τραπεζών, ξένων επενδυτικών οίκων κλπ. Επίσης η διεθνής αγορά ομολόγων καταλαμβάνει τη μερίδα του λέοντος στις συναλλαγές των επενδυτών, διότι όλοι οι προαναφερθέντες συμμετέχοντες αναγκαστικά κατανέμουν το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε ομολογιακούς τίτλους για να διασφαλίσουν μακροχρόνιες αποδόσεις με ελάχιστο ρίσκο, αλλά και να «ταιριάξουν» κάποιες μελλοντικές εκροές με τις αντίστοιχες εισροές από τα κουπόνια και τις λήξεις των ομολόγων (όπως στην περίπτωση της διαχείρισης των χαρτοφυλακίων των συνταξιοδοτικών ταμείων).
Οι επιλογές του έλληνα επενδυτή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων ξεκινούν από τα κρατικά ομόλογα ώριμων οικονομιών, όπως είναι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (treasuries), τα κρατικά ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης, τα κρατικά ομόλογα του αγγλικού δημοσίου, τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα και τα κρατικά ομόλογα αναδυόμενων οικονομιών τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις στη λήξη (yields) από τα προαναφερθέντα. Ομόλογα αναδυόμενων οικονομιών είναι επί παραδείγματι τα κρατικά ομόλογα των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, του Μεξικού, της Αιγύπτου κλπ. Συνήθως τα περισσότερα κρατικά ομόλογα εκδίδονται στο εγχώριο νόμισμα της εκάστοτε χώρας. Για παράδειγμα τα ιαπωνικά ομόλογα εκδίδονται σε γεν. Όμως αρκετές χώρες πλέον προχωρούν και σε παράλληλες εκδόσεις ομολόγων σε ξένα νομίσματα, όπως για παράδειγμα τα ομόλογα Βραζιλίας σε δολάριο κλπ. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ξένων κρατικών ομολόγων οι οποίοι είναι: α) τα κρατικά ομόλογα σταθερού κουπονιού, β) τα κρατικά ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου ή συνδεδεμένου επιτοκίου με τον πληθωρισμό ή το διατραπεζικό επιτόκιο και γ) κρατικά ομόλογα μηδενικού κουπονιού (zero coupon) τα οποία αγοράζονται από τους επενδυτές με αποκλειστικό στόχο να κερδίσουν από την άνοδο της τιμής τους. Οι χρονικές λήξεις των κρατικών ομολόγων ποικίλουν από ένα έτος μέχρι και πενήντα έτη. Σχετικά πρόσφατα το γαλλικό δημόσιο εξέδωσε ομόλογα πεντηκονταετούς διάρκειας για να απευθυνθεί σε ομάδες επενδυτών που ζητούσαν εξαιρετικά μακροχρόνιας διάρκειας προϊόντα σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα των αναδυόμενων οικονομιών διαθέτουν μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο λόγω μεγάλης μεταβλητότητας των τιμών τους, σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα των ώριμων οικονομιών αλλά και αυξημένη πιθανότητα πτώχευσης του εκάστοτε κράτους. Εκτός όμως από τα κρατικά ομόλογα υπάρχουν και τα εταιρικά ομόλογα σε διάφορα νομίσματα. Στην μεγάλη αυτή κατηγορία συγκαταλέγονται τα ομόλογα των υπερεθνικών οργανισμών, όπως της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων και του παγκοσμίου νομισματικού ταμείου, αλλά και τίτλοι εταιριών εισηγμένων σε χρηματιστήρια με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Οι δυνατότητες επιλογών ανάμεσα στα ξένα εταιρικά ομόλογα είναι πρακτικά άπειρες, καθώς ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει τίτλους υψηλών, μεσαίων ή και χαμηλών πιστοληπτικών κατηγοριών. Στην τελευταία αυτή κατηγορία ανήκουν τα ομόλογα junk (σκουπίδια) τα οποία προσφέρουν υψηλότατα yields αλλά και πολύ μεγάλη πιθανότητα πτώχευσης της εταιρίας που τα εκδίδει. Πρόσφατα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία junk η General Motors η οποία έχει εκδώσει πληθώρα ομολόγων, προσφέροντας μετά την εξέλιξη αυτή πολύ ικανοποιητικά yields.
