Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2014-τ.404                              

ΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Υπότιτλος: Οι κίνδυνοι που μπορεί να απειλήσουν μια επιχείρηση και οι ασφαλιστικές καλύψεις που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας της


«Εκτεθειμένες» σε ένα ευρύτατο φάσμα κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία τους ή ακόμα και τη βιωσιμότητά τους είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μια εταιρεία, η μειωμένη ρευστότητα στην αγορά και η έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση καθιστούν κάθε πιθανή ζημιά ή αξίωση από έναν τρίτο ρίσκο που η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Οι συνέπειες ενός ακραίου φυσικού φαινομένου, μιας φωτιάς ή ακόμα και μιας μήνυσης για ζημιές σε τρίτους μπορούν να στοιχίσουν «ακριβά» για τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας ή ακόμα και να οδηγήσουν σε κλείσιμο μια μονάδα όταν δεν έχει προβλεφθεί η ασφαλιστική κάλυψή της με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που έχει η εκάστοτε επιχείρηση.

Οι ασφαλίσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις καλύπτουν διαφορετικούς τομείς. Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, τα εμπορεύματα και τις εγκαταστάσεις, ασφαλίσεις για τα οχήματα των εταιρειών, χρηματικές απώλειες και καλύψεις για την ευθύνες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από τα λάθη ή τις παραλείψεις των μελών του ΔΣ και των στελεχών μιας επιχείρησης, η αστική ευθύνη από ζημίες σε τρίτους που μπορεί να προκληθούν από τη λειτουργία χώρων και εγκαταστάσεων κ.ά.


ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με το εξωτερικό, επικρατεί η λανθασμένη ιδέα ότι η ασφάλιση είναι πολυτέλεια. Ωστόσο, στην πραγματικότητα και στην πράξη είναι λύση επιβίωσης για τις επιχειρήσεις, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε μια μονάδα –εν μέσω οικονομικής ύφεσης– να ορθοποδήσει μετά από μια απρόβλεπτη ζημιά. Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχουν πολλά ασφαλιστικά προγράμματα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά την περιουσία, με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στις καλύψεις αυτές. Τα προϊόντα αυτά απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις, από μικρές εταιρείες έως και μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες και γενικά καλύπτουν:


• Το κτήριο, τον πάγιο εξοπλισμό, τα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες, για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από: φωτιά, πλημμύρα, κλοπή, ζημιογόνα γεγονότα, κεραυνό, κακόβουλες ενέργειες, σεισμό, διαρροές ή θραύση σωληνώσεων, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκαφών, θύελλα-καταιγίδα, χιόνι-χαλάζι, θραύση υαλοπινάκων, έξοδα κατεδάφισης και επανεγκατάστασης περιεχομένου κ.ά.


Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν προγράμματα και για την ασφάλιση των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ


Πέρα από τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, μεγάλη σημασία για τη συνέχιση της λειτουργίας τους έχει και η κάλυψη των χρηματικών απωλειών, που περιλαμβάνει συνήθως:


1. Την απώλεια χρημάτων σε χρηματοκιβώτια, η οποία μπορεί να επέλθει με βίαια μέσα και αποδεικνύεται από τα ίχνη παραβίασης ή μέσω της απειλής με χρήση βίας στον ασφαλισμένο. Αποζημίωση δίνεται και για τη ληστεία των ταμείων της επιχείρησης που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από επίθεση ή χρήση βίας στον ασφαλισμένο επιχειρηματία ή σε εργαζόμενο ή σε πρόσωπο που νόμιμα βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης.

2. Ασφάλιση για την απώλεια χρημάτων κατά τη μεταφορά χρημάτων μετά από ληστεία από αγνώστους, με τη χρήση βίας ή απειλής βίας, που συμβαίνει στον επιχειρηματία, τους υπαλλήλους ή ειδικά εξουσιοδοτημένα άτομα για εργασίες της επιχείρησης.

3. Καλύψεις για τις περιπτώσεις που η απώλεια χρημάτων οφείλεται σε κατάχρηση εμπιστοσύνης που ο επιχειρηματίας είχε δείξει σε υπάλληλο, ο οποίος χρησιμοποίησε τη θέση του για να οικειοποιηθεί χρήματα της εταιρείας.


