Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2014-τ.404                              

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΩΝ REBATE KAI CLAWBACK


Οι διοικήσεις προσπαθούν να αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των μέτρων που έχουν επιβληθεί στον κλάδο Υγείας, με την επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες αγορές, με την προσπάθεια προσέλκυσης ιατρικού τουρισμού καθώς με τον εξορθολογισμό δαπανών και κόστους σε όλα τα επίπεδα.


 


Στη μέγγενη δυσβάσταχτων αρνητικών μέτρων που έχει επιβάλει το δημόσιο, όπως είναι το rebate και το clawback αλλά και η αναβαλλόμενη φορολογία, έχουν εγκλωβιστεί οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου Υγείας. Τα έντονα παράπονα των επικεφαλής των ομίλων εκφράζονται με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εταιρειών που ενώ έχουν θετικό EBITDA και θα μπορούσαν να έχουν θετικά αποτελέσματα τελικά να εμφανίζουν ζημιές εξαιτίας των παραπάνω μέτρων. Κι αυτό γιατί οι «μηχανισμοί» του rebate και clawback δεν έκαναν τίποτα άλλο ουσιαστικά από το να περικόψουν έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τις εταιρείες και να απομειώσουν καθοριστικά τα αποτελέσματα τους για τη χρονιά που έκλεισε.

Οι διοικήσεις από τη μεριά τους προσπάθησαν να αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων, με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, με την προσπάθεια προσέλκυσης ιατρικού τουρισμού και με τον εξορθολογισμό δαπανών και κόστους σε όλα τα επίπεδα. 

Πάντως ο τομέας της Υγείας στην Ελλάδα είναι ευρύς και πολυδιάστατος, ενώ κατά καιρούς του έχουν αποδοθεί ποικίλοι ορισμοί. Ως σύστημα υγείας ορίζεται το σύνολο των ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων, καθώς επίσης των οργανισμών, ιδρυμάτων και φορέων, οι οποίοι συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και την επιτέλεση «δράσεων υγείας». Στο σύστημα υγείας συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), αλλά όλα τα κοινωφελή και ιδιωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η οργάνωση του Τομέα Υγείας αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα συνιστά έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας,συνεισφέροντας σημαντικά στην απασχόληση και στο ΑΕΠ.

Στον γενικότερα οριζόμενο ως Τομέα της Υγείας, δραστηριοποιείται μία πληθώρα επαγγελματιών καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τομέας της Υγείας μπορεί να χωριστεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

(i) Φάρμακα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα (παραγωγή-εμπόριο)

Περιλαμβάνονται τα συνταγογραφούμενα (prescription drugs) και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (Over The Counter ή OTC drugs), τα οποία δύναται να αγοραστούν, χωρίς τη συνταγή ιατρού, με ίδια δαπάνη των πολιτών.

(ii) Διαγνωστικά & ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Περιλαμβάνονται ιατροτεχνολογικά (medical devices ή MD) και (αυτο)διαγνωστικά προϊόντα.

(iii) Υπηρεσίες υγείας

Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας» προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόμενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης, αλλά γενικότερα το πλέγμα των δομών µε τις οποίες ρυθμίζονται τόσο η παραγωγή όσο και η διανομή των ιατρικών φροντίδων, ώστε να καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες. Η κατηγορία των υπηρεσιών περιλαμβάνει νοσοκομεία, χονδρεμπόρους, φαρμακεία, καθώς και ασφαλιστικούς οργανισμούς.


Ο Τομέας της Υγείας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η Συνολική Δαπάνη Υγείας μειώθηκε κατά €4,4 δις ή 18,9% (από 23,2 δις € στα 18,8δις €).5 Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη της δαπάνης κατά κατηγορία υπηρεσιών Υγείας (€, %ΑΕΠ),, διακρίνεται ως εξής: η ενδονοσοκομειακή δαπάνη κυμάνθηκε, περίπου, στα 6,9 δις ευρώ (3,3% του ΑΕΠ), η φαρμακευτική δαπάνη & υγειονομικά αναλώσιμα στα 5,4 δις ευρώ (2,6 %, του ΑΕΠ), η εξωνοσοκομειακή δαπάνη και εργαστήρια στα 5,1 δις ευρώ (2,4 % του ΑΕΠ), ενώ οι λοιπές υπηρεσίες (π.χ. διοίκηση τομέα υγείας, πρόληψη κ.λπ)

