Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Νοέμβριος 2014-τ.407                              

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο «ΓΝΩΣΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ» ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο προηγούμενο τεύχος, ξεκινήσαμε με την παρουσίαση των διαφορών στη ροή της χρηματοδότησης μεταξύ των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια, παραθέσαμε τρία από τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Το Horizon 2020, το Erasmus Plus και το Creative Europe. Σε αυτό το τεύχος θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση των υπόλοιπων μεγάλων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συνοχής και Γειτονίας, οι οποίες σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSTARS (https://www.eurostars-eureka.eu/)


Βασικός στόχος του προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Με βάση τον ορισμό που έχει υιοθετήσει το πρόγραμμα EUROSTARS, «Καινοτόμος μικρή ή μεσαία επιχείρηση είναι επιχείρηση της οποίας το 10% του προσωπικού πλήρους απασχόλησης δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης ή/και το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών επενδύεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης».


Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:


• Να φέρει μεγαλύτερη αξία στην οικονομία, υψηλή ανάπτυξη και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

• Να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα κοινής εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για εγκεκριμένα από το EUROSTARS διεθνή ερευνητικά έργα, τα οποία κατευθύνονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για όλους τους τομείς τεχνολογίας.

• Να εμπλακούν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη στενών εργασιακών σχέσεων με την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα.


Τα προγράμματα EUROSTARS χρηματοδοτούνται κυρίως από εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Το ποσό χρηματοδότησης και τα κόστη είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση και ποικίλλουν μεταξύ των κρατών-μελών. Η καταληκτική ημερομηνία για το 2015 είναι η 5η Μαρτίου αλλά δυστυχώς οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, ώστε να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Οποιοσδήποτε οργανισμός (μικρομεσαία επιχείρηση, μεγάλη εταιρεία, πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο) μπορεί να συμμετάσχει στην κοινοπραξία του προγράμματος EUROSTARS. Παρόλα αυτά, τα έργα πρέπει να καθοδηγούνται από μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία ανήκει σε μια χώρα που είναι μέλος του προγράμματος EUROSTARS και η οποία θα αναλάβει την εφαρμογή της έρευνας, ενώ και ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμμετέχουν πρέπει να είναι ουσιαστικός (τουλάχιστον το 50% από τις βασικές δραστηριότητες του έργου θα πρέπει να εκτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2014-2020

http://ec.europa.eu/environment/life/

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθώς και σε άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα. Στο πρόγραμμα LIFE για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική δράση.

 Ο προϋπολογισμός για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ.

Το σκέλος Περιβάλλον του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας:

• Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

• Φύση και βιοποικιλότητα

• Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το σκέλος Δράση για το κλίμα (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει:

• Μετριασμό της κλιματικής αλλαγής

• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

• Κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE, εκτός από τα «παραδοσιακά έργα», όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης, περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων, τα Ολοκληρωμένα έργα, στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή. Επίσης, περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.


Το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης για όλα τα έργα κατά την πρώτη διάρκεια του προγράμματος (2014-2017) ανέρχεται έως το 60% των επιλέξιμων δαπανών και για τη δεύτερη περίοδο (2018-2020) έως το 55%. Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (2014-2020) για τα ολοκληρωμένα έργα, τα έργα τεχνικής βοήθειας, τα προπαρασκευαστικά έργα και τα έργα που χρηματοδοτούνται στον τομέα προτεραιότητας Φύση και βιοποικιλότητα ανέρχεται έως το 60% των επιλέξιμων δαπανών και έως το 75% των επιλέξιμων δαπανών για τα έργα που αφορούν σε Οικότοπους ή είδη προτεραιότητας.


Αν θέλετε logo κατεβάστε το από : http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER-CLLD


Το πρόγραμμα LEADER θα διατηρηθεί κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, αποκτώντας το νέο όνομα CLLD, το οποίο μεταφράζεται σε «Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων». Εφαρμόζοντας διευρυμένα κριτήρια ένταξης περιοχών, ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές περιοχές αλλά και αστικές-ημιαστικές, με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους, το νέο LEADER θα συνεχίσει στη φιλοσοφία της ανάδειξης των πλεονεκτημάτων του κάθε τόπου, με την επιδότηση επιχειρήσεων που κάνουν επενδύσεις τοπικού χαρακτήρα και στηρίζονται στα περιφερειακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Έμφαση επίσης θα δοθεί σε καινοτόμους ιδέες και επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που ενισχύουν τις συνέργειες και την απασχόληση.