Όπως τα κρατικά έτσι και τα εταιρικά ομόλογα διαθέτουν ευρεία γκάμα χρονικών λήξεων, από ένα έτος μέχρι και τριάντα έτη, αλλά και διάφορους τύπους όπως σταθερό κουπόνι, κυμαινόμενο επιτόκιο, μηδενικό επιτόκιο (zero coupon), δικαίωμα επαναγοράς εκ μέρους του εκδότη σε προκαθορισμένη τιμή ή ακόμα και δικαίωμα ρευστοποίησης εκ μέρους του επενδυτή σε περίπτωση υποχώρησης της τιμής κάτω από ένα προσυμφωνημένο όριο. Επίσης ειδικά στην περίπτωση των εταιρικών ομολόγων, πολλές εταιρίες εκδίδουν ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές, προκειμένου να είναι πιο ελκυστικά. Μια άλλη κατηγορία διεθνών χρηματιστηριακών επενδύσεων είναι οι μετοχές αλλά και τα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε μετοχικές αγορές του εξωτερικού. Ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει συναλλαγές σε οποιαδήποτε μετοχική αγορά του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα το γερμανικό ή το γαλλικό χρηματιστήριο, ή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αγοράζοντας ή πουλώντας μετοχές εισηγμένων εταιριών και εισπράττοντας τα μερίσματα τους. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε ξένες μετοχές είναι φυσικά πιο επικίνδυνη από την τοποθέτηση σε ομολογιακούς τίτλους, αλλά αυξάνει τις επιλογές του έλληνα επενδυτή. Εκτός όμως από τις επιμέρους μετοχές των εισηγμένων σε όλα τα ξένα χρηματιστήρια εταιριών του εξωτερικού, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης και στα λεγόμενα ETF (Exchange Traded Funds). Τα ETF’s είναι ένα είδος μετοχών διαπραγματεύσιμων στα χρηματιστήρια οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα «καλάθι» μετοχών ίδιο με εκείνο που απαρτίζει κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη και κινούνται στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με αυτή του χρηματιστηριακού δείκτη. Για παράδειγμα το ETF του DAX είναι μια μετοχή που ακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια τη διακύμανση του γερμανικού χρηματιστηριακού δείκτη και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Εάν επομένως κάποιος επενδυτής πιστεύει ότι ο δείκτης DAX θα ακολουθήσει μια ανοδική τάση για ένα χρονικό διάστημα και θέλει να την εκμεταλλευτεί χωρίς να εκτεθεί σε επιμέρους μετοχές της αγοράς μπορεί να αγοράσει μετοχές του DAX μέσω του αντίστοιχου ETF και να κερδίσει την ίδια ακριβώς απόδοση με αυτή του συγκεκριμένου δείκτη για όσο καιρό κρατήσει τη θέση του. Μετοχές τύπου ETF υπάρχουν διαθέσιμες για ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες όπως ο DAX, ο CAC, ο DJ Eurostoxx 50, ο DJ Eurostoxx Telecoms, ο TecDAX κλπ. Επίσης μεγαλύτερη γκάμα ETF’s υπάρχει στις αμερικανικές αγορές (diamonds) όπου εκεί ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα επιλογής ακόμα και σε επιμέρους εταιρικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα ο κλάδος των πετρελαϊκών εταιριών, της βιοτεχνολογίας κλπ.
 
Παράγωγα προϊόντα
Μια άλλη κατηγορία επενδύσεων είναι τα παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα του εξωτερικού. Οι επιλογές είναι πολλές ξεκινώντας από τα παράγωγα προϊόντα επί της τιμής των διεθνών μετοχικών δεικτών. Διακρίνουμε τα συμβόλαια futures επί του DAX του DJ Eurostoxx 50 του Ελβετικού δείκτη SMI (στο χρηματιστήριο EUREX) του CAC (στο χρηματιστήριο παραγώγων Matif)  του αγγλικού FTSE-100 (στο χρηματιστήριο παραγώγων Liffe του Λονδίνου), των S&P500, NASDAQ-100 (στο αμερικανικό χρηματιστήριο CME), του Dow Jones (στο επίσης αμερικανικό CBOT) αλλά και τα αντίστοιχα options, όπως για παράδειγμα τα options επί των δεικτών DAX και DJ Eurostoxx 50 (EUREX) και επί των αμερικανικών δεικτών (χρηματιστήριο παραγώγων CBOE). Επίσης υπάρχουν single stock futures και options για μεμονωμένες μετοχές εισηγμένες σε ευρωπαϊκά ή αμερικανικά χρηματιστήρια.
Δεύτερη κατηγορία ξένων παραγώγων είναι τα συμβόλαια επί των τιμών των κρατικών ομολόγων αναφοράς της Ευρωζώνης και των Η.Π.Α. Το χρηματιστήριο του EUREX προσφέρει futures επί των τιμών των διετών, δεκαετών και εικοσαετών γερμανικών κρατικών ομολόγων (Schatz, Bund, Bobl futures) αλλά και options. Επίσης το CBOT (Chicago Board of Trade) προσφέρει αντίστοιχα παράγωγα προϊόντα επί των τιμών των 5ετών, 10ετών και 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων (treasuries).
Τρίτη κατηγορία παραγώγων προϊόντων είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των κυριοτέρων συναλλαγματικών ισοτιμιών, όπως είναι οι ισοτιμίες ευρώ/δολαρίου, λίρας/δολαρίου, γεν/δολαρίου, δολάριο Αυστραλίας/δολάριο Η.Π.Α., ελβετικό φράγκο/δολάριο αλλά και σταυρωτές συναλλαγματικές ισοτιμίες όπως αυτή του ευρώ/γεν. Το χρηματιστήριο του CME προσφέρει προϊόντα futures σε όλες αυτές τις ισοτιμίες, μέσω των οποίων ο έλληνας επενδυτής μπορεί να «ποντάρει» σε μια κατεύθυνση διακύμανσης της ισοτιμίας την οποία θεωρεί πιο πιθανή. Επίσης μπορεί να αντισταθμίσει μια επενδυτική του θέση σε αμερικανικές μετοχές ή ομόλογα προκειμένου να μην υποστεί απώλειες από τη συναλλαγματική διακύμανση του δολαρίου. Εκτός από τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα στις Η.Π.Α. διατίθενται και futures επί των τιμών διαφόρων αγροτικών προϊόντων, όπως το βαμβάκι, το κακάο, το καλαμπόκι, η ζάχαρη (NYBOT), ο καφές, η σόγια (CBOT) και η ξυλεία (CME). Εναλλακτικά υπάρχουν παράγωγα επί της τιμής του καφέ και στο χρηματιστήριο παραγώγων του Λονδίνου (coffee robusta). Επιπλέον ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει futures επί της τιμής του Χαλκού ή του Αλουμινίου στο χρηματιστήριο παραγώγων της Νέας Υόρκης (ΝΥΜΕΧ), αλλά και futures επί των ενεργειακών τιμών όπως το Light Crude Oil future στο NYMEX ή το φυσικό αέριο ή ακόμα και το Brent Crude Oil future στο IPE (International Petroleum Exchange). Φυσικά από το menu δεν λείπουν και τα παράγωγα προϊόντα επί των τιμών των πολύτιμων μετάλλων, με τα οποία κάποιος επενδυτής μπορεί να τοποθετηθεί με δυο τρόπους στην αγορά ανάλογα με το εάν προσδοκά άνοδο ή πτώση των τιμών. Για παράδειγμα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει futures επί της τιμής του χρυσού από το CBOT στην περίπτωση που εκτιμά ότι η τιμή θα κινηθεί ανοδικά και στη συνέχεια να κλείσει τη θέση του όταν η τιμή του χρυσού φθάσει σε κάποιο προκαθορισμένο στόχο.
