Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούλιος-Αύγουστος 2005                               Τεύχος 312

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ


Στρατηγικές επιλογής ομολόγων με διαφορετικές χρονικές λήξεις
Για να επιλέξουμε τις ενδεδειγμένες χρονικές λήξεις των ομολόγων που θα συμπεριλάβουμε στο χαρτοφυλάκιο μας, λοιπόν, δεν αρκεί να έχουμε προβλέψει τον οικονομικό κύκλο, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να εκτιμήσουμε τον τρόπο διαχρονικής μετατόπισης της καμπύλης επιτοκίων. Ανάλογα με την εκτιμώμενη μορφή μετατόπισης της καμπύλης επιτοκίων θα χρησιμοποιήσουμε μια από τις ακόλουθες τέσσερις βασικές μακροοικονομικές στρατηγικές επιλογής χρονικού ορίζοντα:
Α. Στρατηγική barbell. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων με λήξεις που συγκεντρώνονται σε δύο χρονικά άκρα της καμπύλης αποδόσεων, χωρίς να έχουν επιλεγεί οι ενδιάμεσες χρονικές λήξεις. Στο γράφημα 9, για παράδειγμα, απεικονίζεται μια ανοδική καμπύλη αποδόσεων με χρονικό ορίζοντα, ο οποίος εκτείνεται από το πρώτο έτος λήξης μέχρι και τα 30 έτη λήξης. Η απεικονιζόμενη στρατηγική barbell είναι η επιλογή δύο ομάδων ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο μας, η μια αποτελούμενη από βραχυπρόθεσμες λήξεις (από 1 έως 2 έτη) και η άλλη αποτελούμενη από μακροπρόθεσμες λήξεις (από 28 έως 30 έτη). Πάνω στη συγκεκριμένη καμπύλη, βεβαίως, μπορούν να εφαρμοστούν ποικίλες παραλλαγές της στρατηγικής barbell, όπως για παράδειγμα η επιλογή 5ετών και 20ετών ομολόγων ή 2ετών και 8ετών ομολόγων. Ο κοινός παρονομαστής όλως αυτών των στρατηγικών barbell είναι η αισθητή διαφορά λήξεων μεταξύ των δυο ακραίων επιλογών, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ένα χρονικό περιθώριο απόστασης μεταξύ τους, του οποίου τα ομόλογα να μην έχουν περιληφθεί στο χαρτοφυλάκιο. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια ζωής ενός χαρτοφυλακίου τύπου barbell μπορεί να συγκριθεί με το αντίστοιχης χρονικής διάρκειας χαρτοφυλάκιο τύπου bullet. Η στρατηγική τύπου bullet αναλύεται στη συνέχεια.
Β. Στρατηγική bullet. Η τακτική επιλογής ομολόγων, γνωστή ως bullet, αφορά τη συγκέντρωση όλων των ομολόγων του χαρτοφυλακίου γύρω από μια συγκεκριμένη χρονική λήξη. Στο παράδειγμα του γραφήματος 9, η εφαρμογή μιας στρατηγικής bullet θα μπορούσε να είναι η επιλογή 15ετών ομολόγων, που βρίσκονται στη μέση της απόστασης μεταξύ των λήξεων της στρατηγικής barbell που εξετάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο (1ετή και 30ετή ομόλογα).
Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τις τακτικές bullet και barbell μεταξύ τους, σχεδιάζουμε δύο εναλλακτικά χαρτοφυλάκια με τις στρατηγικές αυτές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζουν την ίδια τροποποιημένη οικονομική διάρκεια (μέσος σταθμικός οικονομικός χρονικός ορίζοντας). Η διαφορά των χαρακτηριστικών αυτών των δύο χαρτοφυλακίων έγκειται στο ότι έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικούς συνδυασμούς χρονικών λήξεων και αυτό τους προσδίδει μια διαφοροποιημένη συνολική απόδοση απέναντι στο ίδιο σενάριο μεταβολής των μελλοντικών επιτοκίων. Όποιο χαρτοφυλάκιο εκ των δύο πετυχαίνει μεγαλύτερη συνολική απόδοση είναι αυτό που επιλέγεται από τον επενδυτή.
Γ. Στρατηγική βραχυπρόθεσμου κλιμακωτού χαρτοφυλακίου (bear ladder). Μια αμυντική τακτική διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων, μέσα σε ένα κύκλο ανοδικού πληθωρισμού και αυξητικών επιτοκίων, είναι η κλιμακωτή συγκέντρωση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων ομολόγων σε διαδοχικές χρονικές λήξεις, ξεκινώντας από το 1 έτος και καταλήγοντας στα τρία ή πέντε έτη λήξης.
Δ. Στρατηγική μακροπρόθεσμου κλιμακωτού χαρτοφυλακίου (bull ladder). Μια ιδιαίτερα επιθετική τακτική διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου ομολόγων, όταν εκτιμάται ότι ξεκινά ένας κύκλος οικονομικής ύφεσης και μείωσης επιτοκίων, είναι η κλιμακωτή συγκέντρωση αποκλειστικά μακροπρόθεσμων χρονικών λήξεων κρατικών ή υπερεθνικών ομολόγων (από 25 μέχρι και 30 έτη λήξης).
Ως γενικευμένες όμως αρχές διαχείρισης ομολόγων μπορούμε να θέσουμε τα εξής βασικά συμπεράσματα:
1) Όταν ο επενδυτής δε διαθέτει περιορισμό στην επιλογή χρονικού ορίζοντα ομολόγων και εκτιμά ότι θα πραγματοποιηθεί παράλληλη μείωση όλων των επιτοκίων της καμπύλης αποδόσεων, θα επιλέξει την τοποθέτηση του σε ένα όσο το δυνατό πιο μακροπρόθεσμο ομόλογο μηδενικού κουπονιού για να μεγιστοποιήσει τη συνολική του απόδοση, ανεξαρτήτως του μεγέθους της εκτιμώμενης πτώσης των επιτοκίων.
2) Σε περιβάλλον έντονης καθετοποίησης των πτωτικών επιτοκίων μιας οικονομίας, η στρατηγική τύπου bullet αποφέρει μεγαλύτερη συνολική απόδοση από την αντίστοιχης διάρκειας στρατηγική τύπου barbell, για οποιοδήποτε μέγεθος μείωσης των επιτοκίων.
3) Όταν όμως ο βαθμός καθετοποίησης (δηλαδή ο ρυθμός αύξησης της διαφοράς μεταξύ των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων) είναι χαμηλός, σε σχέση με το απόλυτο μέγεθος της πτώσης των επιτοκίων, τότε ενδέχεται να έχουμε υπεραπόδοση της στρατηγικής τύπου barbell.
4)  Στην περίπτωση, τώρα, εκκίνησης ενός νέου ανοδικού κύκλου επιτοκίων ο επενδυτής μπορεί να εφαρμόσει την τακτική του κλιμακωτού βραχυπρόθεσμου χαρτοφυλακίου (bear ladder) με την επιλογή χρονικών λήξεων από ένα εως και πέντε έτη, η οποία εξασφαλίζει υπέρ-απόδοση έναντι όλων των υπολοίπων χρονικών επιλογών.