Οι καλύψεις για χρηματικές απώλειες μπορεί συμπληρωματικά να υπάρχουν και στα ασφαλιστήρια περιουσίας, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία στον ασφαλισμένο, που αν σε περίπτωση, λόγου χάριν, πυρκαγιάς διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της, τότε η ασφαλιστική εταιρεία έρχεται να τη στηρίξει με την κάλυψη της απώλειας κερδών, η οποία συνήθως περιλαμβάνει:


1. Την απώλεια του καθαρού κέρδους, λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Τα γενικά έξοδα, όπως ενοίκια, δάνεια, ασφάλιστρα, μισθούς, έξοδα κίνησης, φόρους, τόκους και λοιπά έξοδα, τα οποία συνεχίζουν να υφίστανται και να πληρώνονται κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

3. Πρόσθετα έξοδα που θα δημιουργηθούν λόγω της ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση, όπως έξοδα προσωρινής εγκατάστασης, προσωρινής ενοικίασης μηχανημάτων για αντικατάσταση κατεστραμμένων, έξοδα περιορισμού των επιπτώσεων της ζημιάς, πρόσθετα εργατικά έξοδα κ.λπ.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και το μέγεθός της, χρησιμοποιεί για τις εργασίες της ένα χώρο λειτουργίας που μπορεί να είναι από ένα μικρό γραφείο μέχρι ένα εμπορικό κατάστημα. Στον χώρο αυτό μπορεί να προκύψουν ευθύνες από λάθη ή παραλείψεις του ιδιοκτήτη, των τεχνιτών ή των υπαλλήλων του για σωματικές βλάβες ή ψυχική οδύνη που υπέστη κάποιος τρίτος. Η αστική ευθύνη επαγγελματικών χώρων αποτελεί ασφάλιση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στους επαγγελματίες, οι οποίοι προσανατολίζονται ως επί το πλείστον στην ασφάλιση των κτηρίων και του περιεχομένου τους, ωστόσο όμως αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο και το ύψος των απαιτήσεων που μπορεί να προκύψει δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης επαγγελματικών χώρων καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου-επαγγελματία για ατυχήματα από τη στιγμή που δεν αποδεικνύεται δόλος του επιχειρηματία για την υπαίτια πράξη ή παράλειψη.

Ατυχήματα συμβαίνουν συνήθως σε πελάτες που βρίσκονται στον επαγγελματικό χώρο, προμηθευτές και κάθε άλλο άτομο που μπορεί να βρεθεί στον χώρο ως επισκέπτης, εξαιρούνται όμως οι εργαζόμενοι-υπάλληλοι της ασφαλισμένης επιχείρησης και φυσικά ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Αποζημιώνονται οι σωματικές βλάβες (ή ο θάνατος), οι υλικές ζημιές και οι οικονομικές απώλειες που θα υποστεί κάποιος τρίτος, αλλά και οι τυχόν απαιτήσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά στον «επαγγελματικό χώρο» άλλοτε ανταποκρίνεται κυριολεκτικά στους χώρους της επιχείρησης και άλλοτε όχι. Η έννοια του επαγγελματικού χώρου πολλές φορές διευρύνεται και υπερισχύουν οι έννοιες της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου μπορεί να είναι ανεξάρτητο συμβόλαιο ή συμπληρωματική κάλυψη σε άλλα ασφαλιστήρια. Ως ανεξάρτητο συμβόλαιο μπορεί να συμπληρωθεί με κάθε άλλη κάλυψη αστικής ευθύνης στην οποία ο κίνδυνος προέρχεται επίσης από την επαγγελματική δραστηριότητα. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σχεδιάσει και προωθούν στην αγορά εξειδικευμένα πακέτα για εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, γραφεία, ιατρεία, διαγνωστικά ιατρικά κέντρα, φαρμακεία, καταστήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, ταβέρνες και λοιπούς χώρους εστίασης, συσκευαστήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λπ.


Ως συμπληρωματική κάλυψη συναντάμε το πρόγραμμα:


• Είτε σε προγράμματα επαγγελματικών αστικών ευθυνών, όπως για παράδειγμα στην ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ενός γιατρού, που επεκτείνεται και περιλαμβάνει και την κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης των χώρων του ιατρείου

• Είτε σε πολυασφαλιστήρια επαγγελματικών χώρων, όπου βέβαια τον κύριο λόγο έχουν οι καλύψεις περιουσίας. Στο ίδιο παράδειγμα του γιατρού με την ασφάλιση του ιατρείου ως κτηρίου και περιεχομένου η κάλυψη επεκτείνεται και περιλαμβάνει και τη γενική αστική ευθύνη των χώρων του ιατρείου.


