Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Σεπτέμβριος 2014-τ.405                              ASSET MANAGEMENT-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ 20% ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ


Στον τομέα του Asset Management το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ και των 14 ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού σημείωσε σημαντική αύξηση σχεδόν 20% από την αρχή του έτους, στα 4,5 δισ. ευρώ.


Σε συνεχή αυξητική τροχιά βρίσκονται τα υπό διαχείριση κεφάλαια της θεσμικής διαχείρισης στην Ελλάδα καθώς στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν στα 13,20 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16,6% από την αρχή του έτους.

 Το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό διαχείριση από ελληνικές ΑΕΔΑΚ διαμορφώθηκε στα 7 δισ. ευρώ, με αύξηση 12,7% από την αρχή του έτους. Οι συνολικές εισροές του δεύτερου τριμήνου ήταν 87 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από κεφάλαια των κατηγοριών των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδας, των Μικτών Funds of Funds, και των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας.

Στον τομέα του Asset Management το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 5 ΑΕΠΕΥ και των 14 ΑΕΔΑΚ διευρυμένου σκοπού σημείωσε σημαντική αύξηση σχεδόν 20% από την αρχή του έτους, στα 4,5 δισ. ευρώ.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


Σύμφωνα με τους ειδικούς στη διαχείριση περιουσίας, τα πλεονεκτήματα των τοποθετήσεων σε αμοιβαία κεφάλαια έναντι άλλων μορφών επένδυσης αφορούν σε:


• Επαγγελματική Διαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου με χαμηλές προμήθειες συναλλαγών


• Δυνατότητα διασποράς κινδύνου (μέσω χρήσης παραγώγων κ.τ.λ.)


• Εύκολη είσοδο και έξοδο (αγορά/ρευστοποίηση μεριδίων)


• Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς κεφαλαίου από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο της ίδιας εταιρείας διαχειρίσεως (ΑΕΔΑΚ)


• Εύκολη παρακολούθηση της πορείας της επένδυσης (μέσα από το διαδίκτυο, τις εφημερίδες κ.τ.λ.)


• Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων και στην Ελλάδα


• Η ελάχιστη συμμετοχή σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αφορά συνήθως ένα μικρό ποσό


• Ο κάτοχος (μεριδιούχος) ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν φορολογείται για τα κέρδη που προέρχονται από αυτό


ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες, ανάλογα με την επενδυτική τους φιλοσοφία αλλά και το ρίσκο που είναι διατεθειμένα να αναλάβουν για λογαριασμό των μεριδιούχων τους. Σε κάθε περίπτωση, το επενδυτικό προφίλ κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου ορίζεται από τον κανονισμό σύστασής του και είναι γνωστό στους επενδυτές εκ των προτέρων.


Τα αμοιβαία κεφάλαια διακρίνονται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες:


■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


Κίνδυνος και Απόδοση Χαμηλά-Επενδυτικός Ορίζοντας Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος


Αποτελούν την πιο ασφαλή τοποθέτηση από όλες τις κατηγορίες. Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως επενδύουν σε κρατικά ομόλογα. Δεν προβλέπονται τοποθετήσεις σε μετοχές.


■ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ


Κίνδυνος και Απόδοση Χαμηλά-Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσοπρόθεσμος


Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως σε προθεσμιακές καταθέσεις. Μπορούν να επενδύουν σε μετοχές μόλις το 10% του ενεργητικού τους.


■ ΜΙΚΤΑ


Κίνδυνος και Απόδοση Μέση-Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσομακροπρόθεσμος


Συνδυάζουν επενδύσεις σε ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις, μετοχές κ.τ.λ. Επενδύουν σε κάθε κατηγορία ποσοστό μικρότερο από το 65% του ενεργητικού τους. Κατ’ ελάχιστον διαθέτουν το 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και 10% σε ομόλογα.


■ ΜΕΤΟΧΙΚΑ


Κίνδυνος και Απόδοση Υψηλά-Επενδυτικός Ορίζοντας Μακροπρόθεσμος


Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Αποτελούν τοποθετήσεις υψηλού επενδυτικού κινδύνου.


■ FUNDS OF FUNDS


Κίνδυνος και Απόδοση Ανάλογα με το είδος του Α/Κ


Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε τουλάχιστον 5 άλλα αμοιβαία κεφάλαια. Επιτυγχάνεται έτσι μεγαλύτερη διασπορά χαρτοφυλακίου προς όφελος των μεριδιούχων.


■ INDEX FUNDS


Κίνδυνος και Απόδοση Υψηλά-Επενδυτικός Ορίζοντας Μακροπρόθεσμος


Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε μετοχές ενώ το χαρτοφυλάκιό τους παρακολουθεί τη σύνθεση κάποιου δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς (π.χ. του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών-ΧΑΑ).


■ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ


Κίνδυνος και Απόδοση Πολύ Υψηλά-Επενδυτικός Ορίζοντας Μεσοπρόθεσμος


Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτού του τύπου επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Futures, Options, Interest Rate Swaps κ.τ.λ.). Ελλοχεύουν σημαντικότατους κινδύνους για τους επενδυτές αλλά και ενδεχομένως πολύ υψηλές αποδόσεις.


ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ASSET MANAGEMENT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Ιδρύθηκε το 1972 ως η πρώτη εταιρεία Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα και διαχειρίζεται κεφάλαια θεσμικών και ιδιωτών πελατών του ομίλου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΕΤΕ).

Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων, παρέχοντας μεγάλη ευελιξία στους επενδυτές ώστε να δημιουργήσουν το προσωπικό τους χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με το επενδυτικό τους προφίλ και τους στόχους απόδοσης/κινδύνου που θέτουν.

 Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση κατά το τέλος του 2013 ανέρχονταν σε 1.33 δισ. ευρώ και οι πελάτες της εταιρείας υπερβαίνουν τις 47.000, 70 εκ των οποίων είναι θεσμικοί.


Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά:


• 22 Αμοιβαία Κεφάλαια ΔΗΛΟΣ

• 3 NBG funds SICAV (Luxembourg)


Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ εκτός από τη διαχείριση Α/Κ προσφέρει:


• Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών

• Σχεδιασμό και Διαχείριση Επενδυτικών Οχημάτων για τις ανάγκες Θεσμικών Πελατών

• Pension Funds-Διαχείριση Συνταξιοδοτικών Ταμείων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Φορέων


Παρέχει επίσης προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των:


• Ασφαλιστικών/Συνταξιοδοτικών Ταμείων

• Ασφαλιστικών Εταιρειών

• Επιχειρήσεων


Το 2013, το 90% των αμοιβαίων κεφαλαίων και το 100% των χαρτοφυλακίων εντολής που διαχειρίζεται η εταιρεία είχαν υπεραπόδοση έναντι των δεικτών αναφοράς τους, ενώ με βάση το ενεργητικό υπό διαχείριση, τα ποσοστά υπεραπόδοσης ανέρχονται σε 97% και 100% αντίστοιχα.

 Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δήλος Εισοδήματος-Ομολογιακό Εσωτερικού αποκόμισε διεθνή αναγνώριση, σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης οικονομικής εφημερίδας Wall Street Journal, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφερόταν το δημοσίευμα, και κατετάγη πρώτο στον κόσμο μεταξύ όλων των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων (Wall Street Journal 27 Οκτωβρίου 2013).


ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT

Εμπειρία, τεχνογνωσία και διεθνείς συνεργασίες


Στην σημερινή διεθνή αγορά ο προγραµµατισµός για την οικονομική επιτυχία είναι µια πολύπλοκη διαδικασία, καταναλώνει πολύτιμο χρόνο και απαιτεί γνώση όλων των σύγχρονων επενδυτικών μεθόδων.

 Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) ανταποκρίνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών και προσδοκιών κάθε είδους επενδυτή, προσφέροντας την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε κάθε δυνατότητα κέρδους που παρουσιάζεται στις παγκόσμιες αγορές.

 Οι υψηλής εξατομίκευσης υπηρεσίες μας, σχεδιασμένες για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές με ιδιαίτερα αυξημένες και εξελισσόμενες ανάγκες, κατευθύνονται επιτυχώς, μέσα από το ευμετάβλητο διεθνές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις διεθνείς συνεργασίες μας.

 Βασίζουμε την ειδίκευσή µας σε τοποθετήσεις, τόσο στην ελληνική όσο και στις παγκόσμιες αγορές, στην κατανόηση των στόχων των επενδυτών, στην πολυετή εμπειρία και τον επαγγελματισμό των συνεργατών µας και στην τεχνολογία αιχμής που χρησιµοποιούµε.

Με ειδικά διαµορφωµένες υπηρεσίες, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ στηρίζεται στη σε βάθος γνώση και κατανόηση των στόχων των επενδυτών και στη χρήση προηγμένων αναλυτικών και ποσοτικών μοντέλων, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι επενδυτικοί στόχοι µε το ελάχιστο δυνατό ρίσκο.


Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ διαθέτει μια μεγάλη σειρά με πολλές επενδυτικές επιλογές με 22 διαφορετικά ελληνικά και διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια.


