Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2005                               Τεύχος 311

Bαθμολογώντας τα αμοιβαία κεφάλαια


Εισαγωγικά
Η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης μιας πλειάδας Αμοιβαίων Κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαίους πολίτες. Η αξιολόγηση διακρίνει τα Αμοιβαία Κεφάλαια σε κατηγορίες που αφορούν τόσο τη μορφή επένδυσης, όσο και τη γεωγραφική ζώνη και το νόμισμα. Περιλαμβάνει τόσο κριτήρια στατιστικής συμπεριφοράς τα οποία είναι υποκειμενικά, όσο και κριτήρια ποιοτικά που αφορούν την απόλυτη κατάταξή τους και είναι αντικειμενικά.


Επεξήγηση Όρων Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Σωρρευτική Απόδοση: Παρατίθεται για λόγους βοηθητικούς και όχι ως πρωτεύων κριτήριο συγκρισιμότητας.


Total Risk: Ο Συνολικός Κίνδυνος ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί κριτήριο μεταβλητότητας και ασφαλή εκτιμήτρια για την μελλοντική διακύμανση της τιμής του. Αφορά τη συχνότητα εμφάνισης υψηλών ημερήσιων μεταβολών της τιμής του.


ΜΜ: Αποτελεί μεθοδολογία της Morgan Stanley για αξιολόγηση χαρτοφυλακίων σε όρους Ρίσκου-Απόδοσης. Όσο μεγαλύτερος κατά απόλυτη τιμή είναι ο Δείκτης ΜΜ, τόσο πιο ποιοτικό σε όρους Ρίσκου-Απόδοσης χαρακτηρίζεται ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ο Δείκτης είναι δυνατόν να πάρει και αρνητικές τιμές.


Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θεωρούμενα κλασσικά κριτήρια όπως ο Συστηματικός Κίνδυνος (Beta) όσο και ο συντελεστής Alpha δεν αποτελούν κριτήρια ποιότητας (άρα και αξιολόγησης) ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά απλά στατιστικά χαρακτηριστικά του. Και τα δύο είναι υποκειμενικής αξιοπιστίας στατιστικά χαρακτηριστικά, καθώς εξαρτώνται καίρια από την επιλογή του Benchmark. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να μην τα περιλάβουμε στην προσέγγισή μας, καθώς όλα τα ζητούμενα κριτήρια (μεταβλητότητα, απόδοση, κατά ρίσκο προσαρμοσμένες αποδόσεις) καλύπτονται υπέρ επαρκώς από τα σύγχρονα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι απολύτως αντικειμενικά, καθώς εξαρτώνται από την ίδια τη συμπεριφορά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τίποτε άλλο.
Ας δούμε όμως το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από το κριτήριο ΜΜ, το οποίο είναι το λιγότερο γνωστό για το μέσο αναγνώστη. Έστω ότι υπάρχουν προς αξιολόγηση τα χαρτοφυλάκια Α και Β.
Με μία πρώτη ματιά και οι δύο συμπεριφέρονται καλύτερα από την αγορά σε όρους Ρίσκου – Απόδοσης, ευρισκόμενες πάνω από την Security Market Line (SML). Δεν είναι όμως εφικτό από το σχεδιάγραμμα να επισημάνουμε πιο είναι το καλύτερο από τα δύο, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση και με δεδομένο ότι εμπλέκεται ζεύγος τιμών τύπου (σi,ri), θα έπρεπε να καταφύγουμε σε μελέτη στοχαστικής κυριαρχίας κάτι που δεν θα έδινε βέβαιη απάντηση απάντηση με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό για το μέσο αναγνώστη.
Η προτεινόμενη μεθοδολογία από την Morgan Stanley για να γίνει αυτό, συνιστά την προσαρμογή του κινδύνου και των δύο στον κίνδυνο του Benchmark και ακολούθως την σύγκριση της αναπροσαρμοσμένης τους απόδοσης (Risk Adjusted Return). Η προσαρμογή του κινδύνου γίνεται ως εξής:
Όταν ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου είναι υψηλότερος από εκείνον του Benchmark (περίπτωση Β), πωλείται ένα ποσοστό του και με τα χρήματα αγοράζεται το Risk Free Asset. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου μέχρι να εξισωθεί με εκείνον του Benchmark. Ομοίως, όταν ο κίνδυνος της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου είναι χαμηλότερος από εκείνον του Benchmark (περίπτωση Α), κάποιος δανείζεται στο Risk Free Rate και υπεραγοράζει το Β αυξάνοντας τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μέχρι να εξισωθεί με εκείνον του Benchmark.
Κλείνοντας, να διευκρινίσουμε ότι η επιλογή Benchmark για την εξαγωγή του πολύ σημαντικού κριτήριου κατάταξης ΜΜ δεν επηρεάζει ούτε στο ελάχιστο το τελικό αποτέλεσμα, καθώς οι όποιες προσαρμογές στα ρίσκα και τις αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στους μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται λειτουργούν ομοειδώς για όλα, μην αλλοιώνοντας το όποιο τελικό αποτέλεσμα, κάτι που επιβεβαιώνει και το σχετικό άρθρο της διεθνούς βιβλιογραφίας.


Παρατήρηση
Παρόλο που η υπηρεσία Asset Management της ΒΧ ΑΕΠΕΥ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ορθότητα των στοιχείων, υφίσταται πάντα το ενδεχόμενο σφάλματος σε αυτά, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί ως πιθανότητα όταν εργάζεται κανείς με βάσεις δεδομένων. Να σημειώσουμε ότι τα στοιχεία για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που χρησιμοποιούμε λαμβάνονται από την ιστοσελίδα της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδος και από τις βάσεις δεδομένων που τηρούν διεθνείς πάροχοι πληροφόρησης όπως η Reuters και η Bloomberg. Για περισσότερες πληροφορίες, στο site της εταιρίας bxfinancial.gr.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ
Άρθρο: Bαθμολογώντας τα αμοιβαία κεφάλαια
Άρθρο: Επενδύσεις σε Έργα Τέχνης
Άρθρο: Κύπρος: Εθνικός στόχος η οικονομική επιτυχία
Άρθρο: Μέθοδοι Ενοποίησης Λογιστικών Καταστάσεων & Εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Editorial: Επιτέλους, κάτι κινείται!
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Αγορές: Βλέπουν οικονομία δύο ταχυτήτων
Επενδύσεις: Διαχρονική μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων

 Όροι και προϋποθέσεις του site