 
Νέες δυνατότητες επενδύσεων
Ολόκληρη αυτή η γκάμα προϊόντων όπως επίσης και μια νέα γενιά παραγώγων προϊόντων που βασίζονται σε μακροοικονομικές και άλλες ανακοινώσεις (όπως για παράδειγμα τα futures επί του αριθμού των μηνιαίων θέσεων εργασίας στις Η.Π.Α.) και τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους κερδοσκόπους ως ένα είδος «στοιχήματος» για την έκβαση της πορείας της οικονομίας, συμπληρώνουν το σύγχρονο «οπλοστάσιο» του έλληνα επενδυτή και καθιστούν το χαρτοφυλάκιο του πλήρως διεθνοποιημένο. Η πρόσβαση σε όλα αυτά τα επενδυτικά προϊόντα είναι ελεύθερη και άμεση μέσω των συμβαλλομένων χρηματιστηριακών εταιριών και τραπεζών, χωρίς να απαιτείται ο έλληνας επενδυτής να προσφύγει σε μια ξένη χρηματοοικονομική εταιρία για να εξυπηρετηθεί. Μάλιστα η τεχνολογική δυνατότητα παρακολούθησης από την οθόνη του προσωπικού του υπολογιστή ολόκληρης της συνεδρίασης κάθε ξένου χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαφόρων ελληνικών και ξένων εταιριών παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, δίνει τη δυνατότητα στον εγχώριο επενδυτή να συμμετέχει ενεργά στην αγορά οποιουδήποτε κράτους και να ενεργοποιεί τις εντολές του κατά το δοκούν, χωρίς απώλεια χρόνου και χρημάτων.


Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ενδεικτικά παραδείγματα από τους κλάδους του εμπορίου,
των κοσμημάτων, των καλλυντικών, της ένδυσης, αλλά και της τηλεφωνίας
Mέχρι τη δεκαετία του ’80, η συζήτηση περί επιχειρηματικής εξωστρέφειας αφορούσε κυρίως στην υπόθεση των εξαγωγών και την ανάγκη αύξησης τους. Στον 21ο αιώνα ωστόσο η εγχώρια επιχειρηματικότητα –ή έστω μέρος αυτής- αναγνωρίζει τις νέες συνθήκες στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, τα στενά όρια της τοπικής αγοράς και την αναγκαιότητα επέκτασης στο εξωτερικό πραγματοποιώντας επενδύσεις και λαμβάνοντας θέση στις κατά περίπτωση πρόσφορες αγορές. Το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε στις γειτονικές βαλκανικές χώρες- όπου η ελληνική τεχνογνωσία φαντάζει προηγμένη- και πρώτη δραστηριότητα η εμπορική, μέσω της ανάπτυξης δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το τέλος της δεκαετίας του ‘90 στα Βαλκάνια, εκτός του ότι αρχίζουν να αποδίδουν οικονομικά από την υφιστάμενη δραστηριότητα, αποδεικνύονται ισχυρά ατού των εγχώριων επιχειρήσεων, που καταφέρνουν πλέον να συνομιλούν και να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με ηγετικές στον τομέα τους εταιρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Ωριμάζοντας πλέον οι συνθήκες, οι επενδύσεις των εγχώριων εταιριών αρχίζουν να επεκτείνονται ανατολικότερα του βαλκανικού άξονα. Οι αγορές Ρωσίας Ουκρανίας και Τουρκίας θα είναι όπως όλα δείχνουν οι επόμενες υποδοχείς των ελληνικών επενδύσεων εκ μέρους ομίλων που σύμφωνα με το πρότερο μοντέλο ανάπτυξης τους στη βαλκανική επιδιώκουν τη δημιουργία ισχυρής θέσης και διεκδικούν ηγετικά μερίδια ανά αγορά.
Σ’ αυτές τις εν πολλοίς ανοργάνωτες -για ορισμένους κλάδους - αγορές (καταναλωτικά, υπηρεσίες, κινητή τηλεφωνία, βιομηχανία) οι εγχώριοι πολυεθνικοί όμιλοι «ποντάρουν» προκειμένου να διατηρήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης τους σε βάθος χρόνου. Πέραν των πωλήσεων και της διεύρυνσης της παρουσίας τους στο εξωτερικό, πολλές επιχειρήσεις αρχίζουν να καταγράφουν υψηλές κερδοφορίες από τις θυγατρικές εξωτερικού, πριμοδοτούμενες αφ’ ενός από τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα μερίδια που καρπώνονται αλλά και από τις χαμηλές φορολογικές κλίμακες που ευνοούν τα μετά φόρων αποτελέσματα.