Αναλυτικά, τα Αμοιβαία Κεφαλαία και οι επιμέρους εταιρείες που αντιπροσωπεύει είναι:


• Πειραιώς Αμοιβαία Κεφάλαια 20 Αμοιβαία Κεφάλαια

• Piraeus Asset Management Europe 2 Αμοιβαία Κεφάλαια


Όλα τα ως άνω Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν άριστες επενδυτικές λύσεις και όλα όσα χρειάζεστε για ένα σωστά διαρθρωμένο και αποδοτικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Πανελλαδικά διατίθενται από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, από όπου και μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους συμβούλους, που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε εκείνα τα Αμοιβαία Κεφάλαια που ταιριάζουν απόλυτα με τις προσωπικές σας επενδυτικές ανάγκες.


ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Η εταιρεία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την ανάληψη της διαχειρίσεως ΟΣΕΚΑ και άλλων οργανισμών συλλογικών συμβάσεων. Επιπροσθέτως, παρέχει και υπηρεσίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικής συμβουλής για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και φυλάξεως και διοικητικής διαχειρίσεως μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ διαθέτει 27 αμοιβαία κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν:


-Έντεκα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

-Τρία μικτά αμοιβαία κεφάλαια

-Δύο αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων

-Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF)

-Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε εναλλακτικές επενδύσεις (commodities)

-Πέντε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

-Ένα σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο

-Τρία σύνθετα αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με προγράμματα bancassurance


Η εταιρεία παρέχει ακόμη υπηρεσίες ενεργητικής διαχειρίσεως θεσμικών χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με συγκεκριμένες επενδυτικές κατευθύνσεις καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες, όπως μελέτη υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, πρόταση στρατηγικής κατανομής διαθεσίμων, τακτικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίου.

 Τέλος, η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ έχει συστήσει Επενδυτική Επιτροπή με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών κατευθύνσεων στη Διεύθυνση Private Banking της τράπεζας αναφορικά με τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των πελατών Private Banking.

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις και κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους και το 2013.


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών:


• Το Alpha Ελληνικό Μικτό κατέλαβε την 1η θέση στο σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων (280 Α/Κ) με απόδοση 47,69%

• To Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό κατέλαβε τη 2η θέση της κατηγορίας του με απόδοση 44,97%

• Το Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό κατέλαβε την 3η θέση της κατηγορίας του με απόδοση 41,73%

• To Alpha Ελληνικό Ομολογιακό κατέγραψε σημαντική απόδοση 42,68%

• To Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία του με απόδοση 23,83%

• Το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία του με απόδοση 20,03%

• Το Αlpha Ναυτιλία Μετοχικό κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία του με απόδοση 26,82%


EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ


Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στον χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, θεσμικών χαρτοφυλακίων και της παροχής επενδυτικών λύσεων μέσω τρίτων παρόχων (Fund Selection) στην Ελλάδα και στις χώρες όπου ο όμιλος Eurobank έχει παρουσία. Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια άνω των 3,37 δισ. ευρώ στις 30.6.2014 αναλύονται ως εξής: 1,93 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια, 860 εκατ. ευρώ σε θεσμικά χαρτοφυλάκια και 576 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια συνεργαζόμενων επενδυτικών οίκων του εξωτερικού, διανεμόμενα μέσω του Private Banking της Τράπεζας Eurobank.

 Απευθυνόμαστε σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές και εξειδικευόμαστε στις αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Β. Αφρικής και του Λουξεμβούργου.

 Διαθέτουμε ευρεία γνώση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μέσω της ευρείας παρουσίας της τράπεζας, καθώς και των συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων με παρουσία στο Λουξεμβούργο.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες προϊοντικές λύσεις και υπηρεσίες, με αποτελεσματική και εξειδικευμένη διαχειριστική ικανότητα, σημειώνοντας σημαντικές αποδόσεις διαχρονικά.

 H Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ κατατάσσεται πρώτη σε όλους τους διαγωνισμούς επιλογής εξωτερικού διαχειριστή επενδύσεων θεσμικών χαρτοφυλακίων που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο.


• Μερίδιο Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα (30.6.2014): 27,1% (1η θέση)

• Συνολικά αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση: 64

• Με έδρα την Ελλάδα: 21

• Με έδρα το Λουξεμβούργο: 43

• Κατηγορίες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων: Ομολογιακά, Μετοχικά, Μικτά, Fund of Funds, Χρηματαγοράς, Ειδικού Τύπου, Absolute Return και άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε εμπορεύματα και σε ακίνητη περιουσία.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ


Στον σημερινό πολύπλοκο κόσμο των παγκόσμιων αγορών, των σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, με το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, ο μεμονωμένος επενδυτής, συγκεχυμένος, οφείλει να διαμορφώσει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χωρίς επικαλύψεις των επενδυτικών κατηγοριών, κατάλληλα διαφοροποιημένο και με τα έξοδα ελαχιστοποιημένα.
Επιπροσθέτως, πρέπει να παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο αυτό και να το προσαρμόζει, επανεξισορροπώντας την έκθεσή του στον επιθυμητό κίνδυνο.