Για την περίοδο 2014-2020, οι κύριοι στόχοι του CLLD αποσκοπούν στο:

• να ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από τη βάση σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές αλλαγές,

• να ενισχύσουν τη συλλογικότητα της κοινότητας και να τονώσουν την καινοτομία (περιλαμβανομένης και της κοινωνικής καινοτομίας), την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα δράσης για αλλαγές μέσω της ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και της ανακάλυψης ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων στο εσωτερικό κοινοτήτων και περιοχών,

• να προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής εντός κοινοτήτων και να αναπτύξουν το αίσθημα συμμετοχής και ιδιοκτησίας, το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ και

• να υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας έναν δρόμο για τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.


Οι πρώτες προκηρύξεις αναμένονται να εκδοθούν εντός του 2015.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ (2014-2020)

(
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm)

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή θα επενδυθεί ποσό ύψους 325 δισ. ευρώ στα κράτη-μέλη της ΕΕ, στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, ώστε να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση και να αντιμετωπιστούν η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η μεταρρύθμιση της Πολιτικής για τη Συνοχή θα εξασφαλίσει τη μέγιστη απόδοση των εν λόγω επενδύσεων, που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε περιφέρειας και της κάθε πόλης. Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι τα εξής:

1. Επενδύσεις σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και προσαρμογή του επιπέδου στήριξης και της εθνικής συνεισφοράς (ποσοστό συγχρηματοδότησης) στα επίπεδα ανάπτυξής τους.

2. Διοχέτευση πόρων σε καίριους τομείς ανάπτυξης: την καινοτομία και την έρευνα, το ψηφιακό θεματολόγιο, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

3. Καθορισμός σαφών, διαφανών, μετρήσιμων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων όσον αφορά τη λογοδοσία και αποτελέσματα.


Βασικός σκοπός της Πολιτικής για τη Συνοχή είναι η ενθάρρυνση της εντατικότερης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

• Να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, μετοχικό κεφάλαιο κ.λπ.

• Να αξιοποιήσουν επιχειρησιακή τεχνογνωσία και συμβούλευση, πληροφορίες και ευκαιρίες δικτύωσης περιλαμβάνοντας και διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.

• Να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές και να αμβλύνουν τον επιχειρησιακό κίνδυνο.

• Να εκμεταλλευτούν νέες πηγές ανάπτυξης όπως την πράσινη οικονομία, τον βιώσιμο τουρισμό, τις υγειονομικές & κοινωνικές υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας την «οικονομία της τρίτης ηλικίας» και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

• Να εκπαιδεύσουν τους επιχειρηματίες, τους προϊσταμένους και τους εργαζομένους να είναι ευπροσάρμοστοι στις νέες προκλήσεις.

• Να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσανατολισμένων στην πράξη.

• Να σφυρηλατήσουν συνδέσμους με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για να προωθήσουν την καινοτομία.


+INFOGRAPHIc


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (http://eeas.europa.eu/enp/)

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας σκοπεύει στη βελτίωση της ευημερίας, της σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης στις γείτονες χώρες της ΕΕ, με την ανάπτυξη βαθύτερων πολιτικών σχέσεων και την οικονομική ολοκλήρωση.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας υλοποιείται μέσα από Σχέδια Δράσης τα οποία συμφωνούνται μεταξύ της ΕΕ και κάθε εταιρικής χώρας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εμπορική και οικονομική μεταρρύθμιση, την ενέργεια, τις μεταφορές, την κοινωνία των πληροφοριών, το περιβάλλον, την έρευνα και την καινοτομία.

Η Νότια Διάσταση αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και αφορά σε 10 χώρες και εδάφη της Νότιας Μεσογείου: Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος, Λιβύη, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία και Τυνησία. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη Νότια Διάσταση της ΕΠΓ και ενθαρρύνει σταθερά τις μεσογειακές χώρες-εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα εργαλεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία

  Περιεχόμενα
ΕΝ ΑΡΧΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΛΙΑΣ
ΣΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΤΕΛΜΑ Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
ΔΕΛΤΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
DIGITAL BANKING CONFERENCE 2014
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

 Όροι και προϋποθέσεις του site