Εξωστρέφεια και χρηματιστήριο
Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια από τα θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Αυτό άλλωστε απεικονίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις και στην πορεία των μετοχών των συγκεκριμένων εταιριών.
Γερμανός, Folli-Follie, Μαϊλλης, οι μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς), Σαράντης, Intralot, Τεχνική Ολυμπιακή, Δέλτα Συμμετοχών, Νίκας, Chipita, Τιτάν, Αλουμύλ, Σιδενόρ, κ.α. αποτελούν λίγα μόνα από τα παραδείγματα των Ομίλων που δεν δίστασαν να επεκταθούν εκτός των ελληνικών ορίων και να προσφέρουν παράλληλα υψηλές – κατά κανόνα - αποδόσεις και στους μετόχους τους.
Η ουσία του θέματος είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρουν οι διεθνείς αγορές σε ελληνικούς ομίλους που θέλουν να δημιουργήσουν growth, καθώς επίσης και το ότι οι αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης «τρέχουν» με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης απ’ ότι η ελληνική. Επιπλέον, μέσω της διεθνοποίησης, επιτυγχάνεται και διασπορά τόσο του γεωγραφικού, όσο και του συναλλαγματικού κινδύνου.
Στις τράπεζες, εκτιμάται ότι μετά το 2007 όπου θα κοπάσει η επέκταση στο retail banking, η επέκταση στα Βαλκάνια θα είναι αυτή που θα διατηρήσει το growth. Η Chipita που έχει ήδη επεκταθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, θεωρεί πλέον ως αιχμή κρούσης την αγορά της Ρωσίας, ενώ τα Folli-Follie συνεχίζουν να περιμένουν πολλά ακόμη από την κινεζική αγορά.
Σε γενικές γραμμές, λίγοι είναι οι κλάδοι που μπορούν να υποσχεθούν ισχυρό growth στη μεταολυμπιακή ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό, η επέκταση στο εξωτερικό αποτελεί μονόδρομο.
FOLLI - FOLLIE
H πλέον εξωστρεφής ελληνική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιεί το 90% περίπου του τζίρου της στη διεθνή αγορά. Πέραν της ποσοτικής επέκτασης της, η εταιρία αποτελεί την μόνη ελληνική εμπορική εταιρία, η οποία αναπτύσσεται διεθνώς στον εξόχως ανταγωνιστικό χώρο των προϊόντων μόδας με την δική της επωνυμία, δημιουργώντας παράλληλα δίκτυο λιανικής που ελέγχεται από την ίδια και τις κατά 100% τοπικές θυγατρικές της.Σήμερα το δίκτυο της Folli-Follie αποτελείται από 240 σημεία πώλησης (εκ των οποίων μόλις 40 στην Ελλάδα) και διαθέτει παρουσία σε 20 διαφορετικές χώρες και τρεις ηπείρους. Αναλύοντας γεωγραφικά την κατανομή των πωλήσεων, η Ιαπωνία σημείωσε το 25%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 37%, η Ελλάδα το 7%, η υπόλοιπη Ευρώπη το 18% και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 13%.
Τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 66% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 28% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%. Στο επίκεντρο των επεκτάσεων του δικτύου καταστημάτων του ομίλου παγκοσμίως τίθενται η αγορά της Κίνας, της ΝΑ Ασίας και της Ιαπωνίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της εταιρίας, οι ανά τον κόσμο θυγατρικές της αποσβένουν την αρχική επένδυση σε 1,5 χρόνο λειτουργίας, ενώ σημαντικό στοιχείο για τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου είναι το γεγονός του ότι πλην της «ώριμης» ελληνικής αγοράς, οι υπόλοιπες στις οποίες δραστηριοποιείται βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της Folli-Follie, η σταδιακή απελευθέρωση της κινεζικής αγοράς (μείωση των δασμών, εκσυγχρονισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών) αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κατανάλωσης, δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για την πορεία της εταιρίας στα προσεχή χρόνια. Πέραν των παραπάνω, η εταιρία εξετάζει τη δημιουργία αυτόνομων καταστημάτων και σε άλλες αγορές εντός του στόχου που έχει θέσει για αύξηση αριθμού καταστημάτων κατά 10%-15% ανά έτος. Επεκτάσεις πραγματοποιούνται επίσης στη στρατηγική αγορά των αεροδρομίων αλλά και των αεροπορικών γραμμών όπου η Folli-Follie προωθεί τα προϊόντα της. Μετά τη λειτουργία του καταστήματος της στο λονδρέζικο αεροδρόμιο του Heathrow, όπου διαθέτει προβεβλήμενο εμπορικό χώρο 45 τμ., η εταιρία εισήλθε επίσης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ενώ προσεχώς εγκαινιάζει κατάστημα στο αεροδρόμιο του Βανκούβερ. Επίσης διεκδικεί θέσεις στα αεροδρόμια της Ισπανίας και του Παρισιού. Ενίσχυσε επίσης τις συνεργασίες και με τις αεροπορικές γραμμές, ένα κανάλι διανομής με μικρό τζίρο αλλά μηδαμινό λειτουργικό κόστος και άρα μεγάλα περιθώρια κέρδους, που επιπλέον λειτουργεί διαφημιστικά και εξυπηρετεί την καθιέρωση του brand name. Εκτός από την British Airways, την Japan Airlines και την Singapore Airlines, τη Swiss Air η εταιρία εισήλθε πρόσφατα Qatar Airways, καθώς και με τις China Southern, China Eastern, China Northern, Air Asia, Hainan και Shanghai Airlines.
