Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Οκτώβριος 2014-τ.406                              

TITΛΟΣ: ΑΠΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


ΣΕ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


Λίγο μετά τη λήξη της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, στο πλαίσιο της δέσμης προτάσεων για την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε μια πιο κυκλική οικονομία, που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας των πόρων που χρησιμοποιούμε όλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επανεξέταση των στόχων για την ανακύκλωση και άλλων στόχων σχετικά με τα απόβλητα. Στόχος τής εν λόγω πρότασης είναι ο καθορισμός πιο φιλόδοξων στόχων για τη μείωση των αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, επαναφέροντας στην οικονομία τους πόρους που έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν, με συνέπεια την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του ευρωβαρόμετρου επιβεβαιώνουν ότι τα απόβλητα προβληματίζουν τους περισσότερους ανθρώπους και ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι για αυτό. Η νέα αναθεώρηση των στόχων της ΕΕ για τα απόβλητα, σε συνδυασμό με προτάσεις κατάρτισης πολιτικών για την εφαρμογή τους και για την παρακολούθηση της προόδου, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της εν λόγω ανησυχίας της κοινής γνώμης. Εκτός από τη μείωση της μόλυνσης και τον περιορισμό της ζήτησης για τις διαρκώς μειούμενες πρώτες ύλες, οι νέοι στόχοι για τα απόβλητα θα προσφέρουν απτά οικονομικά οφέλη. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μετατροπή της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία, ενισχύοντας την ανακύκλωση, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στα υλικά που χρειάζονται οι βιομηχανίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και παράγοντας οικονομική μεγέθυνση. Οι νέες προτάσεις περιλαμβάνουν την επανεξέταση και την αναθεώρηση των στόχων της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα της ΕΕ (2008/98/ΕΚ), της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ) και της οδηγίας σχετικά με τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών (94/62/ΕΚ).


ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

«Σήμερα, ανακυκλώνεται περίπου το 42% των αστικών αποβλήτων μας και στόχος μας είναι να φθάσουμε στο 50% έως το 2020» επισημαίνει η Επιτροπή. Και συνεχίζει λέγοντας πως «προτείνουμε να επιδιώξουμε την ανακύκλωση τουλάχιστον σε ποσοστό 70% έως το 2030. Προτείνουμε την απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων υλικών (όπως το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό) και των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων έως το 2025 και στοχεύουμε στην ολοκληρωτική εξάλειψη της υγειονομικής ταφής των ανακτήσιμων αποβλήτων έως το 2030».

 Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ μετατρέπεται σε πολιτική μηδενικών αποβλήτων. Εκτός από τον βασικό στόχο του 70% για την ανακύκλωση και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των αστικών αποβλήτων, οι προτάσεις προβλέπουν σταδιακή αύξηση των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης για ορισμένα υλικά συσκευασίας: έως 90% για το χαρτί έως το 2025, 60% για τις πλαστικές ύλες, 80% για το ξύλο και 90% για τα σιδηρούχα μέταλλα, το αλουμίνιο και το γυαλί έως το 2030. Επιπλέον, η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα απορρίμματα τροφίμων κατά 30% έως το 2025.

 Ο στόχος αυτός φαίνεται φιλόδοξος αλλά όπως τονίζει η Επιτροπή γνωρίζουμε από τις επιδόσεις των κρατών-μελών ότι έχουν ήδη επιτύχει ποσοστά ανακύκλωσης που ανέρχονται σχεδόν στο 70% και ότι είναι εφικτός. Ειδικότερα, επισημαίνει ορισμένους από τους επιτυχημένους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες, όπως η χωριστή αποκομιδή των αποβλήτων, η επιβολή τελών για την υγειονομική ταφή, τα συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη και η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.