στα 1,4δις ευρώ (0,7% του ΑΕΠ)

Αξίζει να επισημανθεί ότι, η κατά κεφαλήν συνολική δαπάνη υγείας στην Ελλάδα ήταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για το 2010 (ΟΟΣΑ), 2.914 $ (μετρούμενη με Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης - Purchasing Power Parity), χαμηλότερη κατά

11% από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (3.473 $ Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης) και σε παρόμοιο επίπεδο με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Η κατά κεφαλήν δημόσια δαπάνη υγείας ήταν, το ίδιο έτος, χαμηλότερη, κατά

27% από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Η μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας στην Ελλάδα αντανακλάται και στα στοιχεία της νοσοκομειακής δαπάνης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2011, η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, όπως και η δαπάνη μισθοδοσίας και προμήθειας υγειονομικού και λοιπού υλικού μειώθηκε δραστικά, κατά 33,5%.

Συνολικά η δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ μειώθηκε, κατά 14,7%.

Υποχώρηση, έως και 20%, παρουσίασε και η ζήτηση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας. Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών του εξετασθέντος δείγματος εταιρειών συγκεκριμένης έρευνας υποχώρησε, κατά 10,1%, σε 1,17 δισ. ευρώ. Το 80% των εταιρειών υπέστησαν υποχώρηση των εσόδων τους. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και

αποσβέσεων επέδειξαν σημαντική μείωση, που έφτασε το -27,5% (περίπου 67 εκατ. Ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρων του δείγματος διευρύνθηκαν στα 150 εκατ. ευρώ, με το 53% των επιχειρήσεων να καθίστανται ζημιογόνες.

Σημαντική μείωση, κατά 39%, παρουσίασε η εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που περιλαμβάνει από προϊόντα μιας χρήσης (π.χ. επίδεσμοι, γάζες κλπ.) μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (π.χ. μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κλπ.) την τελευταία τριετία, 2010-2012, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των ζημιών των επιχειρήσεων του χώρου. Ο κλάδος αποτελείται από μεγάλο αριθμό εισαγωγικών και περιορισμένο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων. Τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα αφορούν ορισμένες μόνο κατηγορίες προϊόντων, όπως αναλώσιμα, γάζες, αντλίες έγχυσης φαρμάκων, επιδεσμικό υλικό, υλικά τεχνητού νεφρού, οδοντικές προθέσεις και συναφή υλικά, διαγνωστικά αντιδραστήρια. Ο μεγάλος όγκος και τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα (ορθοπεδικό υλικό, ιατρικά μηχανήματα κ.λπ.) είναι εισαγόμενα.

• Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  υπήρχαν 313 δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, συνολικής δυναμικότητας 54.704 κλινών (εκ των οποίων, 15.124 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια), τα οποία δραστηριοποιούνταν στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα. Εξ αυτών, τα 143 είναι δημόσια νοσοκομεία, τα 166 ιδιωτικά και τα 5 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) των διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών ανήκει στο δημόσιο τομέα.

• Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιατρικού εξοπλισμού και λοιπών προμηθειών υγείας

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 επιχειρήσεις παραγωγής / εμπορίας / προμήθειας : επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων, διαγνωστικών μηχανημάτων & αντιδραστηρίων, ενεργών καρδιολογικών εμφυτευμάτων, εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, ειδών χειρουργικής & επεμβατικής ιατρικής, απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Από άποψη ανθρώπινου δυναμικού, στην Ελλάδα, οι άμεσα απασχολούμενοι επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας ξεπερνούν τα 140.000 άτομα, με τους ιατρούς, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 2010, να είναι περίπου 70.000,

τους οδοντιάτρους 14.000, τους νοσηλευτές 36.000 και τους φαρμακοποιούς 11.000 άτομα, περίπου. Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία φαρμάκου ανέρχονται σε 13.500, περίπου.