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ
Η σταδιακή διείσδυση στην αγορά της Βαλκανικής και της ευρύτερης Ανατολικής Ευρώπης με την ίδρυση κατά τόπους θυγατρικών αποτέλεσε την στρατηγική επιλογή που προσέδωσε μέγεθος και προοπτική ανάπτυξης στον όμιλο Σαράντη.
Η προκαταρκτική φάση δραστηριοποίησης αφορούσε στη δημιουργία τοπικού δικτύου διανομής προϊόντων ίδιας παραγωγής του ομίλου – τόσο από τον χώρο των αρωματικών όσο και των προϊόντων οικιακής χρήσης. Το δίκτυο που δημιούργησε σε Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Γιουγκοσλαβία και Fyrom προσέλκυσε σταδιακά και τρίτους συνεργάτες, τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από τη διεθνή, οι οποίοι έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν την υποδομή του ομίλου. Στα τέλη του 2004 ο όμιλος προχώρησε στην επέκταση του στην τουρκική αγορά αλλά και στην ταυτόχρονη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σημάτων που διανέμει στο εξωτερικό, αναγγέλλοντας τη στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την ομοειδή τουρκική εταιρία HUNCA Kozmetic SANAYI A.S. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η μεν Σαράντης προωθεί τα αρωματικά προϊόντα της στην τουρκική αγορά μέσω του δικτύου του τοπικού συνεργάτη της ενώ αντίστροφα αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και την διανομή των αρωματικών προϊόντων της τουρκικής εταιρίας στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ο ελληνικός όμιλος έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο θυγατρικών. Σημειώνεται ότι πέρα από την εμπορική συμφωνία, η Σαράντης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Hunca Kozmetic, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα επώνυμα σήματα της τουρκικής. Στις αρχές του 2005 ο όμιλος προχώρησε στη σύσταση δύο νέων θυγατρικών εταιριών -σε Ουκρανία και Ρωσία – υποστηρίζοντας το επενδυτικό πλάνο του και το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης των εργασιών του στο εξωτερικό. Ειδικότερα, ο όμιλος ίδρυσε 100% θυγατρική εταιρία στη Ουκρανία η οποία ανέλαβε τη διανομή των ίδιων προϊόντων του ομίλου στην επικράτεια ενώ σε ότι αφορά στη Ρωσία, ακολούθησε το μοντέλο ίδρυσης μεικτής εταιρίας. Ο όμιλος διατηρεί την πλειοψηφία στο joint venture ενώ ο συνεταίρος του είναι τοπική εταιρία που διαθέτει δίκτυο διανομής. Υπενθυμίζεται ότι η δραστηριότητα των υπαρχόντων θυγατρικών του ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη, το 2004 αποτέλεσε το 29% των συνολικών πωλήσεων και το 16% των κερδών προ φόρων του Ομίλου.


NOTOS COM HOLDINGS
Σημαντικά οφέλη από τη διεθνή του παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης αναμένει τα προσεχή χρόνια ο όμιλος Notos Com, ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει σημαντική θέση τόσο στη λιανική με 31 καταστήματα συνολικά αλλά και στον τομέα της χονδρικής διανομής μέσω των αποκλειστικών συμφωνιών αντιπροσώπευσης επώνυμων ειδών. Το 2004 οι πωλήσεις των διεθνών θυγατρικών ανήλθαν στα 8,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 19,9% έναντι των 7,3 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2003. Αν και σήμερα οι πωλήσεις των θυγατρικών εξωτερικού αντιπροσωπεύουν μόλις το 3,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου, εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα αυξάνει προοδευτικά δεδομένου ότι οι αγορές της Κύπρου και της Αυστρίας είναι ήδη αναπτυγμένες ενώ εκείνες της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Σλοβενίας, Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας είναι αναπτυσσόμενες και ήδη προσανατολισμένες στην Ε.Ε. Επιπλέον το δίκτυο του ομίλου στο εξωτερικό απευθύνεται σε περίπου 80 εκατομμύρια καταναλωτές, μέγεθος πολλαπλάσιο της ελληνικής αγοράς. Σημειώνεται ότι ο όμιλος προσφάτως δημιούργησε τρία νέα καταστήματα στην Πολωνία (ένα κατάστημα Gant και δύο Lacoste). Στις περισσότερες αγορές δραστηριοποιείται στον τομέα της ένδυσης (χονδρική και λιανική) ενώ στη Βουλγαρία διαθέτει επίσης δραστηριότητα στη χονδρική και λιανική των καλλυντικών. Σημειώνεται ότι το 2003 ο όμιλος απέκτησε την αντιπροσώπευση και διανομή των καλλυντικών προϊόντων Yves Saint Laurent και Dolce & Gabbana και για την αγορά της Βουλγαρίας, επεκτείνοντας τις υπάρχουσες επιτυχημένες συνεργασίες που διατηρεί για την ελληνική αγορά με τους συγκεκριμένους διεθνείς οίκους καλλυντικών επιλεκτικής διανομής. Επιπλέον, ο όμιλος το 2003 ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με την διεθνή εταιρία ανδρικής ένδυσης GANT. Σημειώνεται ότι ο οίκος GANT είχε ήδη διανομή στις παραπάνω χώρες, αποτελούμενη από οκτώ αποκλειστικά καταστήματα και δίκτυο χονδρικής τριάντα πελατών, το οποίο μετά τη σχετική συμφωνία, περιήλθε συνολικά στη διαχείριση της Notos Com. Η νέα συμφωνία αναμένεται, ότι θα εισφέρει περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ στις πωλήσεις του Ομίλου σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2004. Σημειώνεται ότι ο όμιλος αντιπροσωπεύει αναγνωρισμένες επωνυμίες ένδυσης στην Ελλάδα αλλά και τις αγορές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (Lacoste, Bostonians, Springfield, Newman, Polo Ralph Lauren κ.