 Ποιος επενδυτής μόνος του έχει πραγματικά την ικανότητα και τον χρόνο να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις, χωρίς τη γνώση και την πρόσβαση στα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επενδυτικοί σύμβουλοι; Χωρίς τη βοήθεια του κατάλληλου επαγγελματία, οι πιθανότητες επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι μικρές και οι λάθος επιλογές μπορεί να αποβούν ολέθριες, με τεράστια οικονομική ζημιά.

Όπως ακριβώς για νομικά θέματα δεν είναι συνετό να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμβουλή ενός δικηγόρου ή σε θέματα υγείας απαιτείται η υποστήριξη ενός γιατρού, έτσι και για τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις είναι επιτακτική η βοήθεια ενός επενδυτικού συμβούλου. Αυτός, με όπλο τη συμπυκνωμένη γνώση πολλών χρόνων, διαμορφώνει αποτελεσματικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η αντιμετώπιση των οικονομικών υποθέσεων με δημοφιλείς προσεγγίσεις του τύπου «κάντο μόνος σου», όπως στα μαστορέματα στο σπίτι, δεν αποτελεί συνετή επιλογή.

 Ίσως να μη χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι έναν σύμβουλο, αλλά από ένα επίπεδο πλούτου και πάνω σίγουρα οι περισσότεροι θα είχαν σοβαρό όφελος αν είχαν κάποιον στο πλευρό τους.

 Ο σύμβουλος, με τις αμερόληπτες συμβουλές του, διακατέχεται από μια κουλτούρα εξυπηρέτησης και όχι πωλήσεων, παρέχει λύσεις που δεν είναι προαποφασισμένες και συγκεντρώνεται απερίσπαστα σε ό,τι ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τα συμφέροντα των πελατών.

 Με την απροκατάληπτη καθοδήγησή του κάνει προτάσεις κατανοητές και υψηλής ποιότητας, προσφέρει πρόσβαση και λύσεις σε όλα τα κατάλληλα προϊόντα της αγοράς, διαπραγματεύεται συμφωνίες επ’ ωφελεία του πελάτη του, κατανοώντας τις συνέπειες των χρεώσεων και ταυτοποιώντας πιθανές περιπτώσεις φορολόγησης.

 Στο πλαίσιο αυτό, ο σύμβουλος θα αφιερώσει χρόνο για να κατανοήσει τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ,την αντοχή στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη του, έτσι ώστε να διαμορφώσει το επενδυτικό του προφίλ. Ο πελάτης μέσω του σχεδιασμού και της διαχείρισης της περιουσίας του, θα επιτύχει τους στόχους του και θα έχει θετικά αποτελέσματα στη δική του ζωή και στη ζωή των παιδιών του.


Ο επενδυτικός σύμβουλος θα βοηθήσει:


• Να διαμορφώσετε ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο και να έχετε στόχους και στρατηγική.

• Να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά της επένδυσης (ρευστότητα, απόδοση, κίνδυνος), τους διαφορετικούς τύπους κινδύνου και ότι κάποιοι κίνδυνοι είναι αναγκαίοι και καλοί.

• Να ενδυναμώσετε την πειθαρχία σας, αποφεύγοντας την έντονη δραστηριότητα αγοραπωλησιών και τις κραυγαλέες ενέργειες στα ακραία σημεία των αγορών. Τα ένστικτα μπορεί να είναι σημαντικός οδηγός σε κάποιες πλευρές της ζωής μας αλλά λειτουργούν αποπροσανατολιστικά στις επενδυτικές αποφάσεις.

• Να έχετε μια δεύτερη γνώμη για τα σχέδια σας, πιο αντικειμενική. Γιατί όταν ασχολείστε με τα δικά σας χρήματα είστε πιο συναισθηματικοί.

• Να αποφεύγετε τις επικίνδυνες επενδυτικές επιλογές, την αγελαία συμπεριφορά και την ψυχολογία του πλήθους, να μην ενθουσιάζεστε με καυτές πληροφορίες και με διάφορα σχέδια γρήγορου πλουτισμού.

• Να εκπαιδευτείτε εσείς και οι κληρονόμοι σας σε διάφορα χρηματοοικονομικά θέματα.