Αξίζει να επισημανθούν, η υψηλή αναλογία ιατρών ανά κάτοικο στην Ελλάδα (6,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (3,1 ανά 1.000 κατοίκους), καθώς και η, αντίστοιχα, χαμηλή αναλογία νοσηλευτών ανά κάτοικο (3,1 ανά 1.000 κατοίκους), σε σύγκριση με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (8,7 ανά 1.000 κατοίκους).


ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ

• Ο Τομέας της Υγείας παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, σε σύγκριση με τους λοιπούς τομείς της οικονομίας.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Η αβεβαιότητα αυτή σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ασθένειας που αντιμετωπίζει κάθε άτομο έχουν οδηγήσει στην αναζήτηση ασφάλειας στον Τομέα της Υγείας, σε βαθμό πολύ

μεγαλύτερο από άλλους τομείς της οικονομίας.

• Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του Τομέα της Υγείας είναι η διαχρονικά αυξητική τάση τόσο της δαπάνης υγείας όσο και της φαρμακευτικής δαπάνης. Αιτίες αυτού του φαινομένου αποτελούν η αύξηση και η γήρανση του πληθυσμού, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης –με την ανάπτυξη καινοτόμων ουσιών– ασθενειών που στο παρελθόν δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Επιπρόσθετα, η φαρμακευτική περίθαλψη, λειτουργώντας είτε ως συμπληρωματική είτε ως υποκατάστατο της ιατρικής και νοσοκομειακής φροντίδας, όχι μόνο έχει συμβάλλει στη μείωση της θνησιμότητας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης –τόσο μέσω της πρόληψης όσο και με την αντιμετώπιση παθήσεων–, αλλά έχει βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής των χρόνιων, κυρίως, ασθενών. Ωστόσο, η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης συχνά οδηγεί σε μείωση των συνολικών δαπανών υγείας, καθώς υποκαθιστά άλλες μορφές περίθαλψης (π.χ. νοσοκομειακή).

• Επιπλέον, χαρακτηριστικό της φαρμακευτικής αγοράς αποτελεί το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος (με αυστηρούς ελέγχους για ασφάλεια, ποιότητα, δραστικότητα κ.ά.) όσο και κατά τη διάθεση του προϊόντος αυτού στην αγορά (παρακολούθηση και έλεγχοι,

φαρμακοεπαγρύπνηση, κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας κ.λπ.). Σκοπός του ρυθμιστικού πλαισίου είναι η προστασία των ασθενών, η προστασία της φαρμακευτικής επιχείρησης και η συγκράτηση της φαρμακευτικής

δαπάνης.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συνολική δαπάνη υγείας στην Ευρωζώνη, , καλύπτει ποσοστό 9,7% του ΑΕΠ των χωρών αυτών και η δημόσια δαπάνη υγείας αντιστοιχεί στο 7,4 % του ΑΕΠ.

Οι προοπτικές-προκλήσεις για τον Τομέα, σε διεθνές επίπεδο αφορούν, μεταξύ άλλων στα εξής :

• Η κοινοτική πολιτική σε θέματα υγείας έχει ως κύριο στόχο να βελτιώνει τη δημόσια υγεία, να προλαμβάνει ασθένειες και τους κινδύνους κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων, καθώς και να καταπολεμά τις μεγάλες μάστιγες, ευνοώντας την έρευνα.

Η κοινοτική δράση έρχεται να συμπληρώσει τις εθνικές πολιτικές, και η Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον Τομέα της Υγείας.

• Οι δημογραφικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού, μεταβάλλουν την τυπολογία των ασθενειών και συνιστούν απειλή για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας της ΕΕ.

• Οι πανδημίες, τα σημαντικά φυσικά και βιολογικά συμβάντα συνιστούν κύριες απειλές για την υγεία. Η αλλαγή του κλίματος προκαλεί την εμφάνιση νέων τύπων μεταδοτικών ασθενειών.

• Τα συστήματα παροχής φροντίδας υγείας σημείωσαν σημαντική εξέλιξη λόγω, εν μέρει, της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, που έφεραν σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο προωθείται η υγεία και προβλέπονται, προλαμβάνονται και θεραπεύονται οι ασθένειες. Στις τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η καινοτομία στον τομέα της γονιδιωματικής, η

βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία.