α). Στις αρχές του 2005 ο όμιλος ανακοίνωσε την είσοδο του και στην αγορά της Ρουμανίας μέσω Gant αλλά και εξαγορά της εταιρίας διανομής των προιόντων Gant στην Τουρκία. Αναλυτικότερα, η διοίκηση του ομίλου ανακοίνωσε την ανάληψη της αντιπροσωπείας της επώνυμης σειράς ένδυσης Gant για την αγορά της Ρουμανίας, όπου η φίρμα μέχρι πρότινος δεν διέθετε εκπροσώπηση, ενώ διευκρίνισε τους όρους της εξαγοράς στην Τουρκία. Η τουρκική εταιρία διαθέτει δίκτυο 7 καταστημάτων στην τουρκική αγορά (3 εταιρικά καταστήματα και 4 καταστήματα μέσω franchising) με ετήσιο κύκλο εργασιών 4 εκατ. δολαρίων, αλλά και «προίκα» το δικαίωμα διανομής των προϊόντων Gant στις αγορές της Βουλγαρίας και του Αζερμαϊτζάν. Το τίμημα εξαγοράς ανήλθε στο 1,5 εκατ. δολάρια ενώ με βάση το σχεδιασμό της Notos Com, η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Gant στην τουρκική αγορά θα γίνει με franchising.


ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΥΡΛΗ
Ο λιανεμπορικός όμιλος έχει αποκτήσει μέσω διαφορετικών δραστηριοτήτων του, θέση στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, την οποία διατηρεί παρά την χαμηλή ανταποδοτικότητα των επενδύσεων, προσβλέποντας αφ’ ενός στην μεταρρύθμιση και την ανάπτυξη των γειτονικών αγορών και αφ’ ετέρου στην προσέλκυση συνεργατών. Ήδη, η συνεργασία με τους κορυφαίους πολυεθνικούς ομίλους ΙΚΕΑ –στον τομέα του οικιακού επίπλου- αλλά και Intersport –στον χώρο της λιανικής αθλητικής ένδυσης και εξοπλισμού- δίνει το δικαίωμα δραστηριοποίησης στην ευρύτερη περιοχή πέραν της ελληνικής αγοράς. Αναλυτικότερα, ο όμιλος Φουρλή έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτύξη δικτύου χονδρικής πώλησης και service ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, μέσω των θυγατρικών του Genko Bulgaria και Genko Romania, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην προώθηση προϊόντων της General Electric και της Samsung, εταιρίες που ο όμιλος αντιπροσωπεύει αποκλειστικά. Σε ότι αφορά τους άλλους λιανικούς τομείς δραστηριότητας του ομίλου ήδη λειτουργεί καταστήματα Intersport στο Βουκουρέστι ενώ μετά το βασικό πρόγραμμα ανάπτυξη των ΙΚΕΑ στην Ελλάδα, δρομολογείται η νέα επέκταση στην Κύπρο με τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος ΙΚΕΑ στη Λευκωσία το 2006.


ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τόσο σε επίπεδο δημιουργίας εμπορικού δικτύου όσο και στη διαχείριση του, ο όμιλος Γερμανός συνεχίζει την επέκταση του στη Βαλκανική και την ευρύτερη Ανατολική Ευρώπη, θέτοντας ως στόχο την καθιέρωση του στις γειτονικές αναπτυσσόμενες αγορές. Το εμπορικό μοντέλο που επιτυχώς ο όμιλος εφάρμοσε στην εγχώρια αγορά, μεταφέρθηκε ήδη σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Ουκρανία από τις κατά τόπους θυγατρικές του εταιρίες. Σε ότι αφορά στην λιανική παρουσία του στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ο όμιλος αναμένει οφέλη από την διεθνή ανάπτυξη των υφιστάμενων θυγατρικών του δικτύων όσο και από τις μελλοντικές αγορές στις οποίες εξετάζει να εισέλθει Ειδικότερα, ο όμιλος σχεδιάζει επιθετική ανάπτυξη δικτύου στις αγορές της Πολωνίας και της Ρουμανίας - όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία- είτε μέσω εξαγορών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία αποτίμησης (due dilligence) δικτύων στις αγορές της Ρωσίας και της Τουρκίας, οι οποίες αποτελούν τους επόμενους στρατηγικούς στόχους διεθνούς ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι το 2004, το 20% των ενοποιημένων πωλήσεων προήλθε από το δίκτυο του εξωτερικού ενώ το 7% της ενοποιημένης κερδοφορίας του ομίλου αντιπροσωπεύει τα κέρδη των διεθνών θυγατρικών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στη χρήση του 2005, οι πωλήσεις εξωτερικού θα συμμετάσχουν κατά 25%-27% στον ενοποιημένο τζίρο ενώ η συμμετοχή στην κερδοφορία υπολογίζεται διπλάσια. Τέλος, το 2006 εκτιμάται ότι οι πωλήσεις του εξωτερικού θα αντιπροσωπεύουν το 35% ενώ το 2007 εκτιμάται ότι θα αγγίξουν το 50%. Σήμερα, το δίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 830 καταστήματα σε επτά χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ουκρανία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής Τηλεπικοινωνιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Ευρώπη και δεύτερο σε αριθμό καταστημάτων. Κατέχοντας ηγετική θέση στις αγορές της ΝΑ Ευρώπη, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, καθώς σε αυτές υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Τα κριτήρια ανάπτυξης του δικτύου σε νέες αγορές είναι η χαμηλή διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, η έλλειψη οργανωμένου λιανεμπορίου και η ύπαρξη πλέον του ενός operator.Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που πληρούσε τα κριτήρια αυτά, αποτελεί η Ουκρανία, όπου η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας φτάνει μόλις το 24% και αναμένεται ραγδαία εξέλιξη της αγοράς στον τομέα αυτό. Σε ότι αφορά τον βιομηχανικό βραχίονα του ομίλου, την εταιρία SUNLIGHT, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κύκλου εργασιών κατά 15% στην τριετία. Σημειώνεται ότι ήδη το Βιομηχανικό Συγκρότημα SUNLIGHT ενώ διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο που υπερβαίνει σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ.
