Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Δείτε τον απολογισμό της εκδήλωσης

Older Conferences

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

Δείτε τον απολογισμό του Συνεδρίου

More ...

 


Μάρτιος 2005                               Τεύχος 308

Αμοιβαία Κεφάλαια


Παρά το γεγονός ότι το χρηματιστήριο ακολουθεί ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Έτσι, ενώ από την αρχή του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο 10%, περίπου, στο ίδιο διάστημα, στα 66 μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού κατεγράφησαν ρευστοποιήσεις ύψους 105 εκατ. ευρώ.
Υπό τις συνθήκες αυτές, οι διαχειριστές των αμοιβαίων εμφανίζονται προβληματισμένοι, βλέποντας ταυτόχρονα και τους ξένους θεσμικούς να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά.
Στο σύνολο της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων και σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που τηρεί η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου στα 31,84 δις ευρώ, έναντι 31,91 δις ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου, παρουσιάζοντας  μείωση ύψους 64 εκατ. ευρώ (-0,2%), ενώ από την αρχή του έτους παρουσιάζεται αυξημένο κατά 224 εκατ. ευρώ (0,7%). Όσον αφορά στις εισροές/εκροές κεφαλαίων, στη διάρκεια του Φεβρουαρίου σημειώθηκε συνολική εκροή κεφαλαίων ύψους 391 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικές εκροές που παρατηρούνται στα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων εσωτερικού και στα μικτά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, όπως και οι σημαντικές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων εξωτερικού και στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού, οφείλονται κυρίως στην αλλαγή κατηγοριών ορισμένων αμοιβαίων κεφαλαίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από τις σχετικές τροποποιήσεις των κανονισμών τους. Στις υπόλοιπες κατηγορίες εισροές σημειώθηκαν στα ομολογιακά εσωτερικού (99,3 εκατ. ευρώ), στα μικτά εξωτερικού (19,4 εκατ. ευρώ) και στα μετοχικά εξωτερικού (4,5 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, εκροές σημειώθηκαν στα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια, εσωτερικού ύψους 49,7 εκατ. ευρώ.Τα φορολογικά κίνητρα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο, που συμπεριλαμßάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, υπέρ των μεριδιούχων των μετοχικών και μικτών αμοιßαίων κεφαλαίων εσωτερικού. Αναλυτικότερα, το άρθρο 2, παραγρ. 3 του νόμου 3296/2004, προßλέπει τα εξής: Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα: «Ποσοστό 20% της δαπάνης που καταßλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων μετοχικών και μικτών αμοιßαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δε μεταßιßαστούν για 3 έτη από την αγορά τους. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα του έτους, μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα τρία έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερßεί το ποσό των 3.000 ευρώ συνολικά κατά φορολογούμενο.
Προϋπόθεση της έκπτωσης είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων αμοιßαίων κεφαλαίων να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μικτών αμοιßαίων κεφαλαίων, αλλά από νέα κεφάλαια.
Όταν αγοράζουν αμοιßαία κεφάλαια από κοινού περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκπτωσης των 3.000 ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους. Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, η έκπτωση αυτή παρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μικτών αμοιßαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμßόλαια ζωής.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές μεριδίων αμοιßαίων κεφαλαίων, που πραγματοποιούνται από 1/1/05 έως 31/12/09. Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η χρονική περίοδος ισχύος». Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, όσοι αγοράζουν μετοχικά ή μικτά αμοιßαία κεφάλαια από 1ης Ιανουαρίου 2005 δικαιούνται έκπτωση μέχρι 3.000 ευρώ ανά φορολογούμενο υπό την προϋπόθεση:
α. Ότι θα διακρατούν τα αμοιßαία κεφάλαια για μια τριετία
ß. Το προϊόν της αγοράς δεν θα προκύψει από ρευστοποίηση αμοιßαίων κεφαλαίων της ίδιας κατηγορίας.
Είναι ευνόητο ότι η απαλλαγή αφορά όλες τις αγορές μεριδίων που έγιναν εφάπαξ ή τμηματικά κατά τη διάρκεια ενός έτους, ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται σε ένα ή περισσότερα Αμοιßαία Κεφάλαια, τα οποία προßλέπονται από τον ανωτέρω νόμο. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το μέτρο αυτό παρέχει ένα σοßαρό φορολογικό κίνητρο σε όσους επενδύσουν σ’ αυτά τα αμοιßαία κεφάλαια και τονίζει το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που πρέπει να έχουν οι επενδύσεις στα αμοιßαία κεφάλαια αυτών των κατηγοριών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχει κάνει η ΕΘΕ, τα φορολογικά οφέλη για τους μεριδιούχους είναι σημαντικά και εξαρτώνται από το ύψος της επένδυσης, τον αριθμό των συνδικαιούχων και τον οριακό φορολογικό συντελεστή του μεριδιούχου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτών των πινάκων, το φορολογικό κίνητρο που προαναφέρθηκε λειτουργεί ως επιδότηση της απόδοσης του αμοιßαίου κεφαλαίου και είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικότερα για τα μικτά αμοιßαία κεφάλαια, όπου ο κίνδυνος των αγορών είναι πιο περιορισμένος.

  Περιεχόμενα
¶ρθρο: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα
¶ρθρο: Η παντοδυναμία των χορηγών
Αφιέρωμα: Αμοιβαία Κεφάλαια
Αφιέρωμα: Ασφαλιστικός κλάδος: Τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν
Αφιέρωμα: Φαρμακοβιομηχανίες: Θετική πορεία σε μια δύσκολη αγορά
Editorial: Να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος
Επενδύσεις: Η αγορά της ζάχαρης
Επενδύσεις: Σοφοκλέους:΄Oλοι οι «Μεγάλοι» θέλουν την άνοδο. Θα την έχουν όμως;
Επενδύσεις: Αγοραστικό κύμα υπεράνω... υποψίας!
Επενδύσεις: H τεχνική εικόνα των αγορών
Επενδύσεις: Ποιoς φοβάται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Επενδύσεις: Πώς «διαλέγουμε» και διαχειριζόμαστε Ομόλογα
Συνέντευξη: Αναστάσιος Λάππας
Παρουσιάσεις: Customer Care 2005 Conference + Expo

 Όροι και προϋποθέσεις του site