• Η διεθνής οικονομική κρίση καθιστά τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια ανησυχητικές, ενώ σε αυτή την εκτίμηση έρχεται να προστεθεί και η λήξη των πατεντών μιας σειράς από σημαντικά φαρμακευτικά σκευάσματα (έληξαν μέχρι το τέλος του 2012).

• Οι αυξανόμενοι περιορισμοί στα ρυθμιστικά πλαίσια των περισσότερων χωρών και η υιοθέτηση περιοριστικών μέτρων από τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των επώνυμων, κυρίως, φαρμακευτικών σκευασμάτων.


ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ


Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του 2013, κυρίως λόγω της αναδρομικής από 1-1-2013 εφαρμογής των κυβερνητικών αποφάσεων για το μηχανισμό επιστροφής rebate και clawback. Οι αναφερόμενες αποφάσεις έχουν περιληφθεί στο ψηφισθέν τον Ιούλιο του 2013 άρθρο 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167 23-7-2013).

Ο συγκρίσιμος προσαρμοσμένος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε €60,86 εκ. σημειώνοντας οριακή μείωση 1,2% έναντι €61,59 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2013. Ο ενοποιημένος δημοσιευμένος κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2014, ανήλθε σε €57,48 εκ. σημειώνοντας μείωση 6,7% έναντι €61,59 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και ανήλθαν στα €9,92 εκ. έναντι κερδών €9,45 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Τα ενοποιημένα δημοσιευμένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου τριμήνου του 2014 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €6,54 εκ. έναντι κερδών €9,45 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους € 2,24 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2014 έναντι κερδών € 0,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν ζημιές -€ 0,64 εκ έναντι ζημιών -€3,64 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

Στα συγκρίσιμα προσαρμοσμένα αποτελέσματα δε συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί επιστροφής rebate και clawback του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α’ 167) και η πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του «Ομίλου ΥΓΕΙΑ» κα Ρίτα Σουβατζόγλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«O Όμιλος ΥΓΕΙΑ και το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνέχισε να επιδεικνύει αντοχή και αξιοσημείωτη βελτίωση στα οικονομικά του αποτελέσματα καταγράφοντας λειτουργική κερδοφορία, ανταποκρινόμενος επιτυχώς στις προκλήσεις και επιβεβαιώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο που κατέχει στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το 2014 ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας παγιώνοντας και επαυξάνοντας τα οφέλη από ενέργειες υγιούς ανάπτυξης και εξορθολογισμού του κόστους που πηγάζουν από τον προσεκτικό σχεδιασμό της στρατηγικής μας.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ θωρακίζουμε την οικονομική μας θέση, εξασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση των μεγεθών μεγιστοποιώντας τις δυνητικές συνέργειες εντός του Ομίλου, διατηρώντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας, με απώτερο μέλημα την ενδυνάμωση αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων και όλων των συμμετεχόντων.

Στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ ακόμη και σε καιρό κρίσης έχουμε ως σταθερή μας προτεραιότητα οι παρεχόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων μας, να είναι εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, διατηρώντας τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ σε υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας διεθνώς. Παράλληλα εξετάζουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει και μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση του οράματός μας.

Αρωγός στην επίτευξη του στόχου μας παραμένει ο βασικός μας μέτοχος, η ‘MIG’»


ΙΑΣΩ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ


Τη διανομή προς τους μετόχους ποσού 1.246.846,92 ευρώ, δηλαδή ποσού 0,019 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που προέρχεται από αφορολόγητα αποθεματικά παρελθουσών χρήσεων, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση του Ιασώ.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της εισηγμένης κ. Γιώργος Σταματίου, αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα του τριμήνου αλλά και του πενταμήνου, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη καλύτερες ημέρες μελλοντικά, στην ενηλικίωση του ομίλου Ιασώ, ενώ στηλίτευσε με έντονο τρόπο, τα άδικα χαράτσια που έχουν επιβληθεί στους ιδιώτες παρόχους υγείας όπως clawback και rebate.

Ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Σταματίου:

«Πριν λίγες ημέρες το ΙΑΣΩ συμπλήρωσε τα 18 χρόνια λειτουργίας. Έχουμε πλέον ως εταιρεία ενηλικιωθεί, αν θεωρήσαμε το 18ο έτος, ως έτος ενηλικίωσης. Μπορεί να φαίνονται σαν χθες αλλά είναι 18 χρόνια, γεμάτα από ζωή, ενέργεια και δράση».

Ο κ. Σταματίου, υπογράμμισε ότι τα 4 – 5 τελευταία χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, τα δυσκολότερα από κάθε άποψη λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, κρίσης η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς βρίσκεται στο τέλος της. Και συνέχισε:

«Το ζητούμενο βέβαια είναι η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή τότε που οι πολίτες θα αισθανθούν τη διαφορά. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να συνεχίσουμε τις προσπάθειες με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο και ιδίως δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Γιατί είναι αγώνας για επιβίωση. Επιβίωση, που σύμφωνα με κάποιο κινέζο θεωρητικό στρατηγικής, εξαρτάται από τις δικές μας ενέργειες, ενώ η ευκαιρία για το θρίαμβο εξαρτάται και από τις ενέργειες των άλλων. Προφανώς ο κινέζος θεωρητικός δεν γνώριζε ούτε προέβλεψε την ύπαρξη του ΕΟΠΥΥ και βεβαίως τις περικοπές που κάνει μέσω των μηχανισμών rebate και claw back. Περικοπές που απομείωσαν καθοριστικά τα αποτελέσματα της χρονιάς που έκλεισε, όπως με κάθε λεπτομέρεια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν ή υποβλήθηκαν προς έγκριση στη Γ.Σ.

Περικοπές που αποφάσισαν και εφάρμοσαν, ατυχέστατα και με αναδρομικό μάλιστα χαρακτήρα, για να καλύψουν ίσως δικές τους αδυναμίες και αστοχίες. Παρενέβησαν χωρίς λογική και ακριβοδίκαια μέτρα ή σταθμά, σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν κάθε λάθος ή απόκλιση των προϋπολογισθέντων – εκτιμηθέντων ποσών με τα υποβληθέντα στον ΕΟΠΥΥ. Λυπάμαι ειλικρινά που οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζονται με αυτό τον άδικο και αδικαιολόγητο τρόπο. Δηλώσαμε με κάθε έμφαση ότι δεν θα αποδεχθούμε κάθε άδικη επιβολή μέτρων και μονομερή τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας μας με το ΕΟΠΥΥ. Ενημερώσαμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για την προάσπιση όλων των συμφερόντων μας.

Τα ενοποιημένα – ομιλικά οικονομικά στοιχεία του 2013 και τα επιμέρους της μητρικής εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, δεν αποδίδουν τις δυσχέρειες και τα εμπόδια που αντιμετωπίσαμε όλοι όσοι απαρτίζουμε την οικογένεια «ΙΑΣΩ». Πραγματικά πετύχαμε αξιόλογα αποτελέσματα, για τα οποία αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω από καρδιάς πολλές ευχαριστίες, σε όλους. Ευχαριστίες γιατί με την βοήθεια όλα έχουν υλοποιηθεί οι κεντρικοί – γενικοί και επιμέρους στόχοι. Στόχοι επικεντρωμένοι στην ολοκληρωμένη παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης υγείας με εξασφάλιση ταυτόχρονα μακροπρόθεσμης προάσπισης των συμφερόντων και της ευημερίας των μετόχων της και όλων όσων συνδέονται με τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου ή απαρτίζουν την οικογένεια του ΙΑΣΩ.

Η προσήλωσή μας σε αυτούς τους στόχους, κάποιοι από τους οποίους θα χαρακτήριζα ως διαχρονικούς, άρα ισχύουν και στο 2014. Μια χρονιά που έδειξε ήδη καλύτερα σημάδια για τις εταιρείες μας. Μια χρονιά που ελπίζουμε να κλείσει με καλύτερα από πέρυσι αποτελέσματα και θα δικαιώσει τους μετόχους και όλους όσους συμβάλλουν στην υλοποίησή τους. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα προσφέρουν κάθε τους δύναμη και επαγγελματική ικανότητα, κάθε τους γνώση και εμπειρία. Χρειαζόμαστε κάθε ατομική πρωτοβουλία, αλλά και κάθε ομαδική ενέργεια που έχει ίδιους προσανατολισμούς».