Η εταιρία πέραν των γνωστών ενεργειακών συστημάτων που παράγει, έχει λάβει σχετική πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ και έχει ολοκληρώσει την σχετική παραγωγική επένδυση που απαιτείται για την παραγωγή τορπιλών (πέραν των συσσωρευτών για τορπίλες), γεγονός που την εισάγει σ’ ένα νέο τμήμα της αμυντικής βιομηχανίας. Σήμερα η εξαγωγική δραστηριότητα του Βιομηχανικού Συγκροτήματος καλύπτει ήδη το 80% των βιομηχανικών πωλήσεων, ενώ η SUNLIGHT αποτελεί τον επίσημο διεθνή προμηθευτή των γερμανικών εταιριών HDW, και ATLAS ELEKTRONIK.


ELMEC SPORT
Στην ενίσχυση της εμπορικής της δραστηριότητας σε Ρουμανία και Βουλγαρία επικεντρώνεται ο όμιλος Elmec Sport, o οποίος μετά την αρχική διείσδυση με το σήμα Nike, προωθεί νέες αντιπροσωπείες και προετοιμάζει λιανική επέκταση.
Ειδικότερα, ο όμιλος υπέγραψε πρόσφατα την επίσημη συμφωνία αντιπροσώπευσης των αθλητικών ειδών Converse για τις αγορές Βουλγαρίας και Ρουμανίας. ενώ πραγματοποιεί επαφές για την ανάληψη του δικαιώματος διανομής και εμπορίας στη Ρουμανία σειράς νέων σημάτων casual ένδυσης (Calvin Klein Jeans, Camper, Miss Sixty κλπ.). Σημειώνεται ότι η εταιρία διαθέτει ήδη 25 μονοθεματικά καταστήματα στη Ρουμανία ενώ προετοιμάζει και τη λειτουργία του πρώτου πολυκαταστήματος στο Βουκουρέστι, συνολικού εμβαδού 5000 τμ, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει έως το τέλος του 2005. Ταυτόχρονα, ο όμιλος μέσω της Harley Davindson και του project σχεδιασμού κατασκευής της συγκεκριμένης συλλογής ένδυσης, δημιουργεί δίκτυο χονδρικής πώλησης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.
RIDENCO
Επεκτάσεις στις αγορές του εξωτερικού προωθεί η εισηγμένη εταιρία Ridenco, υλοποιώντας σταδιακά το μακροπρόθεσμο σχέδιο διείσδυσης της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, η Ridenco προχώρησε στην ίδρυση εταιρείας στην Πολωνία με την επωνυμία RIDENCO POLAND Sp.z o.o. και ποσοστό συμμετοχής 99%. Σημειώνεται ότι έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος της στην Πολωνία, στο πλέον αξιόλογο εμπορικό κέντρο της Βαρσοβίας με το όνομα Galeria Mokotow. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία διαθέτει κατά 95% θυγατρική εταιρία στην Ιταλία, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την σταδιακή είσοδο της στον πλέον ανταγωνιστικό εμπορικό χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Η επένδυση για τη σύσταση της νέας εταιρίας με την επωνυμία Ridenco Italian S.p.A. έχει προϋπολογισθεί στα 5 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι θα καλύψει και την αρχική ζημιογόνο περίοδο των δύο πρώτων χρήσεων. Η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρίας, η οποία εκμεταλλεύεται αφ’ ενός την στενή σχέση συνεργασίας με τους προμηθευτές της αλλά και τη δυναμική των ισχυρών αμερικανικών σημάτων ένδυσης Nautica και Timberland, τα οποία αντιπροσωπεύει και διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις περιφερειακές αγορές. Σημειώνεται ότι η εταιρία διαθέτει ήδη θυγατρικές στην Τουρκία με έξι καταστήματα, στην Ουγγαρία με ένα κατάστημα, στη Ρουμανία αλλά και στην Κύπρο, ενώ στους άμεσους στόχους της τίθεται η είσοδος με μία ακόμη θυγατρική στην αγορά της Τσεχίας.