6. Επιλογή πιστοληπτικών βαθμίδων
Ο πίνακας 1 συνοψίζει τους παράγοντες επηρεασμού των διαφόρων πιστοληπτικών βαθμίδων εταιρικών ομολόγων αλλά και των κρατικών τίτλων αναφοράς. Είναι φανερό πως η πορεία των τιμών και των περιθωρίων απόδοσης κάθε κατηγορίας ομολόγων επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες, ανάλογα με την ποιοτική στάθμη του εκδότη:
Όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε την πορεία των περιθωρίων απόδοσης των εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί σε δολάριο θα ανατρέξουμε στην μελέτη του αμερικανικού δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας VIX, ενώ για τους αντίστοιχους τίτλους σε ευρώ θα εξετάσουμε την πορεία του γερμανικού δείκτη VDAX. Όταν ο εκάστοτε δείκτης τεκμαρτής χρηματιστηριακής μεταβλητότητας διαμορφώνει μια ανοδική τάση, τότε θα πρέπει να αναμένουμε αυξητική πίεση στα περιθώρια απόδοσης των εταιρικών ομολόγων των κατηγοριών Α και ΒΒΒ σε σχέση με τα κρατικά yields.


7. Δυναμική διαχείριση ομολόγων
Οι δυνατότητες, όμως, της μακροοικονομικής κυρίως ανάλυσης και διαχείρισης των ομολόγων δεν περιορίζονται εδώ! Με τη βοήθεια της πρακτικής και πλέον εύληπτης μεθόδου πρόβλεψης τιμών, γνωστής ως «τεχνική ανάλυση», μπορεί να γίνει μια πιο εμπεριστατωμένη εκτίμηση της μελλοντικής τάσης των επιτοκίων, των περιθωρίων swap, των δεικτών τεκμαρτής μεταβλητότητας και άλλων παραγόντων της αγοράς σταθερού εισοδήματος. Μάλιστα, η χρήση της τεχνικής ανάλυσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση της αγοράς ομολόγων και για το λόγο αυτό οι δύο μέθοδοι μπορούν να ενοποιηθούν στην "τεχνική μακροοικονομική διαχείριση" ομολόγων, όπου ο επενδυτής με τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης διαμορφώνει τα επικρατέστερα «σενάρια» διακύμανσης των μελλοντικών ομολογιακών yields και στη συνέχεια σχεδιάζει το χαρτοφυλάκιο του με βάση τις αρχές που παραθέσαμε στο τρέχον κεφάλαιο.

  Περιεχόμενα
Editorial: Βρήκαμε παπά... να θάψουμε και τους ζωντανούς!
Άρθρο: Η Αγορά ΄Εργων Τέχνης
RoadShow: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο: ΒΑΘΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Αφιέρωμα: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφιέρωμα: Κυπριακή οικονομία: Κάτω το έλλειμμα, «τρέχει» το Α.Ε.Π.
Αφιέρωμα: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αφιέρωμα: Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών
Editorial: 17 χρόνια επιτυχίας & αγώνα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αγορά Εμπρευμάτων: Διεθνείς Αγορές Εμπορευμάτων - Ανασκόπηση για το Μήνα Ιούνιο 2005
Προτάσεις Αγοράς: Σοφοκλέους: Με τις μετοχές που τρέχουν ή με αυτές που πρέπει;
Προτάσεις Αγοράς: Η ανοδική τάση των μετοχών βρίσκει «αντίκρισμα»
Επενδύσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παρουσιάσεις: ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Συνέντευξη: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site