Από τα στοιχεία την Α' τριμήνου του 2014 που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, κατέληξε ο κ. Σταματίου, αλλά και από τα καλύτερα ακόμα στοιχεία του Α' πενταμήνου επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία μας για την τρέχουσα χρήση. Η διανομή του αποθεματικού στους μετόχους είναι το επόμενο ενθαρρυντικό μήνυμα που εκπέμπουμε στους μετόχους και ευρύτερα στην αγορά. Εύχομαι την επόμενη χρονιά να μοιραστούμε όλοι μεγαλύτερες επιτυχίες και να εξάγουμε ακόμα πιο αισιόδοξα μηνύματα».
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑ 80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Στα 80 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές οφειλές που διατηρεί ο ΕΟΠΥΥ προς το Ιατρικό, ενώ η καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών που εκκρεμούν ήδη από το 2006 γίνεται, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιατρικού Αθηνών Βασίλης Αποστολόπουλος, με το σταγονόμετρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιατρικού Αθηνών κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης του ομίλου παρομοίασε με «κινούμενη άμμο» το επιχειρηματικό τοπίο που δημιούργησε ο ΕΟΠΥΥ στο χώρο της Υγείας. Αφενός οι μεγάλες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή από τον Οργανισμό, αφετέρου οι παρακρατήσεις με τη μορφή επιστροφής της επιπλέον δαπάνης σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, δημιουργούν ασφυξία στην αγορά, όπως σημείωσε ο ίδιος.

. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι φέτος θα χάσει περίπου το 40% του τζίρου εξαιτίας του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών προς τον ΕΟΠΥΥ (clawback και rebate), γεγονός που μπλοκάρει τα σχέδια για ανάκαμψη.

Όπως σημείωσε ο κ. Αποστολόπουλος, ο έλεγχος των παραστατικών και των δαπανών που προσκόμισαν στον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι πάροχοι προκάλεσαν την υπέρβαση, ξεκίνησε μόλις στα τέλη Μαΐου. Παρ΄ όλα αυτά ο Οργανισμός, προτού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, προχωρά στην παρακράτηση, προκειμένου να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό του.

Ο πρόεδρος μάλιστα του ομίλου, Γιώργος Αποστολόπουλος, έθεσε ευθέως θέμα αλλαγής της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, η οποία δεν δέχτηκε καμία από τις προτάσεις για ανάρτηση των πληρωμών των κλινικών στη Διαύγεια, κατηγοριοποίηση των κλινικών ανάλογα με τον εξοπλισμό και τη δυναμική τους, τον καθορισμό συγκεκριμένου budget ανά κλινική και τον «real time» έλεγχο των δαπανών, όπως κάνουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Ζήτησε επίσης από την Πολιτεία να ενδιαφερθεί για τον "ευαίσθητο χώρο της Υγείας".

Ο όμιλος, δεδομένων των παραπάνω συνθηκών στην αγορά, στρέφει όλο και πιο έντονα το βλέμμα στις αγορές του εξωτερικού, και κυρίως προς τη Ρωσία και τη Λιβύη, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για προσέλκυση ξένων ασθενών από το εξωτερικό, που πέρσι αποτέλεσαν το 11% του τζίρου του. Πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε δύο νέες συμβάσεις για περίθαλψη ασθενών, μία ειδικά για την πόλη της Τρίπολης και μία για τη Λιβύη στο σύνολό της, ενώ συνεργάστηκε και με τον όμιλο Μουζενίδη, ο οποίος δραστηριοποιείται στη ρωσική τουριστική αγορά.