FASHION BOX
Υλοποιώντας το βασικό επενδυτικό της πλάνο, το οποίο αφορά στην επέκταση του δικτύου λιανικής με την επωνυμία της, αλλά και την επιχειρηματική της ανάπτυξη στις γειτονικές αγορές, η Fashion Box Hellas ανακοίνωσε ότι μετά την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Fyrom και την Αλβανία, από την 1η Μαΐου 2005, αναλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων Replay, e-Play, Replay & Sons και WR Replay και στη Ρουμανία. Στο τέλος του 2004 ο όμιλος εταιριών FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ δραστηριοποιείται σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σκόπια) και διαθέτει πλέον τα προϊόντα του μέσω ενός εκτενούς δικτύου χονδρικής που αποτελείται από 200 πελάτες, 5 replay corners και 10 replay shop-in-a-shop, καθώς και μέσω ενός δικτύου λιανικής που αποτελείται από 26 καταστήματα REPLAY. Από τα καταστήματα αυτά, 20 λειτουργούν στην Ελλάδα και 6 στο εξωτερικό (Κύπρο, Βουλγαρία και Σκόπια), ενώ 16 από αυτά είναι εταιρικά και 10 ιδρύθηκαν με τη μέθοδο franchising. Επισημαίνεται ότι από τα 26 καταστήματα του ομίλου, τα 4 έχουν τη μορφή outlet stores.


ΚΟΡΡΕΣ
Την ενίσχυση της παρουσίας της και την ανάπτυξη των εξαγωγών της στο εξωτερικό προωθεί η αμιγώς ελληνική εταιρία Κορρές, αναβαθμίζοντας αφ’ ενός την παρουσία της στη Νέα Υόρκη- όπου ίδρυσε γραφείο αντιπροσωπείας- και αφ’ ετέρου δημιουργώντας ένα ακόμη κατάστημα της φίρμας στην ισπανική αγορά. Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και ήδη το 2004 διευρύνθηκε κατά 18-20%, από 7% το προηγούμενο έτος. Πρόσφατα, δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κατάστημα Κορρές στη Βαρκελώνη, στο εμπορικό κέντρο L’ illa Diagonal, ενώ το πρώτο κατάστημα λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Στόχος της εταιρίας είναι η επέκταση της παρουσίας της με αποκλειστικά σημεία πώλησης σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται και η χονδρική διανομή σε δίκτυο φαρμακείων. Σε ότι αφορά στην αγορά της Ν. Υόρκης, η εταιρία μέσα στο 2004 αποφάσισε να ιδρύσει γραφείο αντιπροσωπείας, το οποίο λειτουργεί υπό το management της, εγκαταλείποντας την πρότερη συνεργασία με τοπικό αντιπρόσωπο, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διείσδυση της. Σε σημαντικές αγορές εξελίσσονται επίσης το Λονδίνο και οι ασιατικές πρωτεύουσες, όπου η εταιρία διεισδύει στη λιανική, είτε με αποκλειστικά καταστήματα είτε με shops in shop σε πολυκαταστήματα. Παράλληλα, δίκτυα χονδρικής σε φαρμακεία λειτουργούν στις ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία και στην Ασία.ELOUS FASHION GROUP
Έχοντας διαμορφώσει μια πολυεθνική αντέννα δράσης με γραφεία εμπορικής αντιπροσωπείας στο Μιλάνο αλλά και θέση στη Νέα Υόρκη, ώστε να παρακολουθεί τις αγορές και να έχει πρόσβαση σε εταιρίες επώνυμης ένδυσης, ο όμιλος Felous Fashion Group αξιοποιεί τις παραπάνω δυνατότητες τόσο για την ανάπτυξη του στην ελληνική αγορά όσο και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη. Ειδικότερα, ο όμιλος πέρα από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο επώνυμων σημάτων ένδυσης που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά, έχει 15ετές συμβόλαιο συνεργασίας με την αμερικανική εταιρία Seven7, η οποία αφορά στην αποκλειστική διάθεση των συλλογών της Seven7 jeans στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο για αποκλειστική εκπροσώπηση της αμερικάνικης εταιρίας PEOPLE FOR PEACE και των συλλογών denim επίσης για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2005 το 35% των συνολικών ενοποιημένων πωλήσεων του ομίλου θα προέλθουν από τις διεθνείς πωλήσεις. Πέρα από την κατοχύρωση των αντιπροσωπειών των παραπάνω αμερικανικών εταιριών, ο όμιλος έχει οργανώσει ένα προηγμένο και αποτελεσματικό σύστημα logistics, το οποίο εξυπηρετεί τη διανομή των συλλογών denim από την Ελλάδα προς την Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει ένα ευρύτατο δίκτυο 28 αντιπροσώπων και χονδρεμπόρων, το οποίο συντονίζεται από το γραφείο του ομίλου στο Μιλάνο. Σήμερα, o όμιλος μέσω του δικτύου συνεργατών του πραγματοποιεί πωλήσεις σε 14 ευρωπαϊκές χώρες.

  Περιεχόμενα
Editorial: Βρήκαμε παπά... να θάψουμε και τους ζωντανούς!
¶ρθρο: Η Αγορά ΄Εργων Τέχνης
RoadShow: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
¶ρθρο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Αφιέρωμα: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφιέρωμα: Κυπριακή οικονομία: Κάτω το έλλειμμα, «τρέχει» το Α.Ε.Π.
Αφιέρωμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών
Editorial: 17 χρόνια επιτυχίας & αγώνα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αγορά Εμπρευμάτων: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005
Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους: Με τις μετοχές που τρέχουν ή με αυτές που πρέπει;
Προτάσεις Αγοράς: Η ανοδική τάση των μετοχών βρίσκει «αντίκρισμα»
Επενδύσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παρουσιάσεις: ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Συνέντευξη: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site