• Να περιορίσετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση, εμψυχώνοντάς σας σε δύσκολες στιγμές των αγορών.

• Να απαλλαγείτε από τον εγωισμό της διακράτησης και να προβαίνετε στις αναγκαίες ενέργειες που απαιτεί η διατήρηση του χαρτοφυλακίου (κατεύθυνση τοποθετήσεων, άσκηση stop loss, επανισορρόπηση).

• Σε καταστάσεις διαδοχής ή στη διευθέτηση εκκρεμοτήτων σε θλιβερή έκβαση θανάτου.

• Συστήνοντάς σας άλλους επαγγελματίες.


Προσλαμβάνοντας έναν σύμβουλο θα έχετε τα παρακάτω πλεονεκτήματα:


• Εξασφαλίζετε καλύτερη διαχείριση κινδύνων και δημιουργείτε ένα πλαίσιο προστασίας και αύξησης της περιουσίας σας

• Βελτιώνετε τα έσοδα ή τις χρηματοροές σας

• Αποκτάτε ελεύθερο χρόνο και μπορείτε να ασχοληθείτε με τα πράγματα που σας ενθουσιάζουν

• Αποκτάτε σχέδιο χρηματοδότησης των σπουδών των παιδιών σας

• Αποκτάτε πρόσβαση στη γνώση των εμπειρογνωμόνων

• Μπορείτε να ελπίζετε στη διατήρηση ενός επιπέδου ζωής κατά τη σύνταξή σας

• Διευθετείτε κληρονομικές εκκρεμότητες

• Ελαχιστοποιείτε τη φορολογία


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-PRIVATE BANKING


Το Private Banking της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες αλλά και όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών σε πελάτες με μεγάλα διαθέσιμα κεφάλαια. Θέτοντας στη διάθεσή σας υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία αιχμής και άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες και επενδυτικές επιδιώξεις.

 Τα εξειδικευμένα στελέχη του Private Banking της Εθνικής Τράπεζας θα σας ενημερώσουν έγκυρα για κάθε εξέλιξη στην αγορά και στα προσφερόμενα επενδυτικά προϊόντα. Θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις και να πάρετε τις ορθές αποφάσεις για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

Το Private Banking είναι η πιο προσωπική μορφή παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και βασίζεται στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον προσωπικό σας σύμβουλο και σε σας. Στην Εθνική Τράπεζα πιστεύουμε ότι η πεμπτουσία του συνίσταται στο τρίπτυχο εμπιστοσύνη, επαγγελματισμός και προσωπική εξυπηρέτηση.

Στόχος μας είναι η δημιουργία στενών μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας και βασική μας επιδίωξη η ικανοποίησή τους από την επίτευξη των επενδυτικών τους σκοπών. Φιλοδοξία μας είναι να είμαστε το συνώνυμο στην παροχή ποιοτικών επενδυτικών υπηρεσιών.

 Στο Private Banking της Εθνικής Τράπεζας σας προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα από σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως:


Επενδυτικές υπηρεσίες


Επενδύσεις σε:


• Ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού

• Μετοχές του ελληνικού και πολλών διεθνών χρηματιστηρίων

• Παράγωγα

• Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου

• Εξατομικευμένα επενδυτικά προϊόντα (Structured products)

• Εκτέλεση πράξεων συναλλάγματος: FX spot ή forward, options

• Αμοιβαία Κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού

• Τις πιστωτικές κάρτες go gold MasterCard και Platinum MasterCard

• Υπηρεσία Θεματοφυλακής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: φύλαξη χρεογράφων και είσπραξη μερισμάτων

• Ενημέρωση για την ελληνική και τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.


Τραπεζικές εργασίες


Οι πελάτες του Private Banking έχουν τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στις ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, όπως λογαριασμούς καταθέσεων σε ευρώ και συνάλλαγμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δανειστικές διευκολύνσεις και πιστωτικές κάρτες, μεταφορές κεφαλαίων κ.λπ.


Πριν από την κατάστρωση της επενδυτικής σας στρατηγικής γίνεται διερεύνηση-αξιολόγηση της επενδυτικής σας θεώρησης (profile), με γνώμονα:


• Τον κίνδυνο που είστε διατεθειμένοι να αναλάβετε

• Τον χρονικό σας ορίζοντα

• Τους επενδυτικούς σας στόχους


Το Private Banking της Εθνικής Τράπεζας συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού ομίλου με την προσωπική επαφή μιας ευέλικτης ομάδας. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.


Επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα για υπηρεσίες Private Banking εξασφαλίζετε:


Αξιοπιστία-εμπιστοσύνη:


Το όνομα και η ιστορία της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας με το διεθνές κύρος είναι συνώνυμα της εμπιστοσύνης και εγγυώνται την ποιότητα των υπηρεσιών της και στον τομέα του Private Banking.


Δίκτυο:


Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα και σας εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Private Banking.


Διεθνή παρουσία:


Η Εθνική Τράπεζα έχει δυναμική παρουσία στα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου και σας δίνει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.


Τεχνογνωσία:


Η Εθνική Τράπεζα έχει ηγετική θέση στην αγορά στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Η δύναμη αυτή αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Private Banking στην παροχή εξατομικευμένων επενδυτικών λύσεων.


Συνεργασία:


Η Εθνική Τράπεζα θέτει στη διάθεσή σας όλες τις ομάδες και τους ειδικούς του ομίλου της (αναλυτές, dealers, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους κ.λπ.) για την επίτευξη των επενδυτικών σας στόχων.


Προσωπική εξυπηρέτηση:


Με το Private Banking στην Εθνική Τράπεζα εξασφαλίζετε μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό σας Relationship Manager, εξειδικευμένο στέλεχος που, μέσα από τη σφαιρική γνώση των αγορών και των προϊόντων και τη σαφή αντίληψη των αναγκών και των επιδιώξεών σας, θα σας βοηθήσει να καθορίσετε την επενδυτική στρατηγική που σας αρμόζει, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.


ΠΕΙΡΑΙΩΣ PRIVATE BANKING

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


H Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό προφίλ σας, ώστε να επωφελείστε πλήρως από την εμπειρία και γνώση του εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού μας και των διεθνών οίκων με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είτε επιθυμείτε την ενίσχυση της αξίας του κεφαλαίου σας ή την προστασία του, είτε επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαχείριση είτε όχι, η ποικιλομορφία των υπηρεσιών μας σίγουρα θα εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες σας.


Λήψη και Διαβίβαση Εντολών


H υπηρεσία προσφέρεται σε πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους. Λαμβάνουμε και διαβιβάζουμε εντολές των πελατών μας σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία σε μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, μερίδια ΟΣΕΚΑ κ.λπ.


Συμβουλευτική


Επιλέγοντας την υπηρεσία Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, αξιοποιείτε στο έπακρο την εμπειρία των ειδικών της χρηματαγοράς. Βάσει της προσέγγισης αυτής, διατηρείτε μια ειδική σχέση με τον εξειδικευμένο σύμβουλό σας, ο οποίος με τη βοήθεια της επενδυτικής στρατηγικής, παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιό σας, σας καθοδηγεί στις επιλογές σας και μετατρέπει την παγκόσμια στρατηγική της τράπεζάς μας σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο εξειδικευμένος σύμβουλός σας αξιοποιεί τις υπηρεσίες της ομάδας επενδυτικής στρατηγικής και σας προσφέρει:


• Τακτική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου σας


• Εξατομικευμένες προτάσεις για τις καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες


• Τακτική και άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με την ειδική ομάδα επενδυτικής στρατηγικής, ώστε να επωφεληθείτε από τις εξατομικευμένες συμβουλές και να προβαίνετε σε συναλλαγές σε όλους τους τύπους των χρηματοπιστωτικών μέσων


Διαχείριση Απεριορίστου Εντολής


Με την επιλογή της υπηρεσίας Απεριορίστου Εντολής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, αναθέτετε το χαρτοφυλάκιό σας σε εξειδικευμένα και ειδικά πιστοποιημένα στελέχη στη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Αυτή είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να αποφύγετε τους περιορισμούς που προκύπτουν από τη μικροδιαχείριση των περιουσιακών σας στοιχείων: η διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια σάς επιτρέπει να αναθέσετε μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σας στη διαχείριση έμπειρων επαγγελματιών.

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο ειδικός και έμπιστος συνεργάτης που σας βοηθά να χαράξετε την προσωπική σας στρατηγική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη της περιουσίας σας. Με τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, σας βοηθά να υλοποιήσετε τους μελλοντικούς σας στόχους.


Εμπειρία


Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων μας αποτελείται από 34 στελέχη, έχει μέση ηλικία τα 42 έτη και κατά μέσο όρο 17 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό χώρο και στη διαχείριση επενδύσεων.


Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας


Όλοι οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Private Banking είναι πιστοποιημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.