ΟΦΕΛΗ

Οι προοπτικές είναι ξεκάθαρες: στα απόβλητα υπάρχει χρυσάφι στην κυριολεξία. «Χρειάζεται ένας τόνος μεταλλεύματος για να συλλέξουμε ένα γραμμάριο χρυσού. Μπορούμε όμως να συλλέξουμε την ίδια ποσότητα χρυσού από την ανακύκλωση των υλικών μόλις 41 κινητών τηλεφώνων» τονίζουν οι ειδικοί.

 Τα περιβαλλοντικά οφέλη της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης είναι επίσης ξεκάθαρα: αναμένεται ότι η επίτευξη των νέων στόχων της ΕΕ για τα απόβλητα θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 443 εκατ. τόνους επιπλέον και θα περιορίσει τις επιβλαβείς συνέπειες στα ευαίσθητα ενδιαιτήματα και τη βιοποικιλότητα, περιλαμβανομένων και των ωκεανών, λόγω των απορριμμάτων. Για παράδειγμα, αναμένεται ότι η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά 30% θα μειώσει τη γεωργική ζήτηση για εκτάσεις, ενέργεια και νερό και θα περιορίσει τη ρύπανση που οφείλεται στα λιπάσματα και τα νιτρικά άλατα.

 Η μείωση των αποβλήτων συνεπάγεται βελτίωση της παραγωγικότητάς μας, σε σχέση με τους πόρους που χρησιμοποιούμε, και λιγότερη εξάρτηση από δαπανηρές εισαγωγές, που αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων, πράσινων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, η επιτυχής εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί αποβλήτων αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία 400.000 άμεσων θέσεων εργασίας και η επανεξέταση που εισηγούμαστε σήμερα αναμένεται να δημιουργήσει 180 000 επιπλέον θέσεις». «Ωστόσο, το δυναμικό απασχόλησης για την ευρύτερη οικονομία των βελτιωμένων ροών υλικών και της ενισχυμένης ανθεκτικότητας είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Αναμένεται ότι η συνολική μείωση κατά 20% των συνολικών απαιτήσεων σε υλικά της βιομηχανίας μας θα οδηγήσει σε αύξηση έως και κατά 3% του ΑΕγχΠ και στη δημιουργία 2 εκατομμυρίων επιπλέον θέσεων εργασίας».

Παρόλο που οι βασικοί στόχοι για τα απόβλητα είναι νομικώς δεσμευτικοί, η ΕΕ δεν επιθυμεί απλά να παραμείνει αδρανής μέχρι το 2030 και τότε να επανέλθει διαπιστώνοντας ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν υλοποίησαν τους στόχους. Για αυτό και έχει συμπεριλάβει στις προτάσεις της μηχανισμό παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

 Η πρόοδος κάθε κράτους-μέλους θα αξιολογείται κάθε πέντε έτη. Αν διαπιστωθεί καθυστέρηση, οι χώρες θα καταρτίσουν «σχέδιο συμμόρφωσης» για τη βελτίωση της εφαρμογής με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να αναπληρώσουν τα κενά.

Οι αναθεωρημένοι στόχοι περιλαμβάνουν επίσης σαφέστερους ορισμούς, για να διασφαλιστεί η μέτρηση των βελτιώσεων στα πραγματικά ποσοστά ανακύκλωσης, και εναρμονισμένες μεθόδους υπολογισμού, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα ανά την Ευρώπη.

 Στο πλαίσιο των προτάσεων, αποδεικνύεται με ποιον τρόπο η σωστά οργανωμένη χωριστή αποκομιδή οδηγεί στη μείωση του κόστους της διαχείρισης των αποβλήτων, δίνοντας στους δήμους τη δυνατότητα να πωλούν ευκολότερα ανακυκλώσιμους πόρους, συμβάλλοντας και στη μείωση των φόρων. Επιπλέον, η ανάληψη ευθυνών από τους κατασκευαστές σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων τους μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων ολόκληρης της αλυσίδας αξίας, μειώνοντας τη ζήτηση για πρώτες ύλες και διασφαλίζοντας την ανακύκλωση του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

 Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί φέρουν όντως διευρυμένη ευθύνη, η Επιτροπή προτείνει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια, τους ελέγχους και τις οικονομικές πτυχές. Οι παραγωγοί θα καλύπτουν το σύνολο του κόστους διαχείρισης των προϊόντων τους, όταν αυτά καταστούν απόβλητα, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της συλλογής, της διαλογής και της ανακύκλωσης, και θα υποστηρίζουν επίσης εκστρατείες πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων και καθαρισμού.