Η διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών προτίθεται ακόμη να προχωρήσει στην ίδρυση μονάδων ημερήσιας νοσηλείας. Όπως όμως επεσήμανε το πρόεδρος του ομίλου, η λειτουργία τους θα πρέπει αν ελέγχεται, διαφορετικά η επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς της Υγείας θα είναι ανυπολόγιστη. Αντί για εξοικονόμηση από την αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσοκομείων, το κόστος της προκλητής ζήτησης  από κάθε μονάδα που θα λειτουργεί ανεξέλεγκτα, μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 300 εκατ. ευρώ, όπως εκτίμησε ο κ. Γιώργος Αποστολόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκριναν τις Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

2. Ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης  01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

3. Απήλλαξαν τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

4. Ενέκριναν τα έξοδα παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ενέκριναν την αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.

6. Εξέλεξαν την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. Ε.153 για την Εταιρική Χρήση 01-01/2014 - 31/12/2014.

7. Επικύρωσαν την από 26-9-2013 αντικατάσταση του Συμβούλου Jochen Schmidt από τον  Δρ. Jorn Hirschmann, Δικηγόρο, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC

ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η συνεργασία της INTERAMERICAN με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Τήνου, εκτός του πλαισίου της παροχής υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας και ειδικότερα αεροδιακομιδών στους κατοίκους του νησιού, διευρύνεται με πρόσθετες παροχές ενημέρωσης για την υγεία και κλινικών εξετάσεων από την, γενική κλινική του Ομίλου.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Τήνο, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου και της Ένωσης Γυναικών Τήνου, κατά την οποία 80 γυναίκες ενημερώθηκαν για την σύγχρονη στρατηγική πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκίνου του μαστού. Τα θέματα ανέπτυξαν οι ιατροί συνεργάτες της κλινικής Σπύρος Βλάχος, γυναικολόγος και Γιώργος Παπάζογλου, χειρουργός μαστού. Ο Βαγγέλης Θωμόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και η Νικολέτα Θωμοπούλου, διευθύντρια νοσηλευτικών υπηρεσιών παρουσίασαν τις σύγχρονες υπηρεσίες των 14 τμημάτων της κλινικής και ειδικότερα του γυναικολογικού τομέα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος εξήρε την κοινωνική σημασία της συνεργασίας με την INTERAMERICAN και την Αθηναϊκή Mediclinic, με απτά ήδη τα οφέλη για τους κατοίκους της Τήνου. Σημαντική ήταν η υποστήριξη στην οργάνωση της εκδήλωσης του Αλέκου Μέγκουλα, τοπικού συνεργάτη της εταιρείας.

Οι δύο γιατροί της κλινικής παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους επί δύο ημέρες στο Κέντρο Υγείας Τήνου, για εξετάσεις γυναικολογικής, μαστού και pap test. Εξετάστηκαν δωρεάν συνολικά 120 γυναίκες με χορηγία της INTERAMERICAN, η οποία στο πλαίσιο του σχεδίου κοινωνικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής” εστιάζει στη φροντίδα της υγείας με έμφαση στην πρόληψη.


MEDICON

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΜΚ 408 ΧΙΛ.


Την εξαγορά του 90% της MegaLab Ρόδου και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 407.970 ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Medicon.

Πιο συγκεκριμένα η Medicon ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας.

Έτσι επί του 9ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως εγκρίθηκε η:

-«Υποβολή και έγκριση της εξαγοράς, από την MEDICON HELLAS A.E, πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ A.E.», που εδρεύει στη Ρόδο.»

Επί του 10ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως:

-«Υποβολή και έγκριση της επένδυσης, ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία ''MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ''MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε'', που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών»

Επί του 11ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως:

-«Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 407.970,53, µε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων Ν. 2065/92, με ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,1 (σε € 1,68), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποιήσεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.»

Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την έναρξη της διαδικασίας ίδρυσης νέου διαγνωστικού κέντρου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Η Γραμματέας ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι η καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών που αφορούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο αποβιώσας Κων/νος Τσολάκογλου δεν έχει μερίδα στο Χ.Α και ουδείς έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές που θα εκδοθούν είναι ''στον αέρα''. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Χ.Α όσο και με το Αποθετήριο Αξιών, προκειμένου να βρεθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος, προς όφελος των επενδυτών και της εταιρείας εν γένει.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
QUALCO
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PHARMA & HEALTH CONFERENCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
INSURANCE CONFERENCE 2014
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΩΔΩΝΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ BEIERSDORF HELLAS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site