Ευελιξία


Ο εξειδικευμένος σύμβουλος του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο της επικοινωνίας που σας εξυπηρετεί καλύτερα και να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας:


• Στα κατά τόπους γραφεία του Private Banking

• Σε χώρο και τόπο της επιλογής σας

• Με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία


ALPHA PRIVATE BANKING

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ


Στα κέντρα Alpha Private Bank, ο Private Banker αρχίζει έναν ανοιχτό διάλογο μαζί σας, προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες σας και από κοινού να διαμορφώσετε τους στόχους στη διαχείριση των κεφαλαίων σας.

 Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στις παγκόσμιες αγορές και τις κατευθύνσεις της Επενδυτικής Επιτροπής, ο Private Banker σας ενημερώνει και ανάλογα με τον τρόπο συνεργασίας σάς συμβουλεύει και σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις, από ιδέες για προϊόντα έως και προτάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το χαρτοφυλάκιό σας παρακολουθείται συστηματικά, και ανάλογα με τις κατευθύνσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και τις συνθήκες των αγορών γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις για την αναδιάρθρωσή του.

O Private Banker βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας ενώ παράλληλα ενημερώνεστε με πλήρη ακρίβεια τόσο για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου σας όσο και για τις συναλλαγές που πραγματοποιήσατε.

 Παράλληλα εσείς ανά πάσα στιγμή μπορείτε να απευθυνθείτε στον Private Banker σας προκειμένου να συζητήσετε οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό.

 Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα έχει δημιουργήσει έναν ευέλικτο τρόπο συνεργασίας, προκειμένου να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες Private Banking που εσείς επιθυμείτε.

 Εσείς μπορείτε να διαλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό υπηρεσιών επιθυμείτε για ένα μέρος ή για το σύνολο του χαρτοφυλακίου σας, ώστε να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα που κάθε υπηρεσία σάς παρέχει.


Εν Λευκώ Διαχείριση

Εμπιστευτείτε το χαρτοφυλάκιό σας στους ειδικούς και κερδίστε χρόνο για εσάς


Σε ένα περιβάλλον σημαντικών διακυμάνσεων και πολύπλοκων επενδυτικών προϊόντων, η τράπεζα έχει δημιουργήσει την υπηρεσία Εν Λευκώ Διαχείριση (Discretionary) για εσάς που δεν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο να διαχειριστείτε αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιό σας.

 Με την υπηρεσία αυτή αναθέτετε το χαρτοφυλάκιό σας σε μια έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών, που υποστηρίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένους επενδυτικούς οίκους.

 Ο Private Banker σας συνεργάζεται μαζί σας για τον προσδιορισμό του επενδυτικού χαρακτήρα (profile) του χαρτοφυλακίου σας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές σας ανάγκες και τον χρονικό τους ορίζοντα, την προσδοκία σας για την απόδοση των κεφαλαίων σας καθώς επίσης και το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που επιθυμείτε να αναλάβετε. Στη συνέχεια, η εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιό σας, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς και αναπροσαρμόζει άμεσα σύμφωνα με τις εξελίξεις στις αγορές.

 Εσείς ενημερώνεστε τακτικά για την πορεία του χαρτοφυλακίου σας και τις επενδυτικές κινήσεις, κερδίζοντας περισσότερο χρόνο για εσάς.


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εμείς σας συμβουλεύουμε, εσείς αποφασίζετε


Για εσάς που επιθυμείτε να έχετε ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία διαχειρίσεως των κεφαλαίων σας και παράλληλα συνεχή και εξειδικευμένη επενδυτική υποστήριξη, τόσο στη χάραξη της στρατηγικής όσο και στην επιλογή των επενδυτικών προϊόντων, η τράπεζα προσφέρει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Advisory).

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρέχονται επενδυτικές συμβουλές μέσα από τρεις άξονες που καλύπτουν όλο το εύρος των επενδυτικών σας αναγκών, βάσει της επενδυτικής στρατηγικής που αποφασίζεται από εξειδικευμένη επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα στελέχη του Ομίλου Alpha Bank στον χώρο των επενδύσεων.

Ο Private Banker σας παρακολουθεί συστηματικά το χαρτοφυλάκιό σας και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να σας προτείνει τις κατάλληλες επενδυτικές λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, παράγωγα και εναλλακτικές επενδύσεις, σύμφωνα πάντα με τις επενδυτικές σας ανάγκες.

Εσείς, στηριζόμενοι στις επενδυτικές συμβουλές μας, λαμβάνετε την κατάλληλη απόφαση.


Εκτέλεση Εντολών

Εσείς γνωρίζετε, εμείς εκτελούμε


Για εσάς που διαχειρίζεστε ο ίδιος το χαρτοφυλάκιό σας και θέλετε να αναθέσετε την υλοποίηση των επενδυτικών σας αποφάσεων σε έναν ειδικό, η τράπεζα έχει δημιουργήσει την υπηρεσία Εκτέλεση Εντολών (Execution Only).