 Ο καθορισμός σαφών στόχων αποτελεί τρόπο διασφάλισης μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης εκ μέρους της Ευρώπης. Επιπλέον, αναμένεται να συμβάλει στην αποφυγή μιας κατάστασης εγκλωβισμού της ΕΕ σε επενδύσεις για παρωχημένες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Η βελτίωση της νομοθεσίας και της παρακολούθησης θα βοηθήσει την ΕΕ να υλοποιήσει τους εν λόγω στόχους και να επαναφέρει τα απόβλητα στην οικονομία ως πολύτιμους πόρους, αντί να τα θάβει για να τα ανακαλύψουν οι μελλοντικοί αρχαιολόγοι.


ΔΡΑΣΕΙΣ

Τον Ιούλιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε 1 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 19 καινοτόμων έργων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα αυτά καλύπτουν μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών, από τη γεωθερμική, τη βιοενέργεια, τα έξυπνα δίκτυα, την ηλιακή, την αιολική και την ωκεάνια ενέργεια έως την πρωτοποριακή δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS). Οι χρηματοδοτικοί πόροι δεν προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ).

 Το πρόγραμμα χρηματοδότησης NER 300, το οποίο ονομάστηκε έτσι επειδή χρηματοδοτείται από την πώληση 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών από το απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους (NER) του ΣΕΔΕ, γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της έρευνας που χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της από την αγορά. Οι νέες τεχνολογίες μπορεί να αποδεικνύονται επιτυχείς στο περιβάλλον του εργαστηρίου, θα πρέπει ωστόσο να δοκιμαστούν και σε ευρύτερη κλίμακα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει το πρόγραμμα NER 300, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε καινοτόμα έργα στο εμπορικό στάδιο και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.

 Οι εθελοντικές εκστρατείες καθαρισμού έχουν αυξανόμενη απήχηση εδώ και λίγα χρόνια, συχνά χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδέσουν και να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Το 2012 η πρωτοβουλία «Let's Do It! World», με έδρα την Εσθονία, συντόνισε μια παγκόσμια δράση καθαρισμού, η οποία κινητοποίησε 7 εκατομμύρια εθελοντές που συμμετείχαν σε 84 μονοήμερες δράσεις καθαρισμού στην Ασία, στην Αφρική, στη Βόρεια Αμερική, στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

 Το «Ελάτε να καθαρίσουμε την Ευρώπη!» έχει ως στόχο να εντάξει τέτοιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής εκδήλωσης που να εμπλέκει και να αγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Εφόσον υπάρχει ένας βαθμός συντονισμού από τις εθνικές αρχές, οι εκδηλώσεις καθαρισμού οργανώνονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, σχολεία, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και φυσικά πρόσωπα.

 Προβλέπεται στήριξη για τον συντονισμό τους από ένα σχέδιο LIFE, του οποίου επικεφαλής είναι η Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιμη Διαχείριση των Πόρων, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (EWWR). Οι δράσεις που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων ασχολούνται με τις τρεις αρχές της βιωσιμότητας: μείωση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και ανακύκλωση υλικών.


ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

«Στρατηγικές και Τεχνολογίες για μια Βιώσιμη Ανακύκλωση και Διαχείριση των Απορριμμάτων» ήταν το θέμα συνεδρίου που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

 Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη Γερμανία, αλλά και έργα από την κοινωνική οικονομία με μεγάλη δυνατότητα υλοποίησης στην Ελλάδα.

Το συνέδριο είχε στόχο να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ στο επίκεντρο των εργασιών του βρέθηκαν η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς και η ανάλυση καινοτόμων σχεδίων και τεχνολογιών.