Σε κάθε περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή, το πρόγραμμα ασφάλισης της γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου είναι μια χρήσιμη ασφαλιστική κάλυψη, δεν είναι ακριβή και μπορεί πραγματικά να προστατεύσει επαγγελματίες και επιχειρήσεις από δύσκολες και απρόοπτες καταστάσεις.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (D&O)


Η ανάγκη προστασίας των επιχειρήσεων αλλά και των στελεχών που λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων έχει στρέψει το ενδιαφέρον πολλών εταιρειών στην ασφάλιση για λάθη και παραλείψεις στελεχών και μελών του ΔΣ. Σημαντικό ρόλο έχει αναμφίβολα διαδραματίσει και η εξωστρεφής δράση των επιχειρήσεων και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών.

Επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους και κυρίως εισηγμένες τα τελευταία χρόνια ασφαλίζουν τα στελέχη τους για λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να εγείρουν αξιώσεις. Οι αξιώσεις μπορούν να προκύψουν από διάφορες πλευρές, από μετόχους για κακή διαχείριση, από συνεργάτες για παραπλάνηση, από πελάτες για αθέτηση συμφωνίας, από υπαλλήλους για παράνομη καταγγελία σύμβασης εργασίας, ανταγωνιστές κ.ο.κ.

Στην Ελλάδα μία στις τέσσερις επιχειρήσεις διαθέτει ασφάλιση για τα στελέχη της και σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το γεγονός πως πολλές εταιρείες έχουν δραστηριότητες στο εξωτερικό και είναι εκτεθειμένες στους κανόνες δικαίου άλλων χωρών.

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δείχνουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κάλυψη και αυτό σε έναν βαθμό οφείλεται και στη δημοσιοποίηση υποθέσεων ανά τον κόσμο, όπου οι απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από τη δράση μελών του ΔΣ επιχειρήσεων ή ακόμα και δημόσιων οργανισμών οδηγούν σε δικαστικές διαμάχες, αποζημιώσεις, χρηματικές ποινές, δυσφήμηση εταιρειών κ.λπ.

Η μεγάλη δημοσιότητα που παίρνουν τα τελευταία χρόνια τέτοιου είδους υποθέσεις και το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να αντιμετωπίσουν έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες στην αναζήτηση πληροφοριών για τα συμβόλαια που υπάρχουν στην αγορά.

Σημαντικό είναι πως τα ασφαλιστικά προγράμματα προσφέρουν προστασία από τις οικονομικές συνέπειες πράξεων που οφείλονται σε αμέλεια και όχι σε δόλο των στελεχών κατά τη διάρκεια των διοικητικών τους καθηκόντων. Συνήθως τα προγράμματα αυτά προστατεύουν την προσωπική περιουσία των διευθυντικών στελεχών από απαιτήσεις τρίτων αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό. Καλύπτονται αποζημιώσεις, τα έξοδα που θα χρειαστεί να καταβληθούν για νομική υπεράσπιση σε δικαστική διαμάχη και οι απαιτήσεις τρίτων από άδικες πράξεις που εγείρονται εναντίον των διευθυντικών στελεχών υπό την ασφαλισμένη τους ιδιότητα, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.

Στην ελληνική αγορά ο μέσος όρος του ορίου ευθύνης κυμαίνεται σε 10 εκατ. ευρώ ανά ζημία και οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως θέματα εργασιακής πρακτικής και αθέτησης συμφωνιών.

Συμβαίνει συχνά στις περιπτώσεις που η ασφαλιστική εταιρεία κρίνει ότι ο τρίτος έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει τη δικαστική διαμάχη οι διαφορές αυτές να λύνονται εξωδικαστικά.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
QUALCO
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ PHARMA & HEALTH CONFERENCE
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
INSURANCE CONFERENCE 2014
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ LAMDA DEVELOPMENT
ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΩΔΩΝΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ BEIERSDORF HELLAS
ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.
ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site