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εσάς που έχετε πολύ καλή επενδυτική εμπειρία, γνώσεις και ισχυρή άποψη για τις αγορές καθώς επίσης και τη δυνατότητα να αφιερώσετε τον απαιτούμενο χρόνο για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

 Επιλέγοντας την υπηρεσία Εκτέλεση Εντολών, σας παρέχεται πρόσβαση σε όλο το εύρος των επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στις αγορές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος, παραγώγων και αμοιβαίων κεφαλαίων. Παράλληλα, σας εξασφαλίζει ταχύτητα και ασφάλεια στη διεκπεραίωση των εντολών σας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε για το χαρτοφυλάκιό σας μέσα από την υπηρεσία Alpha Private Web.


ALPHA TRUST

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ


Το 1987, η Alpha Trust υπήρξε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ιδιωτών Πελατών.

Σήμερα, τα στελέχη που απαρτίζουν την ομάδα επενδυτικής διαχείρισης στην Αθήνα και στο Λονδίνο διαθέτουν ένα αξιοσημείωτο ιστορικό συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

 Το Private Asset Management εξειδικεύεται στην ενεργητική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Απεριόριστης Εντολής (Discretionary Asset Management) και απευθύνεται σε επενδυτές που έχουν υψηλές απαιτήσεις για επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 Στην Alpha Trust οι πελάτες μας εξυπηρετούνται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Account Officers και απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:


• Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση: Κάθε πελάτης μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες, και τα χαρτοφυλάκια προσαρμόζονται στην επίτευξη των προσωπικών του στόχων, όπως αυτοί προσδιορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του λογαριασμού του (account officer). Γνωρίζοντας ότι σε βάθος χρόνου οι ανάγκες του κάθε πελάτη μεταβάλλονται, ο επενδυτικός σύμβουλος παρακολουθεί τις αλλαγές και προσαρμόζει τις υπηρεσίες που του προσφέρουμε, έτσι ώστε αυτές να συνάδουν με τους νέους στόχους του.

• Αφοσίωση και ευελιξία: Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων γίνεται από μια εξειδικευμένη ομάδα, που καθημερινά διεξάγει τη δική της έρευνα και ανάλυση των αγορών.

• Εύρος οργάνωσης και τεχνογνωσία: Η ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και ανάλυσης των αγορών ενώ παράλληλα επωφελείται από την εκτεταμένη εμπειρία και την εξειδίκευση που διαθέτουν τα στελέχη του ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

• Ανεξαρτησία: Η Alpha Trust είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα.

• Πλήρη διαφάνεια: Οι πελάτες λαμβάνουν σε τριμηνιαία βάση αναλυτική κατάσταση με όλα τα δεδομένα που αφορούν στη σύνθεση και στην πορεία του χαρτοφυλακίου τους. Η αναφορά αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της χρονικά σταθμισμένης συγκριτικής απόδοσης, καθώς και των εξόδων διαχείρισης με διαχωρισμό αυτών που αφορούν σε τρίτους.


To Private Asset Management της Alpha Trust προσφέρει τόσο πρότυπα επενδυτικά χαρτοφυλάκια για κάθε προφίλ επενδυτή, που αντιπροσωπεύουν ένα μοναδικό συνδυασμό προσδοκώμενης απόδοσης και επενδυτικού κινδύνου, όσο και exclusive χαρτοφυλάκια, που αποτελούν εξατομικευμένες λύσεις χωρίς εκ των προτέρων περιορισμούς ως προς τα ποσοστά ή το εύρος των επενδύσεων ανά κατηγορία.

 Οι βασικές υπηρεσίες πρότυπων χαρτοφυλακίων είναι οι εξής:


Portfolios of Direct Investments


Η υπηρεσία αυτή αφορά σε οκτώ πρότυπα χαρτοφυλάκια, καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν ως επενδυτική βάση την παγκόσμια αγορά, δίνοντας όμως έμφαση στις χρηματιστηριακές αγορές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Managed Portfolios of Funds-NAUTILUS


Η υπηρεσία αυτή βασίζεται στην «ανοιχτή αρχιτεκτονική» και αφορά σε πρότυπα χαρτοφυλάκια, καθένα από τα οποία ανταποκρίνεται σε διαφορετικό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου. Τα χαρτοφυλάκια αυτά έχουν ως επενδυτική βάση την παγκόσμια αγορά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στην επιλογή συλλογικών επενδύσεων υψηλής ποιότητας.


 

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΧΟΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ASSET MANAGEMENT-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ-Ν. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
79Η ΔΕΘ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site