Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Ιούνιος 2005                               Τεύχος 311

Μέθοδοι Ενοποίησης Λογιστικών Καταστάσεων & Εταιριών


Περιπτώσεις μη Ενοποίησης των Θυγατρικών Εταιριών από τη Μητρική Εταιρία
Όταν η μητρική εταιρία κατέχει ένα χαμηλό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της επιχείρησης (για παράδειγμα, χαμηλότερο του 20%) και δεν ασκεί κανέναν ουσιώδη ή πρακτικό έλεγχο στις λειτουργικές δραστηριότητες της εν λόγω θυγατρικής, τότε η συγκεκριμένη συμμετοχή ή επένδυση δεν πρέπει να ενοποιείται, αλλά να αποτυπώνεται στον ισολογισμό (και συγκεκριμένα στο ενεργητικό) της μητρικής εταιρίας ως ακολούθως:
Είτε ως στοιχείο του λογαριασμού «Συμμετοχές» (στην κατηγορία του πάγιου ενεργητικού), βάσει ενός ποσού, το οποίο θα είναι μειωμένο από ενδεχόμενες ζημίες (αρνητικές υπεραξίες) ή άλλου είδους απώλειες (impairments),
Είτε ως στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού, και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «χρεόγραφα», βάσει ενός ποσού, το οποίο θα αντιστοιχεί στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και τρέχουσας αξίας.
Στην περίπτωση αυτή, τα όποια κέρδη της θυγατρικής εταιρίας (που όπως προαναφέρθηκε δεν ενοποιείται) καταχωρούνται στο λογαριασμό «Έσοδα από Συμμετοχές» («Μερίσματα») στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της μητρικής εταιρίας.


Περιπτώσεις Ενοποίησης των Θυγατρικών Εταιριών από τη Μητρική Εταιρία
Στην περίπτωση όμως, κατά την οποία η μητρική εταιρία συμμετέχει με ένα σημαντικό ποσοστό σε μία θυγατρική επιχείρηση (για παράδειγμα, με ποσοστό ανώτερο του 20%), τότε ενδέχεται ή επιβάλλεται η μητρική εταιρία να ενοποιήσει τη εν λόγω θυγατρική στις λογιστικές της καταστάσεις, δηλαδή στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Για την ενοποίηση αυτή υπάρχουν τρεις σημαντικές μέθοδοι: Η μέθοδος της καθαρής θέσης (equity method of accounting), η μέθοδος της ολικής ενοποίησης (acquisition accounting στη βρετανική βιβλιογραφία), καθώς και η μέθοδος της συγχώνευσης (merger accounting).


Μέθοδος Καθαρής Θέσης (Equity Method of Accounting)
Όταν η συμμετοχή μιας εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης είναι μεταξύ 20% και 50%, και η πρώτη ασκεί σημαντικό έλεγχο στη διοίκηση της δεύτερης, τότε εφαρμόζεται η Μέθοδος της Καθαρής Θέσης για την ενοποίηση των εν λόγω δύο εταιριών.


Παράδειγμα Ενοποίησης βάσει της Μεθόδου της Καθαρής Θέσης
Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία «Ηγεσία» εξαγόρασε ένα ποσοστό της τάξεως του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Καινοτομία» την 1η Απριλίου 2005, και έκτοτε ασκεί σημαντικό διοικητικό έλεγχο στις δραστηριότητες της δεύτερης. Τότε, σε αυτήν την περίπτωση, η ενοποίηση για την οικονομική χρήση του 2005, δύναται να λάβει χώρα ως ακολούθως:


Α) Μερίδιο της τάξεως του 30% των λειτουργικών κερδών, χρεωστικών τόκων, πιστωτικών τόκων, κ.λ.π. που επιτεύχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μετά την εξαγορά (δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005) από την εταιρία «Καινοτομία» ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας «Ηγεσία». Εντούτοις, στην ενοποίηση αυτήν δεν υπολογίζονται τα μερίσματα που λαμβάνει η «Ηγεσία» από την «Καινοτομία», καθώς ήδη αθροίζονται οι κερδοφορίες των δύο εταιριών και θα αποτελούσε διπλό υπολογισμό η ενδεχόμενη συμπερίληψη αυτών των μερισμάτων. Συνεπώς, στο παραπάνω παράδειγμα, τα ενοποιημένα κέρδη του 2005 θα είναι το άθροισμα των κερδών της (μητρικής) εταιρίας «Ηγεσία» για ολόκληρο το 2005, και του μεριδίου 30% των κερδών της εταιρίας «Καινοτομία» για την περίοδο 01/04-31/12/2005. Για τα δε επόμενα χρόνια, 2006, 2007, κ.λ.π., θα ενοποιούνται (ή θα αθροίζονται) κάθε χρόνο τα ετήσια κέρδη της εταιρίας «Ηγεσία» με το 30% των ετήσιων κερδών της εταιρίας «Καινοτομία».


Β) Στην εν λόγω περίπτωση, ο ενοποιημένος ισολογισμός της εταιρίας «Ηγεσία» περιλαμβάνει μερίδιο 30% του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία», καθώς και τη φήμη και πελατεία (goodwill)1  που ενδεχομένως προέκυψε από την παραπάνω εξαγορά. Η φήμη και πελατεία δημιουργεί αντίστοιχο αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.


Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης (Acquisition Accounting)
Η συγκεκριμένη μέθοδος ενοποίησης εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις στις οποίες μία εταιρία συμμετέχει με ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης. Εδώ υπάρχει η γνωστή σχέση μεταξύ μητρικής εταιρίας (συμμετοχών ή holding company) και θυγατρικής εταιρίας, και μάλιστα λόγω καταστατικής πλειοψηφίας ασκείται έλεγχος από την πρώτη επάνω στη δεύτερη. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς και των δύο εταιριών, ώστε όχι μόνο να αποτυπώνεται το γεγονός ότι η μητρική εταιρία ασκεί πλήρη έλεγχο στη θυγατρική εταιρία, αλλά και το γεγονός της αυξημένης συμμετοχής που διαθέτει η μητρική εταιρία στην εν λόγω θυγατρική.


Παράδειγμα Ενοποίησης βάσει της Μεθόδου Ολικής Ενοποίησης
Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία «Ηγεσία» εξαγόρασε ποσοστό της τάξεως του 70% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Καινοτομία» την 1η Απριλίου 2005, και έκτοτε η πρώτη ασκεί πλήρη ή σημαντικό διοικητικό έλεγχο στις δραστηριότητες της δεύτερης. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενοποίηση δύναται να λάβει χώρα ως ακολούθως:


Α) Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κάθε λογαριασμός αντιπροσωπεύει το άθροισμα των αντίστοιχων κονδυλίων της μητρικής εταιρίας και της θυγατρικής εταιρίας.


Β) Τα λειτουργικά κέρδη, χρεωστικοί τόκοι, πιστωτικοί τόκοι, κ.λ.π. που επιτεύχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο μετά την εξαγορά (δηλαδή από την 1η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2005) από την εταιρία «Καινοτομία» ενοποιούνται με τα αντίστοιχα κονδύλια της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας «Ηγεσία». Συνεπώς, στο παραπάνω παράδειγμα, τα ενοποιημένα κέρδη της οικονομικής χρήσης 2005 θα είναι το άθροισμα των κερδών της μητρικής εταιρίας «Ηγεσία» για ολόκληρο το 2005 και των κερδών της εταιρίας «Καινοτομία» για την περίοδο 01/04-31/12/2005. Για τα δε επόμενα χρόνια, 2006, 2007, κ.λ.π., θα ενοποιούνται (ή θα αθροίζονται) κάθε χρόνο τα ετήσια κέρδη της μητρικής εταιρίας «Ηγεσία» με τα ετήσια κέρδη της θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία».
Ωστόσο, καθώς μερίδιο της τάξεως του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία» δεν ανήκει στη μητρική εταιρία «Ηγεσία», τότε αυτό το μερίδιο (30%) των κερδών της θυγατρικής αφαιρείται από τα ενοποιημένα κέρδη ως δικαιώματα μειοψηφίας (τόσο κατά την πρώτη χρονιά, όσο και κατά τις επόμενες χρονιές στο μέλλον).


Γ) Στην εν λόγω περίπτωση, ο ενοποιημένος ισολογισμός της μητρικής εταιρίας «Ηγεσία» περιλαμβάνει κονδύλια, τα οποία είναι το άθροισμα των αντίστοιχων κονδυλίων της μητρικής εταιρίας «Ηγεσία» και της θυγατρικής εταιρίας «Καινοτομία» (το σύνολο, και όχι το 70% καθενός στοιχείου του ενεργητικού, όπως θα “υποδείκνυε” η μέθοδος της καθαρής θέσης), συμπεριλαμβανομένης και της φήμης και πελατείας (goodwill) που ενδεχομένως προέκυψε από την παραπάνω εξαγορά (η φήμη και πελατεία δημιουργεί και εδώ αντίστοιχο αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια). Στη μέθοδο αυτή όμως, γίνεται μία αναπροσαρμογή στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια μέσω των δικαιωμάτων μειοψηφίας, που αντιπροσωπεύουν το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας που δεν κατέχει η μητρική εταιρία (στην προκειμένη περίπτωση 30%), και τα οποία παρουσιάζονται ως ξεχωριστός λογαριασμός στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια2.


Μέθοδος Συγχώνευσης (Merger Accounting)
Στην περίπτωση κατά την οποία, συγχωνεύονται δύο εταιρίες και δημιουργούν μία ενιαία επιχειρηματική οντότητα, υλοποιείται η μέθοδος της συγχώνευσης, η οποία παρουσιάζει τις ακόλουθες διαφορές σε σχέση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης:


Α) Κατά τη μέθοδο αυτή, ενοποιούνται οι κερδοφορίες και των δύο εταιριών για ολόκληρη τη λογιστική περίοδο ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που έλαβε χώρα η συγχώνευση μέσα στην εν λόγω λογιστική περίοδο.


Β) Επίσης ενοποιούνται οι ισολογισμοί των δύο εταιριών και δεν προκύπτει λογαριασμός φήμης και πελατείας.


Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της μεθόδου της καθαρής θέσης και της μεθόδου της ολικής ενοποίησης, που αποτελούν τις πιο συνήθεις πρακτικές ενοποίησης λογιστικών καταστάσεων.

  Περιεχόμενα
Αφιέρωμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ
¶ρθρο: Bαθμολογώντας τα αμοιβαία κεφάλαια
¶ρθρο: Επενδύσεις σε Έργα Τέχνης
¶ρθρο: Κύπρος: Εθνικός στόχος η οικονομική επιτυχία
¶ρθρο: Μέθοδοι Ενοποίησης Λογιστικών Καταστάσεων & Εταιριών
Αφιέρωμα: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Editorial: Επιτέλους, κάτι κινείται!
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Επενδύσεις: Αγορές: Βλέπουν οικονομία δύο ταχυτήτων
Επενδύσεις: Διαχρονική μετατόπιση της καμπύλης επιτοκίων

 Όροι και προϋποθέσεις του site