 Ο πρώτος κύκλος εργασιών του συμποσίου άνοιξε υπό τον συντονισμό του καθηγητή, διευθυντή του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και αντιπροέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, κ. Νικόλαου Μουσιόπουλου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της δημοτικής αρχής, αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, κ. Θανάση Παππά, προτεραιότητα του δήμου είναι η ανακύκλωση, αναφέροντας πως «το σύνθημά μας για τη νέα περίοδο είναι: Ανακύκλωση, καθαρό κέρδος για την πόλη», ενώ στάθηκε και στον σχεδιασμό για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων.

 Ο εκπρόσωπος της Helector κ. Αλέξανδρος Ντέκας επεσήμανε ότι η εταιρεία του, με ένα δυναμικό 440 ατόμων, δραστηριοποιείται στην ανάληψη έργων κατασκευής και διαχείρισης απορριμμάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Τουρκία, Ρωσία, Βουλγαρία και Σλοβενία, ενώ έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε έργα παραχωρήσεων και συμπράξεων τύπου PPP, γνωστά και ως ΣΔΙΤ.

 Συμπληρώνοντας το πάνελ, ο εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ, Δημοσθένης Μαυρίδης –μιας επιχείρησης της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιείται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ιδρύθηκε 1998– τόνισε ότι η εταιρεία του πέτυχε την κατάργηση των ΧΑΔΑ και από το 2006 προχώρησε στην αποκατάσταση αυτών. Επίσης, εδώ και τέσσερα χρόνια, σε συνεργασία με τους δήμους, έχει επιτύχει τη διαλογή χαρτιού, γυαλιού και αλουμίνιου στην πηγή.

Όσον αφορά την ελληνική νομοθεσία, από τη δικηγορική εταιρεία MStR Law και τον διευθυντή της, κ. Νάσο Μιχελή, τονίστηκε ότι η ελληνική νομοθεσία διαχείρισης απορριμμάτων χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:


1) Το νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα

2) Το πλαίσιο εργασίας για τη διαχείριση αποβλήτων

3) Το νομοθετικό πλαίσιο για τις ειδικές ροές αποβλήτων.


Ανέφερε επίσης ότι στην Ελλάδα το 2013 ψηφίστηκε ο νόμος 4042 για τη διαχείριση αποβλήτων, ο οποίος εντάσσει στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/98, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Από την εταιρεία συμβουλευτικής MStR Consult, ο κ. Christian Gonsa, συνεργάτης του κ. Μιχελή, τοποθετήθηκε σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα.

Τέλος, το ελληνικό πάνελ έκλεισε με την τοποθέτηση της κ. Ματίνας Ζιώγου από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της ανακύκλωσης, στα προϊόντα μετάλλου που ανακυκλώνονται και στην κατηγοριοποίησή τους με ποιοτικά κριτήρια.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένο σε εφαρμογές, τεχνολογίες και παραδείγματα καλής πρακτικής από τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια του οποίου πέντε ομιλητές παρουσίασαν τις εμπειρίες τους.

 Επίσης, παρουσιάστηκε το παράδειγμα της διαχείρισης απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Rendburg-Eckenförde της βόρειας Γερμανίας. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι βιοχημικές διεργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και διευκρινίστηκε πως στα οργανικά απορρίμματα συγκεντρώνεται μεγάλο ενεργειακό δυναμικό προς εκμετάλλευση. Στο τέλος, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα που έχει η ευαισθητοποίηση της νεολαίας μας σε θέματα ανακύκλωσης και αναφέρθηκαν ως παράδειγμα επιμορφωτικά κέντρα που λειτουργούν στη Γερμανία.

Ο κ. Dembek, πρώην δήμαρχος του Reutlingen, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την τοπική αυτοδιοίκηση στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Ο κ. Dembeck τόνισε ότι κατά το παρελθόν έγιναν πολλά λάθη στη χώρα του, που κόστισαν σημαντικά κεφάλαια. Συγκεκριμένα, τόνισε πως «για μια βιώσιμη ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων απαιτείται ένα ξεκάθαρο σχέδιο, το οποίο θα υλοποιεί κάθε εμπλεκόμενος βήμα προς βήμα. Δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα αν προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε τα πάντα με τη μία» υπογράμμισε ο κ. Dembeck.

Από την πλευρά του, ο κ. Schreiber, διευθύνων σύμβουλος της Neue Arbeit Zollern Achalm, ανέλυσε το ζήτημα της ανακύκλωσης από την οπτική της κοινωνικής οικονομίας. Ο κ. Schreiber επεσήμανε πως μια επιτυχημένη εφαρμογή κοινωνικής οικονομίας δίνει σε άτομα με χαμηλά προσόντα τη δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαχείριση απορριμμάτων και στην κοινωνία. Τόνισε πως θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα από την κυβέρνηση προς την κοινότητα, ώστε να μην υποστηρίζει μόνο μεγάλα έργα, αλλά και μικρότερα.

«Στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι υπάρχουν επικίνδυνα απορρίμματα τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται». Με αυτά τα λόγια η κ. Henke, υπεύθυνη πωλήσεων της K+S Entsorgung GmbH, αναφέρθηκε στη διάθεση επικίνδυνων-ειδικών αποβλήτων με την μορφή της υπόγειας διάθεσης (underground disposal) και επισήμανε τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Επιπλέον, ενημέρωσε το κοινό πως είναι εφικτό να εκμεταλλευτεί κανείς ανά πάσα στιγμή τα ήδη ενταφιασμένα μη ανακυκλώσιμα και ειδικά απόβλητα, καθότι πλέον μπορούν να ανακυκλωθούν με τις νέες τεχνολογίες που έχουν ήδη εξελιχθεί.

Οι διεθνείς εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με την ομιλία του κ. Witzstrock, τεχνικού διευθυντή της Herhof GmbH. Ο κ. Witzstrock ανέλυσε τη διαδικασία κατά την οποία διαχωρίζονται τα υπολείμματα αποβλήτων, αποξηραίνεται το οργανικό τους μέρους και αυξάνεται η ενεργειακή τους απόδοση, ώστε ως επεξεργασμένα απόβλητα να αποτελέσουν ένα εξαιρετικό φτηνό καύσιμο, με μεγάλη ζήτηση στη βιομηχανία.

Το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα είναι από τα πιο κρίσιμα περιβαλλοντικά και οικονομικά ζητήματα της εποχής. Οι προτάσεις είναι πολλές και αφορούν την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων με σκοπό την ενεργειακή εκμετάλλευση αυτών, και το ζήτημα της διαλογής απορριμμάτων από την πηγή, ώστε να εξοικονομείται χρόνος κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Δυστυχώς, οι κοινοτικές υπηρεσίες, διαπιστώνοντας τόσο τη στασιμότητα της χώρας στο θέμα όσο και τα προβλήματα στη λειτουργία των βασικών συστημάτων ανακύκλωσης, έχουν στείλει αυστηρή προειδοποίηση στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Επιτροπή καλεί τη χώρα να μην επαναπαυθεί στο θέμα των χωματερών. Βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, μέχρι το 2020 πρέπει το 50% των απορριμμάτων να ανακυκλώνεται, και η Ελλάδα βρίσκεται στο 15%. Από το 2015 πρέπει να υπάρχουν τέσσερα ρεύματα χωριστής διαλογής (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό). Ένας από τους τρόπους για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα είναι ή να γίνεται η διαλογή στο σπίτι από τους πολίτες, με σακούλες διαφορετικού χρώματος –όπως λ.χ. στο Βέλγιο– ή να χρησιμοποιούνται «έξυπνοι» κάδοι.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Ελλάδα, στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών, οι περισσότερες θέσεις εργασίας προέρχονται από τα έργα του μπλε κάδου, όπως αυτά έχουν οργανωθεί και λειτουργούν στη χώρα μας, ενώ αρκετές θέσεις εργασίας προέρχονται από τη συλλογή και μεταφορά των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Επιπλέον, οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), οι εργασίες του ΚΕΠΕΔ και η λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης απασχολούν πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Ειδικότερα, οι θέσεις από τα έργα του μπλε κάδου δημιουργούνται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), στα οποία γίνεται η διαλογή και η ανάκτηση των υλικών που περιέχονται στον μπλε κάδο. Στα ΚΔΑΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 650 άτομα.

 Όσον αφορά τις εργασίες συλλογής του περιεχόμενου του μπλε κάδου, υπολογίζεται ότι απασχολούνται περίπου 1.200 άτομα, που αποτελούν προσωπικό των δήμων. Στη συλλογή και μεταφορά των ΒΕΑΣ εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 300 άτομα, ενώ οι ειδικές δράσεις που αναπτύσσει η ΕΕΑΑ, κυρίως για τη συλλογή του γυαλιού, συνεισφέρουν επιπλέον 45 θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων καθώς και η λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και ο προγραμματισμός των κέντρων αυτών απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχεί σε 60 θέσεις εργασίας. Τέλος, στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απασχολούνται 46 άτομα.

Στα ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) οι περισσότερες θέσεις εργασίας προέρχονται από τα κέντρα επεξεργασίας των ΟΤΚΖ, στα οποία γίνεται η απορρύπανση και διάλυση των αυτοκινήτων, καθώς και στα τεμαχιστήρια (shredder). Σημειώνεται ότι πολλά τεμαχιστήρια λειτουργούν μέσα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις των διαλυτηρίων. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται στις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και χύτευσης του σκραπ που προκύπτει από τη διάλυση των ΟΤΚΖ.

Τέλος, οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων που περιέχονται στα ΟΤΚ απασχολούν πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Ειδικότερα, τα κέντρα επεξεργασίας των ΟΤΚΖ (διαλυτήρια και τεμαχιστήρια) και τα σημεία συλλογής των ΟΤΚΖ εκτιμάται ότι δημιουργούν 770 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Στη συλλογή και μεταφορά του σκραπ καθώς και σε χυτήρια σκραπ που προέρχονται από τη διάλυση και τον τεμαχισμό των ΟΤΚΖ εκτιμάται ότι απασχολούνται 100 άτομα.

Επιπλέον, στις εταιρείες διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στις εργασίες συλλογής και μεταφοράς, απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό που αντιστοιχεί σε 15 θέσεις εργασίας, ενώ το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απασχολεί 5 άτομα.

Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά, οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί φτάνουν τις 150 και αφορούν αφενός την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών στις μονάδες αξιοποίησης και αφετέρου τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Επιπλέον, αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις εργασίας αφορούν το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί αφορούν την επεξεργασία των ΑΗΗΕ στις μονάδες επεξεργασίας, τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων και τέλος το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Συνολικά, ανέρχονται σε 1.061 θέσεις εργασίας.

Στα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί αφορούν αφενός την αναγέννηση των ΑΛΕ στις μονάδες αναγέννησης και αφετέρου τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή και τη μεταφορά των ΑΛΕ από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες. Φτάνουν δε τις 161 θέσεις εργασίας. Επιπροσθέτως, αναφέρεται και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και στα κέντρα συλλογής του συστήματος.

Στα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί αφορούν αφενός την επεξεργασία των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος στις μονάδες επεξεργασίας και αφετέρου τις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες. Επιπλέον, αναφέρεται το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, που αντιστοιχεί σε 249 θέσεις εργασίας.

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΛΑΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ LEIGH OSTERGARD
RANDSTAND WORKMONITOR
ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ GIJS NAGEL
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ...METAXA
GREEK GAMING CONFERENCE 2014
ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EBOOK

 Όροι και προϋποθέσεις του site